Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Ministarstvo poljoprivrede

1954

Na temelju članka 98. stavka 6. članka 99. stavak 7., članka 100. stavak 5., članka 101. stavak 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA I SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

POGLAVLJE I.
UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

a) postupak registracije objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima,

b) postupak odobravanja objekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima

c) način vođenja upisnika registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima

d) način vođenja upisnika odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima

e) udaljena i teško dostupna područja

f) dozvoljena odstupanja na temelju Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i Uredbe (EU) br. 142/2011

g) posebna pravila vezano za postupanje s nusproizvodima.

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002, (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009).

b) Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/384 оd 4. ožujka 2022. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 u pogledu prilagodbe popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda (SL L 78, 8. 3. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 142/2011).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EZ) br. 1069/2009 i Uredbi (EU) br. 142/2011.

(2) Uz pojmove iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) »aplikacija Nusproizvodi« – računalni program Ministarstva poljoprivrede namijenjen praćenju prikupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zaprimanja nusproizvoda i dobivenih proizvoda s ciljem utvrđivanja sljedivosti i praćenja sustava naplate i zbrinjavanja,

b) »bivša hrana životinjskog podrijetla« – materijal kategorije 3 iz članka 10. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

c) »bivša hrana za životinje životinjskog podrijetla« – materijal kategorije 3 iz članka 10. točke (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

d) »groblje kućnih ljubimaca« – mjesto za zakapanje uginulih ili usmrćenih kućnih ljubimaca osim kopitara,

e) »koncesionar« – gospodarski subjekt s kojim je davatelj koncesije sklopio ugovor o koncesiji,

f) »poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu PG)« – sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske,

g) »lokalne maloprodajne trgovine« – prodavaonice na lokalnom tržištu koje izravno prodaju krajnjem potrošaču nusproizvode i/ili dobivene proizvode kategorije 3,

h) »lokalno tržište« – područje unutar 60 km od mjesta nastanka/ proizvodnje nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda kategorije 3,

i) »male količine nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda« – iznose 20 kg tjedno nusproizvoda kategorije 3 po objektu/mjestu nastanka/proizvodnje, odnosno najviše 1 tonu u kalendarskoj godini,

j) »poljoprivredno zemljište« – poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi i trstici,

k) »prijevoznici nusproizvoda« – subjekti u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima koji obavljaju djelatnost komercijalnog prijevoza nusprizvoda,

l) »tehničke specifikacije« – tehničke specifikacije za formiranje popisa odobrenih ili registriranih objekata, postrojenja ili subjekata koji rukuju s nusproizvodima životinjskog podrijetla unutar Europske unije i u trećim zemljama, kako su objavljene na mrežnim stranicama Europske komisije,

m) »trgovci nusproizvodima« – subjekti koji nusproizvode i/ili dobivene proizvode nikada ne drže u objektima pod svojom odgovornošću, a stavljaju ih na tržište,

n) »uljno-kemijski objekt« – uljno-kemijski objekt za materijal kategorije 2 je objekt u kojem se prerađuju prerađene masti dobivene od kategorije 2 i uljno-kemijski objekt za materijal kategorije 3 je objekt u kojem se prerađuju prerađene masti dobivene od materijala kategorije 3,

o) »nusproizvodi po izboru« – određeni materijal nusproizvoda kategorije 3: proizvodi životinjskog podrijetla koji su u skladu s pravilima u pogledu njihove uporabe za prehranu ljudi ili koji su sirovine za proizvodnju proizvoda za prehranu ljudi, ali više nisu namijenjeni za prehranu ljudi,

p) »posjednik životinje« – svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje životinja,

q) »ARKOD« – nacionalni sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalno grafičkom obliku.

Upisnici i obrasci

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, upravna organizacija nadležna za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava), vodi u elektroničkom obliku:

a) Upisnik registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima (u daljnjem tekstu: Upisnik registriranih objekata i subjekata),

b) Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata).

(2) Popis objekata i subjekata upisanih u upisnike iz stavka 1. ovoga članka javno je dostupan na mrežnim stranicama Uprave i objavljuje se u skladu s Poglavljem II. stavkom 3. Priloga XVI. Uredbe (EU) br. 142/2011.

(3) U slučajevima iz članka 7. stavka 1., članka 10. stavka 1., članka 11. stavka 1., članka 14. stavka 4., članka 31. stavka 3., članka 37. stavka 2., članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, subjekti mogu koristiti obrasce zahtjeva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Uprave.

POGLAVLJE II.
REGISTRACIJA OBJEKATA I SUBJEKATA

ODJELJAK 1.
OBJEKTI I SUBJEKTI KOJI PODLIJEŽU REGISTRACIJI

Članak 5.

Registraciji objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, sukladno članku 23. Uredbe (EZ) br.1069/2009 te u skladu s odredbama ovoga Poglavlja, podliježu:

SEKCIJA V

1. Uljno-kemijski objekti

SEKCIJA IX

2. Objekti koji posluju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima izvan lanca hranidbe životinja iz uzgoja, kako slijedi:

a) krv, proizvodi od krvi

b) krv i proizvodi od krvi kopitara

c) koža i proizvodi od kože za štavljenje i drugu tehničku uporabu

d) lovački trofeji i trofeji u svrhu taksidermije te za druge pripravke

e) vuna, dlaka, svinjske čekinje, perje i paperje

f) nusproizvodi pčelarstva

g) kosti, proizvodi od kosti, rogovi, proizvodi od rogova, papci, proizvodi od papaka koji nisu za uporabu kao organsko gnojivo ili poboljšivači tla

h) mlijeko i proizvodi od mlijeka i dr. (mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka, mlječni proizvodi, kolostrum i proizvodi na bazi kolostruma)

i) međuproizvodi

j) za uporabu u farmaceutske ili kozmetičke svrhe

k) Subjekti odobreni za uporabu metoda ograničenja u skladu s Poglavljem V. Priloga IX. Uredba (EU) br. 142/2011

l) drugo

SEKCIJA X

3. Korisnici nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda za posebne namjene radi uporabe u svrhu:

a) dijagnostike, obrazovanja i istraživanja

b) posebne hranidbe:

– životinja u zoološkim vrtovima (udaljnjem tekstu: ZOO) i cirkusu

– nekrofagnih ptica

– drugih divljih životinja

– krznaša

– gmazova i ptica grabljivica, osim životinja iz zoo i cirkusa

– pasa iz registriranih uzgajališta, lovačkih i službenih pasa;

– pasa i mačaka u skloništima za napuštene životinje

– ličinki i crva koji se koriste kao mamci za ribe

c) proizvodnje biodinamičkih pripravaka

SEKCIJA XI

4. Sabirni centri

SEKCIJA XIII

5. Prijevoznici nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

6. Sakupljači nusproizvoda

7. Trgovci nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

8. Subjekti koji upravljaju grobljem za kućne ljubimce

9. Drugi subjekti i objekti koji posluju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, a nisu navedeni u točkama 1. do 8. ovoga članka ili u članku 30. ovoga Pravilnika.

