Etički kodeks stečajnih upravitelja

NN 121/2022 (19.10.2022.), Etički kodeks stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1871

Na temelju članka 83.b stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15., 104/17. i 36/22.) Ministarstvo pravosuđa i uprave, uz prethodno mišljenje strukovne udruge donosi

ETIČKI KODEKS

STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Etičkog kodeksa

Članak 1.

(1) Etički kodeks stečajnih upravitelja (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje načela profesionalne etike te opća načela i pravila ponašanja stečajnih upravitelja u obavljanju poslova stečajnog upravitelja i izvan obavljanja tih poslova radi očuvanja dostojanstva i ugleda dužnosti stečajnog upravitelja.

(2) Načela i pravila Kodeksa su polazne osnove na kojima se temelji postupanje i ponašanje stečajnih upravitelja u Republici Hrvatskoj.

Svrha Kodeksa

Članak 2.

Svrha Kodeksa je očuvanje i promicanje osobnog i profesionalnog integriteta stečajnih upravitelja te učvršćivanje svijesti o njihovoj osobnoj i profesionalnoj odgovornosti radi osiguranja savjesnog i učinkovitog obavljanja poslova stečajnih upravitelja i jačanja javnog povjerenja u rad stečajnih upravitelja.

Obveza poštivanja Kodeksa

Članak 3.

Stečajni upravitelji dužni su poštivati Kodeks.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

II. NAČELA PROFESIONALNE ETIKE STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 5.

Stečajni upravitelj u obavljanju svoje dužnosti dužan je pridržavati se načela zakonitosti, savjesnosti i profesionalnosti, stručnosti i marljivosti te povjerljivosti.

Načelo zakonitosti

Članak 6.

Stečajni upravitelj dužan je postupati u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, pravnom stečevinom Europske unije, međunarodnim ugovorima, zakonima i drugim na zakonu utemeljenim propisima.

Načelo savjesnosti i profesionalnosti

Članak 7.

(1) Stečajni upravitelj dužan je svoju dužnost obnašati savjesno, profesionalno i uredno, ne dopuštajući neprimjerene vanjske utjecaje, izbjegavajući svaku mogućnost sukoba interesa i diskriminacije te poštujući dostojanstvo drugih.

(2) Stečajni upravitelj ne smije u izvršavanju svojih obveza zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja nepripadajuće materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.

Načelo stručnosti i marljivosti

Članak 8.

(1) Stečajni upravitelj dužan je svoju dužnost obnašati pozorno i brižljivo s visokom razinom poznavanja mjerodavnog prava i pravila struke te odluke donositi vodeći računa o interesima sudionika postupaka i zadanim rokovima.

(2) Stečajni upravitelj dužan je prihvaćati i obavljati poslove stečajnog upravitelja na način koji nije protivan javnom interesu i poštivati povjerenje javnosti.

Načelo povjerljivosti

Članak 9.

(1) Stečajni upravitelj dužan je u obnašanju svoje dužnosti poštovati povjerljivost informacija stečenih tijekom stečajnog postupka te ne smije koristiti niti drugima činiti dostupnim saznanja iz postupaka, osim kada je drugačije propisano.

(2) Stečajni upravitelj dužan je pridržavati se načela povjerljivosti i nakon završetka stečajnog postupka.

III. OPĆA NAČELA PONAŠANJA

Članak 10.

Stečajni upravitelj dužan je u obavljanju i izvan obavljanja dužnosti pridržavati se načela poštenja, dostojanstva i povjerenja.

Načelo poštenja

Članak 11.

Stečajni upravitelj ne smije se radi stjecanja nepripadajuće koristi pozivati na svoj službeni položaj te treba izbjegavati primanje darova i besplatnih usluga ako bi se time mogli dovesti u pitanje njegova profesionalnost i objektivnost.

Načelo dostojanstva

Članak 12.

Stečajni upravitelj dužan je ponašati se dostojanstveno, čuvajući vlastitu čast i ugled te ugled dužnosti stečajnog upravitelja. i suzdržati se od aktivnosti i postupanja koja mogu naštetiti njegovu dostojanstvu te ugledu dužnosti stečajnog upravitelja.

Načelo povjerenja

Članak 13.

Stečajni upravitelj dužan je suzdržati se od izražavanja svih ocjena, mišljenja ili stajališta koje u javnosti mogu pobuditi sumnju u profesionalnost i objektivnost obnašanja dužnosti stečajnog upravitelja.

IV. PRAVILA PONAŠANJA U OBAVLJANJU DUŽNOSTI STEČAJNOG UPRAVITELJA

Članak 14.

Radi postupanja u skladu s načelom zakonitosti stečajni upravitelj je dužan poslove stečajnog upravitelja obavljati pravilno i u skladu s važećim propisima koji se primjenjuju u stečajnim postupcima te u drugim postupcima koji proizlaze iz stečajnog postupka dužnika.

Članak 15.

(1) Radi postupanja u skladu s načelom savjesnosti i profesionalnosti stečajni upravitelj je dužan:

– izvršavati dužnost stečajnog upravitelja pravodobno, učinkovito i djelotvorno

– u svojim nastupima, podnescima, drugim službenim radnjama te općenito društvenim javnim ili privatnim nastupima voditi računa o zahtjevima profesionalne i opće kulture

– u svim oblicima javnih i privatnih nastupa, koji uključuju izražavanje svojih stajališta u sredstvima javnog priopćavanja i društvenim mrežama, biti svjestan svoje društvene odgovornosti te postupati u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima

– prema svim sudionicima stečajnog postupka odnositi se profesionalno i s uzajamnim poštovanjem te uvijek postupati čuvajući dostojanstvo i ugled stečajnih upravitelja

– održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima sudionika stečajnog postupka

– izvještaje o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase davati što je moguće potpunije s obzirom na okolnosti slučaja, na transparentan način i razumljivo

– pri izvršavanju dužnosti ne davati ni prihvaćati bilo kakve povlastice i povlašteni pristup na temelju bilo kojeg posebnog odnosa, kojim bi mogao ostvariti nepripadajuću materijalnu ili drugu korist za sebe ili drugu pravnu odnosno fizičku osobu.

