Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva

NN 122/2022 (20.10.2022.), Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva

Središnji državni ured za hrvate izvan Republike Hrvatske

1878

Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) i članka 56. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 124/11 i 16/12), a u vezi s odredbama članaka 79. i 156. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br.133/20 i 114/22) i članka 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 97/20) državni tajnik donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU POTVRDE U SVRHU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA REGULIRANJE BORAVKA PRIPADNIKU HRVATSKOG NARODA SA STRANIM DRŽAVLJANSTVOM ILI BEZ DRŽAVLJANSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju dokazi koji se prilažu zahtjevu u svrhu izdavanja Potvrde u svrhu reguliranja boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva (u daljnjem tekstu: Potvrda), izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga ili podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji sukladno posebnom propisu kojim se regulira boravak stranaca.

(3) Pripadnikom hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom u smislu odredbi ovoga Pravilnika smatra se osoba koja ima državljanstvo treće zemlje.

(4) Pripadnikom hrvatskog naroda bez državljanstva u smislu odredbi ovoga Pravilnika smatra se osoba koja pri podnošenju zahtjeva za izdavanje Potvrde ne može priložiti valjanu stranu putnu ispravu te prilaže valjanu stranu osobnu iskaznicu.

(5) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju rodno značenje i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Nadležnost i dopuštenost za podnošenje zahtjeva za izdavanje Potvrde

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje Potvrde podnosi se Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Uredu dobrodošlice.

(2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka je stipendist i/ili korisnik programa, projekata i mjera koje provodi i financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti te njegov član obitelji i maloljetno dijete.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti pripadnik hrvatskog naroda kao hrvatski iseljenik i potomak hrvatskog iseljenika koji nije stipendist i/ili korisnik programa, projekata i mjera iz stavka 2. ovoga članka te njegov član obitelji i maloljetno dijete.

(4) Pripadnikom hrvatskog naroda kao hrvatskog iseljenika i potomka hrvatskog iseljenika iz stavka 3. ovoga članka, smatra se osoba definirana odredbama posebnog propisa kojim se regulira stjecanje hrvatskog državljanstva.

Prilaganje isprava i obrazac zahtjeva

Članak 3.

(1) Isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje Potvrde moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te legalizirane sukladno posebnom propisu.

(2) Podnositelju zahtjeva se nakon provedenog postupka za izdavanje Potvrde, vraćaju isprave iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Obrasci zahtjeva za izdavanje Potvrde (Obrazac 1 i Obrazac 2) su dvojezični na hrvatskom i engleskom jeziku.

Zahtjev za maloljetno dijete

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje Potvrde za maloljetno dijete iz članka 2. stavka 2. ili 3. ovoga Pravilnika podnose oba roditelja ili skrbnici djeteta koji se vlastoručno potpisuju na propisanom obrascu zahtjeva, a skrbnici djeteta uz zahtjev za izdavanjem Potvrde za maloljetno dijete moraju dostaviti i dokaz o skrbništvu iz države prebivališta.

(2) Ako pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, jedan od roditelja/skrbnika nije u Republici Hrvatskoj, uz zahtjev se prilaže i suglasnost drugog roditelja/skrbnika, u obliku pisane izjave, ovjerene kod javnog bilježnika.

(3) Zahtjev za maloljetno dijete može podnijeti i jedan roditelj ako je drugi roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb, o čemu dostavlja dokaz.

(4) Zahtjev za maloljetno dijete može podnijeti i jedan skrbnik djeteta ako je odlukom suda ili nadležnog tijela države prebivališta određen samo jedan skrbnik djeteta.

(5) Uz zahtjev za izdavanje Potvrde za maloljetno dijete mora se dostaviti izvod iz matične knjige rođenih djeteta i/ili dokaz o skrbništvu iz države prebivališta.

III. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje Potvrde stipendistu i/ili korisniku programa, projekata i mjera radi reguliranja privremenog boravka

Članak 5.

(1) Stipendist i/ili korisnik programa, projekata i mjera koje provodi i financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti, uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu

2. valjanu stranu putnu ispravu

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. životopis.

(2) Radi provjere vjerodostojnosti dokaza iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izvršit će se službeni uvid u dokumentaciju koju je podnositelj zahtjeva priložio u postupku dodjeljivanja stipendije i/ili za korištenje programa, projekata i mjera, o čemu se sastavlja službena zabilješka na omotu spisa.

(3) Uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga, član obitelji prilaže valjanu stranu putnu ispravu i izvod iz matične knjige vjenčanih i/ili drugu javnu ispravu kojom dokazuje da je član obitelji stipendista i/ili korisnika programa, projekata i mjera, a za maloljetno dijete stipendista i/ili korisnika programa, projekata i mjera, prilaže se njegova valjana strana putna isprava i izvod iz matične knjige rođenih.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje Potvrde hrvatskom iseljeniku i potomku hrvatskog iseljenika radi reguliranja privremenog boravka

Članak 6.