Iznimka od obveze obavješćivanja i registracije

Članak 6.

(1) Od obveze obavješćivanja iz članka 23. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 izuzeti su sljedeći subjekti:

a) subjekti iz članka 20. stavka 4. točaka (a), (b), (c), (e) i (f) Uredbe (EU) br. 142/2011.

b) subjekti koji upotrebljavaju male količine materijala kategorija 3 i/ ili dobivenih proizvoda, u svrhu njihove izravne isporuke krajnjem korisniku na lokalno tržište ili lokalnom maloprodajnom objektu, ova se točka ne primjenjuje ako se ti materijali upotrebljavaju kao hrana za životinje iz uzgoja, osim krznaša.

(2) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika registraciji ne podliježu:

a) subjekti koji uklanjaju nusproizvode i/ili dobivene proizvode u skladu s odstupanjima iz članka 19. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 te u skladu s člancima 43. stavak 3., 44., 45., 46., 48. i 49. ovoga Pravilnika,

b) subjekti koji sakupljaju i/ili prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode, isključivo za potrebe vlastite registrirane ili odobrene djelatnosti poslovanja s nusproizvodima,

c) subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode kategorije 3 za vlastite potrebe, osim u slučaju njihove dostave u objekt za preradu kategorije 3,

d) subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji prevoze nusproizvode po izboru kategorije 3 u objekt za preradu kategorije 3,

e) subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji su registrirani za djelatnosti prijevoza te prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode koji su namijenjeni za hranidbu životinja,

f) subjekti koji sa PG na kojima se životinje drže ili uzgajaju, za vlastite potrebe prevoze stajski gnoj i/ili sadržaj probavnog trakta u svrhu nanošenja na poljoprivredno zemljište.

Postupak registracije objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima

Članak 7.

(1) Subjekt u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima, prije početka obavljanja djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, podnosi Upravi zahtjev za registraciju objekata i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju).

(2) a) Zahtjev za registraciju sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime/naziv i adresu/sjedište subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci

2. adresa objekta, ukoliko je djelatnost vezana uz objekt

3. djelatnost/i iz članka 5. ovoga Pravilnika koje namjerava obavljati

4. vrstu i kategoriju nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda u skladu s odredbama članaka 8., 9. i 10. Uredbe (EZ) br.1069/2009.

b) za djelatnosti iz članka 5. točaka 3., 4., 8. i 9. ovoga Pravilnika, zahtjev za registraciju, osim podataka iz točke a) ovoga stavka mora sadržavati sljedeće, kako je primjenjivo:

1. podatke o odobrenom ili registriranom subjektu/objektu/lokaciji te upisu u odgovarajući upisnik u skladu s posebnim propisima

2. predviđenu namjenu korištenja i/ili uklanjanja nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

3. predviđenu godišnju količinu korištenja i/ili uklanjanja nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

4. podatke o mjestu ili lokaciji gdje će se djelatnost obavljati, uključujući broj ARKOD parcele ili broj katastarske čestice i katastarsku općinu ili GPS zemljopisne koordinate, kako je primjenjivo, kada djelatnost nije vezana uz objekt

5. dokaz o usklađenosti s prostornim planom jedinica lokalne samouprave, kada je primjenjivo

6. podatke o mjestu ili objektu podrijetla nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

7. opis postupanja s nusproizvodima.

(3) Zahtjev za registraciju podnosi pravna ili fizička osoba koja je upisana u sudski registar, obrtni registar, registar udruga, pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika ili fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Na zahtjev Uprave subjekt je dužan, bez odgode, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka u obliku preslika ili ispisa elektroničke isprave.

(5) Osim zahtjeva za registraciju, za djelatnosti iz članka 5. točaka 5. i 6. ovoga Pravilnika odnosno za prijevoz i/ili sakupljanje lešina životinja te neprerađenog materijala kategorije 1 i 2, osim u slučaju prikupljanja nusproizvoda s javnih površina, potrebno je priložiti presliku podugovora zaključenog s koncesionarom.

(6) U slučaju sakupljanja i prijevoza nusproizvoda sa područja koja podliježu koncesijama upisanim u Registar koncesija, potrebno je priložiti presliku Ugovora o koncesiji za to područje.

Autorizacija

Članak 8.

(1) Po dostavi zahtjeva za registraciju, Uprava dostavlja nadležnom veterinarskom inspektoru Državnog inspektorata zahtjev za obavljanje pregleda na licu mjesta, radi utvrđivanja udovoljavanja propisanim uvjetima, u sljedećim slučajevima:

a) registracije objekta koji postupa s kožama i proizvodima od koža za štavljenje i drugu tehničku uporabu iz članka 5. točke 2. podtočke c) ovoga Pravilnika, u slučaju isporuke dijelova koža (obresci) za proizvodnju želatine za hranidbu životinja te organskih gnojiva ili poboljšivača tla

b) registracije sabirnog centra koji postupa s nusproizvodima kategorije 1 i/ili 2

c) registracije subjekta koji upravlja grobljem kućnih ljubimaca.

(2) Nadležni veterinarski inspektor utvrđuje propisane uvjete za objekte ili subjekte iz stavka 1. ovoga članka te zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju dostavlja Upravi.

(3) Uprava na temelju dostavljenog zapisnika kojim je utvrđeno udovoljavanje propisanim uvjetima, postupa po zahtjevu subjekta.

Evidencijski broj, rješenje, izvod i dozvola

Članak 9.

(1) Na temelju urednog zahtjeva za registraciju iz članka 7. te zapisnika kojim je utvrđeno udovoljavanje propisanim uvjetima iz članka 8. ovoga Pravilnika, kako je primjenjivo, Uprava dodjeljuje evidencijski broj i upisuje objekte i/ili subjekte u Upisnik registriranih objekata i subjekata, u odgovarajuću sekciju sukladno tehničkim specifikacijama.

