Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“

NN 128/2022 (2.11.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“

Ministarstvo poljoprivrede

1945

Na temelju članka 97. stavaka 4. i 5., članka 98. stavka 11. i članka 99. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOM SUSTAVU KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA »DOKAZANA KVALITETA«

Članak 1.

U Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« (»Narodne novine«, br. 18/20. i 93/21.) u članku 3. stavku 1. iza točke g) dodaje se točka h) koja glasi:

»h) »prerada«, »neprerađeni proizvodi«, »prerađeni proizvodi« kako je definirano u točkama m), n) i o) stavka 1. članka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.)«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Dokazana kvaliteta je nacionalni sustav kvalitete namijenjen označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje i prerade gljiva, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, proizvodnje i prerade maslina, proizvodnje i prerade žitarica, proizvodnje šećera, proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala te u sektoru ribarstva i akvakulture, koji se proizvode sukladno Specifikacijama iz članka 99. stavka 1. Zakona.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. mijenjaju se i glase:

»Izmjena Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete

Članak 8.

(1) Specifikacija za koju je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta« može se izmijeniti podnošenjem Zahtjeva za izmjenu Specifikacije Ministarstvu na obrascu iz Priloga IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izmjenu Specifikacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

a) popis i obrazloženje predloženih izmjena odobrene Specifikacije proizvoda

b) izmijenjenu Specifikaciju proizvoda.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki subjekt u poslovanju s hranom ima pravo koristiti znak Dokazana kvaliteta kako je propisano u poglavlju IV. ovoga Pravilnika, ako je za taj proizvod potvrđena sukladnost sa Specifikacijom.

(2) Svaki subjekt u poslovanju s hranom ima pravo koristiti znak Dokazana kvaliteta za označavanje hrane koja u svom sastavu sadrži proizvod za koji je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda pod uvjetom da hrana u svom sastavu ne sadržava dodatni proizvod kao sastojak koji bi bio istovjetan onom za koju je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka znak Dokazana kvaliteta može se upotrebljavati za prerađeni proizvod u skladu s poglavljem IV. ovoga Pravilnika jedino ako se znak odnosi na sastojak tog proizvoda i u tom slučaju se znak mora nalaziti neposredno uz naziv sastojka koji je jasno naveden kao sastojak.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka znak Dokazana kvaliteta ne smije se navesti u vezi s nazivom hrane u smislu članka 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011 niti na način koji bi potrošača upućivao na to da je za prerađeni proizvod, a ne za sastojak priznata sukladnost sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Delegirano tijelo iz članka 99. stavka 5. Zakona Ministarstvu podnosi Zahtjev za proširenje ovlaštenja na obrascu iz Priloga V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz ispunjen obrazac iz stavka 1. ovoga članka delegirano tijelo obvezno je dostaviti sljedeću dokumentaciju koja čini sastavni dio zahtjeva:

a) dokaz o akreditaciji sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17065 za područje obuhvaćeno ovim Pravilnikom

b) potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i

c) popis djelatnika i vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom sa sljedećom dokumentacijom:

– životopisom i

– dokazom o osposobljenosti.

(3) Popis ovlaštenih delegiranih tijela iz članka 99. Zakona, Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. podstavku 3. riječi »iz Priloga V.« zamjenjuju se riječima »iz Priloga VI.«.

Članak 7.

U Prilogu III. riječi »(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama) brišu se«.

Članak 8.

Iza Priloga III. dodaje se novi Prilog IV. koji sadrži obrazac zahtjeva za izmjenu Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta«, a sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) U dosadašnjem Prilogu IV. koji postaje Prilog V. riječi »(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama) brišu se«.

(2) Dosadašnji prilog V. postaje prilog VI.

Članak 10.

U cijelom tekstu Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« (»Narodne novine«, br. 18/20 i 93/21) riječi: »kontrolno tijelo« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »delegirano tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/35

Urbroj: 525-13/905-22-14

Zagreb, 19. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG IV.

ZAHTJEV ZA IZMJENU SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZA KOJU JE PRIZNATA OZNAKA »DOKAZANA KVALITETA«

1. VRSTA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

________________________________________________________

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv Podnositelja zahtjeva
Pravno-organizacijski oblik Podnositelja zahtjeva
Adresa Podnositelja zahtjeva
Ime i prezime odgovorne osobe
Broj telefona, fax, e-mail

3. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženo – staviti križić X):

☐ Popis i obrazloženje predloženih izmjena Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka »Dokazana kvaliteta«

☐ Izmijenjena Specifikacija proizvoda

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:
________________________________