Izmjena Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

NN 122/2022 (20.10.2022.), Izmjena Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

1879

Na temelju članka 36. stavka 8., a u svezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 13. listopada 2022., donio je

IZMJENU KRITERIJA

FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA

Članak 1.

U Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (»Narodne novine«, broj 105/16 i 81/20), u Glavi VII. Maksimalni iznos utroška sredstava u postotcima prema vrsti troškova za pojedine programe, članak 14. mijenja se i glasi:

» (1) Za udruge i ustanove članice saveza ili zajednica, kao krajnje korisnike navedene u odluci o rasporedu sredstava, određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u ukupno raspoređenim sredstvima te druga pravila:

1. Indirektni (režijski) troškovi do 30% ukupno raspoređenih sredstava po odluci, koja se doznačuju putem saveza ili zajednice, a unutar indirektnih troškova:

– najam uredskog prostora do 2.500,00 kuna mjesečno

– telefon do 500,00 kuna mjesečno

– knjigovodstveni servis ili ugovor o djelu za poslove vođenja knjigovodstva do 1.000,00 kuna mjesečno

– troškovi nabave informatičke opreme do 8.000,00 kuna godišnje

– troškovi za putne račune za korištenje osobnog vozila, a koji nisu vezani uz program, do 4.000,00 kuna godišnje

– troškovi izrade i održavanja web-stranice do 7.500,00 kuna godišnje.

2. Preostala sredstva koriste se isključivo za direktne troškove ostvarivanja odobrenih programa.

3. Svi računi moraju glasiti na udrugu ili ustanovu koja je korisnik raspoređenih sredstava po odluci. Za račune za nabavu roba i usluga iz inozemstva obavezno se prilaže obrazloženje.

4. Troškovi plaća za zaposlene osobe i ugovori o djelu do 30% raspoređenih sredstava. Maksimalni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu.

5. Ne priznaju se autorski honorari za administrativne i druge poslove, osim za programe izdavaštva i informiranja.

(2) Za udruge i ustanove koje u svom sastavu nemaju organizacijske oblike, odnosno koje nisu članice saveza ili zajednica, određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u ukupno raspoređenim sredstvima te druga pravila:

1. Indirektni (režijski) troškovi do 30% raspoređenih sredstava, a unutar toga:

– najam uredskog prostora do 2.500,00 kuna mjesečno

– troškovi nabave informatičke opreme do 10.000,00 kuna godišnje

– troškovi za putne račune za korištenje osobnog vozila koji nisu vezani uz program do 4.000,00 kuna godišnje

– troškovi izrade i održavanja web-stranice do 15.000,00 kuna godišnje.

2. Preostala sredstva koriste se isključivo za direktne troškove ostvarivanja odobrenih programa.

3. Svi računi moraju glasiti na udrugu ili ustanovu koja je korisnik raspoređenih sredstava po odluci. Za račune za nabavu roba i usluga iz inozemstva obavezno se prilaže obrazloženje.

4. Troškovi plaća za zaposlene osobe i ugovori o djelu do 30% raspoređenih sredstava. Maksimalni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu.

5. Ne priznaju se autorski honorari za administrativne i druge poslove, osim za programe izdavaštva i informiranja.

(3) Savez ili zajednica može za administrativne troškove zadržati maksimalno do 20% ukupno raspoređenog iznosa članicama (udrugama i ustanovama krajnjim korisnicima sredstava navedenima u odluci o rasporedu sredstava). Za sredstva saveza ili zajednice određuju se sljedeći maksimalni udjeli i iznosi troškova:

– indirektni (režijski) troškovi do 30% raspoređenih sredstava po odluci

– najam uredskog prostora maksimalno do 2.500,00 kuna mjesečno

– troškovi nabave informatičke opreme do 10% raspoređenih sredstava, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje

– troškovi plaća za zaposlene osobe, ugovori o djelu/naknade za administrativne i druge poslove maksimalno do 50% raspoređenih sredstava. Maksimalni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu. Ne priznaju se autorski honorari.

– za putne račune osobnim vozilom koji nisu vezani uz programe do 5 % raspoređenih sredstava.

1. PROGRAMI INFORMIRANJA

(4) Izvješća udruga i ustanova o radu i ostvarivanju programa odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke za programe informiranja uz utvrđena ograničenja i pravila:

1. Izvješće o radu i ostvarivanju programa (predaje se na obrascu IR-2 za svaki pojedinačni program informiranja):

– naziv izdanja (lista, časopisa, godišnjaka i dr.)

