Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 121/2022 (19.10.2022.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Vlada Republike Hrvatske

1861

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.) i člankom 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, broj 104/22. i 106/22.), u članku 5.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Cjelokupni proizvedeni prirodni plin iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se i na prirodni plin koji je do dana stupanja na snagu ove Uredbe proizveden, neovisno je li za njega proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka sklopio ugovor o prodaji plina prije stupanja na snagu ove Uredbe, a čije važenje uključuje razdoblje iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, osim prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka kojeg proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka koristi u vlastitoj potrošnji na proizvodnim poljima, plina s proizvodnog polja ALCA, koji nije moguće fizički transportirati u Republiku Hrvatsku, ugovora o opskrbi plinom sklopljenima s energetskim subjektima po fiksnim cijenama za kupce iz kategorije kućanstvo, odnosno ugovora o opskrbi plinom sklopljenima s energetskim subjektima po fiksnim cijenama – koji nisu za kupce iz kategorije kućanstvo, kao i ugovora o prodaji plina sklopljen s tvrtkom ENERGEAN, prodaja plina preko INA – Industrija nafte d.d., do prestanka važenja ugovora o prodaji plina.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka dužan je nakon prestanka važenja ugovora sklopljenih po fiksnim cijenama iz stavka 2. ovoga članka, količinu prirodnog plina koja je bila predmetom tih ugovora, prodati Hrvatskoj elektroprivredi d.d.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »dužan je« dodaju se riječi: »Hrvatskoj elektroprivredi d.d.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 7., koji postaje stavak 8., dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Za provedbu ove Uredbe, Hrvatska elektroprivreda d.d. će plin iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je količina plina iz stavaka 1. i 2. ovoga članka veća od potrebe iz stavka 5. ovoga članka, skladištiti plin u Podzemno skladište plina d.o.o. u skladu s tehničko-tehnološkim mogućnostima skladišta.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/84

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 19. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.