Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 123/2022 (21.10.2022.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

1882

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, broj 23/22) u članku 3. stavku 2. točka g. briše se.

Dosadašnje točke h. i i. postaju točke g. i h.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukupni ulov svih vrsta ograničava se na 120 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom tijekom razdoblja od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/23

Urbroj: 525-12/718-22-4

Zagreb, 18. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.