Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

NN 123/2022 (21.10.2022.), Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

DRŽAVNI INSPEKTORAT

1884

Na temelju članka 62. stavka 7. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 52/21 – u daljnjem tekstu: Zakon o službenim kontrolama) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) glavni državni inspektor uz suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O PRISTOJBAMA I NAKNADAMA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA I DRUGIH SLUŽBENIH AKTIVNOSTI

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625)«.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i visina pristojbi i naknada za financiranje troškova službenih kontrola, službenih certificiranja i drugih službenih aktivnosti inspekcija Državnog inspektorata, a koje se naplaćuju u skladu s člancima 79., 80. i 83. Uredbe (EU) 2017/625, te za službene kontrole životinja i robe iz članka 44., članka 47. stavka 1. i kontrole iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625.

(3) Pod inspekcijama Državnog inspektorata iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se veterinarska, sanitarna, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija.

(4) Subjekt koji posluje u objektu (u daljnjem tekstu: subjekt) u kojemu se provode propisane službene kontrole obvezan je plaćati pristojbe i naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Pristojbe i naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju se u korist sredstava Državnog proračuna sa podacima o uplati koji su dostupni na službenim stranicama Državnog inspektorata.

(6) Pristojbe i naknade propisane odredbama ovog Pravilnika namjenski su prihod državnog proračuna, a koriste se za financiranje troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s odredbama članka 62. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama.

GLAVA II.
POJMOVNIK

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, određeni su člankom 3. Uredbe (EU) 2017/625, člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/625 оd 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625), člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 оd 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola (SL L 131, 17. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/627), člankom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2014) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004) i Prilogom I. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla. (SL L 139, 30. 4. 2014).

(2) Osim pojmova definiranih u propisima iz stavka 1. ovog članka, za potrebe ovog Pravilnika koriste se i pojmovi iz članka 3. Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 51/15, 106/15 i 21/19), članka 2. Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom («Narodne novine« br. 123/19 i 3/21) kao i pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1. Nadležno tijelo – Državni inspektorat,

2. Subjekt – fizička ili pravna osoba kako je definirano u članku 3. Uredbe (EU) 2017/625, obveznik plaćanja pristojbi prema odredbama ovog Pravilnika,

3. Subjekt odgovoran za pošiljku – fizička ili pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji, najčešće carinski otpremnik, prijevoznik ili uvoznik,

4. Prijevozno sredstvo – cestovno ili željezničko vozilo, plovilo i zrakoplov koji se upotrebljavaju za prijevoz životinja i roba.

(3) Osim pojmova definiranih u stavku 2. i propisima iz stavka 1. ovoga članka, a odnose se na djelokrug veterinarske inspekcije Državnog inspektorata za potrebe ovog Pravilnika koriste se i pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1. Ante mortem pregled – pregled životinja namijenjenih klanju u skladu s odredbama Uredbe (EZ) broj 2019/627,

2. Post mortem pregled – pregled trupova zaklanih ili odstrijeljenih životinja u skladu s odredbama Uredbe (EU) broj 2019/627,

3. Ribarnica s više korisnika – registrirani objekt koji može uključivati više maloprodajnih objekata, odvojenih jedinica (štandovi i klupe) u kojima se prodaju proizvodi ribarstva, živi školjkaši, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi, te obavlja djelatnost pripreme proizvoda ribarstva,

4. Skladište s više korisnika – odobreni/registrirani objekt koji može uključivati više odvojenih jedinica (prostora za skladištenje) i/ili više korisnika objekta,

5. Uvjetno grlo – životinja ili skupina istovrsnih životinja težine 500 kg,

6. Serija hrane životinjskog podrijetla – jedinica hrane životinjskog podrijetla stavljena na tržište, koja je prerađena, proizvedena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima,

7. Roba koja podliježe službenim kontrolama na graničnoj kontrolnoj postaje:

– roba životinjskog podrijetla

– hrana za životinje

– objekti, sredstva, predmeti i oprema, koji mogu biti prijenosnici zaraznih i nametničkih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš,

8. Roba životinjskog podrijetla – proizvodi životinjskog podrijetla, mješoviti proizvodi, zametni proizvodi, nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi te sijeno i slama,

9. Postupanje po certifikatima – službena kontrola koja uključuje dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregled pošiljke na mjestu odredišta,

10. Noćni rad – rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro sljedećeg dana,

11. Rad neradnim danima – rad subotom i nedjeljom, rad blagdanima i rad praznicima,

12. Putni troškovi – trošak prijevoza kako je definirano Ugovorom o povjeravanju pojedinih poslova službenih kontrola delegiranom tijelu.

(4) Osim pojmova definiranih u stavku 2. i propisima iz stavka 1. ovoga članka, a odnose se na djelokrug sanitarne inspekcije Državnog inspektorata za potrebe ovog Pravilnika koriste se i pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1. Naknade za uvozne pošiljke – naknade za financiranje troškova službenih kontrola hrane koja podliježe nadzoru sanitarne inspekcije prilikom ulaska u Uniju u skladu s člancima 44. i 47. stavkom 1. točkama d. – f. Uredbe (EU) 2017/625,-

2. Naknade za službeno certificiranje – naknade koje se naplaćuju u svrhu službenih certificiranja koje provodi sanitarna inspekcija u skladu s člankom 63. Zakona o službenim kontrolama.

GLAVA III.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

POGLAVLJE I.
NAKNADA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH KONTROLA KOJE NISU BILE PRVOTNO PLANIRANE TE SLUŽBENE KONTROLE KOJE SE PROVODE NA TEMELJU PRIJAVE U SKLADU S ČLANKOM 79. STAVKOM 2. TOČKOM C. I ČLANKOM 83. UREDBE (EU) 2017/625

Članak 3.

(1) Nadležne inspekcije Državnog inspektorata naplaćuju naknade u skladu s člankom 62. stavak 3. Zakona o službenim kontrolama, a u vezi s člankom 79. stavkom 2. i člankom 83. Uredbe (EU) 2017/625 za sljedeće službene kontrole:

– inspekcijski nadzor u cilju kontrole izvršenja rješenja subjekta kojem je rješenjem određena mjera

– inspekcijski nadzor proveden na temelju prijave, a nadzorom je nesukladnost utvrđena i postoji opravdanost prijave.

(2) Broj službenih kontrola koje je potrebno provesti temeljem prijave ili u svrhu kontrole izvršenja rješenja određuje službena osoba ovisno o procjeni opsega i učinka nesukladnosti i/ili o danim rokovima za otklanjanja nedostatka.

Iznosi naknade

Članak 4.

Visine naknade za službene kontrole iz članka 3. ovog Pravilnika određene su u paušalnom iznosu, na temelju ukupnih troškova službenih kontrola i iznose 150,00 kn (19,91 €) po svakom započetom satu njihova provođenja.

Obveznici

Članak 5.

Obveznici plaćanja naknada iz članka 3. ovoga Pravilnika su subjekti koji su odgovorni za utvrđene nesukladnosti, odnosno subjekt odgovoran za pošiljku.

Plaćanje naknada

Članak 6.

(1) Osoba ovlaštena za službene kontrole sastavlja zapisnik o svakoj izvršenoj službenoj kontroli iz članak 3. ovog Pravilnika.

(2) Troškovi službene kontrole provedene na temelju prijave ili u svrhu kontrole izvršenja rješenja naplaćuju se po svakoj provedenoj službenoj kontroli, bez obzira na broj provedenih nadzora, a ukupna visina troškova određuje se u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno ako ukupni troškovi iz stavka 2. ovog članka iznose više od 3.000,00 kn (398,17 €) odgovornom subjektu u poslovanju s hranom naplaćuje se naknada u maksimalnom ukupnom iznosu od 3.000,00 kn (398,17 €).

(4) Subjektu odgovornom za nesukladnost se u zapisnik iz stavka 1. ovog članka, unosi i obveza uplate naknade za provedenu predmetnu službenu kontrolu te uvećana i za druge službene kontrole provedene u svrhu kontrole izvršenja rješenja.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom dužan je navedene troškove platiti u roku od 8 radnih dana od dana sastavljanja zapisnika iz stavka 4. ovog članka.

(6) Ako subjekt iz stavka 5. ovoga članka u roku od 8 radnih dana ne plati naknade navedene u zapisniku, donosi se rješenje o troškovima postupka.

(7) Svi obveznici plaćanja naknada za službene kontrole i druge službene aktivnosti dužni su nadležnom inspektoru dostaviti dokaz o plaćanju naknade, odmah nakon plaćanja.

POGLAVLJE II.
PROVOĐENJE DODATNIH SLUŽBENIH KONTROLA PREMA ZAHTJEVIMA ZEMLJE UVOZNICE

Članak 7.

(1) Na temelju zahtjeva subjekta u poslovanju s hranom u objektu se provode dodatne službene kontrole prema zahtjevima zemlje uvoznice, sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. (SL L 91, 28. 1. 2002.).

(2) Aktivnosti dodatne službene kontrole i trajanje pojedinih faza službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije popisane su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(3) Visina pristojbe za obavljenu dodatnu službenu kontrolu prema zahtjevima zemlje uvoznice iznosi 150,00 kn (19 €) po svakom započetom satu njihova provođenja.

(4) Ukoliko službenu kontrolu iz stavka 1. ovog članka provodi delegirano tijelo te njeno provođenje zahtijeva prijevoz osobe koja obavlja službenu kontrolu od radnog mjesta do objekta u kojem se provodi službena kontrola i natrag, pristojba se uvećava za iznos putnih troškova.

(5) Troškovi provođenja službenih kontrola iz nadležnosti veterinarske inspekcije iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 9. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika te se ispisuju iz računalne aplikacije do 10-og u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

(6) Troškovi provođenja službenih kontrola iz stavka 1. ovog članka iz nadležnosti sanitarne inspekcije obračunavaju se nakon provedene službene kontrole ili druge aktivnosti i unose se u zapisnik.

(7) Subjekt je dužan troškove iz stavka 6. ovog članka platiti prije izdavanja potvrde o usklađenosti sa zahtjevima zemlje uvoznice, a najkasnije u roku od 8 radnih dana.

GLAVA IV.
PRISTOJBE I NAKNADE U PODRUČJU NADZORA VETERINARSKE INSPEKCIJE

POGLAVLJE I.
PRISTOJBE I NAKNADE TE NAČIN OBRAČUNAVANJA PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE I DRUGE SLUŽBENE AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE U REGISTRIRANIM I ODOBRENIM OBJEKTIMA

Obračunavanje pristojbi

Članak 8.

(1) Pristojbe iz članka 1. ovoga Pravilnika obračunavaju se subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su upisani u Upisnike tijela nadležnog za odobravanje i registraciju sukladno propisima kojima se uređuje područje registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom, u kojima se obavlja:

– registrirana djelatnost

– odobrena djelatnost.

(2) Pristojbe iz članka 1. ovoga Pravilnika obračunavaju se subjektima u poslovanju s hranom za životinje koji su upisani u Upisnike tijela nadležnog za registraciju i odobravanje sukladno propisima kojima je uređeno područje registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom za životinje koji obavljaju:

– registrirane djelatnosti

– odobrene djelatnosti.

(3) Pristojbe iz članka 1. ovoga Pravilnika obračunavaju se subjektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, a koji su upisani u Upisnike tijela nadležnog za registraciju i odobravanje sukladno propisu kojim je uređeno područje veterinarstva u kojima se obavlja:

– odobrena djelatnost

– registrirana djelatnost.

(4) Pristojbe iz članka 1. ovoga Pravilnika obračunavaju se za poslove certificiranja pošiljaka za koje se u skladu s europskim ili nacionalnim veterinarskim propisima zahtijeva izdavanje certifikata, postupanje s certifikatima ili drugim veterinarskim dokumentima na mjestu odredišta, službeno uzorkovanje kod poslova certificiranja pošiljaka te obavljanje poslova službenih kontrola kod veterinarskog pregleda pošiljke. Obveznici plaćanja pristojbi su pravne i fizičke osobe (stranke), vlasnici životinja, subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hrane za životinje te nusproizvodima životinjskog podrijetla, trgovci i prijevoznici hranom, hranom za životinje te nusproizvodima životinjskog podrijetla.

Računalna aplikacija

Članak 9.

