Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice

NN 126/2022 (28.10.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1917

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 80. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSEBNE UPOTREBE LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE STINICE

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice (»Narodne novine«, br. 132/14. i 53/18.), u točki III. stavku 2. riječ: »osam« zamjenjuje se brojem: »12«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 2 Ugovoru o koncesiji u roku od 90 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Ako se u roku iz stavka 1. ove točke ne sklopi dodatak br. 2 Ugovoru o koncesiji, ova Odluka će se ukinuti.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture obratilo se trgovačko društvo Plovput d.o.o., ovlaštenik koncesije pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice, sa zamolbom za izmjenu Ugovora o koncesiji koji se odnosi na rok za realizaciju ulaganja / investicije.

Razlozi za ovakav prijedlog vezani su prvenstveno za nemogućnost ishođenja lokacijske dozvole za izvršenje planiranih radova iako je ista pravovremeno zatražena od Grada Splita. Naime, stav Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Grada Splita je kako je preduvjet za izdavanje lokacijske dozvole donošenje provedbenog dokumenta prostornog uređenja temeljem natječajnog rada.

Sukladno članku 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.) pod posebnom upotrebom pomorskog dobra smatra se:

1. gradnja na pomorskom dobru građevina za potrebe vjerskih zajednica, za obavljanje djelatnosti na području kulture, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja, športa, zdravstva, humanitarnih djelatnosti i druge djelatnosti koja se ne obavlja radi stjecanja dobiti

2. gradnja na pomorskom dobru građevina i drugih objekata infrastrukture (ceste, pruge, vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreža i sl.), građevine i drugi objekti za potrebe obrane, unutarnjih poslova, regulaciju rijeka i drugih sličnih infrastrukturnih objekata.

Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte državnog značaja donosi Vlada Republike Hrvatske, a ista je ovlaštena u slučajevima ako nastupi viša sila izmijeniti uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji.

Predmetna koncesija dodijeljena je na temelju Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice (»Narodne novine«, broj 132/14.), od 6. studenoga 2014. trgovačkom društvu Plovput d.o.o., a Ugovor o koncesiji je sklopljen 16. prosinca 2014. Površina pomorskog dobra koja je dana u koncesiju ukupno iznosi 20.282 m², a koncesija je dana na vremensko razdoblje od 20 godina. Odlukom o koncesiji trgovačko društvo Plovput d.o.o. bilo je obvezano u roku od četiri godine od dana sklapanja Ugovora o koncesiji izvršiti ulaganja u iznosu od 6.604.575,00 kuna sukladno projektu Idejnog rješenja uređenja zapadnog platoa Baze u Stinicama.

Odlukom o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice (»Narodne novine«, broj 53/18.), od 7. lipnja 2018. rok za realizaciju investicije produžen je s četiri na osam godina, a dodatak broj 1 Ugovoru o koncesiji je sklopljen 5. srpnja 2018.

Predmetnom Odlukom mijenja se Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice (»Narodne novine«, br. 132/14. i 53/18.) na način da se ovlašteniku koncesije, trgovačkom društvu Plovput d.o.o., produžuje rok za realizaciju investicije u iznosu od 6.604.575,00 kuna za četiri godine, odnosno s osam godina na 12 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji zaključen je 16. prosinca 2014., stoga rok za ulaganje u koncesionirano pomorsko dobro ističe 16. prosinca 2022. Donošenjem predmetne Odluke i zaključivanjem dodatka Ugovoru o koncesiji rok za ulaganja produžio bi se zaključno do 16. prosinca 2026.

Člankom 62. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.) popisano je kako se ugovor o koncesiji može izmijeniti bez pokretanja novog postupka davanja koncesije u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom, a Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predstavlja posebni zakon, odnosno lex specialis za koncesije na pomorskom dobru.

Ovakva izmjena Odluke, a posljedično i Ugovora ne predstavlja bitne izmjene u smislu članaka 62. i 63. Zakona o koncesijama budući da se samo produžuje rok za realizaciju investicije te koncesija ne postaje bitno različita po svojoj naravi od one prvotno zaključene.

Također, neovisno o činjenici da je rok za realizaciju investicije već jednom produžen, nesporno je kako je kašnjenje isključiva posljedica više sile, stoga se kašnjenje ne može staviti na teret ovlaštenika koncesije.

Poduzeće Plovput p.o., Split osnovano je Uredbom o osnivanju Poduzeća »Plovput«, Split (»Narodne novine«, broj 3/92.) i preoblikovano u trgovačko društvo Plovput d.o.o. na temelju Zakona o Plovputu, Split (»Narodne novine«, broj 73/97.). Društvo je u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske.

Trgovačko društvo Plovput d.o.o. je specijalizirano za održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovoga pravilnog rada, obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske i obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja istih poslova. Također, isto na profesionalan način osigurava kvalitetno upravljanje objektima sigurnosti plovidbe, a posebice svjetionicima s obzirom na njihov značaj za sigurnost plovidbe, ali i njihove tradicijske i kulturološke vrijednosti.

Budući da trgovačko društvo Plovput d.o.o. obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, kojem je luka posebne namjene – industrijska luka Stinice neophodna za obavljanje istih, Vlada Republike Hrvatske zahtjev ovlaštenika koncesije smatra opravdanim, budući da do nemogućnosti ishođenja lokacijske dozvole, a slijedom toga i nemogućnosti realizacije ulaganja dolazi iz objektivnih razloga i bez krivnje ovlaštenika koncesije. Kako će po ishođenju lokacijske dozvole biti potrebno ishoditi i građevinsku dozvolu i izvesti radove, predloženo vrijeme produženja roka za ulaganja nije neopravdano.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od primitka ove Odluke.

Klasa: UP/I-022-03/22-04/03

Urbroj: 50301-05/27-22-1

Zagreb, 27. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.