(2) U evidencijskom broju iz stavka 1. ovoga članka sadržan je broj koji označava broj sekcije u koju je subjekt ili objekt upisan u skladu s tehničkim specifikacijama.

(3) Uprava o upisu iz stavka 1. ovoga članka izdaje rješenje i izvod.

(4) Dozvolu za korištenje nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda za posebne namjene, Uprava izdaje rješenjem iz stavka 3. ovoga članka, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju.

Promjena podataka o registriranom subjektu i objektu

Članak 10.

(1) Subjekt registriran za djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika obavezan je Upravi podnijeti zahtjev za promjenu podataka u Upisniku registriranih objekata i subjekata u roku 30 dana od dana nastale promjene.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uz podatke navedene u članku 7. stavku 2. točki a) ovoga Pravilnika mora sadržavati i evidencijski broj te opis promjene.

(3) Subjekt je dužan uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, kada se promjena odnosi na: ime/naziv i adresa/sjedište subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), djelatnost/i koje se obavljaju u objektu, dostaviti i dokaz kojim se potvrđuje nastala promjena.

(4) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka te preslika dokumenta iz stavka 3. ovoga članka ako je primjenjivo, Uprava unosi promjenu u Upisnik registriranih objekata i subjekata te izdaje rješenje o upisu promjene kao i izvod iz Upisnika registriranih objekata i subjekata s upisanom promjenom.

(5) Kada se radi o promjeni lokacije objekta potrebno je podnijeti zahtjev za registraciju objekta u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika te zahtjev za brisanje objekta na prethodnoj adresi u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.

(6) Kada se radi o promjeni subjekta, podnositelj zahtjeva za promjenu, dužan je dostaviti dokaz o preuzimanju poslovanja (ugovor o najmu/kupoprodaji i/ili izjavu/suglasnost prethodnog subjekta o ustupanju i/ili drugi relevantni dokument o preuzimanju poslovanja).

Brisanje iz Upisnika registriranih objekata i subjekata i privremeni prestanak obavljanja registrirane djelatnosti

Članak 11.

(1) U slučaju prestanka obavljanja registrirane djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, subjekt je dužan u roku 30 dana Upravi podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih objekata i subjekata.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) ime/naziv i adresa/sjedište subjekta

b) adresa registriranog objekta/subjekta, odnosno lokacija obav­ljanja registrirane djelatnosti

c) evidencijski broj.

(3) Na temelju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Uprava briše objekt/djelatnost ili subjekt iz Upisnika registriranih objekata i subjekata i o tome donosi rješenje.

(4) Veterinarski inspektor podnosi prijedlog za brisanje djelatnosti/objekta ili subjekta i svu dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje u slučaju:

a) kada tijekom službene kontrole utvrdi da se više od godinu dana ne obavlja registrirana djelatnost poslovanja s nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima,

b) kada kontrolom izvršenja rješenja, utvrdi da nedostaci nisu otklonjeni.

(5) U slučaju da registrirani subjekt odnosno subjekt koji posluje u objektu privremeno obustavlja obavljanje neke (jedna ili više) od registriranih djelatnosti, dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora te Upravu.

(6) Uprava po službenoj dužnosti donosi rješenje o brisanju djelatnosti/objekta ili subjekta iz Upisnika registriranih objekata i subjekata u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka.

Rok obavljanja prve službene kontrole

Članak 12.

(1) Veterinarski inspektor obavlja prvu službenu kontrolu objekata i subjekata registriranih u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od godine dana od dana izdavanja rješenja o upisu u Upisnik registriranih objekata i subjekata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u registriranim objektima koji podliježu autorizaciji u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika, prva službena kontrola može se obaviti u roku od dvije godine od dana izdavanja rješenja.

ODJELJAK 2.
OBVEZE REGISTRIRANIH SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA

Registrirani objekti i subjekti

Članak 13.

(1) Registrirani subjekti odnosno subjekti koji posluju u registriranim objektima iz članka 5. ovoga Pravilnika, dužni su osigurati propisane uvjete iz Poglavlja IV. Priloga IX. Uredbe (EU) br. 142/2011.

(2) Subjekti koji posluju u registriranim objektima, osim subjekata iz članka 5. točaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika, dužni su putem računalne aplikacije Nusproizvodi potvrđivati zaprimljene pošiljke nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda.

Subjekti koji prevoze i sakupljaju nusproizvode

Članak 14.

(1) Prijevoznici i sakupljači nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda u komercijalne svrhe te subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji prevoze nusproizvode i/ili dobivene proizvode kategorije 3 u objekt za preradu kategorije 3, podliježu registraciji u skladu s člankom 5. točkama 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka te subjekti koji za vlastite potrebe prevoze i sakupljaju nusproizvode i/ili dobivene proizvode, a koji imaju:

a) registrirane djelatnosti u skladu s člankom 5. točkama 1. do 4. te točkama 8. i 9. ovoga Pravilnika,

b) odobrene djelatnosti u skladu s člankom 30. ovoga Pravilnika,

c) registrirane ili odobrene djelatnosti u skladu s propisima o hrani, u slučaju prijevoza i sakupljanja nusproizvoda materijala kategorije 3 za vlastite potrebe,

dužni su:

1. osigurati ispunjavanje zahtjeva u vezi sa sakupljanjem, prijevozom i identifikacijom nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda koji su propisani ovim člankom, člancima 15. i 16. ovoga Pravilnika, člancima 21., 22. i 28. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i člankom 17. Uredbe (EU) br. 142/2011,

2. u računalnu aplikaciju Nusproizvodi upisivati i ažurirati podatke o vozilima kojima obavljaju prijevoz nusproizvoda,

3. putem računalne aplikacije Nusproizvodi izdavati komercijalni dokument na mjestu otpreme nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda, prilikom njihovog prijevoza na području Republike Hrvatske.

(3) Uprava će prijevoznicima i sakupljačima nusproizvoda iz stavka 1. ovoga članka i stavka 2. točaka a) i b) ovoga članka izdati pristupne podatke za aplikaciju Nusproizvodi prilikom izdavanja rješenja o registraciji odnosno odobravanju.

(4) Prijevoznici nusproizvoda iz stavka 2. točke c) ovoga članka dužni su od Uprave zatražiti pristupne podatke za aplikaciju Nusproizvodi.

Označavanje vozila i spremnika

Članak 15.