(1) Putem računalne aplikacije Nadležnog tijela subjekt je obvezan:

a) za objekte iz članka 8. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika u kojima se obavlja djelatnost klanja, rasijecanja i obrade trupova odstrijeljene divljači, 24 sata prije klanja odnosno obrade u objektu, upisati podatke o vrsti i broju životinja namijenjenih klanju odnosno obradi s napomenom da za objekte za klanje odobrenim po Pravilniku o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinsjkog podrijetla, sa neredovitim klanjem subjekt je obvezan upisati podatke 48 sati prije započinjanja klanja i o tome obavijestiti nadležnu ovlaštenu osobu,

b) za objekte iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim onih u kojima se obavlja djelatnost klanja uzgajane divljači, rasijecanja i obrade trupova odstrijeljene/uzgajane divljači, ili iz primarne proizvodnje, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine/hrane životinjskog podrijetla iz objekata koji nisu na području Republike Hrvatske, odnosno upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine/hrane životinjskog podrijetla upućene iz objekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, izvuzev objekata u kojima se obavlja djelatnost klanja uzgajane divljači, rasijecanja i obrade trupova odstrijeljene/uzgajane divljači, ili iz primarne proizvodnje,

c) za objekte iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika ili iz primarne proizvodnje, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju/gotove hrane za životinje iz objekata koji nisu na području Republike Hrvatske, odnosno upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju/gotove hrane za životinje upućene iz objekta iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika ili iz primarne proizvodnje,

d) za objekte iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju iz objekata koji nisu na području Republike Hrvatske, odnosno upisati podatke o primitku ulazne količine sirovine za proizvodnju upućene iz objekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika,

e) obavezna polja za upis u aplikaciji su podaci o količinama hrane/sirovine životinjskog podrijetla odnosno hrane za životinje i podaci (oznaka) o dokumentima koji prate pošiljku.

(2) Za točnost i ažurnost upisanih odnosno potvrđenih podataka odgovoran je subjekt.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju nemogućnosti pristupa računalnoj aplikaciji, subjekti moraju podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Nadležnom tijelu na odgovarajućem obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, a po zaprimanju podataka Nadležno tijelo će iste upisati u računalnu aplikaciju najkasnije do kraja radnog dana, odnosno sljedećeg radnog dana.

(4) Na temelju podataka iz stavaka 1. i 3. ovoga članka putem računalne aplikacije obračunavaju se pristojbe iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Tijelo nadležno za registraciju i odobravanje upisuje u računalnu aplikaciju podatke o subjektu i podatke o objektu i djelatnostima koje obavlja objekt, sukladno podacima navedenim u upisnicima koje vodi.

(6) Po provedenom postupku upisa objekta iz stavka 5. ovoga članka tijelo nadležno za registraciju i odobravanje dodjeljuje odgovornoj osobi subjekta korisničko ime i lozinku za pristup računalnoj aplikaciji.

(7) Subjekt je obavezan u računalnoj aplikaciji upisivati i ažurirati podatke o osobama koje upisuju podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za klanje životinja (papkara, kopitara, peradi, lagomorfa i uzgajane divljači)

Članak 10.

(1) Objekti za klanje životinja (papkara, kopitara, peradi, lagomorfa i uzgajane divljači), obračun pristojbe jednom mjesečno po komadu zaklane životinje, sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. točka I. Uredbe (EU) br. 2017/625 iznosi:

(a) meso goveda:

– starosti 6 tjedana i više, 40,00 kn (5,31 €)

– do 6 tjedana 16,00 kn (2,12 €)

(b) meso kopitara: 32,00 kn (4,25 €)

(c) meso svinja – uzimajući u obzir komercijalni naziv zaklane životinje:

– odojci (ispod 25 kg) 4,00 kn (0,53 €)

– tovljenici i svinje (25 kg i više) 8,00 kn (1,06 €)

(d) meso ovaca i koza – uzimajući u obzir komercijalni naziv zaklane životinje:

– janjad/jarad (ispod 12 kg) 1,20 kn (0,16 €)

– ovce/koze (12 kg i više) 2,00 kn (0,27 €)

(e) meso peradi i lagomorfa:

– perad roda Gallus ili biserka 0,04 kn (0,005 €)

– patke i guske 0,08 kn (0,01) €

– pure 0,20 kn (0,03 €)

– lagomorfi iz uzgoja i uzgajana pernata divljač 0,04 kn (0,005 €)

(f) Divljač uzgojena za klanje:

– krupna 25,00 kn (3,32 €)

– sitna10,00 kn (1,33 €)

– pernata 1,00 kn (0,13 €)

(g) Nojevi: 30,00 kn (3,98 €).

(2) U visinu pristojbi iz stavka 1. točke (a) i (d) ovoga članka uključeni su troškovi uzorkovanja na goveđu spongiformnu encefalopatiju (GSE) i uzorkovanja za Scrapie.

(3) U slučaju životinja iz stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga članka, troškovi pretrage na trihinelu podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od 8,00 kn (1,06 €) po životinji.

(4) Ukoliko je za životinje iz stavka 1. točke (f) ovoga članka propisan pregled na trihinelu, troškovi pretrage na trihinelu podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 8,00 kn (1,06 €) po životinji.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za obradu trupova odstrijeljene divljači

Članak 11.

(1) Objekti za obradu trupova odstrijeljene divljači, obračun pristojbe jednom mjesečno po komadu odstrijeljene divljači, sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. točka III. Uredbe (EU) br. 2017/625 iznosi

(a) mala pernata divljač 0,04 kn (0,005 €)

(b) mala dlakava divljač 0,08 kn (0,01 €)

(c) bezgrebenke 4,00 kn (0,53 €)

(d) krupna divljač

– divlja svinja 12,00 kn (1,59 €)

– divlji preživači 4,00 kn (0,53 €)

– ostala divljač 20,00 kn (2,65 €).

(2) Ukoliko je za životinje iz stavka 1. točke (b) i točke (d) ovoga članka propisan pregled na trihinelu, troškove pretrage podmiruje subjekt u poslovanju s hranom.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za rasijecanje mesa, objektima za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa, objektima za preradu mesa i mesnicama

Članak 12.

U objektima za rasijecanje mesa, objektima za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa, objektima za preradu mesa, objektima za preradu mesa u mesne proizvode na gospodarstvu podrijetla i mesnicama, obračun pristojbe jednom mjesečno, po količini ulazne sirovine, sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. točka II. Uredbe (EU) br. 2017/625, za svaku započetu tonu iznosi:

a) meso goveda, svinja, kopitara, ovaca i koza – 16,00 kn (2,12 €)

b) meso peradi i lagomorfa iz uzgoja – 12,00 kn (1,59 €)

c) meso odstrijeljene divljači i divljači uzgojene za klanje:

– mala pernata divljač i mala dlakava divljač – 12,00 kn (1,59 €)

– bezgrebenke (noj, emu, nandu) – 24,00 kn (3,19 €)

– divlje svinje, preživači i meso ostale divljači – 16,00 kn (2,12 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu mlijeka, preradu mlijeka u objektima na gospodarstvu podrijetla i sabiralištima mlijeka

Članak 13.

(1) U objektima za preradu mlijeka, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. točka IV. Uredbe (EU) br. 2017/625 iznosi:

– za prvih 30 tona u mjesecu, po toni – 8,00 kn (1,06 €)

– za svaku sljedeću tonu, po toni – 4,00 kn (0,53 €).

(2) U objektima za preradu mlijeka na gospodarstvu podrijetla i sabiralištima mlijeka, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine iznosi:

– za svaku tonu sirovog mlijeka u mjesecu – 4,00 kn (0,53 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu proizvoda ribarstva, objektima za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva, objektima za stavljanje na tržište svježih proizvoda ribarstva (ribarnice i veletržnice), otpremnim centrima i centrima za pročišćavanja živih školjkaša

Članak 14.

(1) U objektima za preradu proizvoda ribarstva, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. točka V. Uredbe (EZ) br. 2017/625 iznosi:

– za svaku započetu tonu proizvoda ribarstva – 4,00 kn (0,53 €).

(2) U objektima za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. Uredbe (EZ) br. 2017/625 iznosi:

– za prvih 50 tona u mjesecu, po toni – 4,00 kn (0,53 €)

– za svaku sljedeću tonu, po toni – 8,00 kn (1,06 €).

(3) U objektima za stavljanje na tržište svježih proizvoda ribarstva (ribarnice i veletržnice), obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine sukladno Prilogu IV. Poglavlju II. točka V. Uredbe (EU) br. 2017/625 iznosi:

– za prvih 50 tona u mjesecu, po toni – 4,00 kn (0,53 €)

– za svaku sljedeću tonu, po toni – 2,00 kn (0,27 €).

(4) U otpremnim centrima i centrima za pročišćavanje živih školjkaša, obračun pristojbe godišnje prema ulaznoj količini živih školjkaša iznosi:

– do 50 tona – 800,00 kn (106,18 €)

– preko 50 tona – 1.500,00 kn (199,08 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka, objektima za proizvodnju obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, sabirališta sirovih koža koje su namijenjene za proizvodnju želatine i kolagena i skladištima sirovih koža

Članak 15.

(1) U objektima za proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (životinjskih masnoća) iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

(2) U objektima za proizvodnju obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

(3) U sabiralištima sirovih koža koje su namijenjene za proizvodnju želatine i kolagena, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

(4) U skladištima sirovih koža, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu žaba i puževa, preradu jaja, objektima za proizvodnju tekućih jaja, pakirnim centrima za jaja

Članak 16.

(1) U objektima za preradu žaba i puževa, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (žabe i puževi za preradu) iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

(2) U objektima za preradu jaja i proizvodnju tekućih jaja, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (jaja za preradu (nerazbijena ili tekuća) iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

(3) U objektima za sortiranje i pakiranje konzumnih jaja, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine (nesortirana jaja) iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim objektima za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, registriranim objektima za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda i objektima za pripremu svježeg sira i vrhnja u primarno stambenom prostoru

Članak 17.

(1) U odobrenim objektima za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine iznosi:

– za svaku započetu tonu – 10,00 kn (1,33 €).

(2) U registriranim objektima za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, obračun pristojbe u mjesecu nakon obavljene službene kontrole iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 190,00 kn (25,22 €).

(3) U registriranim objektima za pripremu svježeg sira i vrhnja u primarno stambenom prostoru, obračun pristojbe u mjesecu nakon obavljene službene kontrole iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 190,00 kn (25,22 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u registriranim objektima za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 i u objektima za obavljanje općih djelatnosti

Članak 18.

(1) U odobrenim objektima za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperture, prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla i veleprodaju, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine/hrane životinjskog podrijetla, za svaku započetu tonu iznosi:

a) svježeg ili zamrznutog mesa – 10,00 kn (1,33 €)

b) proizvoda od mesa – 10,00 kn (1,33 €)

c) proizvoda od mlijeka – 10,00 kn (1,33 €)

d) proizvoda od jaja – 10,00 kn (1,33 €)

e) prerađenih proizvoda ribarstva – 10,00 kn (1,33 €)

f) mješovitih proizvoda – 10,00 kn (1,33 €)

g) ostalih proizvoda – 10,00 kn (1,33 €).

(2) U registriranim objektima za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004, obračun pristojbe jednom mjesečno po količini ulazne sirovine/hrane životinjskog podrijetla, za svaku započetu tonu iznosi:

a) proizvodi od mesa (trajni suhomesnati proizvodi, trajne konzerve) – 0,05 kn (0,007 €)

b) termički obrađeno mlijeko – 0,05 kn (0,007 €)

c) proizvodi od mlijeka – 0,05 kn (0,007 €)

d) sortirana jaja – 0,05 kn (0,007 €)

e) proizvodi od jaja – 0,05 kn (0,007 €)

f) prerađeni proizvodi ribarstva (trajni proizvodi, trajne konzerve) – 0,05 kn (0,007 €)

g) pčelinjih proizvoda – 0,05 kn (0,007 €)

h) mješovitih proizvoda – 0,05 kn (0,007 €)

i) ostalih proizvoda – 0,05 kn (0,007 €).

(3) U slučaju da je objekt istovremeno odobren za bilo koju od djelatnosti iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika te se u njega doprema ulazna sirovina odnosno hrana životinjskog podrijetla iz drugog objekta iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, iznos pristojbe se naplaćuje po količini ulazne sirovine iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim i registriranim objektima za proizvodnju hrane za životinje i objektima za stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje

Članak 19.

(1) U odobrenim i registriranim objektima za proizvodnju hrane za životinje, obračun pristojbe jednom mjesečno po ulaznoj količini sirovine za proizvodnju hrane za životinje, za svaku započetu tonu iznosi:

a) sirovine za proizvodnju hrane za životinje (krmiva) – 0,05 kn (0,007 €)

b) dodaci hrani za životinje – 0,05 kn (0,007 €)

c) predsmjese (premiksi) – 0,05 kn (0,007 €).

(2) U odobrenim i registriranim objektima za stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje, obračun pristojbe jednom mjesečno, po ulaznoj količini sirovine za proizvodnju hrane za životinje odnosno ulaznoj količini gotove hrane za životinje, za svaku započetu tonu iznosi:

a) sirovine za proizvodnju hrane za životinje (krmiva) – 0,05 kn (0,007 €)

b) dodaci hrani za životinje – 0,05 kn (0,007 €)

c) predsmjese (premiksi) – 0,05 kn (0,007 €)

d) potpuna hrana za životinje – 0,05 kn (0,007 €)

e) potpuna hrana za životinje – ljekovita hrana za životinje – 0,05 kn (0,007 €)

f) potpuna hrana za životinje – hrana za kućne ljubimce – 0,05 kn (0,007 €)

g) hrana za životinje za posebne prehrambene potrebe – 0,05 kn (0,007 €).

