Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

NN 125/2022 (26.10.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Ministarstvo poljoprivrede

1906

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, 42/20, 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA SJEMENSKOG KUKURUZA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH RUSKOM INVAZIJOM NA UKRAJINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu (»Narodne novine« broj 118/22) u članku 7. stavku 5. riječi: »od 10. listopada 2022. godine do 4. studenoga 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »od 31. listopada 2022. godine do 15. studenoga 2022. godine«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »članku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 7.«.

U stavku 3. riječi: »članka 6.« zamjenjuju se riječima: »članka 7.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanje sukladno članku 7. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija iz članka 7. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva gubi pravo na ostvarivanje potpore iz Programa.«.

U stavku 5. riječi: »članka 3. stavka 3. podstavka b)« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 3.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/63

Urbroj: 525-06/235-22-17

Zagreb, 24. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.