(1) Subjekti iz članka 14. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika, moraju osigurati da su pošiljke tijekom prijevoza označene na sljedeći način:

a) jasno je istaknuta kategorija nusproizvoda ili/i dobivenih proizvoda, na način:

– za materijal Kategorije 1 pozadina na oznaci mora biti crne boje, a broj i slova bijele boje,

– za materijal Kategorije 2 (isključujući stajski gnoj i sadržaj probavnog trakta) pozadina na oznaci mora biti žute boje, a broj i slova crne boje,

– za materijal Kategorije 3 pozadina na oznaci mora biti zelene boje s visokim sadržajem plave boje kako bi se osiguralo da se jasno razlikuje od drugih boja, a broj i slova bijele boje,

b) na vozilu, spremniku ili ambalaži, kako je primjenjivo, jasno i čitljivo navedene riječi propisane točkama (i) do (xxi) podstavka (b) stavka 2., Poglavlja II., Priloga VIII. Uredbe (EU) br. 142/2011.

(2) Subjekti iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju osigurati da je na vozilu ili spremniku kojim se prevoze nusproizvodi vidljivo istaknut dodijeljen evidencijski broj iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Sprječavanje križne kontaminacije

Članak 16.

(1) Dozvoljen je prijevoz u vozilu, odnosno spremniku, nusproizvoda ili dobivenih proizvoda isključivo materijala one kategorije za koju je namijenjeno i prikladno označeno u skladu sa člankom 15. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvoljen je prijevoz istim spremnikom različitih kategorija nusproizvoda ili dobivenih proizvoda materijala kategorije 1, 2 i 3 ukoliko je spremnik odvojen nepropusnom pregradom između prostora za svaku kategoriju te je u svrhu spriječavanja križne kontaminacije osigurana procedura za utovar i istovar.

(3) Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljen je:

a) prijevoz istim vozilom ili spremnikom različitih kategorija nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda materijala kategorije 2 i/ili kategorije 3, uz obaveznu vremensku odvojenost,

b) prijevoz istim vozilom ili spremnikom proizvoda namijenjenih za prehranu ljudi i bivše hrane.

(4) U svrhu sprječavanja križne kontaminacije, subjekti iz članka 14. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika, obavezni su osigurati učinkovit sustav samokontrola koje se odnose na procedure čišćenja i dezinfekcije vozila ili spremnika, a posebno u slučajevima iz stavka 3. ovoga članka.

Trgovci nusproizvodima

Članak 17.

(1) Trgovci nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima podliježu registraciji u skladu s člankom 5. točkom 7. ovoga Pravilnika u svim slučajevima trgovanja s nusproizvodima za vlastite potrebe ili u ime treće strane te u slučaju kada djelatnost trgovanja provode u Europskoj uniji i/ili izvozom u treće zemlje i/ili uvozom iz trećih zemalja.

(2) Dozvoljena je trgovina nusproizvodima i/ili dobivenim proizvodima materijala kategorije 3 te materijalom kategorije 1 i 2 koji nije predmet koncesije u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu.

(3) Trgovci nusproizvodima moraju voditi evidencije sukladno članku 22. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i Poglavlju IV. Odjeljku 1. Priloga VIII. Uredbe (EU) br. 142/2011.

Registrirani objekti u poslovanju s kožama koji isporučuju dijelove koža za proizvodnju želatine za hranidbu životinja te organskih gnojiva ili poboljšivača tla

Članak 18.

(1) Subjekt u poslovanju s nusproizvodima koji postupa s kožama, uključujući kože obrađene vapnom, može isporučivati obreske i komade koža za proizvodnju želatine za hranidbu životinja, organskih gnojiva ili poboljšivača tla, ako udovoljava odredbama ovog članka.

(2) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka mora biti registriran u skladu s člankom 5. točkom 2. podtočkom c) ovoga Pravilnika te ishoditi autorizaciju u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(3) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima propisanim Poglavljem V. točkom A Priloga XIII. Uredbe (EU) br. 142/2011.

Sabirni centri

Članak 19.

(1) Sabirni centar mora:

a) biti registriran sukladno članku 5. točki 4. ovoga Pravilnika,

b) u slučaju materijala kategorije 1 i 2, osigurati prikupljanje cjelovitih lešina životinja koje nisu ubijene i nisu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnost bolesti koje se mogu prenijeti na ljude i životinje,

c) ispunjavati uvjete iz Odjeljka 1. Poglavlja II. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011, a posebno osigurati obradu nusproizvoda u skladu sa stavkom 4. navedenog Odjeljka 1. te u slučaju stavka 4. podstavka (c) istog Odjeljka 1., dokazati da način obrade nusproizvoda sprječava rizike vezane uz zdravlje ljudi i životinja ili onečišćenje okoliša,

d) vezano uz specificirani rizični materijal (u daljnjem tekstu: SRM), ispuniti uvjete propisane Prilogom V. točkama 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija, (SL L 147, 31. 5. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/1403 оd 16. kolovoza 2022. o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 214/1, 17. 8. 2022.),

e) voditi evidenciju o upotrijebljenim količinama i podrijetlu nusproizvoda, krajnjim korisnicima kojima su nusproizvodi namijenjeni i datumu otpreme,

f) zbrinjavati neiskorištene nusproizvode u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

(2) Za postupanje s nusproizvodima materijala kategotrije 1 i 2, subjekt koji posluje u sabirnom centru, podliježe autorizaciji u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK 3.
UPORABA NUSPROIZVODA I DOBIVENIH PROIZVODA ZA POSEBNE NAMJENE

Obveze registriranih korisnka nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda za posebne namjene

Članak 20.

Uprava izdaje dozvolu za uporabu nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda, sukladno članku 16. točkama (b), (c), (f) i (g) te člancima 17. i 18. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, subjektu koji je dužan:

a) biti registriran sukladno članku 5. točkama 3. i 9. ovoga Pravilnika, kako je primjenjivo,

b) osigurati ispunjavanje općih uvjeta iz članaka 21., 22. i 28. Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

c) osigurati ispunjavanje posebnih uvjeta iz članaka 20. do 29. ovoga Pravilnika, ovisno o namjeni korištenja nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda,

d) osigurati zbrinjavanje neiskorištenih nusproizvoda u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EZ) br.1069/2009, kako je primjenjivo.

Uvjeti pri uporabi nusproizvoda u svrhu istraživanja, obrazovanja i dijagnostike, te za prijevoz, uporabu i uklanjanje trgovačkih uzoraka i izložbenih predmeta

Članak 21.

