Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-18/22-6 od 26. rujna 2022.

NN 123/2022 (21.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-18/22-6 od 26. rujna 2022.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1888

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog po zahtjevu Upravnog suda u Rijeci, R., na sjednici vijeća održanoj 26. rujna 2022.

presudio je

Ukida se Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć za novorođeno dijete, Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 11/14.).

Obrazloženje

1. Upravni sud u Rijeci je sukladno članku 83. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. – dalje: ZUS) podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć za novorođeno dijete (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 11/14.), koju je donio Općinski načelnik Općine Matulji na sjednici kolegija održanoj 29. travnja 2014.

2. Pozivajući se na odredbe Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09., 38/09. i 8/13. – dalje: Statut)) i odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. – pročišćeni tekst i 144/12. – dalje: ZoLP(R)S), podnositelj u zahtjevu u bitnome navodi da iz odredaba članka 51. Statuta Općine Matulji te članka 35. točke 2., članka 39., članka 42. stavka 1., članka 44., članka 48. stavka 1. i članka 73. stavka 1. ZoLP(R)S-a proizlazi da je osporavanu Odluku donijelo nenadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, što ju čini nezakonitom. Predlaže da ovaj Sud na temelju članka 86. stavka 3. ZUS-a Odluku ukine.

3. Donositelj akta u svom očitovanju priznaje osnovanost zahtjeva podnositelja i ne protivi se ukidanju osporavane Odluke.

4. Zahtjev je osnovan.

5. Osporavanu Odluku donio je općinski načelnik Općine Matulji na sjednici kolegija održanoj 29. travnja 2014., na temelju članka 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09., 38/09. i 8/13.).

6. Prema članku 18. ZoLP(R)S-a općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom. Člankom 19. ZoLP(R)S-a propisano je da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, te se, između ostalog, odnose na brigu o djeci i socijalnu skrb. Na isti način uređeno je i obavljanje poslova u samoupravnom djelokrugu Općine Matulji odredbom članka 16. Statuta.

7. Prema članku 27. ZoLP(R)S-a predstavnička tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja, između ostalog, donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave su općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština, a odredbom članka 35. točke 2. istog Zakona propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Odredbom članka 73. stavka 1. ZoLP(R)S-a propisano je da predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte u skladu sa svojim statutom.

8. Sukladno članku 39. stavku 1. i članku 42. stavku 3. ZoLP(R)S-a općinski načelnik je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, koji zastupa općinu i obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom. Prema članku 48. stavku 1. ZoLP(R)S-a općinski načelnik, između ostalog, priprema prijedloge općih akata i izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela.

9. Poslovi koje Općinski načelnik Općine Matulji obavlja, kao nositelj izvršne vlasti određeni su u članku 43. Statuta, te je između ostalog propisano da utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima i izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. Poslovi na koje je Općinski načelnik ovlašten u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine propisani su člankom 46. Statuta (pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća i akt mjesnog odbora).

10. Prema članku 51. Statuta Općinski načelnik može posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja (stavak 1.). Općinski načelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga načelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata (stavak 2.). Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom (stavak 3.).

11. Iz naprijed citiranih propisa proizlazi da općinski načelnik opće akte u samoupravnom djelokrugu donosi samo kada takva ovlast proizlazi iz posebnog propisa. U konkretnom slučaju Općinski načelnik niti jednim propisom, odnosno posebnim zakonom kojim se uređuje predmetno pravno područje, nije ovlašten na donošenje predmetne Odluke. Takvo ovlaštenje Općinskog načelnika ne proizlazi niti iz citirane odredbe članka 51. Statuta, na koju se u uvodu poziva, te ista ne predstavlja valjanu pravnu osnovu za donošenje osporavane Odluke.

12. Stoga podnositelj osnovano navodi da je osporavanu Odluku donijelo nenadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, s time da ista s obzirom da ima obilježja eksternog akta općenormativnog karaktera, odnosno apstraktni i generalni pravni učinak, može biti predmetom ocjene zakonitosti u smislu odredaba ZUS-a.

13. Slijedom navedenog, osporavana Odluka nije zakonita, te je temeljem odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a odlučeno kao u izreci.

14. Ova odluka će se, sukladno odredbi članka 86. stavka 4. ZUS-a, objaviti u »Narodnim novinama«.

Poslovni broj: Usoz-18/22-6

Zagreb, 26. rujna 2022.

Predsjednica vijeća
Gordana Marušić-Babić, v. r.