Pravilnik o proračunskom nadzoru

NN 121/2022 (19.10.2022.), Pravilnik o proračunskom nadzoru

Ministarstvo financija

1866

Na temelju članka 145. stavak 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj, način i uvjeti obavljanja proračunskog nadzora te tijela odnosno odgovorne osobe kojima je inspektor proračunskog nadzora dužan dostaviti zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, ovlaštene osobe proračunskog nadzora i mjere proračunskog nadzora.

Članak 2.

(1) Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izvanproračunske korisnike.

Članak 3.

(1) Proračunski nadzor obavlja se po predstavkama građana, zahtjevima tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba, iz kojih proizlazi sumnja na nepravilnost ili prijevaru, te po nalogu ministra financija.

(2) Proračunski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se po utvrđenim kriterijima, prioritetima, ekonomičnosti i javnom interesu za obavljanje nadzora.

(3) Proračunski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se po nalogu ministra financija ako Ministarstvo financija raspolaže podacima ili informacijama iz drugih izvora, analizom kojih se utvrde sumnje na nepravilnosti i prijevare u upravljanju proračunskim sredstvima.

Članak 4.

(1) Proračunski nadzor se obavlja kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkih društava te drugih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, kao i kod pravnih osoba koje koriste kreditna sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: subjekti nadzora).

(2) Proračunski nadzor pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i inspekcijski nadzor trgovačkih društava, pravnih osoba osnovanih po posebnim propisima, neprofitnih organizacija te drugih pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika.

Članak 5.

Proračunski nadzor obuhvaća:

– nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora

– nadzor potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama,

– inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama,

– nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava kod pravnih i fizičkih osoba kojima su sredstva doznačena iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika te kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. CILJEVI PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 6.

Ciljevi proračunskog nadzora jesu:

− utvrđivanje koriste li se proračunska sredstva i sredstva iz financijskih planova izvanproračunskih korisnika zakonito, svrhovito i pravodobno,

− utvrđivanje naplaćuju li proračunski korisnici, izvanproračunski korisnici i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode i primitke iz svoje nadležnosti,

− poduzimanje korektivnih mjera radi zaustavljanja nepravilnosti i prijevara kao što su zlouporaba proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, pogrešno upravljanje, te određivanje mjera za popravak štete koja je već nastala u proračunu,

− provjera pridržavanja i primjene zakona te na temelju zakona donesenih propisa i akata koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama,

− prikupljanje pouzdanih i vjerodostojnih financijskih i drugih podataka te njihovo pravodobno dostavljanje nadležnim tijelima.

III. DJELOKRUG I SADRŽAJ PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 7.

(1) Proračunski nadzor obavlja se radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, sredstava iz financijskih planova izvanproračunskih korisnika; potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunski korisnika, izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

(2) Provjerom pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, sredstava iz financijskih planova izvanproračunskih korisnika u smislu stavka l. ovoga članka, smatra se provjera korištenja proračunskih sredstava u visini, za namjene i u vrijeme kako je utvrđeno državnim proračunom, financijskim planom izvanproračunskih korisnika odnosno proračunom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Provjerom potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se utvrđivanje poduzimaju li proračunski korisnici, izvanproračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane mjere za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

(4) Provjerom pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa, u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se provjera pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

Članak 8.

Proračunski nadzor obavlja se za tekuću godinu, a po potrebi te u određenim okolnostima obavlja se i za protekla razdoblja.

Članak 9.

(1) Odluku o obavljanju proračunskog nadzora donosi ministar financija.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

− naziv subjekta nadzora,

− predmet nadzora,

− razdoblje obuhvaćeno nadzorom,

− ime i prezime inspektora proračunskog nadzora,

− početak obavljanja nadzora,

− vrijeme trajanja izravnog nadzora.

(3) Kada je u odluci za obavljanje proračunskog nadzora navedeno više inspektora, nositelj naloga je inspektor koji je prvi naveden.

IV. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 10.