Registrirani korisnik nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda materijala kategorije 1, 2 i 3 u svrhu istraživanja, obrazovanja i dijagnostike, te za prijevoz, uporabu i uklanjanje trgovačkih uzoraka i izložbenih predmeta, dužan je osigurati ispunjavanje uvjeta iz članka 11. i Odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011, odnosno za trgovačke uzorke i izložbene predmete mora ispuniti uvjete iz članka 12. i Odjeljka 2. Poglavlja I. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011.

Uvjeti pri uporabi materijala kategorije 2 i 3 za hranidbu životinja u ZOO, cirkuskih životinja, krznaša, pasa iz registriranih uzgajališta, lovačkih i službenih pasa, pasa i mačaka u skloništima za životinje, ličinki i crva za ribičke mamce

Članak 22.

Registrirani korisnik nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda koji je odgovoran za hranidbu nusproizvodima materijalom kategorije 2 i 3 sljedećih životinja: životinja u ZOO, cirkuskih životinja, krznaša, pasa iz registriranih uzgajališta, lovačkih i službenih pasa, pasa i mačaka u skloništima za životinje, ličinki i crva za ribičke mamce, dužan je:

a) osigurati da materijal kategorije 2 potječe od cjelovitih lešina životinja koje nisu ubijene i nisu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnost bolesti koje se mogu prenijeti na ljude i životinje,

b) osigurati uvjete u skladu s člankom 13. te Odjeljkom 1. Poglavlja II. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011,

c) prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju i izdavanje dozvole za korištenje nusproizvoda, dostaviti podatke o načinu i mjestu obrade nusproizvoda,

d) dokazati da način obrade nusproizvoda osigurava sprječavanje rizika vezanih uz zdravlje ljudi i životinja ili onečišćenje okoliša, ukoliko u skladu sa stavkom 4. podstavkom (c) predlaže drugačiji način obrade nusproizvoda od onih koji su propisani podstavkom (a) ili podstavkom (b) Odjeljka 1. Poglavlja II. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011,

e) voditi evidenciju o upotrijebljenim količinama i podrijetlu nusproizvoda, životinjama kojima su namijenjeni i datumu uporabe.

Uvjeti pri uporabi materijala kategorije 3 za hranidbu gmazova i ptica grabljivica uzgojenih u zatočeništvu

Članak 23.

Registrirani korisnik nusproizvoda koji je odgovoran za hranidbu gmazova i ptica grabljivica uzgojenih u zatočeništvu, osim životinja iz zooloških vrtova i cirkusa, kod uporabe nusproizvoda materijala kategorije 3 iz članka 10. točaka (a) do (m) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, dužan je voditi evidencije o količinama i podrijetlu nusproizvoda korištenih za hranidbu, životinjama kojima su namijenjeni i datumu uporabe.

Uvjeti za stavljanje na tržište određenih nusproizvoda materijala kategorije 3 za hranidbu gmazova i ptica grabljivica uzgojenih u zatočeništvu

Članak 24.

(1) Dozvoljeno je stavljanje na tržište nusproizvoda materijala kategorije 3 iz članka 10. točke (k) podtočke (iii) i točke (m) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za hranidbu gmazova i ptica grabljivica uzgojenih u zatočeništvu samo u slučaju udovoljavanja mikrobiološkom standardu:

Salmonella: odsutnost u 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

gdje je:

n = broj uzoraka koje treba pretražiti;

m = granična vrijednost broja bakterija; rezultat se smatra zadovoljavajućim ako broj bakterija u svim uzorcima ne prelazi vrijednost m;

M = najveća vrijednost broja bakterija; rezultat se smatra nezadovoljavajućim ako je broj bakterija u jednome ili više uzoraka jednak vrijednosti M ili viši; i

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija može biti između m i M; uzorak se i dalje smatra prihvatljivim ako je broj bakterija u drugim uzorcima jednak vrijednosti m ili manji.

(2) Subjekt koji stavlja na tržište nusproizvode iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidencije o provedenim analizama na Salmonellu te o datumu otpreme, količini i primateljima nusproizvoda.

(3) Subjekt koji stavlja na tržište nusproizvode iz stavka 1. ovoga članka, a ima sjedište u drugoj državi članici Europske unije, prije njihovog stavljanja u promet na području Republike Hrvatske, mora ishoditi registraciju prema članku 5. točki 7. ovoga Pravilnika te dozvolu Uprave.

Uvjeti pri uporabi materijala kategorije 1 za hranidbu životinja u ZOO

Članak 25.

Registrirani korisnik nusproizvoda odgovoran za hranidbu životinja u ZOO materijalom kategorije 1 koji uključuje:

– čitava tijela ili dijelove tijela životinja koji sadrže SRM

– materijal dobiven od životinja iz ZOO

dužan je:

a) ispuniti uvjete propisane člankom 14. stavkom 2. te Poglavljem II. Odjeljkom 1. i 4. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011,

b) prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju i izdavanje dozvole za korištenje nusproizvoda, dostaviti podataka o:

– načinu postupanja s nusproizvodima kojim se osigurava njihovo skladištenje i hranidba životinja u ZOO, u zatvorenom i ograđenom prostoru te da predmetni nusproizvodi nisu dostupni drugim životinjama osim onih navedenih u dozvoli,

– sustavu kojim se osigurava da su preživači koji se koriste za hranidbu uključeni u sustav praćenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija (u daljnjem tekstu: TSE) u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje TSE-a,

c) voditi evidenciju o upotrijebljenim količinama i podrijetlu nusproizvoda, životinjama kojima su namijenjeni i datumu uporabe.

Uvjeti pri uporabi nusproizvoda za hranidbu smeđeg medvjeda

Članak 26.

(1) Registrirani korisnik nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda odgovoran za hranidbu smeđeg medvjeda je lovoovlaštenik u skladu s propisima koji uređuju gospodarenje lovištem i divljači.