(1) Hrvatski iseljenik i potomak hrvatskog iseljenika uz zahtjev za izdavanjem Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu

2. valjanu stranu putnu ispravu

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. životopis.

(2) Dokazom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se izvod iz matične knjige rođenih i/ili vjenčanih i/ili umrlih za roditelje, izvod iz matične knjige rođenih i/ili vjenčanih i/ili umrlih za djedove, bake i druge pretke kojim se može dokazati pripadnost hrvatskom narodu.

(3) Iznimno, kao dokaz iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mogu se uzeti u obzir potvrde podnositelja zahtjeva da je kao hrvatski iseljenik i potomak hrvatskih iseljenika aktivno sudjelovao u promicanju hrvatskog nacionalnog identiteta u inozemstvu kroz rad registriranih hrvatskih udruga, hrvatskih katoličkih misija, hrvatskih udruga i institucija u području kulture, sporta, znanosti i obrazovanja koje baštine hrvatski nacionalni identitet u inozemstvu.

(4) Prilikom odlučivanja o izdavanju Potvrde mogu se uzeti u obzir preporuke hrvatskih institucija iz Republike Hrvatske i inozemstva, kojim se potvrđuje osobni angažman podnositelja zahtjeva u očuvanju i razvijanju kulturnoga i nacionalnoga identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

(5) Uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga, član obitelji prilaže valjanu stranu putnu ispravu i izvod iz matične knjige vjenčanih i/ili drugu javnu ispravu kojom dokazuje da je član obitelji hrvatskog iseljenika i potomka hrvatskog iseljenika, a za maloljetno dijete hrvatskog iseljenika i potomka hrvatskog iseljenika prilaže se njegova valjana strana putna isprava i izvod iz matične knjige rođenih.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje Potvrde stipendistu i/ili korisniku programa, projekata i mjera radi reguliranja stalnog boravka

Članak 7.

(1) Stipendist i/ili korisnik programa, projekata i mjera koje provodi i financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu

2. valjanu stranu putnu ispravu

3. presliku važeće biometrijske dozvole boravka

4. dokaz o reguliranom privremenom boravku zadnje tri godine u Republici Hrvatskoj

5. životopis.

(2) Radi provjere vjerodostojnosti dokaza iz stavka 1. točke 1. izvršit će se službeni uvid u dokumentaciju koju je podnositelj zahtjeva priložio u postupku dodjeljivanja stipendije i/ili za korištenje programa, projekata i mjera, o čemu se sastavlja službena zabilješka na omotu spisa.

(3) Kao dokaz iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smatraju se preslike zadnje tri izdane biometrijske dozvole boravka ili potvrda policijske uprave odnosno policijske postaje o prijavljenom boravištu zadnje tri godine u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka, član obitelji i maloljetno dijete prilažu dokaze iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka, a član obitelji prilaže i izvod iz matične knjige vjenčanih i/ili drugu javnu ispravu kojom dokazuje da je član obitelji stipendista i/ili korisnika programa, projekata i mjera, a za maloljetno dijete stipendista i/ili korisnika programa, projekata i mjera prilaže se i njegov izvod iz matične knjige rođenih.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje Potvrde hrvatskom iseljeniku i potomku hrvatskog iseljenika radi reguliranja stalnog boravka

Članak 8.

(1) Hrvatski iseljenik i potomak hrvatskih iseljenika, uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu

2. valjanu stranu putnu ispravu

3. presliku važeće biometrijske dozvole boravka

4. dokaz o reguliranom privremenom boravku zadnje tri godine u Republici Hrvatskoj

5. životopis.

(2) Radi provjere vjerodostojnosti dokaza iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izvršit će se službeni uvid u dokumentaciju koju je hrvatski iseljenik i potomak hrvatskog iseljenika priložio u postupku izdavanja Potvrde u svrhu reguliranja privremenog boravka iz humanitarnih razloga, o čemu se sastavlja službena zabilješka na omotu spisa.

(3) Hrvatski iseljenik i potomak hrvatskog iseljenika koji nije imao odobren privremeni boravak iz humanitarnog razloga temeljem Potvrde iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužan je uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, priložiti i izvod iz matične knjige rođenih.

(4) Hrvatski iseljenik i potomak hrvatskog iseljenika iz stavka 3. ovoga članka prilaže dokaze o pripadnosti hrvatskom narodu kako je propisano člankom 6. stavkom 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(5) Kao dokaz iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smatraju se preslike zadnje tri izdane biometrijske dozvole boravka ili potvrda policijske uprave odnosno policijske postaje o prijavljenom boravištu zadnje tri godine u Republici Hrvatskoj.

