Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1953

Na temelju članka 282. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVOĐENJA I SADRŽAJU UPRAVNOG NADZORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja i sadržaj upravnog nadzora kojim se nadzire obavljanje povjerenih poslova državne uprave Hrvatskom zavodu za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod), upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima u području socijalne skrbi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Upravni nadzor iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se po službenoj dužnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može radi provođenja upravnog nadzora uzeti u obzir predstavke, pritužbe i druge podneske ako ocijeni da upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

(3) Ako prilikom razmatranja podnesaka, pritužbi i drugih podnesaka Ministarstvo ocijeni da nema elemenata koji ukazuju na potrebu provođenja upravnog nadzora, o istome je dužno obavijestiti podnositelja predstavke, pritužbe ili drugog podneska.

II. NAČIN PROVOĐENJA UPRAVNOG NADZORA

Članak 3.

(1) Upravni nadzor provodi se u prostorijama Zavoda, upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima u području socijalne skrbi.

(2) Upravni nadzor provodi se neposrednim pregledom predmeta i dokumentacije koji su predmet upravnog nadzora.

(3) Upravni nadzor može se provesti i na način da se zatraži dostava predmeta i dokumentacije nad kojom je potrebno provesti upravni nadzor.

Članak 4.

Provoditelje nadzora određuju odlukom čelnik tijela između državnih službenika Ministarstva.

Članak 5.

(1) O provedenom upravnom nadzoru sastavlja se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži:

– naziv tijela koje obavlja upravni nadzor

– mjesto gdje se provodi upravni nadzor

– naziv tijela ili pravne osobe u kojoj se provodi nadzor

– osobno ime ovlaštene osobe u pravnoj osobi

– osobno ime službenika koji provodi nadzor

– vrijeme početka nadzora

– podatke o obavljenim nadzornim radnjama

– podatke o privremeno izuzetim predmetima i/ili drugoj izvornoj dokumentaciji

– opće i pojedinačne upute, ako se izriču zapisnikom

– druge podatke koji su od značaja za provedbu nadzora

– vrijeme završetka nadzora

– potpise državnih službenika Ministarstva nadležnih za provođenje upravnog nadzora i odgovorne osobe u pravnoj osobi u kojoj je upravni nadzor proveden, odnosno ovlaštene osobe u pravnoj osobi.

(3) Prije zaključenja zapisnik će se pročitati osobama koje su sudjelovale u upravnom nadzoru. Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene primjedbe ili će se, ako su primjedbe stavljene, ukratko navesti njihov sadržaj. Zapisnik potpisuje službena osoba koja je provela upravni nadzor. Osobe koje su dale izjave potpisuju zapisnik neposredno iza svoje izjave te na kraju svake stranice na kojoj se njihova izjava nalazi.

Članak 6.

(1) O obavljenom upravnom nadzoru sastavlja se izvješće.

(2) Izvješće sadrži:

– uvod (pravna osnova za provođenje upravnog nadzora, razlog upravnog nadzora, vrijeme provođenja upravnog nadzora, podaci o provoditelju upravnog nadzora)

– popis propisa na kojima se temelji upravni nadzor

– prikaz utvrđenog činjeničnog stanja

– zaključak, prema potrebi

– mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, nositelja provedbe mjere i rok za izvršenja mjere

– uputu kome i u kojem roku se dostavlja očitovanje na izvješće

– osobna imena te potpis službenika koji su proveli nadzor i sastavili izvješće.

(3) Izvješće se dostavlja ravnatelju Zavoda, predsjedniku upravnog vijeća Zavoda te čelniku tijela i odgovornoj osobi u pravnoj osobi čiji se rad nadzire.

(4) Rok za dostavu očitovanja na izvješće od strane ovlaštenih osoba iz stavka 3. ovoga članka je 30 dana od zaprimanja izvješća.

III. SADRŽAJ UPRAVNOG NADZORA

Članak 7.

(1) Upravni nadzor obuhvaća nadzorne postupke, radnje i mjere kojima se osigurava zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave.

(2) U provedbi upravnog nadzora Ministarstvo nadzire:

1. zakonitost općih akata

2. zakonitost i pravilnost primjene postupovnih i materijalnih propisa i propisa o uredskom poslovanju te postupanja prema građanima i drugim strankama i

3. osposobljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.

IV. UPUTE I MJERE

Članak 8.

(1) U obavljanju upravnog nadzora mogu se davati opće i pojedinačne upute, u pisanom obliku.

(2) Uputama iz stavka 1. ovoga članka ne može se određivati način rješavanja pojedinačne upravne stvari niti utvrđivati pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Ako se u provedbi upravnog nadzora utvrdi nezakonitost ili nepravilnost u sadržaju ili postupku donošenja općih akata, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju prema građanima ili drugim stranama ili nedostatna osposobljenost službenih osoba, Ministarstvo može:

– zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

– raspraviti određeno stanje i uputom odrediti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i osiguranja zakonitog i pravilnog postupanja u predmetima koji se nadziru.

(4) Ako nadzirano tijelo u ostavljenom roku ne postupi po uputi iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka Ministarstvo može:

– obustaviti od izvršenja opći akt koji je predmet nadzora

– predložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti službenih osoba

– neposredno obaviti poslove koji su predmet nadzora.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora (»Narodne novine«, broj 66/15).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/19
Urbroj: 524-08-04-02/8-22-17
Zagreb, 12. listopada 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.