(2) Prilikom korištenja nusproizvoda za hranidbu smeđeg medvjeda korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je osigurati:

a) da se u slučaju materijala kategorije 3 ne radi o materijalu navedenom u članku 10. točkama (n), (o) i (p) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

b) da materijal kategorije 2 potječe od cjelovitih lešina životinja koje nisu ubijene i nisu uginule kao posljedica prisutnosti ili sumnje na prisutnost bolesti koje se mogu prenijeti na ljude i životinje,

c) uvjete propisane Poglavljem II. Odjeljkom 1. i 2. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011,

d) da se hranidba smeđeg medvjeda odvija isključivo na lokacijama koje su prijavljene kao hranilišta u skladu s godišnjim Akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom,

e) da prijevoz nusproizvoda od mjesta porijekla do mjesta uporabe udovoljava propisanim uvjetima. Dozvoljen je samo izravan prijevoz od mjesta nastanka do mjesta uporabe. Ukoliko se nusproizvodi prije uporabe privremeno skladište, takvo je skladištenje moguće samo u objektu koji je registriran kao sabirni centar iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika ili u odobrenom objekta za privremeno skladištenje nusproizvoda iz članka 30., Sekcije I. ovoga Pravilnika,

f) vođenje evidencija o podrijetlu nusproizvoda, upotrijebljenim količinama i datumu uporabe.

Uvjeti pri uporabi nusproizvoda za hranidbu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica lešinara koje žive u svojem prirodnom staništu

Članak 27.

Registrirani korisnik nusproizvoda odgovoran za hranidbu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica lešinara koje žive u svojem prirodnom staništu, nusproizvodima kategorije 1 odnosno čitavim tijelima ili dijelovima tijela životinja koje sadrže SRM te materijalom kategorije 2 ili 3, mora:

a) prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju dostaviti dokumentaciju o hranilištu,

b) osigurati ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 14. i Odjeljkom 2. Poglavlja II. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011,

c) voditi evidencije o količinama i podrijetlu nusproizvoda korištenih za hranidbu te mjestu i datumu uporabe.

Uvjeti uporabe nusproizvoda za biodinamičke pripravke

Članak 28.

Registrirani korisnik nusproizvoda odgovoran za uporabu nusproizvoda materijala kategorije 2 i 3 za pripremu i nanošenje na poljoprivredno zemljište biodinamičkih pripravaka dužan je voditi evidencije o količinama i podrijetlu nusproizvoda korištenih za pripremu biodinamičkih pripravaka te lokaciji mjesta uporabe.

Uvjeti za stavljanje na tržište nusproizvode kategorije 3 iz odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za hranidbu kućnih ljubimaca

Članak 29.

Subjekt u poslovanju s hranom koji želi stavljati na tržište nusproizvode kategorije 3 iz odobrenih objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, za hranidbu kućnih ljubimaca dužan je:

a) biti registriran u skladu s člankom 5. stavkom 9. ovoga Pravilnika,

b) stavljati na tržište isključivo nusproizvode materijala kategorije 3 koji su dozvoljeni za proizvodnju sirove hrane za kućne ljubimce u skladu s Poglavljem II. točkama 1. i 6. Priloga XIII. Uredbe (EU) br. 142/2011,

c) osigurati dopunu sustava samokontrola u objektu, radi sigurnog i odvojenog skladištenja te pravilnog označavanja nusproizvoda namijenjenih hranidbi kućnih ljubimaca te radi osiguranja sljedivosti,

d) postupati u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

e) iznimno od točke d) ovoga članka, odnosno u slučaju prodaje nusproizvoda iz točke b) ovoga članka fizičkim osobama kao krajnjim primateljima, umjesto komercijalnog dokumenta izdati dokumentaciju u skladu s propisima koji uređuju područje trgovine.

POGLAVLJE III.
ODOBRAVANJE OBJEKATA

Objekti koji podliježu odobravanju

Članak 30.

Odobravanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika je obavezno za objekte koji obavljaju sljedeće djelatnosti za koje su uvjeti propisani Uredbom komisije (EU) br. 142/2011:

SEKCIJA I

(1) međudjelatnosti (sabirališta) – sukladno članku 24. stavku 1. točki (h) Uredbe (EZ) br. 1069/2009:

a) Sortiranje

b) Rasijecanje

c) Rashlađivanje

d) Smrzavanje

e) Soljenje

f) Konzerviranje drugim postupcima

g) Uklanjanje kože ili uklanjanje SRM-a

h) Radnje koje uključuju postupanje s nusproizvodima, a koje se obavljaju u skladu s obvezama utvrđenim zakonodavstvom Europske unije iz područja veterinarstva

i) Higijenizacija/pasterizacija nusproizvoda namijenjenih za pretvorbu u bioplin/kompost

j) Prosijavanje

(2) Privremeno skladištenje nusproizvoda – sukladno članku 24. stavku 1. točki (i) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

SEKCIJA II – sukladno članku 24. stavku 1. točki (j) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(3) skladištenje dobivenih proizvoda

SEKCIJA III – sukladno članku 24. stavku 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(4) spaljivanje

(5) suspaljivanje

(6) izgaranje nusproizvoda

SEKCIJA IV – sukladno članku 24. stavku 1. točki (a)

(7) prerada nusproizvoda standardnim metodama prerade Uredbe (EZ) br. 1069/2009

a) kategorije 1

b) kategorije 2

c) kategorije 3

(8) prerada nusproizvoda alternativnim metodama prerade

SEKCIJA VI – sukladno članku 24. stavku 1. točki (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(9) pretvorba nusproizvoda u bioplin

SEKCIJA VII – sukladno članku 24. stavku 1. točki (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(10) kompostiranje nusproizvoda

SEKCIJA VIII – sukladno članku 24. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(11) proizvodnja hrane za kućne ljubimce

SEKCIJA XII – sukladno članku 24. stavku 1. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(12) proizvodnja organskih gnojiva ili poboljšivača tla.

Podnošenje dokumentacije za odobravanje

Članak 31.

(1) Subjekt je obavezan prije početka obavljanja djelatnosti iz članka 30. ovoga Pravilnika, Upravi podnijeti:

a) zahtjev za odobravanje objekta (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobravanje)

b) tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje, tako da raspored prostorija i opreme bude jasno vidljiv te odgovara stvarnom stanju.

(2) Zahtjev za odobravanje može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba koja je upisana u sudski ili obrtni registar, u Registar udruga ili fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Zahtjev za odobravanje sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) ime/naziv i adresa/sjedište subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci

b) adresa objekta

c) djelatnost/i iz članka 30. ovoga Pravilnika

d) kategorija nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

e) metodu prerade za djelatnost iz članka 30. točaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(4) Subjekt mora osigurati da tlocrt objekta iz stavka 1. točke b) ovoga članka i dokumentacija o sustavu samokontrola, budu na raspolaganju u objektu prilikom pregleda objekta u postupku odobravanja kao i prilikom svake službene kontrole.

