Zakon o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

NN 128/2022 (2.11.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

HRVATSKI SABOR

1936

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2022.

Klasa: 011-02/22-02/148
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 27. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/17.) u članku 23. stavku 3. riječ: »(kuna)« zamjenjuje se riječju: »(euro)«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Konverzija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji je važio na dan podnošenja zahtjeva za konverziju iz stavka 1. ovoga članka, osim ako nije drugačije ugovoreno. Za valute koje nisu iskazane na tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, konverzija se provodi tako da kreditna institucija preračuna tu valutu u eure koristeći se referentnim tečajem između eura i te valute, određenog u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (SL L 171, 29. 6. 2016., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/1011).«.

U stavku 8. riječ: »kuni« zamjenjuje se riječju: »euru«.

Članak 2.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Parametar iz stavka 1. točke 1. ovoga članka je jedna od sljedećih varijabli: EURIBOR, SARON, SOFR, varijabla određena kao zamjenska za neku od tih varijabli ili druga varijabla u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj ugovorenog parametra i fiksne marže banke koja ne smije rasti tijekom otplate kredita i koja se mora ugovoriti zajedno s parametrom.«.

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. riječi: »kunama koji nisu vezani uz stranu valutu i u eurima i u kunama vezanim uz euro« zamjenjuju se riječju: »eurima«, a riječi: »određenih za svaku od valuta,« i zarez brišu se.

U stavku 3. riječi: »kunama koji nisu vezani uz stranu valutu, i u eurima i u kunama vezanim uz euro« zamjenjuju se riječju: »eurima«.

Članak 4.

U članku 41. stavku 1. točka 73. mijenja se i glasi:

»73. konverziju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti u alternativnu valutu ne provede tako da primijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je važio na dan podnošenja zahtjeva za konverziju, osim ako nije drugačije ugovoreno, a za valute koje nisu iskazane na tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, ne provede tako da kreditna institucija preračuna tu valutu u eure koristeći se referentnim tečajem između eura i te valute, određenog u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011, što je protivno članku 23. stavku 5. ovoga Zakona«.

Točka 86. mijenja se i glasi:

»86. protivno članku 25. stavku 1. ovoga Zakona maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene potrošačke kredite s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima bude određena u iznosu višem od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, uvećane za jednu trećinu (1/3)«.

U stavku 2. riječi: »od 200.000,00 do 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 26.540,00 do 106.170,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 100.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 5.

U članku 42. stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/150

Zagreb, 21. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.