Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

NN 128/2022 (2.11.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

HRVATSKI SABOR

1937

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2022.

Klasa: 011-02/22-02/147
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 27. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 3. stavku 1. točki a) riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.722,81 eura«.

U točki d) riječi: »30 kuna« zamjenjuju se riječima: »3,98 eura«.

Članak 2.

U članku 11.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Parametar iz stavka 1. ovoga članka jedna je od sljedećih varijabli: EURIBOR, SARON, SOFR, varijabla određena kao zamjenska za neku od tih varijabli ili druga varijabla u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014. Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj ugovorenog parametra i fiksne marže banke koja ne smije rasti tijekom otplate kredita i koja se mora ugovoriti zajedno s parametrom.«.

U stavku 5. iza rečenice koja glasi: »Hrvatska narodna banka će do 15. prosinca 2013. godine objaviti podatak o prosječnoj kamatnoj stopi iz ovoga stavka.« dodaju se rečenice koje glase:

»Ako je ugovor o stambenom kreditu sklopljen uz valutnu klauzulu u valuti za koju nije objavljena prosječna ponderirana kamatna stopa iz ovoga stavka, primjenjuje se prosječna ponderirana kamatna stopa hrvatskih kreditnih institucija za valutu za koju je takva stopa objavljena.

Za utvrđivanje aprecijacije tečaja ugovorene strane valute iz ovoga stavka nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, tečaj ugovorene strane valute prema kuni primijenjen na dan prvog korištenja kredita preračunava se u tečaj strane valute prema euru korištenjem fiksnog tečaja konverzije kune u euro.«,

a riječi: »kunski ili kredit s valutnom klauzulom u EUR« zamjenjuju se riječima: »kredit u EUR«.

Članak 3.

U članku 11.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene kredite u eurima s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, određene za svaku od valuta uvećane za 1/3.«.

Članak 4.

U članku 11.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalna dopuštena kamatna stopa na ostale potrošačke kredite u eurima s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom (osim stambenih) ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, određene za svaku od valuta, uvećane za 1/2.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 5. riječi: »75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 6.

U članku 26. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 80.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 10.610,00 do 26.540,00 eura«.

U podstavku 28. riječi: »kunski ili kredit s valutnom klauzulom EUR« zamjenjuju se riječima: »kredit u EUR«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 7.

U članku 26.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 80.000,00 do 200.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 10.610,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »od 80.000,00 do 200.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 10.610,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 8.

U članku 27. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/149

Zagreb, 21. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.