(5) Za odobravanje objekata iz članka 30. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika koji će obavljati međudjelatnosti i/ili skladištenje nusproizvoda materijala kategorije 1 i/ili 2 koji podliježu koncesiji kako je propisano Zakonom o veterinarstvu, subjekt je dužan osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka Upravi dostaviti presliku ugovora s koncesionarom.

(6) U slučaju sakupljanja nusproizvoda sa područja koja podliježu koncesijama upisanim u Registar koncesija, potrebno je priložiti presliku Ugovora o koncesiji za to područje.

(7) Prilikom odobravanja objekta za proizvodnju organskih gnojiva i poboljšivača tla iz članka 30. točke 12. ovoga Pravilnika, subjekt je dužan osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Upravi dostaviti podatak o komponenti za miješanje koja mora ispunjavati uvjete iz Poglavlja II Odjeljka 1. stavka 3. točke (b), Priloga XI. Uredbe (EU) br. 142/2011, u slučajevima kada se kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla ili za uporabu u njima upotrebljava mesno-koštano brašno proizvedeno od materijala kategorije 2 te prerađene životinjske bjelančevine proizvedene od materijala kategorije 3.

Postupak odobravanja

Članak 32.

(1) Čelnik Uprave nakon zaprimanja urednog zahtjeva iz članka 31. ovoga Pravilnika, imenuje rješenjem stručno povjerenstvo koje obavlja pregled objekta na licu mjesta. Stručno povjerenstvo sastoji se od najmanje tri člana: djelatnika Uprave i veterinarskih inspektora Državnog inspektorata, od kojih najmanje jedan član povjerenstva mora biti mjesno nadležni veterinarski inspektor. Pri obavljanju prvog pregleda objekta moraju biti prisutna najmanje dva člana povjerenstva i to jedan iz Državnog inspektorata i jedan iz Uprave.

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja prvi pregled objekta na licu mjesta i na temelju obavljenog pregleda sastavlja zapisnik. Ako objekt udovoljava svim uvjetima u pogledu infrastrukture i opreme te ima pripremljenu dokumentaciju za provedbu sustava samokontrola temeljenih na načelima HACCP sustava, povjerenstvo donosi prijedlog za uvjetno odobrenje objekta, a ako objekt ne udovoljava jednom od uvjeta iz ovoga stavka, povjerenstvo u zapisniku donosi prijedlog za odbacivanje zahtjeva.

(3) Uprava, na temelju zapisnika i prijedloga iz stavka 2. ovoga članka, donosi rješenje o uvjetnom odobrenju ili donosi rješenje o obustavi postupka odobravanja objekta. Uvjetno odobrenje izdaje se na rok od tri mjeseca, a objektu se dodjeljuje odobreni broj te se upisuje u Upisnik odobrenih objekata. Uz rješenje o uvjetnom odobrenju, subjektu se dostavlja i izvod iz Upisnika odobrenih objekata.

(4) Prije isteka roka na koji je izdano uvjetno odobrenje, stručno povjerenstvo obavlja drugi pregled na licu mjesta za vrijeme obavljanja djelatnosti za koju je objekt uvjetno odobren, kao i kontrolu provedbe sustava samokontrola temeljenih na načelima HACCP sustava. Pri obavljanju drugog pregleda od članova stručnog povjerenstva mogu biti prisutni samo veterinarski inspektori, odnosno samo jedan član stručnog povjerenstva ukoliko je to veterinarski inspektor.

(5) Ako stručno povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka prilikom drugog pregleda utvrdi da objekt udovoljava svim propisanim uvjetima, podnosi prijedlog Upravi za donošenje rješenja o odobrenju objekta.

(6) Uprava na temelju prijedloga stručnog povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka, donosi rješenje o odobrenju objekta uz koje subjektu dostavlja i izvod iz Upisnika odobrenih objekata.

(7) Ako stručno povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka prilikom drugog pregleda objekta utvrdi da objekt ne udovoljava svim propisanim uvjetima, podnosi prijedlog Upravi za donošenje rješenja kojim se objekt briše iz Upisnika odobrenih objekata.

(8) Uprava na temelju prijedloga stručnog povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka donosi rješenje o brisanju objekta.

(9) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, ako stručno povjerenstvo tijekom drugog pregleda objekta utvrdi da samo sustav samokontrola subjekta u poslovanju s nusproizvodima ne udovoljava u potpunosti, podnosi prijedlog Upravi za donošenje rješenja kojim se produžuje uvjetno odobrenje.

(10) Uprava na temelju prijedloga stručnog povjerenstva iz stavka 9. ovoga članka donosi rješenje o produljenju uvjetnog odobrenja do najviše tri mjeseca tako da ukupno uvjetno odobrenje može trajati najviše šest mjeseci od donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

(11) Subjekt u poslovanju s nusproizvodima smije obavljati djelatnosti sukladno rješenjima iz stavaka 3., 6. i 10. ovoga članka.

(12) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju dopune ili promjene djelatnosti u odobrenom objektu te rekonstrukcije objekta.

(13) Iznimno od postupka odobravanja iz ovoga članka, stručno povjerenstvo može predložiti izdavanje rješenja o odobrenju nakon samo jednog pregleda, za objekt koji udovoljava svim propisanim uvjetima uključujući pripremljen sustav samokontrola temeljenih na načelima HACCP sustava, u sljedećim slučajevima:

a) odobravanja objekta iz članka 30. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Pravilnika, kada se radi o sakupljanju i privremenom skladištenju nusproizvoda prikupljenih s javnih površina,

b) dopune ili promjene djelatnosti u odobrenom objektu uključujući uvođenje nove sirovine materijala kategorije 3 kod već odobrenog objekta te rekonstrukcija objekta koji posluje s nusproizvodima kategorije 3.

(14) Prilikom odobravanja djelatnosti prerade nusproizvoda, prije stavljanja na tržište dobivenih proizvoda mora biti provedena validacija metode prerade.

Odobreni broj

Članak 33.

U odobrenom broju iz članka 32. stavka 3. ovoga Pravilnika sadržan je broj koji označava broj sekcije u koju je objekt upisan u skladu s tehničkim specifikacijama.

Pregled objekta

Članak 34.

(1) Pregled objekta iz članka 30. ovoga Pravilnika u postupku odobravanja obuhvaća:

a) utvrđivanje ispunjavanja uvjeta glede infrastrukture i opreme u objektu

b) pregled plana sustava samokontrola, vezano uz tehnološke postupke koji će se obavljati u objektu.

