Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut

NN 123/2022 (21.10.2022.), Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut

Općina Erdut

1887

Na temelju 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 127/17, 138/20), članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 30. Statuta općine Erdut (»Službeni glasnik općine Erdut« 91/21.) Općinsko vijeće općine Erdut na 7. sjednici održanoj 20. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ERDUT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji čine vlastiti izvorni prihod Općine Erdut (u daljem tekstu: Općina).

Obveznici poreza na temelju ove Odluke su sve fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište te pravne osobe koje imaju registriranu djelatnost na području Općine.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju prihodi od sljedećih poreza, i to:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javne površine.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Erdut po stopi od 5 % na osnovicu. Prirez je isključivo prihod općinskog proračuna.

Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu.

Članak 8.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate poreza na potrošnju, za Općinu obavlja Porezna uprava.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je Poreznoj upravi, Područnom uredu – Ispostavi Osijek (dalje: Porezna uprava) podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom porezu na propisanom obrascu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate poreza na potrošnju, za Općinu obavlja Porezna uprava.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Općini dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi privremeno ili sezonski, a koja je izgrađena na području Općine Erdut gdje se ne naplaćuje komunalna naknada.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva i drugog oruđa, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik, odnosno korisnik kuće za odmor na cijelom području Općine.

Članak 12.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 9,79 kn/m², odnosno 1,30 eur/m² korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuću za odmor plaća se na propisani uplatni način u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Porezna uprava na temelju podataka kojih dobiva od Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge bitne podatke, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor izuzete od plaćanja Zakonom o lokalnim porezima.

Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuću za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Članak 15.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate poreza na kuće za odmor, za Općinu obavlja Porezna uprava.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Općini dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje se koriste javnom površinom.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu, a koja su u skladu s Prostornim planom namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine i sl.).

Privremenim objektima, odnosno reklamnim predmetima, u smislu ove Odluke smatraju se objekti i predmeti definirani Odlukom o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta određuje se u kunama i eurima, minimalno po dužnom metru, minimalno metru kvadratnom, po komadu, dnevno, mjesečno ili godišnje, i to:

Rbr.Namjena korištenja zemljišta i poslovnog prostora kojim raspolaže Općina Erdutdužni metar m²/kom

dnevno

kn/EUR

mjesečno

kn/EUR

godišnje

kn/EUR

1.

Zakupnina zemljišta za postavljanje:

– kioska,

– prodaju robe na klupama,

– postavljanje kolica,

– pokretnih prodavača,

– postavljanje predmeta za zabavu

– montažni objekti

– postavljanje ostalih predmeta

15,00/1,99
2.Pokretne naprave, ledenice za prodaju sladoleda i automati do 3 m²160,00/21,24
3.Građevinski materijal, ogrjevna drva i ostali predmeti5,00/0,66
4.Zakupnina za postavljanje štanda za crkveni god – kribajdužni metar20,00/2,65
5Zakup zemljišta prigodom Crkvenog goda – kirbaja u Aljmašu u Zlatnoj ulici od kućnog broja 1 do 39dužni metar150,00/19,91
Zakup zemljišta prigodom Crkvenog goda – kirbaja u Aljmašu u ostalim ulicamadužni metar100,00/13,97
6.Zakup Zemljišta za postavljanje šatora50,00/6,64
7.Zakup zemljišta koje se daje u zakup za postavljanje ljetnih vrtova pred ugostiteljskim objektima5,00/0,66
8.Zakup zemljišta koje se izdaje u zakup za postavljanje reklamnih panoa50,00/6,64
9.Zakup zemljišta koje se daje u zakup za postavljanje zabavnih radnji s tim da zakupljena površina ne može biti manja od 300 m² na lokaciji na kojoj je tu površinu moguće koristiti.4,00/0,53
10.Zakup zemljišta za postavljanje klupe za prodaju na kućnom pragu do 3 m²50,00/6,64
11..Reklamne ograde i panoi20,00/2,65
12.Ostali reklamni predmeti (reklamna tenda, suncobran, ormarić, vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup i sl.)kom50,00/6,64


III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 18.

Poslove dodjele, obračuna i naplate poreza za korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut.

Visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina za vrijeme održavanja manifestacija koje organizira Općina ili su od značenja za Općinu određuje načelnik, o čemu donosi zaključak.

Visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina koji nije definiran ovom Odlukom određuje načelnik, o čemu donosi zaključak.

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel će, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, osim visine poreza, utvrdit će se načini i uvjeti plaćanja te posebni uvjeti za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta u skladu s općim aktom koji uređuje to područje.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka odobrit će se korištenje javnih površina samo ako podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Erdut s bilo koje osnove.

Članak 20.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva podnesu zahtjev za korištenje javne površine koji se odnosi na istu površinu, odnosno ako ima dva ili više zainteresiranih za korištenje iste javne površine, Jedinstveni upravni odjel provest će usmenu javnu dražbu nakon koje će izabrati ponuditelja koji je ponudio najviši iznos poreza.

Početni iznos poreza za usmenu javnu dražbu utvrdit će se primjenom članaka 15. i 16. ove Odluke.

Članak 21.

Korištenje javnih površina za provođenje humanitarnih, sportskih, političkih i neprofitnih aktivnosti odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 22.

Za korištenje javnih površina u razdoblju kraćem od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se odjednom, prije početka korištenja javne površine i to prema način definiran u članku 15. Odluke.

Članak 23.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate poreza na potrošnju, za Općinu obavlja Porezna uprava.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Općini dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i Zakona o lokalnim porezima.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima općine Erdut, klasa: 410-01/02-01/2, urbroj: 2158/03-02-1 koja je objavljena u »Službenom glasniku općine Erdut« 19/02.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenom glasniku općine Erdut«.

Klasa: 410-01/22-01/1

Urbroj: 2158-18-01-22-3

Erdut, 20. rujna 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Jovo Vuković, v. r.