(3) Posrednici i zastupnici koji posluju sa sirovinama ili dodacima za proizvodnju hrane za životinje ili predsmjesama i potpunom hranom za životinje, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 300,00 kn (39,82 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima na poljoprivrednom gospodarstvu što ukljućuje i na OPG-ima koji obavljaju djelatnosti označene kodom O9, R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6

Članak 20.

U objektima na poljoprivrednim gospodarstvima što uključuje i na OPG-ima koji obavljaju djelatnosti označene kodom 09, R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6, obračun pristojbe u mjesecu nakon izvršene službene kontrole iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 190,00 kn (25,22 €).

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima u kojima obavljaju djelatnost subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Članak 21.

(1) U odobrenim objektima koji posluju s nusproizvodima koji nisu za prehranu ljudi, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 300,00 kn (39,82 €).

(2) U registriranim objektima koji posluju s nusproizvodima koji nisu za prehranu ljudi, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 190,00 kn (25,22 €).

(3) Kod posrednika, zastupnika i prijevoznika koji posluju s nusproizvodima koji nisu za prehranu ljudi, obračun pristojbe po obavljenoj službenoj kontroli iznosi:

– za svaku izvršenu službenu kontrolu – 190,00 kn (25,22 €).

Visina pristojbi za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti pri potvrđivanju prispijeća pošiljaka u međunarodnom prometu i certificiranju

Članak 22.

(1) Visina pristojbe za poslove certificiranja pošiljaka za koje se u skladu s zakonodavstvom Unije, nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom treće zemlje zahtijeva izdavanje službenog certifikata i/ili drugog službenog dokumenta iznosi 150,00 kn (19,91 €) po pošiljci.

(2) Visina pristojbe za potvrđivanje prispijeća pošiljke na mjestu odredišta u TRACES NT sustavu i obavljanje provjere dokumentacije iznosi 100,00 kn (13,27 €) po pošiljci:

– za pošiljke životinja i roba životinjskog podrijetla koje se unose u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije i koje se u skladu s zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom nadziru od mjesta dolaska na graničnu kontrolnu postaju, pa do objekta ili gospodarstva u mjestu odredišta, osim životinja dopremljenih u klaonicu;

– za pošiljke životinja i roba životinjskog podrijetla koje se dopremaju iz drugih država članica za koje se u skladu s zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom zahtijeva da ih prati službeni certifikat ili drugi službeni dokument u prometu, osim životinja dopremljenih u klaonicu.

(3) Visina pristojbe za utrošeno vrijeme pri obavljanju službenih kontrola nad pošiljkama živih životinja kojima prethodi izdavanje službenog certifikata ili drugog službenog dokumenta iz stavka 1. ovoga članka ili kada se u skladu s zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom zahtijeva obavljanje provjere identiteta i/ili fizičke provjere pošiljke živih životinja na mjestu odredišta iz stavka 2. ovoga članka, osim životinja dopremljenih u klaonicu, iznosi 150,00 kn (19,91 €) po satu stvarno utrošenog vremena.

(4) Ako provođenje poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, zahtijeva prijevoz od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja certificiranje do objekta u kojem se provodi certificiranje, pristojba se uvećava za iznos putnih troškova.

(5) Kad se provođenje službenog uzorkovanja pošiljaka životinja i roba životinjskog podrijetla u trgovini između država članica na mjestu odredišta odvija u skladu s Planom uzorkovanja i analiza pošiljaka u trgovini između država članica ili se službeno uzorkovanje hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz uvoza na mjestu unosa odvija u skladu s Planom uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza, troškove službenog uzorkovanja, laboratorijskih analiza i putne troškovi ne snosi subjekt već se oni podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Visina pristojbi za obavljanje službenih kontrola na zahtjev subjekta radi dobivanja odobrenja objekata za proizvodnju hrane i hrane za životinje

Članak 23.

Visina pristojbe za obavljenu službenu kontrolu na zahtjev subjekta radi dobivanja odobrenja predviđenog člankom 73. stavkom 7. Zakona o službenim kontrolama, iznosi 300,00 kn (39,82 €) po svakom započetom satu njihova provođenja i po pojedinom službeniku koji sudjeluje u provođenju takvih službenih kontrola, odnosno aktivnosti.

Visina pristojbi za obavljanje službenih kontrola pri odobravanju prijevoznih sredstava

Članak 24.

(1) Visina pristojbe za obavljanje službenih kontrola koja se provode u svrhu izdavanja certifikata i potvrda o odobrenju prijevoznih sredstava iznosi 190,00 kuna (25,22 €) po svakom započetom satu.

(2) Ukoliko se pregled iz stavka 1. ovoga članka provodi nedjeljom ili u dane državnog blagdana te u slučaju noćnog rada, pristojba se uvećava za 50 %.

Provođenje službenih kontrola

Članak 25.

(1) Učestalost provođenja službenih kontrola koje obavljaju ovlašteni veterinari delegiranog tijela u objektima, aktivnosti službene kontrole i najduže trajanje službenih kontrola određene su Prilogom III. ovoga Pravilnika.

(2) Službene kontrole koje provode ovlašteni veterinari delegiranog tijela izvršavaju se u radno vrijeme Nadležnog tijela, osim u slučaju službenih kontrola iz članka 10. ovog Pravilnika koje se mogu provoditi i neradnim danima.

(3) Učestalost službenih kontrola definirana je brojem službenih kontrola u vremenskom razdoblju koje počinje danom upisa objekta u računalnu aplikaciju te se službene kontrole provode u približno jednakim vremenskim razmacima.

(4) Ako službene kontrole provodi Nadležno tijelo, učestalost službenih kontrola propisana je Prilogom VI. ovoga Pravilnika.

Povećana učestalost službenih kontrola kod utvrđenih nesukladnosti u objektu

Članak 26.

(1) Kada se službenom kontrolom propisanom odredbama ovoga Pravilnika utvrdi ponavljanje nesukladnosti od strane subjekta, Nadležno tijelo određuje povećanu učestalost službenih kontrola u objektu na temelju provedenog postupka pokrenutog prema odredbama članka 36. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Službenu kontrolu zbog povećane učestalosti na temelju provedenog postupka pokrenutog prema odredbama članka 36. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi Nadležno tijelo.

(3) Visina pristojbe za provedenu službenu kontrolu iz stavka 2. ovoga članka iznosi 190,00 kn (25,22 €) po satu za utrošeno vrijeme provođenja službene kontrole za svaku osobu koja provodi službenu kontrolu.

(4) Troškovi provođenja službenih kontrola nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 9. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije do 10-og u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

Obračunavanje i plaćanje pristojbi

Članak 27.

(1) Pristojbe propisane člancima 10., 11., 12. i 13., člankom 14. stavcima 1., 2. i 3., člancima 15. i 16., člankom 17. stavkom 1., člankom 18., člankom 19. stavcima 1. i 2. obračunavaju se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 9. ovoga Pravilnika koji su odobreni od strane veterinarskog inspektora, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te ispisuju iz računalne aplikacije do 10-og u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

(2) Ukoliko visina pristojbi propisana člancima 10., 11., 12. i 13., člankom 14. stavcima 1., 2. i 3., člancima 15. i 16., člankom 17. stavkom 1., člankom 18. te člankom 19. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika za objekte iznosi manje od 50,00 kn (6,64 €) mjesečno, objektu se obračunava pristojba u iznosu od 50,00 kn (6,64 €).

(3) Ukoliko za objekt upisan u računalnu aplikaciju nije evidentiran niti jedan podatak za mjesečni obračun pristojbi, objektu se obračunava pristojba u iznosu od 50,00 kn (6,64 €).

(4) Pristojbe propisane člankom 14. stavkom 4., člankom 17. stavcima 2. i 3., člankom 19. stavkom 3. te člancima 20. i 21. ovoga Pravilnika obračunavaju se na temelju upisanih podataka u računalnu aplikaciju, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije jedanput godišnje, za proteklu godinu do 15. siječnja tekuće godine, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

(5) Pristojbe propisane člancima 23. i 24. obračunavaju se na temelju podataka navedenih u zapisniku veterinarskog inspektora uz potpis stranke.

(6) Pristojba propisana člankom 26. i člankom 7. ovoga Pravilnika obračunava se na temelju upisanih podataka u računalnu aplikaciju, te ispisuje do 10-og u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

(7) U slučaju iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika, objektu se obračunava pristojba u iznosu od 50,00 kn (6,64 €), po svakome upisu podataka u računalnu aplikaciju.

Vrijeme potrebno za provođenje ante mortem i post mortem pregleda

Članak 28.

(1) Vrijeme potrebno za provođenje ante mortem i post mortem pregleda, uzimajući u obzir vrstu životinja, propisano je Prilogom II. ovoga Pravilnika.

(2) Vremenu potrebnom za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka, u jednom danu, za svaku vrstu životinja jednokratno se dodaje 10 minuta koje su potrebne za pripremu osoba ovlaštenih za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osoba ovlaštena za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i pregled na trihinelu, smije obavljati najduže 8 sati dnevno.

Izvješće o klanju

Članak 29.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje pregleda iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika u objektu ispunjava i potpisuje sva izvješća, sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici (»Narodne novine«, br. 84/11) te ispunjena i potpisana Izvješća daje na uvid i na ovjeru pečatom i potpisom od subjekta ovlaštenoj osobi.

(2) Primjedbe od subjekta ovlaštene osobe evidentiraju se u Izvješću iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je podatke iz Izvješća iz stavka 1. ovoga članka upisati u računalnu aplikaciju, najkasnije 24 sata od provedenih pregleda iz članka 23 stavka 1. ovoga Pravilnika te je odgovorna za točnost i ažurnost upisanih, odnosno potvrđenih podataka.

(4) Ukoliko ovlašteni veterinar delegiranog tijela tijekom obavljanja ante mortem i post mortem pregleda u objektu utvrdi nesukladnost, obvezan je najkasnije u roku od 24 sata od obavljanja ante mortem i post mortem pregleda, nadležnom veterinarskom inspektoru, pisanim putem, telefaksom ili elektroničkim putem, dostaviti primjerak preslike zapisnika.

Naknade za provođenje prenesenih poslova

Članak 30.

(1) Pojedine poslove službenih kontrola propisanih odredbama ovoga Pravilnika mogu provoditi ovlašteni veterinari delegiranog tijela u skladu s Ugovorom o povjeravanju poslova sklopljenim s Nadležnim tijelom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka visina naknada za:

a) provođenja pregleda u registriranim objektima iz stavaka 12., 14. i 18. iznosi 190,00 kn (25,22 €) po satu,

b) provođenje pregleda iz članka 28. stavak 1. ovoga Pravilnika iznosi 100,00 kn (13,27 €) po satu,

c) provođenje službenih kontrola iz članka 25. ovoga Pravilnika iznosi 190,00 kn (25,22 €) po satu,

d) provođenje službenih kontrola iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika iznosi 100,00 kn (13,27 €) po satu za utrošeno vrijeme provođenja službene kontrole,

e) provođenje poslova iz članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika istovjetna je visini pristojbe iz članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika,

f) troškove prijevoza automobilom od radnog mjesta osobe do objekta gdje se obavljaju poslovi iz stavka 2. točke a), b), c) i d) ovoga članka i natrag, iznosi 2,00 kn (0,27 €) po kilometru, a ostali putni troškovi u visini ostvarenih troškova.

(3) Naknade propisane stavkom 2. ovoga članka delegirano tijelo naplaćuje od Nadležnog tijela:

a) u slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz izvješća iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika,

b) u slučaju iz stavka 2. točke b), c) i e) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz zapisnika iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika uz dostavu preslike računa,

c) u slučaju iz stavka 2. točke d) i e) ovoga članka, na temelju podataka iz računalne aplikacije upisanih iz izvješća iz članka 35. stavka 4. ovoga Pravilnika uz dostavu preslike računa.

(4) Naknade za provedeno uzimanje seta obrisaka trupova i seta uzoraka kože vratova i cekuma na liniji klanja prema Planu uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla iznosi:

– konj/magarac/govedo (sve kategorije) – 90,00 kn (11,95 €) za set obrisaka po trupu (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– svinja/ovca/koza (sve kategorije) – 70,00 kn (9,29 €) za set obrisaka po trupu (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– perad (brojleri/ pure) – 175,00 kn (23,23 €) po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza).

