Pravilnik o provedbi Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

NN 119/2022 (14.10.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Ministarstvo poljoprivrede

1843

Na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORA PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI KORISTE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZAŠTIĆENO KAO KULTURNO DOBRO

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/287, urbroj: 50301-05/31-22-3 od 28. srpnja 2022. godine.

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) javni poziv je otvoreni poziv koji se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva

(2) korisnici potpore su primarni poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje o utvrđenom svojstvu kulturnog dobra temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) (u daljnjem tekstu: Rješenje)

(3) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena poljoprivrednim proizvođačima s poljoprivrednim gospodarstvima koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na površinama na kojima se nalazi kulturno dobro.

Potpora iz Programa

Članak 4.

Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima potpore, a prema rezultatima Javnog poziva.

Obveze korisnika potpore

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su korisnici potpore iz članka 3. točka (2) ovoga Pravilnika koji moraju ispuniti sljedeće uvjete:

a) podnijeti Zahtjev za potporu iz Programa (u nastavku teksta: Zahtjev) po objavljenom Javnom pozivu

b) dostaviti dokaz upisa u Upisnik poljoprivrednika

c) dostaviti Rješenje za poljoprivredne površine ili dio poljoprivrednih površina u njihovom korištenju, i

d) dostaviti drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva.

Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru Programa

Članak 6.

Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru Programa su:

1. priprema poljoprivrednog zemljišta i obnova zapuštenih poljoprivrednih površina,

2. financiranje izrade tehničke dokumentacije

3. provođenje poljoprivredne prakse adekvatne za zaštitu kulturnog dobra

4. nabava mehanizacije za provedbu poljoprivredne prakse iz točke 3. ovoga stavka.

Prihvatljivi troškovi u okviru Programa

Članak 7.

Troškovi prihvatljivi za financiranje u okviru Programa su:

– troškovi pripreme poljoprivrednog zemljišta za promjenu načina korištenja iz oranice u travnjak (livada ili pašnjak) ili iz zapuštene parcele u travnjak (livada ili pašnjak)

– troškovi obnove zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, priprema zemljišta za sadnju) i troškovi kupnje sadnog materijala (tradicionalne kulture određenog područja) te troškovi revitalizacije povijesnih regulacija vodenih tokova

– troškovi izrade geodetskog elaborata za parcelaciju katastarske čestica na dva dijela, a prema potrebi i više dijelova na način da će se površina katastarske čestice koja obuhvaća stvarno područje arheološkog nalazišta formirati kao jedna katastarska čestica na kojoj će se primjenjivati propisane mjere zaštite kulturnog dobra, a od preostale površine na kojoj nema arheoloških nalaza će se formirati druga katastarska čestica koja ne treba biti prema posebnom propisu predmet zaštite ako kulturno dobro; troškovi postupka provedbe takve parcelacije u katastru i zemljišnim knjigama; troškovi postupka brisanja zabilježbe statusa kulturnog dobra sa novoformirane katastarske čestice na kojoj je Rješenjem utvrđen prestanak svojstva kulturnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama i na kojima nema potrebe za bilo kakvim ograničenjima u obradi i korištenju zemlje;

– kupovina motokultivatora i njihovih priključaka koji omogućavaju obradu zemlje na manjim dubinama (do 20 cm) te nabava ručnog alata potrebnog za obrađivanje zemljišta, na kojem je zabranjeno obrađivanje zemlje dublje od 30 cm i za obrađivanje parcela malih površina koje su ograđene suhozidom.

Provedba Programa

Članak 8.

Program se provodi u 2022. godini.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Program se provodi putem Javnog poziva za sudjelovanje u provedbi Programa, kojeg Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka određuje se:

a) način podnošenja zahtjeva

b) rok podnošenja zahtjeva

c) dokumentacija koju korisnik/podnositelj mora priložiti u postupku podnošenja zahtjeva

d) administrativna obrada i kontrola zaprimljenih zahtjeva

e) odobrenje i isplata financijskih sredstava

f) kontrola na terenu i

g) povrat zaprimljenih sredstava.

(3) Na temelju objavljenog Javnog poziva podnositelji podnose Zahtjev.

Podnošenje Zahtjeva temeljem Javnog poziva

Članak 10.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva, a isti se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev.

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan Javnim pozivom.

(4) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanih Javnim pozivom neće se razmatrati.

(5) Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora.

(6) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva, Ministarstvo donosi:

a) Odluku o odobrenju potpore ili

b) Odluku o odbijanju potpore.

(7) Nakon donesene Odluke iz stavka 6. podstavka a) Ministarstvo sa korisnicima potpore sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima financiranja.

(8) Isplata financijskih sredstava provodi se u roku od 15 radnih dana od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

(9) Ministarstvo će isplatu odobrenog iznosa financiranja izvršiti na žiro-račun korisnika potpore dostavljenog uz zahtjev.

Iznos potpore

Članak 11.

(1) Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu Programa iznosi 5.000.000,00 kuna odnosno 662.690,52 eura.

(2) Udio bespovratnih sredstava je do 100 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Programa.

(3) Najviši iznos bespovratnih sredstava po korisniku iznosi 50.000,00 kuna odnosno 6.636,14 eura.

(4) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za financiranje, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranih sredstava u Državnom proračunu za provedbu Programa, Ministarstvo će proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava financiranja.

Žalba

Članak 12.

Protiv odluka koje Ministarstvo donosi na temelju Javnog poziva nije dopuštena žalba, ali se može uputiti prigovor Povjerenstvu koje u ovu svrhu imenuje ministar nadležan za poljoprivredu, a u čijem sastavu ne mogu sudjelovati osobe koje su sudjelovale u pripremi i provedbi Javnog poziva te kontrolirale prihvatljivost Zahtjeva.

Kontrola provedbe Programa

Članak 13.

(1) Ministarstvo provodi kontrolu provedbe Programa kroz administrativnu obradu i kontrolu na terenu.

(2) U slučaju neopravdanih plaćanja korisnik potpore će vratiti iznos koji mu odredi Ministarstvo Odlukom o povratu sredstava, a nakon izvršene kontrole na terenu od strane Povjerenstva za kontrolu provedbe Programa.

(3) Povjerenstvo za kontrolu provedbe Programa imenuje Odlukom ministar nadležan za poljoprivredu.

Postupanje s osobnim podacima

Članak 14.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18.).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/22-01/8
Urbroj: 525-06/206-22-13
Zagreb, 7. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.