Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 120/2022 (17.10.2022.), Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

1852

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2022. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima i/ili trgovci na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovci na malo ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće naftne derivate:

– motorne benzine

– dizelsko gorivo

– plavi dizel

– smjesa propan – butan za spremnike UNP PB (ukapljeni naftni plin propan – butan)

– smjesa propan – butan za boce sadržaja 7,5 kg i više, UNP PB (ukapljeni naftni plin propan – butan).

(2) Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru odnosno kilogram naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom Uredbom ili drugim posebnim propisima.

(4) Kvaliteta i označavanje naftnih derivata iz stavka 1. podstavaka 1. – 3. ovoga članka utvrđeni su Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 131/21.).

Članak 3.

(1) Najviše maloprodajne cijene naftnih derivata s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:

– motorni benzin – EUROSUPER 95 u iznosu od 10,72 HRK/l (1,42 EUR/l)

– dizelsko gorivo – EURODIZEL BS u iznosu od 12,30 HRK/l (1,63 EUR/l)

– dizelsko gorivo – EURODIZEL BS plavi u iznosu od 8,49 HRK/l (1,13 EUR/l)

– ukapljeni naftni plin (UNP PB) smjesa propan – butan za boce sadržaja 7,5 kg i više na svim maloprodajnim mjestima u iznosu od 13,94 HRK/kg (1,85 EUR/kg)

– ukapljeni naftni plin (UNP PB) smjesa propan – butan za spremnike UNP PB (ukapljeni naftni plin propan – butan) na svim maloprodajnim mjestima u iznosu od 10,01 HRK/kg (1,33 EUR/kg).

(2) Najviše maloprodajne cijene za sve naftne derivate iz stavka 1. ovoga članka s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuju se slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.

(3) Energetski subjekt mora svim kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata iz stavka 1. ovoga članka bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat. Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene određene stavkom 1. ovoga članka.

Članak 4.

Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe, a najviše maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od sedam dana.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/82

Urbroj: 50301-05/20-22-1

Zagreb, 17. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.