(5) Naknade za provedeno uzimanje uzoraka cekuma/kože vratova na liniji klanja prema Programu praćenja prevalencije bakterija roda Salmonella i praćenja njihove otpornosti na antimikrobne pripravke iznose:

– govedo – 380,00 kn (50,43 €) po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– svinja – 300,00 kn (39,82 €) po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

(6) Naknade za uzorkovanje (krvi, mlijeka, urina, mišićnog tkiva, masnog tkiva, organa, jaja, meda, ribe, hrane, vode …) prema Državnom planu monitoringa rezidua Republike Hrvatske iznose

– u odobrenim/ registriranim – 45,00 kn (5,97 €) po uzorku (uključuje materijalne troškove i troškove prijevoza),

– na farmi – 85,00 kn (11,28 €) po uzorku (uključuje materijalne troškove),

– na uzgajalištu ribe – 85,00 kn (11,28 €) po uzorku (uključuje materijalne troškove).

(7) Naknada za uzorkovanje prema Planu praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša iznosi 125,00 kn (16,60 €) po setu uzoraka morske voda i školjkaša – meso školjke i međuljušturna tekućina (uključuje materijalne troškove).

(8) Naknada za troškove službene kontrole provedbe Nacionalnog programa kontrole salmoeloze (uzorkovanje kako je određeno programom) – 425,00 kn (56,41 €) po setu uzoraka (uključuje materijalne troškove).

(9) Naknada za troškove službene kontrole provedbe Nacionalnog programa kontrole salmoneloze (prijava sumnje – 850,00 kn (112,81 €) po setu uzoraka (uključuje materijalne troškove).

(10) Naknade propisane stavcima od 4. do 7. ovoga članka, delegirano tijelo naplaćuje od Nadležnog tijela na temelju podataka podnesenih u obrascima iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

(11) Ukoliko službene kontrole iz stavaka 8. i 9. ovoga članka provodi delegirano tijelo, propisana nakanda naplaćuje se od Nadležnog tijela na temelju podataka podesenih u obrascu iz Priloga IX ovog Pravilnika.

(12) Naknada za uzorkovanje uzoraka prema Planu pračenja kakvoće mora i školjkaša koje provode ronioci provodi se temeljem javne nabave.

Uvećanje naknada (posebna tarifa, vrijeme preko normativa)

Članak 31.

(1) Ako se pregled iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika u objektima iz članaka 10. i 11. provodi nedjeljom, ili u dane državnog blagdana, te u slučaju noćnog rada, naknada za provođenje pregleda iz članka 28. stavka 1., propisana člankom 30. stavkom 2. točkom a), uvećava se za 50 %.

(2) Ako djelatnici objekta ili tehničke nesukladnosti pri provođenju pregleda iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se obavljaju u objektima iz članka 10. i članka 11. uzrokuju kašnjenje u obavljanju pregleda u predviđeno vrijeme, ili je vrijeme utrošeno za provođenje pregleda iz članka 28. stavka 1. veće od vremena propisanog Prilogom II. ovoga Pravilnika, objektu se obračunava pristojba za utrošeno vrijeme koje je potrebno za provođenje pregleda iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika u iznosu od 100,00 kn (13,27 €) po satu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko je u objektu navedenom u članku 10. stavku 1. točki e) ovoga Pravilnika mjesečno zaklano između 10.000 – 25.000 jedinki životinja, objektu se obračunava pristojba samo po zaklanoj životinji.

Obračunavanje putnih troškova

Članak 32.

(1) Kada se pregled iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika obavlja puno radno vrijeme u trajanju od 8 sati u objektima iz članaka 10. i 11. ovoga Pravilnika, delegirano tijelo nema pravo na naknadu propisanu člankom 30. stavkom 2. točkom e) ovoga Pravilnika.

(2) Kada se pregled iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika ne obavlja puno radno vrijeme u trajanju od 8 sati u objektima iz članaka 10. i 11. ovoga Pravilnika, kao i u slučajevima kada se pregled iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika obavlja po pozivu subjekta, delegirano tijelo ima pravo na naknadu propisanu člankom 30. stavkom 2. točkom e) ovoga Pravilnika, za utrošenu kilometražu od radnog mjesta osobe koja obavlja poslove do objekta gdje se obavljaju poslovi i natrag.

(3) Za provođenje poslova službene kontrole iz članka 25. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika delegirano tijelo ima pravo na naknadu propisanu člankom 27. stavkom 2. točkom e) ovoga Pravilnika, za utrošenu kilometražu od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja službenu kontrolu do objekta u kojem se provodi službena kontrola.

(4) Za provođenje poslova certificiranja iz članka 18. stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika delegirano tijelo ima pravo na naknadu propisanu člankom 30. stavkom 2. točkom e) ovoga Pravilnika, za utrošenu kilometražu od radnog mjesta i natrag osobe koja obavlja službenu kontrolu do objekta u kojem se provodi službena kontrola.

Obračunavanje naknada

Članak 33.

Delegirano tijelo na temelju odobrene specifikacije ispisane iz računalne aplikacije dostavlja Nadležnom tijelu jedanput mjesečno, do 15-og u mjesecu, za protekli mjesec, račun za naknade iz članka 30. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Obračunavanje pristojbe za certificiranje

Članak 34.

Iznos pristojbe za provođenje poslova certificiranja iz članka 22. stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika obračunava se na temelju podataka koji su upisani u računalnu aplikaciju iz članka 9. ovoga Pravilnika, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, te se ispisuju iz računalne aplikacije do 10-og u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku Nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

Zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli i izvješće o poslovima certificiranja

Članak 35.

(1) Po završetku službene kontrole, osoba ovlaštena za službene kontrole u objektu potpisuje zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli te ispunjen i potpisani zapisnik daje na uvid i na ovjeru pečatom i potpisom od subjekta ovlaštenoj osobi.

(2) Ukoliko ovlašteni veterinar delegiranog tijela pri provođenju službene kontrole u objektu utvrdi nesukladnost, obvezan je najkasnije u roku od 24 sata od obavljene službene kontrole, nadležnom veterinarskom inspektoru, pisanim putem, telefaksom ili elektroničkim putem, dostaviti primjerak preslike zapisnika.

(3) Osoba ovlaštena za obavljanje službene kontrole u objektu obvezna je podatke iz zapisnika iz stavka 1. ovoga članka upisati u računalnu aplikaciju najkasnije 24 sata od završetka službene kontrole.

(4) Osoba ovlaštena za obavljanje poslova certificiranja po završetku poslova certificiranja pošiljaka za koje je propisano izdavanje certifikata ili je propisano postupanje s certifikatom koji prati pošiljku, potpisuje izvješće o izdanim certifikatima iz Priloga V. ovoga Pravilnika, te ispunjeno i potpisano izvješće daje na uvid i na ovjeru pečatom i potpisom od subjekta ovlaštenoj osobi.

(5) Osoba ovlaštena za obavljanje poslova certificiranja obvezna je podatke iz certifikata upisati u računalnu aplikaciju najkasnije 24 sata od završetka poslova certificiranja.

(6) Za točnost i ažurnost upisanih, odnosno potvrđenih podataka odgovorna je osoba koja upisuje podatke u računalnu aplikaciju.

(7) Delegirano tijelo obvezno je godišnji plan službenih kontrola po objektima dostaviti mjesno nadležnom inspektoru.

Kontrola računalne aplikacije

Članak 36.

(1) Veterinarski inspektori provode nadzor nad izvršavanjem poslova službenih kontrola i poslova certificiranja od strane ovlaštenih veterinara delegiranog tijela sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se i pregledom računalne aplikacije iz članka 9. ovoga Pravilnika te ostalih propisanih aplikacija.

(3) Ako veterinarski inspektor provođenjem nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrdi nesukladnosti povezane s upisanim podacima u računalnoj aplikaciji, ima pravo i obvezu vršiti ispravke, odnosno postupiti sukladno utvrđenom činjeničnom stanju.

(4) Nadležno tijelo po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom godišnje provodi kontrolu procjene rizika svakog pojedinog objekta koju nakon službene kontrole unosi u sustav ukoliko je ona različita od prethodno upisane.

POGLAVLJE II.
SLUŽBENE KONTROLE I DRUGE SLUŽBENE AKTIVNOSTI NA GRANIČNOJ KONTROLNOJ POSTAJI, IZLAZNIM TOČKAMA, OSTALIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA, SLOBODNIM ZONAMA TE ODOBRENIM PROSTORIMA ZA SMJEŠTAJ I SKLADIŠTENJE U CARINSKIM SKLADIŠTIMA

Članak 37.

(1) Subjekt odgovoran za pošiljku obvezan je za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost nad pošiljkama životinja i roba koje podliježu službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima na graničnoj kontrolnoj postaji (u daljnjem tekstu: GKP), na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske, ostalim graničnim prijelazima, u slobodnim zonama te odobrenim prostorima za smještaj i skladištenje u carinskim skladištima osigurati plaćanje pristojbi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Subjekt odgovoran za pošiljku uplaćuje pristojbe iz stavka 1. ovoga članka u namjeski prihod državnog proračun Državnog inspektorata.

(3) Dokaz o uplaćenoj pristojbi za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost pri unošenju pošiljaka iz članka 1. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, subjekt odgovoran za pošiljku obezan je dostaviti:

a) graničnom veterinarskom inspektoru na GKP preko koje se pošiljka životinja i roba životinjskog podrijetla, sijena i stelje, prijevozno sredstvo, oprema ili drugi predmeti unose na područje Republike Hrvatske, ili

b) službeniku Carinske uprave na graničnom prijelazu na kojem se ne nalazi GKP u slučaju unošenja hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja podliježe pregledu iz članka 55. stavka 1. točke c) Zakona o službenim kontrolama, te

c) graničnom veterinarskom inspektoru ili veterinarskom inspektoru u slučaju obavljene službene kontrole ili druge službene aktivnosti nad životinjama, robama životinjskog podrijetla, prijevoznim sredstvima, opremom i drugim predmetima na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske, ostalim graničnim prijelazima, u slobodnim zonama te odobrenim prostorima za smještaj i skladištenje u carinskim skladištima.

Članak 38.

Ako subjekt odgovoran za pošiljku graničnom veterinarskom inspektoru, veterinarskom inspektoru za obavljanje službene kontrole ili druge službene aktivnosti pravovremeno ne pripremi svu potrebnu dokumentaciju ili ne osigura svu potrebnu pomoć potrebnu za obavljanje službene kontrole ili druge službene aktivnosti obvezna je platiti pristojbu u iznosu od 250,00 kn (33,18 €) za svaki započeti sat utrošenog vremena i po pojedinom inspektoru ili službeniku koji sudjeluje u obavljanju službene kontrole, odnosno druge službene aktivnosti.

Članak 39.

Pristojbe za obavljene službene kontrole i druge službene aktivnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika, koje se obavljaju noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50 % u odnosu na pristojbu propisanu odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Visine pristojbi za poslove iz ovog Poglavlja određene su u Prilogu VII., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

GLAVA V.
NAKNADE U PODRUČJU NADZORA SANITARNE INSPEKCIJE

Vrste naknada u području nadzora sanitarne inspekcije Državnog inspektorata

Članak 41.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata naplaćuje naknade u skladu s člancima 79. i 80. Uredbe (EU) 2017/625 za sljedeće vrste službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz područja sigurnosti ili higijene hrane:

1. Naknade za uvozne pošiljke naplaćuju se za provedbu postupaka službene kontrole uvoznih pošiljaka mješovitih proizvoda i hrane neživotinjskog porijekla koje se unose u Uniju iz trećih zemalja,

2. Naknade za službeno certificiranje se naplaćuju za:

– službene kontrole koje se provode u svrhu izvozne notifikacije subjekta i pripadajućih objekata

– izdavanje službenih certifikata za pošiljke u svrhu službenog certificiranja za izvoz u treće zemlje.

3. Naknade za izdavanje potvrda u skladu s člankom 49. stavak 1. točka c) Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 52/21) naplaćuju se za utvrđivanje sanitarno – tehničkih i higijenskih uvjeta u postupku odobravanja carinskih skladišta koje izdaje mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Carinske uprave.

Obveznici

Članak 42.

(1) Obveznk plaćanja naknada za uvozne pošiljke iz članka 41. stavak 1. točke 1. ovoga Pravilnika je subjekt odgovran za pošiljku ili njegov ovlašteni predstavnik.

(2) Obveznik plaćanja naknada za službeno certificiranje iz članka 41. stavak 1. točke 2. ovoga Pravilnika je podnositelji zahtjeva.

(3) Obveznik plaćanja naknada iz članka 41. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika je podnositelj zahtjeva.

Način plaćanja naknada za uvozne pošiljke

Članak 43.

(1) Subjekt odgovoran za pošiljku ili njegov ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev za inspekcijski pregled pošiljke po prispijeću iste, a uz koji je dužan priložiti dokaz o uplati naknade u propisanom iznosu, sukladno članku 47. ovoga Pravilnika.

(2) Naknade za uvozne pošiljke uplaćuju se po svakom zahtjevu pojedinačno i moraju sadržavati podatke koji uplatu povezuju sa prispjelom pošiljkom.

