Pravilnik o načinu provedbe nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o načinu provedbe nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1950

Na temelju članka 140. stavka 12. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE NADZORA NAD PRAVILNIM I ZAKONITIM OBAVLJANJEM JAVNOBILJEŽNIČKE SLUŽBE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

PROVEDBA NADZORA

Članak 3.

U provedbi nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) po službenoj dužnosti ili u povodu pritužbi zainteresiranih osoba određuje pregled poslovanja pojedinih javnih bilježnika ili Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 4.

(1) Poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe obavljaju službenici Ministarstva raspoređeni na radna mjesta inspektora, viših inspektora i viših inspektora – specijalista.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati položen javnobilježnički ispit.

(3) Za obavljanje pojedinih nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti i predsjednika zakonom određenog suda na području kojega se nalazi sjedište javnog bilježnika odnosno Hrvatske javnobilježničke komore te od njih zatražiti da odrede suce odnosno javne bilježnike koji će provoditi nadzor.

(4) U postupcima nadzora iz stavka 1. ovoga članka mogu sudjelovati i drugi službenici Ministarstva koji obavljaju poslove vezane uz javnobilježničku službu.

Članak 5.

(1) Nadzor nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe provodi se neposredno u javnobilježničkim uredima odnosno Hrvatskoj javnobilježničkoj komori ili posredno uvidom u informacijski sustav koji u radu koriste javni bilježnici.

(2) Neposredan nadzor provodi se izravnim uvidom u dokumentaciju, podatke, uvjete i način rada nadziranog javnog bilježnika.

(3) Posredan nadzor provodi se uvidom u dostavljenu dokumentaciju i podatke nadziranog javnog bilježnika.

(4) Radi provedbe posrednog nadzora iz stavka 3. ovoga članka Hrvatska javnobilježnička komora dužna je Ministarstvu omogućiti pristup informacijskom sustavu koji u radu koriste javni bilježnici.

Članak 6.

(1) Nadzor nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe provodi se kao redoviti, kontrolni ili izvanredni nadzor.

(2) Kontrolni nadzor provodi se kada je prema rezultatima prethodno provedenog nadzora potrebno ponoviti nadzor.

(3) Prijedlog za provedbu izvanrednog nadzora mogu dati predsjednik zakonom određenog suda na području kojega se nalazi sjedište javnog bilježnika, Hrvatska javnobilježnička komora i državno odvjetništvo, a ministar ga može odrediti i bez prijedloga nadležnih tijela.

Članak 7.

(1) Provedba nadzora određuje se rješenjem ministra.

(2) Rješenje o provedbi neposrednog nadzora dostavlja se nadziranom javnom bilježniku, najkasnije dan prije početka nadzora.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, neposredan nadzor može biti proveden i bez prethodne dostave rješenja, u slučaju postojanja razloga za hitno postupanje.

Članak 8.

(1) Javni bilježnik u čijem se uredu obavlja nadzor i Hrvatska javnobilježnička komora dužni su nadzornim tijelima omogućiti nesmetanu provedbu nadzora, uključujući osiguranje odgovarajućeg radnog prostora za provedbu nadzora te korištenje tehničkih pomagala, dokumentacije i podataka koji su predmet nadzora.

(2) U provedbi nadzora od javnog bilježnika te svih zaposlenika javnobilježničkog ureda odnosno Hrvatske javnobilježničke komore po potrebi se mogu tražiti očitovanja i obrazloženja.

Članak 9.

O provedenom nadzoru sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke o utvrđenim činjenicama, mjerama koje se predlažu poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti te rokove za poduzimanje predloženih mjera.

Članak 10.

(1) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavlja se javnom bilježniku u čijem se uredu provodio nadzor odnosno predsjedniku Hrvatske javnobilježničke komore koji su se dužni pisano očitovati na zapisnik, najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja.

(2) Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru nad javnim bilježnikom i očitovanje javnog bilježnika dostavlja se predsjedniku Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 11.

(1) Javni bilježnik nad čijim je radom proveden nadzor dužan je otkloniti utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u radu u rokovima utvrđenim u zapisniku o provedenom nadzoru.

(2) O poduzetim mjerama javni bilježnik dužan je pisanim putem obavijestiti Ministarstvo i Hrvatsku javnobilježničku komoru.

Članak 12.

(1) Ministarstvo inspektorima koji provode nadzor nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe izdaje službenu iskaznicu na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Službena iskaznica služi za dokazivanje identiteta inspektora i ovlasti provedbe nadzora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-08/18

Urbroj: 514-03-02/01-22-03

Zagreb, 24. listopada 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG

OBRAZAC BROJ 1 (85x55 mm)

1. stranica

2. stranica