(2) Stečajni upravitelj ne smije svoj položaj koristiti u privatne svrhe i mora izbjeći odnose koji uključuju rizik korupcije ili koji mogu izazvati sumnju u njegovu profesionalnost i objektivnost.

Članak 16.

Radi postupanja u skladu s načelom stručnosti i marljivosti stečajni upravitelj ima obvezu kontinuirano se stručno usavršavati te stjecati znanja i vještine na razini suvremenih dostignuća prakse i zakonodavstva kojima će osigurati potrebnu stručnost i kompetencije za vođenje stečajnog postupka i zastupanje stečajnog dužnika u drugim postupcima pred sudovima i upravnim tijelima.

Članak 17.

(1) Radi postupanja u skladu s načelom povjerljivosti stečajni upravitelj dužan je:

– oprezno postupati prilikom korištenja podataka i informacija s kojima je upoznat tijekom stečajnog postupka

– u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sumnji na kažnjiva djela postupati sukladno odredbama propisa kojima je uređen način postupanja i izvještavanja o nepravilnostima.

(2) Dobivene informacije tijekom stečajnog postupka stečajni upravitelj ne smije koristiti za osobnu korist te ne smije trećim osobama otkrivati bilo kakve informacije tijekom stečajnog postupka, osim ako je drugačije propisano odnosno ako postoji obveza njihove objave.

V. OPĆA PRAVILA PONAŠANJA

Članak 18.

Radi primjene načela poštenja stečajni upravitelj treba dosljedno primjenjivati opće etičke standarde i načela u obavljanju svoga rada.

Članak 19.

Radi primjene načela dostojanstva stečajni upravitelj dužan je obnašanjem dužnosti stečajnog upravitelja i aktivnostima izvan obavljanja te dužnosti razvijati standarde ponašanja koji pridonose očuvanju ugleda i dostojanstva dužnosti stečajnih upravitelja te mora izbjegavati svako ponašanje koje je nedostojno i koje stvara dojam nedoličnosti stečajnog upravitelja.

Članak 20.

Radi primjene načela povjerenja stečajni upravitelj mora poduzeti razumne korake za utvrđivanje okolnosti koje bi mogle predstavljati sukob interesa naročito postojanje profesionalnog i osobnog odnosa koji bi mogli dovesti u pitanje odnos povjerenja.

VI. ODNOSI I SURADNJA SA STEČAJNIM UPRAVITELJIMA

Članak 21.

(1) Odnosi između stečajnih upravitelja i ostalih sudionika stečajnog postupka moraju se temeljiti na uzajamnom poštovanju, suradnji, razmjeni informacija i znanja te djelovanju u duhu zajedničkog cilja.

(2) Stečajni upravitelj dužan je pomagati kandidatima za stečajne upravitelje tijekom obavljanja stručne obuke te ih poticati u njihovu stručnom usavršavanju i razvijanju svijesti o važnosti ponašanja sukladno Kodeksu.

VII. ODNOSI PREMA DRUGIMA

Odnos prema pravosudnim tijelima

Članak 22.

Stečajni upravitelj dužan je poštivati neovisnost, nepristranost i ugled pravosudnih tijela te pravosudnih dužnosnika.

Odnos prema strankama i sudionicima postupka

Članak 23.

(1) Stečajni upravitelj dužan je prema strankama i svim sudionicima postupka postupati profesionalno, uljudno i objektivno, poštujući njihova prava, dostojanstvo i integritet.

(2) Stečajni upravitelj dužan je profesionalno i uljudno odnositi se prema svim zaposlenicima dužnika.

Odnos prema državnim tijelima i osobama javnog prava

Članak 24.

Stečajni upravitelj dužan je na primjeren i profesionalan način surađivati s državnim tijelima i osobama javnog prava, čuvajući svoj profesionalni integritet i objektivnost.

Odnos prema javnosti

Članak 25.

Stečajni upravitelj može u slučaju opravdanog interesa javnosti, u okviru zakona, davati objektivne informacije u vezi sa stečajnim postupkom, uzimajući u obzir pritom sve okolnosti slučaja, a osobito probitke stečajnog postupka te prava sudionika postupka.

VIII. PRAĆENJE PROVEDBE I NADZOR NAD PRIMJENOM KODEKSA

Članak 26.

(1) Sva tijela stečajnog postupka ovlaštena su, svako u okvirima svoje nadležnosti, brinuti za ostvarenje i unapređenje etičkih standarda i provedbu Kodeksa.

(2) Tijela stečajnog postupka ovlaštena su u konkretnim slučajevima ili u vezi s načelnim pitanjima tumačenja i primjene Kodeksa od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i Etičkog vijeća zatražiti mišljenje i preporuke o usklađenosti ponašanja stečajnih upravitelja s Kodeksom sukladno odredbi članka 7. Pravilnika o postupku po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja i izboru predsjednika Etičkog vijeća.

(3) Nadzor nad primjenom ovoga Kodeksa provode ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Etičko vijeće.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 27.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/45
Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-05
Zagreb, 11. listopada 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.