(1) Inspektor proračunskog nadzora dostavlja subjektu nadzora pisanu obavijest o početku obavljanja nadzora te o predmetu i razdoblju obuhvaćenom nadzorom.

(2) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su po zaprimanju obavijesti o nadzoru pripremiti svu potrebnu dokumentaciju radi što djelotvornijeg i bržeg obavljanja nadzora.

Članak 11.

(1) Prije početka proračunskog nadzora, inspektor proračunskog nadzora dužan je javiti se odgovornoj osobi subjekta nadzora radi obavljanja nadzora.

(2) Inspektor proračunskog nadzora može obavljati nadzor, ako to okolnosti zahtijevaju i bez prethodne obavijesti iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika, ako tako odluči ministar financija.

(3) Pri provedbi postupka nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka inspektor proračunskog nadzora obvezan je:

− pokazati službenu iskaznicu,

− izložiti predmet nadzora,

− predočiti okvirni vremenski plan nadzora.

(4) Inspektor proračunskog nadzora ovlašten je u tijeku postupka nadzora proširiti predmet nadzora i razdoblje obuhvaćeno nadzorom.

(5) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su inspektoru proračunskog nadzora dati na uvid svu potrebnu računovodstvenu i financijsku dokumentaciju, evidencije, odluke i druge akte temeljem kojih subjekt nadzora posluje.

(6) Čelnici i zaposlenici subjekta nadzora dužni su inspektoru proračunskog nadzora dati na uvid izvješće unutarnje revizije, izvješće Državnog ureda za reviziju, izvješće osobe za nepravilnosti i izvješća drugih tijela koja se odnose na predmet nadzora.

Članak 12.

(1) O obavljenom proračunskom nadzoru sastavlja se zapisnik u koji se unose sve važne radnje poduzete u postupku nadzora i nadzorom utvrđeno činjenično stanje te se prilaže dokumentacija koja služi kao dokaz o utvrđenom činjeničnom stanju.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(3) Nakon dostavljanja zapisnika, odgovorna osoba subjekta nadzora može uložiti primjedbe na zapisnik u pisanom obliku u roku od petnaest dana od dana primitka zapisnika.

(4) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka koje nisu prihvaćene, inspektor proračunskog nadzora koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka primjedbi dostaviti pisani odgovor na primjedbe odgovornoj osobi subjekta nadzora.

(5) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora ne uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka ili ako su primjedbe uložene, a nisu prihvaćene, zapisnik se smatra završenim.

(6) Ako odgovorna osoba subjekta nadzora uloži primjedbe sukladno stavku 3. ovoga članka koje sadrže nove činjenice i materijalne dokaze zbog kojih bi trebalo promijeniti činjenično stanje utvrđeno zapisnikom, za primjedbe koje su u cijelosti ili djelomično prihvaćene inspektor proračunskog nadzora sastavit će dopunski zapisnik u roku od petnaest dana od dana primitka primjedbi.

(7) Ako su primjedbe koje je odgovorna osoba subjekta nadzora uložila djelomično prihvaćene, za dio primjedbi koje nisu prihvaćene inspektor proračunskog nadzora koji je obavio nadzor obvezan je razloge zbog kojih nisu prihvaćene obrazložiti u dopunskom zapisniku iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Dostavom dopunskog zapisnika odgovornoj osobi subjekta nadzora, zapisnik se smatra završenim.

(9) Po završetku zapisnika u skladu sa stavcima 5. i 8. ovoga članka, uz dostavu zapisnika odgovornoj osobi subjekta nadzora, jedan primjerak zapisnika dostavlja se Državnom uredu za reviziju, a jedan primjerak zapisnika ostaje ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija u čijoj je nadležnosti financijski i proračunski nadzor.

(10) Po završetku zapisnika, inspektor proračunskog nadzora obvezan je sastaviti sažetak zapisnika koji dostavlja ministru financija i državnom dužnosniku u čijoj su nadležnosti poslovi financijskog i proračunskog nadzora.

