Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine

NN 122/2022 (20.10.2022.), Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1876

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 10. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) i Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA OD KATASTROFA DO 2030. GODINE I AKCIJSKOG PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD KATASTROFA ZA RAZDOBLJE DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova aktom, klasa: 011-02/21-01/58, urbroj: 511-01-152-22-138, od 6. listopada 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Strategije i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da Strategiju i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-43/04

Urbroj: 50301-29/09-22-8

Zagreb, 19. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.