– broj tiskanih izdanja i dinamika tiskanja

– naklada, format, broj stranica i broj boja.

2. Financijsko izvješće za odgovarajuće izvještajno razdoblje:

– troškovi ugovora o djelu – prijepis, lektura, korektura, prijevod, kompjuterska obrada i slično (navesti osobe, iznose, dostaviti preslike ugovora o djelu, dokumenata i izvješće o obavljenom poslu po pojedinačnom ugovoru)

– troškovi grafičke pripreme i tiska

– troškovi izrade i održavanja web-stranice

– ostali materijalni troškovi – papir, vrpce, fotografije i slično te poštarina

– ukupni troškovi za informiranje

– ostvareni prihodi od prodaje izdanja

– ukupni prihodi za informiranje.

3. Za direktne troškove unutar programa informiranja određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u sredstvima raspoređenima za pojedinačni program informiranja:

– sve vrste troškova koji se odnose na honorare, ugovore o djelu, plaće za zaposlene osobe do 70% sredstava raspoređenih za pojedinačni program informiranja (maksimalni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu)

– kartica autorskog teksta do 200,00 kn, lektura po kartici teksta do 70,00 kn, prijevod po kartici teksta do 120,00 kn, galerija fotografija do 180,00 kn, grafičko uređenje i dizajn po satu rada do 180,00 kn (sve u neto iznosima)

– putni računi do 5% sredstava raspoređenih za pojedinačni program informiranja

– tisak po stranici do 0,50 kuna

– izrada i održavanje web-stranice do 5% sredstava raspoređenih za program informiranja odnosno najviše do 10.000,00 kuna godišnje.

4. Indirektni (režijski) troškovi ne priznaju se kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa informiranja.

5. Ne priznaju se dvobroji listova i časopisa, osim iznimno jednom godišnje ako su tiskani u dvostrukom broju stranica i uz obavezno prethodno odobrenje Savjeta.

6. U impresumu novina, časopisa, godišnjaka i dr. obvezno se navodi da su sufinancirani sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine, jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti utrošena sredstva za brojeve u kojima to nije navedeno.

7. Tiskovine se u po tri primjerka dostavljaju Savjetu, a po jedan primjerak članovima Savjeta te svim udrugama i ustanovama nacionalne manjine na koju se odnose, a sufinancirane su odlukom Savjeta.

2. PROGRAMI IZDAVAŠTVA

(5) Izvješća udruga i ustanova o radu i ostvarivanju programa odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke za programe izdavaštva uz utvrđena ograničenja i pravila:

1. Izvješće o radu i ostvarivanju programa (predaje se na obrascu IR-3 za svaki pojedinačni program izdavaštva):

– naziv izdanja (knjige)

– broj tiskanih izdanja i dinamika tiskanja

– naklada, format, broj stranica i broj boja.

2. Financijsko izvješće za odgovarajuće izvještajno razdoblje:

– troškovi ugovora o djelu – prijepis, lektura, korektura, prijevod, kompjuterska obrada i slično (navesti osobe, iznose, dostaviti preslike ugovora o djelu, dokumenata i izvješće o obavljenom poslu po pojedinačnom ugovoru)

– troškovi grafičke pripreme i tiska

– ukupni troškovi za izdavaštvo

– ostvareni prihodi od prodaje izdanja

– ukupni prihodi za izdavaštvo.

3. Za direktne troškove unutar programa izdavaštva određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u sredstvima raspoređenima za pojedinačni program izdavaštva:

– sve vrste naknada koje se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu do 40% sredstava raspoređenih za pojedinačni program izdavaštva

– ugovori o djelu za poslove lekture, korekture do 10 % sredstava raspoređenih za pojedinačni program informiranja (za osobe koje nisu u radnom odnosu u udruzi ili ustanovi)

– putni računi do 5% sredstava raspoređenih za pojedinačni program informiranja.

4. Indirektni (režijski) troškovi ne priznaju se kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa izdavaštva.

5. U impresumu knjiga obvezno se navodi da su sufinancirani sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine, jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti utrošena sredstva za izdanja u kojima to nije navedeno.