(11) Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru, osim dostave sukladno stavcima 2. 8. i 9. ovoga članka, može se dostaviti samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima na njihov obrazloženi pisani zahtjev, radi vođenja sudskih i upravnih postupaka iz njihove nadležnosti.

Članak 13.

(1) Inspektor proračunskog nadzora obvezan je voditi očevidnik o obavljenim nadzorima i pratiti postupanje subjekta nadzora po naloženim mjerama.

(2) Očevidnik o obavljenim nadzorima sadrži podatke o subjektu nadzora, predmetu i razdoblju obuhvaćenom nadzorom, utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, te poduzetim mjerama po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima.

Članak 14.

(1) U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti kod subjekta nadzora koji je po organizacijskoj klasifikaciji proračuna u sastavu razdjela, zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru dostavlja se čelniku nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije.

(2) U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti kod subjekta nadzora koji je izvanproračunski korisnik, zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru dostavlja se čelniku nadležnog ministarstva, odnosno čelniku nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3) U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u proračunskom nadzoru jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, zapisnik se dostavlja i nadležnom predstavničkom tijelu.

(4) U slučaju utvrđenih nepravilnosti u proračunskom nadzoru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru dostavlja se nadzornom odboru odnosno upravnom vijeću te čelniku nadležnog ministarstva, odnosno čelniku nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

V. MJERE PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 15.

(1) Ako inspektor proračunskog nadzora u postupku nadzora utvrdi radnje za koje postoji osnovana sumnja o učinjenom kaznenom djelu, podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno dostavlja zapisnik s dokazima u prilogu na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu.

(2) Ako inspektor proračunskog nadzora u postupku nadzora utvrdi radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja koji inspektor ili druga ovlaštena osoba podnosi nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

(3) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva državnog proračuna korištena suprotno zakonu ili proračunu, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje o povratu sredstava u državni proračun.

(4) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da sredstva, za koja je posebnim propisom utvrđena obveza uplate u državni proračun, nisu uplaćena u državni proračun ili su uplaćena u manjem iznosu od propisanog, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje kojim se nalaže njihova uplata u državni proračun.

(5) Ako su proračunskim nadzorom utvrđene nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, inspektor proračunskog nadzora nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti i prati postupanje po utvrđenim mjerama u utvrđenom roku.

VI. OVLAŠTENE OSOBE PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 16.

(1) Ovlaštene osobe za obavljanje proračunskog nadzora su inspektori proračunskog nadzora Ministarstva financija.

(2) Ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju službene iskaznice koje izdaje ministar financija.

VII. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 17.

(1) Čelnik ustrojstvene jedinice za proračunski nadzor u Ministarstvu financija, na osnovi pojedinačnih izvješća inspektora proračunskog nadzora, sastavlja godišnje izvješće o radu proračunskog nadzora.

(2) Izvješće o radu sadržava:

– naziv subjekta nadzora,

– predmet nadzora,

– razdoblje koje je obuhvaćeno nadzorom,

– vrijeme koje je potrebno za obavljanje nadzora,

– rezultate nadzora – utvrđene nepravilnosti,

– broj inspektora koji su obavili nadzor,

– broj i vrstu nadzora koje je obavio svaki inspektor pojedinačno,

– ostale informacije o aktivnostima ustrojstvene jedinice za proračunski nadzor.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka čelnik ustrojstvene jedinice za proračunski nadzor dostavlja u roku od 30 dana godine na koju se izvješće odnosi ministru financija i državnom dužnosniku u čijoj su nadležnosti poslovi financijskog i proračunskog nadzora.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom nadzoru (»Narodne novine«, broj 71/13 i 57/15).

Članak 19.

Postupci proračunskog nadzora započeti prema odredbama Pravilnika o proračunskom nadzoru (»Narodne novine«, broj 71/13 i 57/15) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/8
Urbroj: 513-08-04-22-1

Zagreb, 22. rujna 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.