Pravilnik o obuci službenika pravosudne policije

NN 119/2022 (14.10.2022.), Pravilnik o obuci službenika pravosudne policije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1842

Na temelju članka 115. stavka 12. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O OBUCI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se organizacija, vrste i način provedbe obuke službenika pravosudne policije raspoređenih na poslove osiguranja pravosudnih tijela (dalje u tekstu: polaznik) te prava i obveze službenika uključenih u obuku.

(2) Iznimno, obuku iz stavka 1. ovoga članka mogu pohađati i drugi državni službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ako za to postoje opravdani razlozi i uz prethodnu suglasnost čelnika ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na službenike pravosudne policije koji obavljaju poslove osiguranja ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

OBUKA POLAZNIKA

Članak 3.

(1) Obuka polaznika sastoji se od osposobljavanja o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela (dalje u tekstu: osposobljavanje), stručnog usavršavanja (dalje u tekstu: usavršavanje) te održavanja i provjere spremnosti.

(2) Osposobljavanje i usavršavanje provodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na temelju programa osposobljavanja i usavršavanja.

(3) Polaznici su dužni osposobljavanje i usavršavanje pohađati u službenoj odori, a iznimno dio osposobljavanja odnosno usavršavanja vezan uz samoobranu i primjenu sredstava prisile polaznik može pohađati u sportskoj ili drugoj prikladnoj odjeći i obući, o čemu odluku donosi provoditelj osposobljavanja odnosno usavršavanja.

(4) Odluke o programima osposobljavanja i usavršavanja donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa (dalje u tekstu: ministar).

Članak 4.

(1) Evidencija o provedenim obukama i polaznicima obuke vodi se u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

(2) Potvrda o sudjelovanju u obuci može se izdati službeniku pravosudne policije na osobni zahtjev.

PROVODITELJI OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Članak 5.

(1) Provoditelj osposobljavanja i usavršavanja je službenik ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i s najmanje četiri godine rada na odgovarajućim poslovima koji posjeduje odgovarajuće stručno znanje, iskustvo i ostale vještine potrebne da polaznicima određene obuke omogući usvajanje stručnog znanja te razvijanje odgovarajućih sposobnosti i vještina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, provoditelj osposobljavanja i usavršavanja može biti i službenik druge ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i s najmanje četiri godine rada na odgovarajućim poslovima odnosno vanjski suradnik ako nije moguće osigurati da obuku provodi službenik iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Provoditelji osposobljavanja i usavršavanja određuju se odlukom iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Provoditelji osposobljavanja i usavršavanja imaju pravo na novčanu naknadu za pripremu i provedbu programa obuke čiju visinu odlukom određuje ministar.

Članak 6.

(1) U provođenju osposobljavanja i usavršavanja, pored osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika, odgovarajuća stručna znanja, iskustvo i ostale vještine polaznicima mogu prenositi i drugi službenici ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela koje odlukom iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika odredi ministar.

(2) Službenici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na novčanu naknadu za sudjelovanje u provođenju programa obuke čiju visinu odlukom određuje ministar.

OSPOSOBLJAVANJE

Članak 7.

(1) Osposobljavanje moraju pohađati osobe primljene u državnu službu u svojstvu vježbenika za službenika pravosudne policije te osobe premještene ili raspoređene na poslove osiguranja pravosudnih tijela.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka osposobljavaju se za samostalno obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela i stjecanje uvjeta za polaganje ispita za zvanje pravosudne policije.

(3) Osposobljavanje se sastoji od teorijske nastave, vježbi ovladavanja znanjima i vještinama uporabe tehničkih sredstava zaštite i sredstava prisile te praktičnog dijela.

(4) Praktični dio osposobljavanja obuhvaća poslove osiguranja pravosudnih tijela odnosno ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(5) Polaznik koji nije prisutan na najmanje 80 % od ukupno predviđenog broja sati osposobljavanja dužan je osposobljavanje ponoviti. Korištenje godišnjeg odmora ili plaćenog dopusta, osim za polaganje državnog ispita, smatra se izostankom s osposobljavanja.

(6) Polaznik koji s osposobljavanja o načinu osiguranja pravosudnih tijela neopravdano izostane ukupno tri dana, dužan je osposobljavanje ponoviti.

USAVRŠAVANJE

Članak 8.

(1) Usavršavanje službenika pravosudne policije organizira se s ciljem stjecanja i unaprjeđenja samostalnosti, odgovornosti te stručnih znanja, iskustva i vještina nužnih za kontinuirani profesionalni i osobni razvoj.

(2) Stručno usavršavanje organizira se i provodi kroz predavanja, radionice, tečajeve, praktične vježbe odnosno na drugi odgovarajući način.

PROVJERA SPREMNOSTI

Članak 9.

(1) Službenik pravosudne policije obvezan je održavati tjelesnu spremnost radi obavljanja poslova i službenih zadaća i u tu svrhu pohađati tjelovježbu, borilačke vještine i gađanje iz vatrenog oružja prema utvrđenim programima.

(2) Najmanje jednom godišnje obavlja se provjera tjelesne kondicije i sposobnosti službenika pravosudne policije te gađanja iz vatrenog oružja koju provode ovlašteni službenici ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela sukladno posebnom propisu.

(3) Neopravdani izostanak s provjere tjelesne kondicije i gađanja iz vatrenog oružja smatra se neizvršenje službene zadaće zbog kojeg se može pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti.

(4) Prilikom ocjenjivanja rada i učinkovitosti službenika pravosudne policije uzimaju se u obzir i rezultati provjere tjelesne kondicije i sposobnosti te gađanja iz vatrenog oružja.

(5) Odluku o programu iz stavka 1. ovoga članka i kriterije provjera iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Odluke iz članka 3. stavka 4., članka 5. stavka 4., članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika ministar će donijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Glava IV. Pravilnika o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova (»Narodne novine«, broj 88/12).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-08/13
Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01
Zagreb, 3. listopada 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.