Način plaćanja naknada za službeno certificiranje

Članak 44.

(1) Naknade za službeno certificiranje u svrhu provedbe službene kontrole u cilju izvozne notifikacije subjekta i pripadajućih objekata uplaćuju se jednokratno, po svakom objektu za kojeg se traži certificiranje.

(2) Naknade za službeno certificiranje za izdavanje službenih certifikata za pošiljke za izvoz u treće zemlje uplaćuju se jednokratno, po svakom zahtjevu pojedinačno kojim se traži certificiranje.

(3) Naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u cijelosti moraju biti uplaćene u trenutku podnošenja zahtjeva.

Način plaćanja naknada za odobravanje carinska skladišta

Članak 45.

(1) Subjekt podnosi zahtjev za inspekcijski pregled skladišta za koje se traži potvrda o udovoljavanju sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima u svrhu odobrenja carinskog skladišta za hranu neživotinjskog porijekla koje izdaje mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Carinske uprave.

(2) Naknada iz stvaka 1. ovog članka uplaćuje se jednokratno, po svakom zahtjevu i mora biti uplaćena u trenutku podnošenja zahtjeva.

(3) Uz zahtjev prema predlošku iz Priloga X. se prilaže:

– ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu za objekt za koji se traži potvrda,

– tlocrt skladišta,

– popis međunarodnih tarifnih oznaka za robu koja će se skladištiti, i

– dokaz o uplati naknade za inspekcijski pregled skladišta.

Kriteriji za izračun visina naknada

Članak 46.

(1) Visine naknada za uvozne pošiljke određene su na temelju ukupnih troškova koji uključuju troškove provedbe svih postupaka službenih kontrola od strane granične sanitarne inspekcije odnosno dokumentacijskog, identifikacijskog i fizičkog pregleda te uzorkovanja (troškove materijala za uzorkovanje, transportne troškove dostave uzoraka do laboratorija, troškove opreme, pribora i repromaterijala za nadzor, kao i putne troškove), a iskazuju se kroz zbirne paušalne naknade propisane člankom 47. ovoga Pravilnika.

(2) Visine naknada za službeno certificiranje određene su u paušalnom iznosu, na temelju ukupnih troškova koji obuhvaćaju troškove prostora, opreme, izobrazbe, putne i druge troškove, a iznosi su definirani člankom 47. ovoga Pravilnika.

(3) Visine naknada iz članka 41. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika određene su na temelju ukupnih troškova provedbe inspekcijskog nadzora koji obuhvaćaju troškove opreme, izobrazbe, putne i druge troškove te vrstu i opseg aktivnosti, a iznosi su propisani člankom 47. ovoga Pravilnika.

Visine naknada

Članak 47.

(1) Visina naknade za uvozne pošiljke hrane neživotinjskog porijekla i mješovite proizvode, a za koje se službene kontrole provode u skladu s člankom 44. – 46. Uredbe (EU) 2017/625 iznosi:

1. pošiljke do 100 kg – 50,00 kn (6,64 €) (sve vrste prijevoza)

2. avionske, kamionske i pošiljke u kontejnerima do 5 tona – 150,00 kn (19,91 €)

3. avionske, kamionske i pošiljke u kontejnerima iznad 5 tona – 200,00 kn (26,55 €) za svaki sljedeći kontejner 200 kn (26,55 €), ali ukupni iznos ne može biti veći od 2000.00 kn (265,45 €)

4. brodske pošiljke do 1.000 tona – 1.000,00 kn (132,72€), brodske pošiljke od 1.000 do 10.000 tona – 2.000,00 kn (265,45 €), a brodske pošiljke preko 10.000 tona – 4.000,00 kn (530,89 €)

5. vagonske pošiljke: za prvi vagon – 100,00 kn (13,27 €), za svaki sljedeći vagon – 50,00 kn (6,64 €), ali ukupni iznos naknade ne može biti veći od 2.000,00 kn (265,45 €).

(2) Visina naknade za uvozne pošiljke hrane neživotinjskog porijekla iz članka 47. stavka 1. točaka d) – f) Uredbe (EU) 2017/625, a kojima je prvo mjesto ulaska u Uniju na području Republike Hrvatske i koje po posebnim propisima Komisije podliježu pojačanom nadzoru pri ulasku u Uniju iznosi:

1. pošiljke do 50 tona – 350,00 kn (46,45 €)

2. pošiljke od 50 do 500 tona – 700,00 kn (92,90 €)

3. pošiljke iznad 500 tona – 3.000,00 kn (398,17 €),

dok za pošiljke koje se prevoze kao rasuti teret visina naknade iznosi:

4. po brodu s teretom do 500 tona – 1.000,00 kn (132,72 €)

5. po brodu s teretom od 500 do 2.000 tona – 2.000,00 kn (265,45 €)

6. po brodu s teretom iznad 2.000 tona – 3.500,00 kn (464,53 €).

(3) Visina naknade iz članka 41. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika i visina naknade za za službene kontrole koje se provode u svrhu izvozne notifikacije subjekta i pripadajućih objekata iznosi 1.000,00 kn (132,72 €) po zahtjevu.

(4) Visina naknade izdavanja službenih certifikata za pošiljke u svrhu službenog certificiranja za izvoz u treće zemlje iznosi 50,00 kn (6,64 €) po zahtjevu.

GLAVA VI.
NAKNADE U PODRUČJU NADZORA FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Vrste naknada u području nadzora fitosanitarne inspekcije

Članak 48.

U području nadzora fitosanitarne inspekcije ovim se Pravilnikom propisuju naknade za:

– službene kontrole pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta (u daljnjem tekstu: bilje) koje se unose u Uniju

– službene kontrole pošiljaka bilja u provozu ili pretovaru

– fitosanitarni pregled pošiljaka bilja namijenjenih izvozu, ponovnom izvozu (reeksportu) ili predizvozu te izdavanje fitosanitarnih certifikata, fitosanitarnih certifikata za ponovni izvoz (reeksport) i predizvoznih certifikata

– službene kontrole specijaliziranih subjekata ovlaštenih za izdavanje biljnih putovnica

– službene kontrole specijaliziranih subjekata ovlaštenih za stavljanje oznaka na drveni materijal za pakiranje

– nadzor specijaliziranih subjekata ovlaštenih za izdavanje službenih potvrda iz članka 99. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031) (SL L 317, 23. 11. 2016.)

– fitosanitarni pregled u vezi s izdavanjem biljnih putovnica kad ga obavlja fitosanitarni inspektor

– izdavanje biljne putovnice koju izdaje fitosanitarni inspektor

– nadzor nad radom karantenskih stanica i prostora za izolaciju

– kontrole nakon uvoza (post-import kontrole) u smislu članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/66 оd 16. siječnja 2019. o pravilima o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako bi se provjerila usklađenost s pravilima Unije o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje primjenjivima na tu robu (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/66) (SL L 15, 17. 1. 2019.)

– dangubninu (kašnjenje ili drugi propusti stranke koji onemogućavaju pregled u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu)

– trošak izvanrednog putovanja fitosanitarnog inspektora i drugi dodatni troškovi za koje nije odgovoran inspektor

– službenu kontrolu kojom se verificira usklađenost s uspostavljenim pravilima u području iz članka 3. stavka 1. točke g) Zakona o službenim kontrolama prema planu službenih kontrola ili na zahtjev stranke

– službene kontrole genetski modificiranog sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i šumskog reprodukcijskog materijala pri uvozu

– povećanje i smanjenje iznosa naknada

– drugi izvanredni troškovi.

Namjena prihoda od naknada i način plaćanja

Članak 49.

(1) Prihodima od naknada za poslove u području biljnog zdravstva podmiruju se troškovi službenih kontrola pošiljaka bilja, specijaliziranih subjekata, kontrola kojima se verificira usklađenost s uspostavljenim pravilima u području iz članka 3. stavka 1. točke g) Zakona o službenim kontrolama i troškovi drugih službenih aktivnosti u području nadzora fitosanitarne inspekcije, uključujući troškove izdavanja fitosanitarnih certifikata, biljnih putovnica i ostalih službenih certifikata i potvrda o zdravstvenom stanju bilja kada ih izdaju fitosanitarni inspektori ili druge službene osobe.

(2) Naknade su namjenski prihod državnog proračuna, a koriste se za financiranje troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s odredbama članka 62. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama.

(3) Iznos naknada formiran je tako da odražava trošak sukladno članku 81. Uredbe (EU) 2017/625, uključujući mirovinska i zdravstvena davanja kada poslove obavljaju zaposlenici pravnih osoba s javnim ovlastima.

(4) Naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju se u korist sredstava Državnog inspektorata na broj računa koji je dostupan na službenim stranicama.

Obveznici plaćanja naknada

Članak 50.

(1) Naknade propisane ovim Pravilnikom plaćaju specijalizirani subjekti, fizičke osobe ili subjekti odgovorni za pošiljke.

(2) Obveznici plaćanja naknada za neplanirane službene kontrole koje se provode zbog sumnje ili radi utvrđivanja neusklađenosti su specijalizirani subjekti ili fizičke osobe kod kojih je utvrđena neusklađenost.

(3) Obveznik plaćanja naknada za uvozne i provozne pošiljke je subjekt odgovoran za pošiljku, fizička osoba, uvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik.

(4) Obveznici plaćanja naknada za službeno certificiranje i izdavanje službenih potvrda su specijalizirani subjekti, fizičke osobe ili njihovi ovlašteni zastupnici odnosno subjekti odgovorni za pošiljke koji su podnositelji zahtjeva.

(5) Svi obveznici plaćanja naknada za službene kontrole i druge službene aktivnosti obvezni su fitosanitarnom inspektoru koji je ispostavio račun o plaćanju dostaviti dokaz o plaćanju naknade u roku naznačenom na računu, i to odmah nakon plaćanja.

Naknada za službene kontrole pošiljaka bilja koje se unose u Uniju

Članak 51.

(1) Za službene kontrole pošiljaka bilja koje se unose u Uniju plaća se naknada za provjeru dokumentacije, provjeru identiteta i provjeru zdravstvenoga stanja bilja (fizičku provjeru) u skladu s Prilogom IV. poglavljem I. točkom VIII. Uredbe (EU) 2017/625 i iznosima propisanima u Prilogu VIII., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Kad se pošiljka sastoji od bilja koje je navedeno u različitim kategorijama točke 3. Priloga VIII. ovoga Pravilnika, svaki dio pošiljke (partija ili partije) koji sadrži bilje navedeno u zasebnoj kategoriji smatra se zasebnom pošiljkom, uključujući drveni materijal za pakiranje u pratnji pošiljke.

(3) Naknada za službene kontrole genetski modificiranog sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i šumskog reprodukcijskog materijala koje se provode pri uvozu naplaćuje se u iznosima iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika, jednako kao za fitosanitarni pregled.

Naknada za službene kontrole u provozu ili pretovaru pošiljaka bilja

Članak 52.

(1) Za službene kontrole pošiljaka bilja u provozu ili pretovaru plaća se naknada u skladu s Prilogom IV. Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Visina naknade za obavljenu službenu kontrolu nad pošiljkama bilja, koje se provoze preko Republike Hrvatske i drugih država članica Unije ili su u pretovaru, iznosi 230,00 kn (30,53 €) po pošiljci.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka se uvećava za 150,00 kn (19,91 €) za svakih započetih 15 minuta obavljanja službene kontrole i po pojedinom službeniku koji sudjeluje u obavljanju službene kontrole.

Naknada za fitosanitarni pregled pošiljaka bilja namijenjenih izvozu, ponovnom izvozu (reeksportu) ili predizvozu

Članak 53.

(1) Za fitosanitarni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze, ponovno izvoze (reeksportiraju) ili su namijenjene predizvozu iz Republike Hrvatske, naknada za provjeru dokumentacije i provjeru identiteta plaća se u punim iznosima propisanim Prilogom VIII. točkama 1. i 2. ovoga Pravilnika, a za provjeru zdravstvenoga stanja u visini od 80 % iznosa propisanih Prilogom VIII. točkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Kad se pošiljka sastoji od bilja koje je navedeno u različitim kategorijama iz Priloga VIII. točke 3. ovoga Pravilnika, svaki dio pošiljke (partija ili partije) koji sadrži bilje navedeno u zasebnoj kategoriji, smatra se zasebnom pošiljkom.

Naknada za službene kontrole specijaliziranih subjekata ovlaštenih za izdavanje biljnih putovnica, za stavljanje oznaka na drveni materijal za pakiranje, za izdavanje službenih potvrda iz članka 99. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031, naknada za kontrole nakon uvoza (post-import kontrole) u smislu članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/66 te naknada za fitosanitarni pregled u vezi s izdavanjem biljnih putovnica kad ih izdaje fitosanitarni inspektor

Članak 54.

