Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

NN 126/2022 (28.10.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1918

Na temelju točke II. Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 31/22.) i točke 1. Zaključka u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (»Narodne novine«, broj 104/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I VISINI NAKNADE ZA SMANJENJE UTJECAJA PORASTA CIJENA ENERGENATA NA UDOMITELJE

I.

U Odluci o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (»Narodne novine«, broj 50/22.), u točki III. stavku 1. riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500,00 kuna«.

II.

Korisnici prava na naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na udomitelje koji na dan stupanja na snagu ove Odluke ostvaruju pravo na naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na udomitelje u visini utvrđenoj točkom III. stavkom 1. Odluke o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje (»Narodne novine«; broj 50/22.), od dana stupanja na snagu ove Odluke naknadu ostvaruju u visini utvrđenoj ovom Odlukom.

III.

Financijska agencija će korisniku prava na naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na udomitelje iz točke II. ove Odluke prilikom plaćanja računa za troškove energenata obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovom Odlukom od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2022.

Klasa: 011-02/22-01/41

Urbroj: 524-08-01-02/2-22-5

Zagreb, 19. listopada 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.