6. Knjige se u tri primjerka dostavljaju Savjetu.

3. PROGRAMI KULTURNOG AMATERIZMA

(6) Izvješća udruga i ustanova o radu i ostvarivanju programa odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke za programe kulturnog amaterizma uz utvrđena ograničenja i pravila:

1. Izvješće o radu i ostvarivanju programa (predaje se na obrascu IR-4 zbirno za sve programe kulturnog amaterizma, a ne posebno za svaku sekciju):

– naziv organizacijskog oblika koji se bavi kulturnim amaterizmom

– vrstu kulturne djelatnosti (folklor, glazba, kazalište, izložbe – ako ih je više svaku razraditi posebno)

– broj članova organizacijskog oblika koji su aktivno sudjelovali u programu

– evidencijski list održanih proba

– javni nastupi (navesti koji su i kada ostvareni i dostaviti dokaze o njihovom održavanju u obliku novinskih članaka, fotografija ili videozapisa).

2. Financijsko izvješće za odgovarajuće izvještajno razdoblje (iskazuje se zbirno odnosno objedinjeno za sve programe kulturnog amaterizma, a ne posebno za svaku sekciju):

– troškovi naknade i honorara za voditelja kulturne djelatnosti (navesti osobe, iznose i dostaviti preslike dokumentacije)

– materijalni troškovi prema vrsti troškova – najamnina, telefonski računi, struja, internet i slično (navesti iznose i priložiti preslike dokumentacije)

– ukupni troškovi za kulturni amaterizam iz sredstava Savjeta

– ukupni iznos za kulturni amaterizam raspoređen putem Savjeta.

3. Za direktne troškove unutar programa kulturnog amaterizma određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u sredstvima raspoređenima za sve programe kulturnog amaterizma:

– svi troškovi koji se odnose na poslove vezane za ostvarivanje amaterizma kao što su vođenje sekcija i slično – ugovori o djelu, naknade za obavljeni rad maksimalno do 35% sredstava raspoređenih za programe kulturnog amaterizma (za osobe koje nisu u radnom odnosu u udruzi ili ustanovi). Nisu dozvoljeni autorski honorari odnosno ugovori o autorskom djelu

– troškovi za nabavu nošnji i muzičkih instrumenata do 80% sredstava raspoređenih za programe kulturnog amaterizma uz prethodnu suglasnost Savjeta

– troškovi prijevoza, prehrane i smještaja priznaju se isključivo za nastupe izvan sjedišta udruge ili ustanove

– prijevozni troškovi osobnim vozilom vezani za nastupe do 10% sredstava raspoređenih za programe kulturnog amaterizma odnosno najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

4. Indirektni (režijski) troškovi ne priznaju se kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa kulturnog amaterizma, osim u slučaju kada udruga koristi vlastiti prostor koji služi za probe i nastupe, pri čemu se priznaje dio troškova razmjerno trajanju korištenja prostora.

5. Za sudionike iz inozemstva (voditelje sekcija, koreografe i dr.) ne priznaju se putni troškovi osobnim vozilom niti honorari.

6. Na pozivnicama, plakatima i drugim objavama programa kulturnog amaterizma obvezno se navodi da su sufinancirani sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine, jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti utrošena sredstva za one programe u kojima to nije navedeno.

4. PROGRAMI KULTURNIH MANIFESTACIJA

(7) Izvješća udruga i ustanova o radu i ostvarivanju programa odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke za programe kulturnih manifestacija uz utvrđena ograničenja i pravila:

1. Izvješće o radu i ostvarivanju programa (predaje se na obrascu IR-5 za svaki pojedinačni program kulturne manifestacije):

– naziv kulturne manifestacije (smotra, stručni skup, obilježavanje obljetnica, događaja ili osoba)

– broj sudionika manifestacije i mjesto održavanja

– broj posjetitelja/gledatelja

– fotografije, videozapis, novinska izvješća i slično.

2. Financijsko izvješće za odgovarajuće izvještajno razdoblje:

– troškovi honorara i naknade za organizatora manifestacije (navesti osobe, iznose, dostaviti preslike dokumentacije i izvješće o obavljenom radu)

– troškovi smještaja sudionika (popis osoba i računi)

– materijalni troškovi organizacije manifestacije (specificirati troškove za pozivnice, poštarinu, telefonske račune i dostaviti preslike dokumentacije)

– ostali troškovi kao što su najam dvorane, razglasa, naknada ZAMP-a, tiskanje pozivnica i plakata, trošak prijevoza (autobus i kombi) i drugi direktni troškovi

– ukupni troškovi za kulturne manifestacije iz sredstava Savjeta

– ukupan iznos za kulturne manifestacije doznačen putem Savjeta.