(6) Uz zahtjev za izdavanje Potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka, član obitelji i maloljetno dijete prilažu se dokazi iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka, a član obitelji i izvod iz matične knjige vjenčanih i/ili drugu javnu ispravu kojom dokazuje da je član obitelji hrvatskog iseljenika i potomka hrvatskog iseljenika, a za maloljetno dijete hrvatskog iseljenika i potomka hrvatskog iseljenika prilaže se i njegov izvod iz matične knjige rođenih.

IV. INTERVJU

Provođenje intervjua

Članak 9.

S podnositeljem zahtjeva za izdavanje Potvrde obavlja se intervju, o čemu se sastavlja zapisnik.

Provjera vjerodostojnosti dokumentacije

Članak 10.

(1) Prije izdavanja Potvrde, od tijela javne vlasti Republike Hrvatske kao i od nadležnih tijela drugih država, može se zatražiti provjera vjerodostojnosti dokumentacije i dokaza koje je podnositelj priložio uz zahtjev za izdavanjem Potvrde ili provjere činjenica koje je podnositelj iznio tijekom provođenja intervjua.

(2) Podnositelj zahtjeva na obrascu zahtjeva za izdavanje Potvrde, vlastoručnim potpisom daje suglasnost za postupanje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zaprimljene informacije iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se u obzir prilikom odlučivanja o izdavanju Potvrde.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 11.

(1) O zahtjevu za izdavanje Potvrde iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika odlučuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke, o kojoj odlučuje Povjerenstvo za žalbe.

Izdavanje i rok važenja Potvrde

Članak 12.

(1) Potvrda se izdaje na rok važenja do godine dana.

(2) Potvrda se osobno uručuje podnositelju zahtjeva, a iznimno na njegovu osobnu zamolbu, Potvrda se može dostaviti i elektroničkim putem.

Postupanje nakon izdavanja Potvrde

Članak 13.

(1) U roku od osam dana od dana uručenja Potvrde, osoba je dužna obratiti se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga ili podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka sukladno posebnom propisu kojim se regulira boravak stranaca.

(2) Ako je osoba odustala od podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, dužna je u roku od 15 dana od dana zaprimanja vratiti izdanu Potvrdu, o čemu se sastavlja zabilješka na omotu spisa.

V. POVJERENSTVO ZA ŽALBE

Rad Povjerenstva za žalbe

Članak 14.

(1) Povjerenstvo za žalbe imenuje čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kojeg čine imenovani član ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove, član ministarstva nadležnog za unutarnje poslove te članovi Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

(2) Povjerenstvo za žalbe sastoji se od pet članova i njihovih zamjena; jedan član i njegova zamjena iz ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove, jedan član i njegova zamjena ministarstva nadležnog za unutarnje poslove te tri člana i njihove zamjene iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

(3) O radu Povjerenstva za žalbe donosi se Poslovnik.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od 30 dana odlučiti o žalbi iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 4. ovoga članka.

VI. ZBIRKA PODATAKA

Sadržaj zbirke podataka

Članak 15.

(1) Zbirka podataka o osobama kojima je izdana Potvrda sadrži sljedeće podatke:

– evidencijski broj

– ime i prezime, spol

– ime i prezime oca i majke

– datum, mjesto i država rođenja

– državljanstvo

– stupanj naobrazbe i zanimanje

– ime i prezime, datum rođenja i državljanstvo člana obitelji

– ime i prezime, datum rođenja i državljanstvo maloljetne djece

– broj, rok važenja, datum, mjesto i država izdavanja putne isprave/osobne iskaznice

– adresa i mjesto stanovanja u Republici Hrvatskoj

– OIB, ako je određen

– adresa stanovanja u inozemstvu (za izdavanje Potvrde u svrhu reguliranja privremenog boravka)

– naziv nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje

– svrha privremenog boravka zadnje tri godine (za izdavanje Potvrde u svrhu reguliranja stalnog boravka)

– broj i datum izdavanja Potvrde, datum uručenja

– napomenu.

(2) Zbirka podataka o osobama kojima je odbijen zahtjev za izdavanje Potvrde sadrži:

– ime i prezime, spol

– ime i prezime oca i majke

– datum, mjesto i država rođenja

– državljanstvo

– stupanj naobrazbe i zanimanje

– broj, rok važenja, datum, mjesto i država izdavanja putne isprave/osobne iskaznice

– adresa stanovanja u inozemstvu (za izdavanje Potvrde u svrhu reguliranja privremenog boravka)

– naziv nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje

– adresa i mjesto stanovanja u Republici Hrvatskoj

– broj i datum rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje Potvrde, datum uručenja

– napomenu.

Način vođenja zbirke podataka i rok čuvanja

Članak 16.

(1) Podaci iz zbirke podataka iz članka 15. ovoga Pravilnika vode se u elektroničkom obliku i čuvaju se tri godine.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi se sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Obrazac 1 i Obrazac 2 sastavni su dio Pravilnika i objavit će se na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/04

Urbroj: 537-04/1-22-01

Zagreb, 4. listopada 2022.

Državni tajnik
Zvonko Milas, v. r.