Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

NN 119/2022 (14.10.2022.), Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1844

Na temelju članka 142. točke 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA TE UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE, OBNAVLJANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina sljedećih naknada:

a) naknada za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, ovisno o vrsti dozvole i ovlaštenja za koje se polaže ispit

b) naknada za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja i

c) naknada na koju ima pravo predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se i visina naknade za obrasce, registre i dnevnike školovanja te knjižica letenja zrakoplovnog osoblja.

NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 2.

(1) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota aviona i helikoptera, visina naknade iznosi 20,00 EUR po prijavljenom modulu ispita.

(2) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole, dodatne kategorije ili uklanjanje ograničenja u dozvoli osoblja za održavanje zrakoplova (Part-66 dozvola), visina naknade iznosi 20,00 EUR po prijavljenom modulu ispita.

(3) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota jedrilice, balona ili sportsko-rekreativnog zrakoplova, visina naknade iznosi 10,00 EUR po prijavljenom modulu ispita.

(4) Za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole osoblja koje obavlja poslove pripreme, otpreme i praćenja leta (dalje: dispečer leta/operativni kontrolor leta), visina naknade iznosi 25,00 EUR po prijavljenom ispitu.

(5) Naknada za polaganje popravnog ispita ista je kao i za prvo polaganje.

Članak 3.

Prilikom utvrđivanja stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, predsjedniku i članovima ispitnog povjerenstva, podnositelj zahtjeva osigurava sredstva na ime dnevnica, troškova prijevoza i noćenja sukladno propisu kojim se određuje visina dnevnice i naknade za službeno putovanje za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 4.

(1) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja imaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu po ispitnom roku.

(2) Predsjednik ispitnog povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 25,00 EUR.

(3) Članovi ispitnog povjerenstva za stjecanje dozvole ili ovlaštenja za teoretski dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 20,00 EUR.

(4) Ukoliko je predsjednik povjerenstva ujedno i ispitivač, ima pravo na naknadu koja je veća.

NAKNADA ZA UTVRĐIVANJE UDOVOLJAVANJA UVJETIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE, PRODUŽAVANJE I PRIZNAVANJE DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 5.

(1) Naknada za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, obnavljanje, produžavanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja, plaća se ovisno o vrsti dozvole.

(2) Visine naknada iz stavka 1. ovoga članka dane su u tablicama 1. do 9. ovoga članka.

Tablica 1. Za pilote aviona i helikoptera

Dozvola/ovlaštenje/privilegija/certifikat/priznavanje/konverzija/zamjenaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje/proširenje privilegija
Dozvola pilota100,00 EURN/P
Ovlaštenje60,00 EUR10,00 EUR
Certifikat instruktora60,00 EUR10,00 EUR
Certifikat ispitivača60,00 EUR10,00 EUR
Razina jezične sposobnosti5,00 EUR5,00 EUR
Priznavanje (validacija)330,00 EURN/P
Konverzija dozvole iz treće zemlje330,00 EURN/P
Zamjena dozvole iz EU zemlje članice330,00 EURN/P

Tablica 2. Za studente kontrolore i kontrolore zračnog prometa

Dozvola/ovlaštenje/posebna ovlastIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola studenta kontrolora zračnog prometa100,00 EURN/P
Dozvola kontrolora zračnog prometa100,00 EURN/P
Ovlaštenje/posebna ovlast ovlaštenja100,00 EUR10,00 EUR
Posebna ovlast za lokaciju60,00 EUR10,00 EUR
Posebna ovlast instruktora za praktično osposobljavanje (OJTI, STDI)60,00 EUR10,00 EUR
Posebna ovlast ocjenjivača (assessori)60,00 EUR10,00 EUR
Posebna ovlast jezične sposobnosti5,00 EUR5,00 EUR
Zamjena dozvole iz EU zemlje članice330,00 EURN/P

Tablica 3. Za osoblje za održavanje zrakoplova

Dozvola/kategorija/tip/
ograničenje/zamjena/
konverzija
Izdavanje/dopunaProdužavanje/obnavljanje/proširenje privilegija/uklanjanje ograničenja
Dozvola75,00 EUR10,00 EUR
Kategorija60,00 EURN/P
Tip60,00 EURN/P
Uklanjanje ograničenjaN/P35,00 EUR
Zamjena EU dozvole/konverzija inozemne dozvole330,00 EURN/P

Tablica 4. Za pilote sportsko-rekreativnih zrakoplova

Dozvola/ovlaštenje/priznavanje/
konverzija
IzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola35,00 EURN/P
Ovlaštenje25,00 EUR10,00 EUR
Priznavanje (validacija)/konverzija strane dozvole130,00 EURN/P

Tablica 5. Za pilote jedrilica

Dozvola/ovlaštenje/privilegije/
priznavanje/konverzija
IzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola60,00 EURN/P
Ovlaštenje50,00 EURN/P
Nastavnici/instruktori50,00 EUR10,00 EUR
Povlastica/privilegija25,00 EURN/P
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole130,00 EURN/P

Tablica 6. Za pilote balona

Dozvola/ovlaštenje/privilegije/
priznavanje/konverzija
IzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola60,00 EURN/P
Nastavnici/instruktori50,00 EUR10,00 EUR
Povlastica/privilegija25,00 EURN/P
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole130,00 EURN/P

Tablica 7. Za pilote parajedrilica, ovjesnih jedrilica, padobrana s pogonom i jedrilica prazne mase 80/100 kg

Dozvola/ovlaštenja/privilegija/priznavanje/konverzijaIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola35,00 EURN/P
Ovlaštenje25,00 EUR10,00 EUR
Povlastica/privilegija10,00 EURN/P
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole130,00 EURN/P


Tablica 8. Za padobrance

Dozvola/ovlaštenje/priznavanjeIzdavanjeProdužavanje/ obnavljanje
Dozvola35,00 EURN/P
Ovlaštenje25,00 EUR10,00 EUR
Priznavanje (validacija)/konverzija dozvole130,00 EURN/P

Tablica 9. Za dispečere leta/operativne kontrolore leta

Dozvola/priznavanjeIzdavanje
Dozvola65,00 EUR
Priznavanje dozvole (validacija)90,00 EUR

OSTALE NAKNADE

Članak 6.

(1) Naknada za obrazac dozvole zrakoplovnog osoblja iznosi 2,00 EUR.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne naplaćuje se kada je propisana naknada iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada za dnevnik (registar) osposobljavanja iznosi 25,00 EUR.

(4) Naknada za knjižicu letenja iznosi 15,00 EUR.

(5) Naknada za ostale knjižice iznosi 10,00 EUR.

(6) Naknada za dnevnik padobranskih skokova iznosi 25,00 EUR.

Članak 7.

Naknade propisane ovim Pravilnikom uplaćuju se u eurima na žiro-račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 5/20).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-01/107
Urbroj: 530-07-1-1-22-2
Zagreb, 3. listopada 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.