Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša

NN 120/2022 (17.10.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1854

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

Članak 1.

U Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša (»Narodne novine«, broj 16/16) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena osoba može obavljati ispitivanja iz članka 2. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika ako ima ovlaštenje izdano u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te ako ispunjava kadrovske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ovlaštena osoba koja obavlja ispitivanja radnog okoliša mora u svom sastavu imati ispitivača koji je zaposlen u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme i koji ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Ispitivač je osoba s obrazovanjem iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih (fizika, kemija, biologija) ili medicinskih znanosti koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu (opći dio) i/ili osoba s obrazovanjem iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih (fizika, kemija, biologija) ili medicinskih znanosti koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) i/ili osoba koja ispunjava uvjete za dobivanje ovlaštenja (nositelj ovlaštenja) za ispitivanje radnog okoliša prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uz ovlaštenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, ovlaštena osoba mora imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu prema Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti ispitivanja koje obavlja, a mjerna i ispitna oprema mora biti navedena i opisana u Poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja zaštite na radu.«

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Zapisnik o obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se putem Informacijskog sustava zaštite na radu, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, čiji je sadržaj naveden u Prilogu ovoga Pravilnika.

(2) Ako ovlaštena osoba iznimno povjeri ispitivanje pojedinog čimbenika radnog okoliša drugoj ovlaštenoj osobi koja ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij, ovlaštena osoba obvezna je uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik (izvještaj) druge ovlaštene osobe koja je obavila to ispitivanje.

(3) Osobe koje su sudjelovale u ispitivanju radnog okoliša, ovisno o vrstama štetnosti odnosno čimbenicima u radnom okolišu, potpisuju se vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom iza podataka o ispitnim radnjama koje su obavile.

(4) Zaključnu ocjenu zapisnika, iskazanu pregledno po pojedinim radnim prostorijama i neposrednom okolišu, da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane zahtjeve, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne ispunjavaju propisane zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka, potpisuju vlastoručno ili kvalificiranim elektroničkim potpisom dva stručnjaka zaštite na radu, ovisno o čimbenicima u radnom okolišu koji se ispituju.

(5) Stručnjaci zaštite na radu iz stavka 4. ovoga članka su osobe koje ispunjavaju uvjete za dobivanje ovlaštenja (nositelji ovlaštenja) za ispitivanje čimbenika u radnom okolišu, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

(6) Ovlaštena osoba dužna je raspolagati s dokumentacijom o svim ispitivanjima radnog okoliša na mjestima ispitivanja kod naručitelja.

(7) Dokumentacijom iz stavka 6. ovoga članka smatra se radni nalog ili drugi zapisi kao dokazi o provedenim ispitivanjima radnog okoliša, a koji su ovjereni od strane naručitelja poslova.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1) Odredba članka 1. ovoga Pravilnika u odnosu na novo dopunjeni stavak 3. primjenjuje se nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odredba članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Do primjene odredbe iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuje se odredba članka 10. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (»Narodne novine«, broj 16/16).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/07
Urbroj: 524-03-03-01/1-22-20
Zagreb, 5. listopada 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG

SADRŽAJ ZAPISNIKA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

1. naziv i sjedište te OIB poslodavca korisnika prostorija i prostora kod kojeg se obavljaju ispitivanja u radnom okolišu

2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja ispitivanja u radnom okolišu

3. broj zapisnika i datum sastavljanja

4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje ispitivanja radnog okoliša

5. nazivi propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radnog okoliša

6. nazivi propisa i/ili normi prema čijim zahtjevima je dana ocjena dopuštenih vrijednosti za pojedine štetnosti u radnom okolišu

7. podatci o štetnostima koje nastaju u radnim prostorijama odnosno prostorima zavisno od procesa rada

8. vrste obavljenih ispitivanja u radnom okolišu

9. opis prostorija i prostora s opisom namjene pojedinih prostorija i prostora, opisom procesa koji se u njima odvijaju i opisom radne opreme koja se u njima nalazi

10. skica prostorija, prostora i neposrednog okoliša s obveznom oznakom mjernih mjesta na kojima su obavljena mjerenja za svaku pojedinu štetnost odnosno oznakom mjesta na kojima su uzeti uzorci bioloških štetnosti

11. ime i prezime, OIB te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku ispitivanja, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu

12. datum početka i završetka ispitivanja

13. podatci o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena

14. podatci o vanjskim uvjetima koji mogu utjecati na rezultate ispitivanja

15. popis metoda, postupaka i normi te detaljni podatci o mjernoj i ispitnoj opremi (tip, model, tv. broj) korištenoj prilikom ispitivanja (mjerenja)

16. uvjete procesa rada pod kojima je obavljeno ispitivanje

17. usporedni podatci prikazani tabelarno o izmjerenim i dopuštenim vrijednostima štetnosti u radnom okolišu s ocjenom o ispunjenju propisanih zahtjeva za svaku mjerenu štetnost ili uzorak štetnosti

18. zaključnu ocjenu iskazanu pregledno po pojedinim radnim prostorijama, prostorima i neposrednom okolišu da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane zahtjeve, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane zahtjeve s prijedlozima mjera za smanjenje utjecaja pojedinih štetnosti u radnom okolišu na zdravlje radnika i

19. naznaka propisanog roka za sljedeće ispitivanje.