3. Za direktne troškove unutar programa kulturnih manifestacija određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u sredstvima raspoređenima za pojedinačni program kulturne manifestacije:

– sve vrste troškova koji se odnose na poslove organizacije manifestacije, ugovore o djelu, naknade za obavljeni rad maksimalno do 20% sredstava raspoređenih za program kulturne manifestacije (za osobe koje nisu u radnom odnosu u udruzi ili ustanovi). Nisu dozvoljeni autorski honorari odnosno ugovori o autorskom djelu.

– troškovi prehrane i osvježavajućih napitaka za sudionike, uzvanike i goste do 70,00 kuna po osobi

– pokloni za izvođače maksimalno do 500,00 kuna po pojedinačnoj manifestaciji

– putni računi za troškove organizatora za korištenje osobnog vozila do 10% sredstava raspoređenih za pojedinačni program kulturne manifestacije

4. Indirektni (režijski) troškovi ne priznaju se kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa, osim u slučaju kada udruga koristi vlastiti prostor za manifestaciju, pri čemu se priznaje dio troškova razmjerno trajanju korištenja prostora.

5. Za gostujuće sudionike/izvođače na manifestaciji priznaje se trošak smještaja, prehrane i prijevoza samo uz priložene račune. Isplate u gotovini gostujućim sudionicima/izvođačima nisu dozvoljene, kao ni isplate honorara za nastupe.

6. Ne priznaju se putni troškovi osobnim vozilom niti honorari sudionika iz inozemstva.

7. Na pozivnicama, plakatima i drugim objavama kulturnih manifestacija obvezno se navodi da su sufinancirane sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine, jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti utrošena sredstva za one programe u kojima to nije navedeno.

8. Udruge i ustanove čiji se programi kulturnih manifestacija sufinanciraju iz Državnog proračuna putem Savjeta obavezne su pravovremeno izvijestiti Savjet o datumu i mjestu održavanja kulturnih manifestacija koje organiziraju.

9. Nisu dozvoljene nagrade sudionicima manifestacija (niti novčane niti nagrade u obliku proizvoda ili usluga).

5. PROGRAMI KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNOG SPORAZUMA I UGOVORA

(8) Izvješća udruga i ustanova o radu i ostvarivanju programa odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke za programe koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora uz utvrđena ograničenja i pravila:

1. Izvješće o radu i ostvarivanju programa (predaje se na obrascu IR-7 za svaki pojedinačni program):

– detaljan opis aktivnosti.

2. Financijsko izvješće za odgovarajuće izvještajno razdoblje:

– ukupan direktan trošak

– ugovor o djelu

– trošak bruto plaća

– putni troškovi

– ostali troškovi.

3. Za direktne troškove unutar programa koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora određuju se sljedeći maksimalni iznosi i udjeli troškova u sredstvima raspoređenima za pojedinačni program koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora:

– troškovi plaća za zaposlene osobe, ugovori o djelu i naknade za autorske honorare za programe izdavaštva do 50% sredstava raspoređenih za pojedinačni bilateralni program. Maksimalni mjesečni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu. Isplata ostalih naknada zaposlenicima može se priznati do visine propisane za korisnike Državnoga proračuna.

– režijski odnosno indirektni troškovi do 30% raspoređenih sredstava

– najam uredskog prostora maksimalno do 2.500,00 kuna mjesečno

– troškovi nabave informatičke opreme do 10% doznačenih sredstava, a najviše do 15.000,00 kuna godišnje

– troškovi za putne račune osobnim vozilom koji nisu vezani uz programe do 5% raspoređenih sredstava.

6. PROGRAMI STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

(9) Izvješća korisnika sredstava o radu i ostvarivanju programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke:

1. Izvješće o radu i ostvarivanju programa:

– naziv aktivnosti – projekta

– svrha i cilj koji su se ostvarili po završetku projekta

– mjesto odnosno lokacija na kojoj su aktivnosti realizirane

– predviđeni broj korisnika

– fotografije, novinska izvješća i slično.

2. Financijsko izvješće za izvještajno razdoblje odnosno kalendarsku godinu u kojoj je program sufinanciran:

– bankovni izvodi iz kojih je vidljiv transfer sredstava dobavljačima/izvođačima u skladu sa sklopljenim ugovorima odnosno prema ispostavljenim računima

– preslike računa i otpremnica

– preslike ugovora sa dobavljačima/izvođačima

– dokumentacija o izvedenim radovima.«

Članak 2.

Ova Izmjena Kriterija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Klasa: 402-08/22-02/01

Urbroj: 50438/04-22-03

Zagreb, 13. listopada 2022.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.