(1) Za službene kontrole specijaliziranih subjekata (pregled na mjestu proizvodnje, odnosno kod specijaliziranog subjekta) plaća se naknada u iznosu od 500,00 kn (66,36 €) po obavljenom pregledu.

(2) U slučaju kada se fitosanitarni pregled obavlja najviše na tri proizvodne jedinice jednog mjesta proizvodnje koje se nalaze unutar 50 km promjera ili najviše na tri mjesta proizvodnje istog specijaliziranog subjekta unutar 50 km promjera, naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se kao za jedan pregled.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se za službene kontrole specijaliziranih subjekata ovlaštenih za izdavanje biljnih putovnica, za službene kontrole specijaliziranih subjekata ovlaštenih za stavljanje oznaka na drveni materijal za pakiranje, za nadzor specijaliziranih subjekata ovlaštenih za izdavanje službenih potvrda iz članka 99. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 (SL L 317, 23. 11. 2016.), naknada za kontrole nakon uvoza (post-import kontrole) u smislu članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/66 te za fitosanitarni pregled u vezi s izdavanjem biljnih putovnica kad ga obavlja fitosanitarni inspektor.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se u skladu s računom izdanim nakon svakog obavljenog pregleda.

(5) U slučaju kada se kontrola nakon uvoza (post-import kontrola) provodi kod istog specijaliziranog subjekta istovremeno sa službenom kontrolom specijaliziranog subjekta ovlaštenog za izdavanje biljnih putovnica, naknada za službenu kontrolu specijaliziranih subjekata ovlaštenih za izdavanje biljnih putovnica naplaćuje se u punom iznosu iz stavka 1. ovoga članka, a naknada za kontrolu nakon uvoza (post-import kontrolu) u smislu članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/66 plaća se u iznosu od 80 % naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Naknada za izdavanje službenog fitosanitarnog certifikata i službenih potvrda, uključujući i naknadu za izdavanje biljne putovnice kada je izdaje fitosanitarni inspektor

Članak 55.

(1) Naknada za izdavanje fitosanitarnog certifikata, ukoliko je potrebno njegovo naknadno izdavanje, odnosno nakon prethodno obavljenog fitosanitarnog pregleda i već izdanog izvornika fitosanitarnog certifikata, plaća se u iznosu od 150,00 kn (19,91 €), neovisno o naknadi plaćenoj za prethodno obavljen pregled.

(2) Naknada za izdavanje službenih certifikata i službenih potvrda na zahtjev specijaliziranog subjekta ili njegovog zastupnika (subjekta odgovornog za pošiljku) te naknada za izdavanje biljne putovnice kada je izdaje fitosanitarni inspektor, plaća se u iznosu od 150,00 kn (19,91 €) po pojedinom zahtjevu.

Naknada za nadzor nad radom karantenskih stanica i prostora za izolaciju

Članak 56.

Naknada za nadzor nad radom karantenskih stanica i prostora za izolaciju plaća se za svaki izlazak inspektora u iznosu od 500,00 kn (66,36 €).

Naknada za neplanirane službene kontrole koje se provode nakon utvrđene neusklađenosti, uključujući službene kontrole koje se provode radi procjene opsega i učinka neusklađenosti ili kako bi se verificiralo je li neusklađenost otklonjena

Članak 57.

(1) Naknade za provjere otklanjanja nedostataka naplaćuju se za:

– neplanirane službene kontrole koje se provode nakon utvrđene neusklađenosti uključujući i provjeru izvršenja rješenja kod stranke kojem je rješenjem ili usmenim rješenjem propisana obveza uklanjanja neusklađenosti

– neplanirane službene kontrole koje se provode radi procjene opsega i učinka neusklađenosti

– inspekcijski nadzor koji proizlazi iz prijava na neusklađenost, a nadzorom je neusklađenost utvrđena i postoji opravdanost prijave

– službenu kontrolu i/ili za drugu službenu aktivnost koja se provodi na temelju pritužbe ako se tom kontrolom potvrdi neusklađenost sukladno članku 83. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/625

– naknada za službenu kontrolu kojom se verificira usklađenost s uspostavljenim pravilima u području iz članka 3. stavka 1. točke g) Zakona o službenim kontrolama na zahtjev stranke ako se tom kontrolom utvrdi neusklađenost

– inspekcijski nadzori u cilju provjere usklađenost s uspostavljenim pravilima u području iz članka 3. stavka 1. točke g) Zakona o službenim kontrolama kao i provedbe postupka povlačenja s tržišta neusklađenih proizvoda kada se tom kontrolom utvrdi neusklađenost.

(2) Naknada za provjeru (verifikaciju) otklanjanja nedostataka iz stavka 1. ovoga članka plaća se za svaki izlazak inspektora u iznosu od 150,00 kn (19,91 €).

Smanjena naknada

Članak 58.

Ako fitosanitarni inspektor utvrdi da subjekt nije mogao utjecati na okolnosti koje su dovele do neusklađenosti, naknada iz članka 57. stavka 2. ovoga Pravilnika plaća se u iznosu umanjenom za 50 %.

Povećana naknada za pošiljke bilja

Članak 59.

Ako se službene kontrole iznimno obavljaju izvan redovnog radnog vremena fitosanitarne inspekcije, iznosi naknada u području nadzora fitosanitarne inspekcije povećavaju se za 100 %.

Izvanredni troškovi

Članak 60.

Uz naknade propisane člankom 48. ovoga Pravilnika, plaćaju se i troškovi izvanrednih putovanja fitosanitarnih inspektora, troškovi dodatnih provjera i drugi troškovi koji nastanu u vezi s fitosanitarnim pregledom, a za koje nije odgovoran inspektor.

Dangubnina

Članak 61.

Ako subjekt netočno navede mjesto ili vrijeme pregleda ili ne pripremi pošiljku bilja za pregled u vrijeme dogovoreno s fitosanitarnim inspektorom te pravovremeno ne pripremi svu potrebnu dokumentaciju ili ne osigura svu potrebnu pomoć potrebnu za obavljanje službene kontrole ili druge službene aktivnosti, obvezan je platiti dangubninu za izgubljeno vrijeme fitosanitarnog inspektora u iznosu od 250,00 kn (33,18 €) za svaki započeti sat čekanja te troškove prijevoza fitosanitarnog inspektora.

GLAVA VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 62.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (»Narodne novine«, br. 84/15, 100/15, 14/16, 98/18 i 7/20)

– Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama (»Narodne novine«, br. 116/19)

– Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 85/15) u dijelu koji se odnosi na pošiljke hrane

– Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (»Narodne novine«, br. 116/09, 25/11, 57/15, 107/17 i 118/18) u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknada za kontrole fitosanitarne inspekcije.

Stupanje na snagu

Članak 63.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2022.

Klasa: 011-02/21-01/10

Urbroj: 443-01-02-02-22-13

Zagreb, 27. rujna 2022.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

PRILOG I.

Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Prijava obavljanja djelatnosti u objektu

Za dan:

Objekt podrijetla pošiljke:

Oznaka pratećeg dokumenta:

Djelatnost/vrsta objektasirovina/hrana životinjskog podrijetlaKoličina

rasijecanje mesa

proizvodnja MM, MP u mesnicama

Goveđe meso
Juneće meso
Teleće meso
Svinjsko meso
Meso koza
Meso ovaca
Meso kopitara
Meso peradi
Meso lagomorfa
Meso bezgrebenki
Meso pernate divljači
Meso dlakave divljači
Meso divljih svinja
Meso divljih preživača
prerada mlijekaMlijeko krava
Mlijeko koza/ovaca
Mlijeko ostalo
Mlijeko u prahu
Sirutka u prahu

uskladištenje svježih proizvoda ribarstva

stavljanje na tržište svježih proizvoda ribarstva (ribarnice

i veletržnice), sabirališta mlijeka

Proizvodi morskog ribarstva iz ulova
Proizvodi morskog ribarstva iz uzgoja
Proizvodi slatkovodnog ribarstva iz ulova
Proizvodi slatkovodnog ribarstva iz uzgoja
Školjkaši iz ulova
Uzgajani školjkaši
prerada proizvoda ribarstva i priprema proizvoda ribarstva u ribarnicaProizvodi morskog ribarstva iz ulova
Proizvodi morskog ribarstva iz uzgoja
Proizvodi slatkovodnog ribarstva iz ulova
Proizvodi slatkovodnog ribarstva iz uzgoja
Školjkaši iz ulova
Uzgajani školjkaši

otpremni centri

centri za pročišćavanja živih školjkaša

Dagnje
Kamenice
Ostali školjkaši
sortiranje i pakiranje konzu-mnih jaja u pakirnim centrima za jajaNesortirana jaja
uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature, prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla i veleprodaja, uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u objektima koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EU) br. 853/2004Meso (svježe, rashlađeno, smrznuto)
Proizvodi od mesa
Mlijeko konzumno
Proizvodi od mlijeka
Sortirana jaja
Proizvodi od jaja
Proizvodi ribarstva
Pčelinji proizvodi
Mješoviti proizvodi
Ostali proizvodi
punjenje i pakiranje pčelinjih proizvodaPčelinji proizvodi
proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište ostale hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinjeŽivotinjske masnoće
Obrađeni želuci, mjehuri i crijeva
Koža za prehranu ljudi


Prijava obavljanja djelatnosti zbog nemogućnosti pristupa računalnoj aplikaciji dostavlja se Nadležnom tijelu – na adresu elektroničke pošte: veti@dirh.hr

PRILOG II.

VRIJEME POTREBNO ZA OBAVLJANJE ANTE MORTEM PREGLEDA

Trajanje ante mortem pregleda odstrijeljene slobodno živuće divljači iznosi 0 sekundi;

Za ante mortem pregled krupne divljači uzgojene za klanje primjenjuje se vrijeme potrebno za ante mortem pregled goveda starijih od 24 mjeseci;

Za ante mortem pregled dlakave divljači uzgojene za klanje primjenjuje se vrijeme potrebno za ante mortem pregled svinja starijih od 3 mjeseca;

Za ante mortem pregled pernate divljači uzgojene za klanje primjenjuje se vrijeme potrebno za ante mortem pregled peradi svih dobnih i težinskih kategorija.

VRIJEME POTREBNO ZA OBAVLJANJE ANTE MORTEM PREGLEDA

GovedaSvinjaOvaca i kozaKopitaraDivljačPerad i lago – morfiIzlučene kokoši i pure
Dobna kategorijaStarija od 24 mjesecaOd 8 mjeseci do 24 mjesecaOd 6 tjedana do 8 mjeseciStarije od 3 mjesecaStarosti do 3 mjesecaStarije od 3 mjesecaStarosti do 3 mjesecaStariji od 12 mjeseciStarosti do 12 mjeseciKrupna divljač (divlja svinja, divlji preživači, medvjed)Dlakava divljačPernata divljačSve težinske kategorijeSve težinske kategorije
PregledGlava906060201020156060902015,001,004,00
Trup606050605060
Organi120120601515151012060120
Crijeva3030201010101030200
Uzorkovanja10005500551000,000,000
Označavanje životinjskih trupova20201010101010202020101,000,500,5
Čišćenje i dezinfekcija10101010101010101010101,000,010,01
Vođenje evidencija1001001001201209090120120100901,000,500,50
Ukupno (sekundi)440400310190180155145425345410130182,015,01
Ukupno (minuta)7,336,675,173,173,002,582,427,085,756,832,170,300,0340,84

PRILOG III.

OBAVEZNE AKTIVNOSTI SLUŽBENIH KONTROLA I UČESTALOST PROVOĐENJA PREMA DJELATNOSTI/KAPACITETU OBJEKTA I PREMA PROCIJENJENOM RIZIKU OBJEKTA

Aktivnost službene kontrole
Kontrola trgovinskih dokumenata
Kontrola identifikacijskih oznaka sirovine
Kontrola uvjeta čuvanja gotovih proizvoda
Kontrola identifikacijskih oznaka gotovih proizvoda
Kontrola postupanja s nusproizvodima
Kontrola dobre higijenske prakse
Kontrola načina praćenja KKT i evidencija

klaonice
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
24126
Učestalost službenih kontrola
dva puta mjesečnojedan put mjesečnojedan put u dva mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
544

objekt za preradu mesa
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
24126
Učestalost službenih kontrola
dva puta mjesečnojedan put mjesečnojedan put u dva mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
444

mesnice
Godišnje službenih kontrola
2
Učestalost službenih kontrola
2 x godišnje
Najduže trajanje službene kontrole u satima
2


objekt za rasijecanje mesa
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
1264
Učestalost službenih kontrola
jedan put mjesečnojedan put u dva mjesecajedan put u tri mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
544

 
objekt za preradu mlijeka
objekt za preradu proizvoda ribarstva
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
1263
Učestalost službenih kontrola
jedan put mjesečnojedan put u dva mjesecajedan put u četri mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
444

objekt za klanje životinja – malog kapaciteta (klanje divljači iz uzgoja) u skladu s Pravilnikom o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

objekt za preradu jaja i proizvodnju tekućih jaja

ribarnice s više od jednog korisnika

Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
1264
Učestalost službenih kontrola
jedan put mjesečnojedan put u dva mjesecajedan put u tri mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
333
 
objekt za preradu mesa malog kapaciteta u skladu s Pravilnikom o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
objekt za veleprodaju svježih proizvoda ribarstva
 
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
1264
Učestalost službenih kontrola
jedan put mjesečnojedan put u dva mjesecajedan put u tri mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
222

objekt za rasijecanje mesa malog kapaciteta

objekt za preradu mlijeka malog kapaciteta u skladu s Pravilnikom o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

objekt za proizvodnju pčelinjih proizvoda,

objekti za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla koji ne pdliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004,

objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
643
Učestalost službenih kontrola
jedan put u dva mjesecajedan put u tri mjesecajedan put u četiri mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
333


objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature
objekt za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva
objekt za preradu proizvoda ribarstva malog kapaciteta
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
643

Učestalost službenih kontrola
jedan put u dva mjesecajedan put u tri mjesecajedan put u četiri mjeseca
Najduže trajanje službene kontrole u satima
222
 
objekt za preradu – topljenje životinjske masti i čvaraka
objekt za preradu – prerađeni želuci, mjehuri i crijeva
objekt za preradu – želatina
objekt za preradu – kolagen
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
432
Učestalost službenih kontrola
jedan put u tri mjesecajedan put u četiri mjesecajedan put u šest mjeseci
Najduže trajanje službene kontrole u satima
333

objekt za obradu trupova odstrijeljene divljači
objekt za proizvodnju MM, MP i SOM-a
objekt za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla
pakirni centri za jaja
objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda –
objekt za preradu puževa i žabljih krakova
centri za pročišćavanje živih školjkaša
otpremni centri (školjkaši)
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
432
Učestalost službenih kontrola
jedan put u tri mjesecajedan put u četiri mjeseca jedan put u šest mjeseci
Najduže trajanje službene kontrole u satima
222
 
objekt za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
321
Učestalost službenih kontrola
jedan put u četiri mjesecajedan put u šest mjesecijedan put u dvanaest mjeseci
Najduže trajanje službene kontrole u satima
222
 
ribarnice
Procjena rizika
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
Godišnje službenih kontrola
642


Učestalost službenih kontrola
svaki drugi mjesec1x u tri mjeseca2x godišnje
Najduže trajanje službene kontrole u satima
222

PRILOG IV.

MAKSIMALNO VRIJEME TRAJANJA POJEDINIH AKTIVNOSTI VETERINARSKIH KONTROLA PREMA ZAHTJEVIMA ZEMLJE UVOZNICE U OBJEKTIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOSTI

klanje životinja
Aktivnostitrajanje
Dodatne aktivnosti prilikom ante mortem pregleda45 min
Provjera postupanja sukladno propisima o dobrobiti životinja15 min
Kontrola veterinarskih i trgovinskih dokumenata15 min
Dodatne aktivnosti prilikom post mortem pregleda45 min
Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima i, ako je potrebno, SRM30 min
Kontrola skladištenja proizvoda i uvjeta čuvanja15 min
Provjera dobre higijenske prakse30 min
Provjera načina praćenja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i evidencija45 min
Vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 4 sata.

rasijecanje i prerada mesa
Aktivnostitrajanje
Kontrola i provjera trgovinskih dokumenata i identifikacijskih oznaka60 min
Dodatna uzorkovanja prema zahtjevima zemlje uvoznice60 min
Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima30 min
Provjera dobre higijenske i proizvođačke prakse30 min
Provjera načina praćenja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i evidencija30 min
Kontrola skladištenja proizvoda i uvjeta čuvanja30 min
Vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 4 sata.

prerada proizvoda ribarstva
Aktivnostitrajanje
Kontrola i provjera trgovinskih dokumenata i identifikacijskih oznaka30 min
Dodatna uzorkovanja prema zahtjevima zemlje uvoznice45 min
Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima15 min
Provjera dobre higijenske i proizvođačke prakse30 min
Provjera načina praćenja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i evidencija45 min
Kontrola skladištenja proizvoda i uvjeta čuvanja15 min
Vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 3 sata.

prerada mlijeka
Aktivnostitrajanje
Kontrola i provjera trgovinskih dokumenata i identifikacijskih oznaka30 min
Dodatna uzorkovanja prema zahtjevima zemlje uvoznice30 min
Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima30 min
Provjera dobre higijenske i proizvođačke prakse30 min
Provjera načina praćenja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i evidencija30 min
Kontrola skladištenja proizvoda i uvjeta čuvanja30 min
Vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 3 sata.


uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature, uskladištenje hrane životinjsog podrijetla u objektima koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004
Aktivnostitrajanje
Kontrola i provjera trgovinskih dokumenata i identifikacijskih oznaka30 min
Provjera dobre higijenske i proizvođačke prakse30 min
Dodatna uzorkovanja prema zahtjevima zemlje uvoznice15 min
Provjera načina praćenja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i evidencija30 min
Kontrola skladištenja proizvoda i uvjeta čuvanja15 min
Vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.

PRILOG V.

IZVJEŠĆE O POSLOVIMA CERTIFICIRANJA I POSTUPANJA PO CERTIFIKATIMA

Vrijeme obavljanja poslovaOznaka
certifikata
Objekt/Mjesto postupanjaKilometražaIme i prezime stranke/
subjekta
Ovjera subjekta
Datumpočetakzavršetak(oznaka objekta, adresa objekta)(dolazak i
odlazak)
potpis i pečat
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

PRILOG VI.

UČESTALOST SLUŽBENIH KONTROLA U OBJEKTIMA O KOJIMA SLUŽBENE KONTROLE PROVODI NADLEŽNO TIJELO

Namjena objektaUčestalost službene kontrole
Visoki rizikSrednji rizikNiski rizik
objekt za klanje životinjajedan put u dva mjeseca (6 x godišnje)jedan put u tri mjeseca (4 x godišnje)jedan put u četiri mjeseca (3 x godišnje)
objekt za preradu mesa
objekt za rasijecanje mesa
objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature s s više korisnika
objekt za preradu mlijeka
objekt za preradu jaja i proizvodnju tekućih jaja
objekt za preradu proizvoda ribarstva
objekt za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva s više korisnika
objekt za preradu mesa malog kapaciteta
objekt za veleprodaju svježih proizvoda ribarstva
objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvodajedan put u tri mjeseca (4 x godišnje)jedan put u četiri mjeseca (3 x godišnje)jedan put u šest mjeseci (2 x godišnje)
objekt za rasijecanje mesa
objekt za uskladištenje hrane živ. podrijetla u uvjetima kontrolirane
objekt za preradu mlijeka malog kapaciteta
objekt za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva
objekt za preradu proizvoda ribarstva malog kapaciteta
objekt za obradu trupova odstrijeljene divljači
objekt za proizvodnju MM, MP i SOM-a
objekt za preradu topljenje životinjske masti i čvaraka
objekt za preradu obrađenih želudaca, mjehura i crijeva
objekt za preradu želatine
objekt za preradu kolagena
objekt za preradu hrane životinjskog podrijetla
sabirnice jaja i pakirni centri
objekt za preradu puževa i žabljih krakova
centri za pročišćavanje živih školjkaša
otpremni centri za žive školjkaše
ribarnice
sabiralište mlijekajedan put u četiri mjeseca (3 x godišnje)jedan put u šest mjeseci (2 x godišnje)jedan put u dvanaest mjeseci (1 x godišnje)
objekt za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva
objekt za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda
mesnicejedan put u šest mjeseci (2 x godišnje)mesnicejedan put u šest mjeseci (2 x godišnje)


PRILOG VII.

Poglavlje I.

UNOS U UNIJU U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE POŠILJAKA ŽIVOTINJA

Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka životinja iznosi:

(a) za goveda, kopitare, svinje, ovce, koze, perad, zečeve, kuniće, malu pernatu divljač, dlakavu divljač, divlje svinje i divlje preživače:

– 420,00 kn (55,75 €) po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 (9,29 €) kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn (424,71 €) za pošiljke mase veće od 46 tona.

(b) za druge vrste životinja koje nisu navedene u podtočki (a) ove točke:

– 420,00 kn (55,75 €) po pošiljci, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn (424,71 €) za pošiljke mase veće od 46 tona.

Poglavlje II.

UNOS U UNIJU U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE POŠILJAKA MESA

Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka mesa iznosi:

– 420,00 kn (55,75 €) po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn (9,29 €) po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn (424,71 €) za pošiljke mase veće od 46 tona.

Poglavlje III.

UNOS U UNIJU U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE POŠILJAKA PROIZVODA RIBARSTVA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka proizvoda ribarstva iznosi:

– 420,00 kn (55,75 €) po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn (9,29 €) po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn (424,71 €) za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka proizvoda ribarstva koje se prevoze brodom u rasutom stanju iznosi:

– 4.500,00 kn (597,25 €) po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona

– 9.100,00 kn (1.207,78 €) po brodu, s teretom proizvoda do 1.000 tona

– 18.300,00 kn (2.428,83 €) po brodu, s teretom proizvoda do 2.000 tona

– 27.400,00 kn (3.636,60 €) po brodu, s teretom proizvoda mase veće od 2.000 tona.

3. Ako je pošiljku ribarstva ulovilo plovilo koje plovi pod zastavom države članice i koja je prije otpreme u Uniju istovarena u trećoj zemlji, uz skladištenje ili bez njega, visina pristojbi za obavljenu provjeru dokumentacije iznosi 250,00 kn (33,18 €) po pošiljci.

4. Kada su proizvodi ribarstva ulovljeni u njihovom prirodnom staništu i izravno dovezeni ribarskim brodom koji plovi pod zastavom treće zemlje, visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije iznosi:

– 8,00 kn (1,06 €) po toni za prvih 50 tona u mjesecu

– 4,00 kn (0,53 €) za svaku sljedeću tonu.

Poglavlje IV.

UNOS U UNIJU U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE OSTALIH ROBA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE STELJE I SIJENA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, koji nisu navedeni u poglavljima II. i III. ovoga Priloga, mješovitih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda, hrane za životinje životinjskog podrijetla te stelje i sijena iznosi:

– 420,00 kn (55,75 €) po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn (9,29 €) po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn (424,71 €) za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka iz točke 1. ovoga poglavlja, koje se prevoze u rasutom stanju iznosi:

– 4.600,00 kn (610,52 €) po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona,

– 9.200,00 kn (1.221,04 €) po brodu, s teretom proizvoda do 1.000 tona,

– 18.300,00 kn (2.428,83 €) po brodu, s teretom proizvoda do 2.000 tona,

– 27.500,00 kn (3.649,88 €) po brodu, s teretom proizvoda mase veće od 2.000 tona.

Poglavlje V.

UNOS U UNIJU POŠILJAKA IZ NOVOG ZELANDA U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE

U skladu s Prilogom VIII. točkom B. I. Provedbene Odluke Komisije (EU) 2015/1084 оd 18. veljače 2015. o odobrenju, u ime Europske unije, određenih izmjena priloga II., V., VII. i VIII. Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 797) (Tekst značajan za EGP), visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri unosu u Uniju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te sijena i stelje iz Novog Zelanda, u svrhu stvaljanja na tržište Unije, navedenih u poglavljima II., III. i IV. ovoga Priloga umanjuje se za 22, 5%.

Poglavlje VI.

UNOS U UNIJU HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UNIJE

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost pri unosu u Uniju u svhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla za koju je Komisija odlučila da je potrebno privremeno povećati službene kontrole nad njezinim ulaskom u Uniju zbog poznatog ili novog rizika ili dokaza o mogućoj raširenoj ozbiljnoj neusklađenosti s pravilima za uvoz:

(a) pošiljaka koje se ne prevoze kao rasuti teret:

– 420,00 kn (55,75 €) po pošiljci, do 50 tona

– 800,00 kn (100,18 €) po pošiljci od 50 do 500 tona

– 3.200,00 kn (424,71 €) po pošiljci mase veće od 500 tona.

(b) pošiljke koje se prevoze kao rasuti teret:

– 4.500,00 kn (597,25 €) po brodu s teretom do 500 tona

– 9.000,00 kn (1.194,51 €) po brodu s teretom mase veće od 500 tona do 2.000 tona

– 18.000,00 kn (2.389,01 €) po brodu s teretom mase veće od 2.000 tona.

2. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri unosu u Uniju u svrhu stavljanja na tržište Unije pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla, osim hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz stavka 1. ovog Poglavlja iznosi 400,00 kn (53,09 €) po pošiljci, bez obzira na masu.

Poglavlje VII.

PROVOZ ŽIVOTINJA I ROBA

1. Visina pristojbe za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost na GKP unosa u Uniju nad pošiljkom životinja i roba životinjskog podrijetla, podrijetlom iz treće zemlje koja se izravno ili neizravno provozi preko područja Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, u svrhu otpreme u treću zemlju iznosi 230,00 kn (30,53 €) po pošiljci.

2. Ako je pošiljka iz točke 1. ovog Poglavlja, podrijetlom iz Unije i šalje se iz jednog dijela područja Unije u drugo područje Unije i koja se prije ponovnog unosa na područje Republike Hrvatske provozi kroz zemlje ili područja izvan carinskog područja Unije, visina pristojbe za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost na GKP ponovnog unosa u Uniju iznosi 250,00 kn (33,18 €) po pošiljci.

3. Visina pristojbe za obavljenu provjeru dokumentacije tijekom provođenja službenih kontrola nad pošiljkama životinja i roba životinjskog podrijetla, koje su dopremljene na GKP zračnim ili morskim putem i nastavljaju putovanje istim prijevoznim sredstvom, a namijenjene su za unos u Uniju preko druge GKP iznosi 250,00 kn (33,18 €) po pošiljci.

4. Visina pristojbe za obavljenu službenu kontrolu i drugu službenu aktivnost nad pošiljkom roba životinjskog podrijetla koja se otprema iz skladišta u slobodnoj zoni, slobodnih skladišta, carinskih skladišta ili skladišta koja opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu iznosi 250,00 kn (33,18 €) po pošiljci.

5. Pristojbe iz točke 1. ovoga Poglavlja se uvećavaju za 150,00 kn (19,91 €), za svakih započetih 15 minuta obavljanja službene kontrole i druge službene aktivnosti i po pojedinom službeniku koji sudjeluje u obavljanju službene kontrole odnosno službene aktivnosti.

Poglavlje VIII.

DRUGE PRISTOJBE PRI UNOŠENJU POŠILJAKA U UNIJU

1. Visina pristojbi za obavljenu provjeru dokumentacije pri unosu u Uniju životinja i roba životinjskog podrijetla iz članka 3. i članka 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (Tekst značajan za EGP) iznosi 250,00 kn (33,18 €) po pošiljci.

2. Visina pristojbi za obavljeni istovar, pretovar i skladištenje robe i životinja na GKP te njen ponovni utovar iznosi:

(a) za pražnjenje kontejnera/kamiona hladnjača ili drugog prijevoznog sredstva, skladištenje i ponovni utovar robe i životinja u kontejnere/kamione hladnjače ili drugo prijevozno sredstvo 150,00 kn (19,91 €) po toni robe

(b) za istovar/pretovar robe iz jednog kontejnera/kamiona hladnjače ili drugoga prijevoznog sredstva i ponovni utovar robe i životinja u kontejner/kamion hladnjaču ili drugo prijevozno sredstvo bez skladištenja robe 130,00 kn (17,25 €) po toni robe

(c) za skladištenje robe na temperaturnom režimu iznosi 15,00 kn (1,99 €) po toni na dan

(d) za skladištenje robe na sobnoj temperaturi iznosi 10,00 kn (1,33 €) po toni na dan

(e) za skladištenje robe na temperaturnom režimu, mase manje od jedne tone iznosi 75,00 kn (9,95 €) po danu

(f) za skladištenje robe na sobnoj temperaturi, mase manje od jedne tone iznosi 30,00 kn (3,98 €) po danu.

3. Visina pristojbi za smještaj životinja na GKP:

(a) pasa, mačaka i pitomih vretica iznosi 100,00 kn (13,27 €) po životinji na dan,

(b) ptica i drugih životinja kao kućnih ljubimaca iznosi 25,00 kn (3,32 €) po životinji na dan.

4. Ukoliko su kopitari i papkari smješteni na GKP naplaćuju se troškovi za utrošeni rad službenika GKP povezan s hranjenjem, napajanjem, čišćenjem i osiguravanjem dobrobiti životinja tijekom njihovog smještaja na GKP u iznosu od 50,00 kn (6,64 €) po utrošenom satu.

5. Ukoliko subjekt odgovoran za pošiljku životinja iz točaka 3. i 4. ovoga Poglavlja ne osigura hranu za životinje obvezna je platiti troškove utrošene hrane.

6. Visina pristojbi za sve ostale službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode u skladu s europskim ili nacionalnim propisima, a nisu navedene u ovom Pravilniku iznosi 150,00 kn (19,91 €) po svakom započetom satu njihova provođenja i po pojedinom graničnom veterinarskom inspektoru ili veterinarskom inspektoru koji sudjeluje u provođenju takvih službenih kontrola odnosno aktivnosti.

Poglavlje IX.

SLUŽBENE KONTROLE NAD ŽIVOTINJAMA I PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA NA IZLAZNIM TOČKAMA

1. Visina pristojbi za obavljanje službene kontrole i druge službene aktivnosti nad pošiljkama domaćih kopitara, domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, peradi te drugih kralježnjaka na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske iznosi 250,00 kn (33,18 €) po pošiljci, ako se tijekom provođenja službene kontrole obavlja samo dokumentacijski pregled i provjera zaštite dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima.

2. Ako se za kategorije životinja iz točke 1. ovog Poglavlja obavlja provjera identiteta i fizička provjera primjenjuju se pristojbe iz Poglavlja I. točke 1. Priloga VII. ovog Pravilnika.

3. Ako se na izlaznim točkama pretovaruje pošiljka iz točke 1. ovoga Poglavlja pristojba se uvećava za 200,00 kn (26,54 €) za svaki započeti sat trajanja pretovara.

PRILOG VIII.

NAKNADE ZA SLUŽBENE KONTROLE POŠILJAKA BILJA KOJE SE UNOSE U UNIJU

Visina naknada za obavljenu službenu kontrolu pri unosu pošiljaka bilja iznosi:

1. provjera dokumentacije: 55,00 kn (7,30 €) po pošiljci.

2. provjera identiteta:

(a) 55,00 kn (7,30 €) po pošiljci do količine koja odgovara natovarenom kamionu, vagonu ili kontejneru usporedivoga kapaciteta

(b) 110,00 kn (14,60 €) po pošiljci većoj od gore navedene.

3. za provjere zdravstvenog stanja bilja, u skladu sa sljedećim specifikacijama:

(a) reznice, sadnice (osim šumskog reprodukcijskog materijala), presadnice jagoda ili povrća:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 10.000 komada

– 6,00 kn po (0,80 €) pošiljci za svakih dodatnih 1.000 jedinica

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(b) grmlje, drveće (osim rezanih božićnih drvaca), ostalo drvenasto rasadničko bilje, uključujući šumski reprodukcijski materijal (osim sjemena):

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 10.000 komada

– 4,00 kn (0,53 €) po pošiljci za svakih dodatnih 1.000 jedinica

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(c) lukovice, gomoljaste lukovice, podanci, gomolji namijenjeni sadnji (osim gomolja krumpira):

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 200 kg težine

– 2,00 kn (0,27 €) po pošiljci za svakih dodatnih 10 kg

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(d) sjeme, kulture tkiva:

– 60,00 kn po pošiljci, do 100 kg težine

– 2,00 kn (0,27 €) po pošiljci za svakih dodatnih 10 kg

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(e) ostalo bilje namijenjeno sadnji koje nije navedeno drugdje u ovoj točki:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 5.000 komada,

– 2,00 kn (0,27 €) po pošiljci za svakih dodatnih 100 jedinica

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(f) rezano cvijeće:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 20.000 komada

– 2,00 kn (0,27 €) po pošiljci za svakih dodatnih 1.000 jedinica

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(g) grane s lišćem, dijelovi četinjača (osim rezanih božićnih drvaca):

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 100 kg težine

– 15,00 kn (1,99 €) po pošiljci za svakih dodatnih 100 kg

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(h) rezana božićna drvca:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 1.000 komada

– 15,00 kn (1,99 €) po pošiljci za svakih dodatnih 100 jedinica

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(i) listovi bilja kao što su zeljasto i začinsko bilje te lisnato povrće:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 100 kg težine

– 15,00 kn (1,99 €) po pošiljci za svakih dodatnih 10 kg

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(j) voće, povrće (osim lisnatog povrća):

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 25.000 kg težine

– 6,00 kn (0,78 €) po pošiljci za svakih dodatnih 1.000 kg

(k) gomolji krumpira:

– 400,00 kn (53,09 €) po partiji, do 25.000 kg težine

– 400,00 kn (53,09 €) po partiji za svakih dodatnih 25.000 kg

(l) drvo (osim kore):

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do obujma od 1.000 m3

– 2,00 kn (0,27 €) po pošiljci za svakih dodatnih 10 m3

(m) tlo i supstrat za uzgoj, kora:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 25.000 kg težine

– 6,00 kn (0,78 €) po pošiljci za svakih dodatnih 1.000 kg

– 1.055,00 kn (140,02 €) – maksimalna naknada po pošiljci

(n) zrnje:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci, do 25.000 kg težine

– 6,00 kn (0,78 €) po pošiljci za svakih dodatnih 1.000 kg

– 5.250,00 kn – maksimalna naknada po pošiljci

(o) ostalo bilje ili biljni proizvodi koji nisu navedeni drugdje u ovoj točki:

– 135,00 kn (17,92) po pošiljci.

PRILOG IX.

UZORKOVANJA PRI PROVEDBI DPMR
Ovlaštena veterinarska organizacija: 
20___. godine
 
 
 
 
 
 
 
UZORKOVANJA PRI PROVEDBI DPMR
       
Redni brojDatum i vrijeme
uzorkovanja
Mjesto
zorkovanja
vrsta životinjevrsta uzorkaParametri na koje se uzorkujeIznos
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
0,00
U _______________________, ___________ 20___. godine 


UZORKOVANJA PRI PROVEDBI Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša
Ovlaštena veterinarska organizacija: 
20___. godine
 
 
 
 
 
 
 
UZORKOVANJA PRI PROVEDBI Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša
       
Redni brojDatum i vrijeme uzorkovanjaProizvodno područje na kojem se uzorkujePodaci o zoni
uzorkovanja
Način sakupljana/izlovaParametri na koje se uzorkujeIznos
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
0,00
U _______________________, ___________ 20___. godine 


EVIDENCIJA UZIMANJA OBRISAKA TRUPOVA/UZORAKA CEKUMA NA LINIJI KLANJA
Ovlaštena veterinarska organizacija:Mjesec: 
20___. godine
 
EVIDENCIJA UZIMANJA OBRISAKA TRUPOVA/KUZORAKA CEKMA NA LINIJI KLANJA
 
Redni brojodobreni broj objektanaziv odobrenog objekta – klaoniceVrsta životinjedatum uzimanja uzorakabroj uzetih uzorakaJedinična cijenaIznos
1. 
 
konj 
 
90,00/0,00
2. 
 
govedo 
 
90,000,00
3. 
 
svinja 
 
70,000,00
4. 
 
ovca 
 
70,000,00
5. 
 
koza 
 
70,000,00
6. 
 
cekum govedo 
 
380,000,00
7. 
 
cekum svinja 
 
300,000,00
8. 
 
cekum peradi 
 
175,000,00
9. 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO: 
0 
0,00
U _____________________________________, ___________ 20___. godine 
 
 
Napomena: broj uzoraka po pojedinim životinjskim vrstama upisuje se POSEBNO ZA SVAKI POJEDINI ODOBRENI OBJEKT !

SLUŽBENE KONTROLE PRI PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA KONTROLE SALMONELOZE (NPKS)
Ovlaštena veterinarska organizacija: 
20___. godine
 
UZORKOVANJA PRI PROVEDBI SLUŽBENE KONTORLE NPKS
       
Redni brojNaziv programaDatum i vrijeme uzorkovanjaMjesto uzorkovanja – JIBG farme/ŽupanijaUzorakTip farme i broj uzorkovanih jataIznos
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno 
 
0,00
U _____________________________________, ___________ 20___. godine 


PRILOG X.

___________________________

(naziv i adresa podnositelja)

___________________________

(broj telefona/mobitela)

___________________________

(osoba za kontakt i e-mail za kontakt)

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI INSPEKTORAT

PREDMET: Zahtjev za izdavanje potvrde o ispunjavanju sanitarno – tehničkih i higijenskih uvjeta u postupku odobravanja carinskog skladišta za hranu

Molimo Naslov za izdavanje potvrde o ispunavanju sanitarno – tehničkih i higijenskih uvjeta u postupku odobravanja carinskog skladišta za hranu

u _________________________________________________

(vrsta, naziv i adresa objekta)

koji posluje u sastavu trgovačkog društva

__________________________________________________

(naziv trgovačkog društva i adresa sjedišta)

Zahtjevu prilažem:

1. ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu za objekt za koji se traži potvrda,

2. tlocrt skladišta,

3. popis međunarodnih tarifnih oznaka za robu koja će se skladištiti, i

4. dokaz o uplati naknade za inspekcijski pregled skladišta.

Na zahtjev se ne plaća upravna pristojba sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21) tar. br. 1.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
______________________