(2) Za utvrđivanje usklađenosti sustava samokontrola subjekt koji posluje u objektu iz članka 30. ovoga Pravilnika mora predočiti dokumentaciju, koja sadrži barem:

a) plan čišćenja i dezinfekcije objekta i održavanja osobne higijene

b) plan kontrole štetočina

c) plan edukacije djelatnika

d) plan utvrđivanja ispunjavanja mikrobioloških i drugih propisanih kriterija, kako je primjenjivo

e) plan umjeravanja mjerne opreme

f) plan postupaka samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a, za objekte iz članka 30. točaka 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika te ukoliko se u istom objektu rukuje ili skladišti više od jedne kategorije nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

g) plan utvrđivanja i provođenja sljedivosti nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda

h) plan rukovanja s neiskorištenim nusproizvodima.

(3) Planovi iz stavka 2. ovoga članka moraju sadržavati opis rada i postupaka, učestalost provođenja i korektivne mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti tijekom obavljanja odobrene djelatnosti.

Posebni dokazi

Članak 35.

Prilikom drugog pregleda objekta u postupku odobravanja iz članka 32. stavka 4. ovoga Pravilnika, subjekt koji obavlja djelatnosti iz članka 30. točaka 7., 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, kako je primjenjivo, dužan je stručnom povjerenstvu na licu mjesta osigurati uvid u:

a) dokaze kojima potvrđuje da su ispunjeni uvjeti s obzirom na korištenje Metode prerade 7 u skladu s Poglavljem III. točkom G Priloga IV. Uredbe (EU) br. 142/2011 kod odobravanja objekta za preradu nusproizvoda iz članka 30. točke 7. podtočke (c) ovoga Pravilnika,

b) dokaze s obzirom na uporabu neke druge metode prerade kojima potvrđuje da je osigurana sukladnost proizvoda od krvi s mikrobiološkim standardima za dobivene proizvode iz Poglavlja I. Priloga X. Uredbe (EU) br. 142/2011 kod odobravanja objekta iz članka 30. točke 7. podtočke (c) ovoga Pravilnika, za proizvodnju proizvoda od krvi,

c) dokaze kojima potvrđuje da su ispunjeni uvjeti s obzirom na obradu prerađene hrane za kućne ljubimce postupcima sušenja ili fermentacije, u skladu sa Poglavljem II. stavkom 3. podstavkom (b) točkom (iv), Priloga XIII. Uredbe (EU) br. 142/2011 kod odobravanja objekta za proizvodnju hrane za kućne ljubimce iz članka 30. točke 11. ovoga Pravilnika,

d) dokaze kojima potvrđuje da su ispunjeni uvjeti s obzirom na korištenje alternativnih parametara pretvorbe u skladu s Odjeljkom 2. Poglavlja III. Priloga V. Uredbe (EU) br. 142/2011 kod odobravanja objekta za bioplin iz članka 30. točke 9. ovoga Pravilnika te za kompostiranje nusproizvoda iz članka 30. točke 10. ovoga Pravilnika,

e) dokaze kojima potvrđuje da su ispunjeni uvjeti s obzirom na uporabu drugih parametara prerade za prerađeni stajski gnoj, proizvode dobivene od prerađenog stajskog gnoja te guano šišmiša, u skladu s Poglavljem I. Odjeljk 2. točkom (c), Priloga XI. Uredbe (EU) br. 142/2011 kod odobravanja objekta za proizvodnju organskih gnojiva i poboljšivača tla iz članka 30. točke 12. ovoga Pravilnika.

Obveze subjekata koji posluju u odobrenim objektima

Članak 36.

Subjekti koji posluju u odobrenim objektima te obavljaju djelatnosti iz članka 30. ovoga Pravilnika, dužni su:

a) udovoljiti uvjetima propisanim Uredbom (EZ) br. 1069/2009 i Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011

b) putem računalne aplikacije Nusproizvodi potvrđivati zaprimljene pošiljke nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda.

Podaci u Upisniku odobrenih objekata i promjena podataka

Članak 37.

(1) U Upisniku odobrenih objekata vode se podaci iz zahtjeva za odobravanje iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika, a najmanje sljedeći podaci:

a) ime/naziv, adresa/sjedište subjekta, OIB

b) adresa odobrenog objekta

c) odobreni broj

d) odobrene djelatnosti

e) kategorija i vrsta nusproizvoda.

(2) Subjekt koji posluje u odobrenom objektu iz članka 30. ovoga Pravilnika mora u roku od 30 dana od nastale promjene koja se odnosi na neki od podataka stavka 1. ovoga čkanka, podnijeti Upravi zahtjev za upis promjene podataka koji se vode u Upisniku odobrenih objekata te o tome dostaviti odgovarajuće dokaze odnosno dokumentaciju. Dokaze može dostaviti u neovjerenom presliku ili neovjerenom ispisu elektroničke isprave.

(3) U slučaju promjene iz stavka 1. ovoga članka, kada se mijenja subjekt u poslovanju s nusproizvodima u odobrenom objektu, a nakon što subjekt u poslovanju s nusproizvodima podnese Upravi zahtjev, Uprava dostavlja nadležnom veterinarskom inspektoru Državnog inspektorata zahtjev za obavljenje pregleda predmetnog objekta. Nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata nakon obavljenog pregleda dostavlja Upravi zapisnik o obavljenom pregledu temeljem kojega se postupa po zahtjevu subjekta u poslovanju s nusproizvodima.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

f) ime/naziv, adresa/sjedište subjekta i OIB

g) adresa odobrenog objekta

h) odobreni broj

i) kategorija i vrsta nusproizvoda

j) opis promjene

k) zapisnik veterinarskog inspektora.

Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti

Članak 38.

(1) U slučaju da subjekt koji posluje u odobrenom objektu privremeno obustavlja obavljanje jedne ili više odobrenih djelatnosti, dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata koji je o tome dužan obavijestiti Upravu.

(2) Subjekt u slučaju iz stavka 1. ovoga članka mora, najmanje 15 dana prije planiranog početka ponovnog obavljanja djelatnosti, o tome obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata koji je o tome dužan obavijestiti Upravu.

(3) Ukoliko obustava iz stavka 1. ovoga članka traje duže od šest mjeseci, prije ponovnog početka obavljanja djelatnosti, radi provjere ispunjavanja propisanih uvjeta veterinarski inspektor Državnog inspektorata obavlja pregled objekta te dostavlja obavijest o ponovnom početku obavljanja djelatnosti Upravi.

(4) Ako se u objektu djelatnost ne obavlja duže od dvanaest mjeseci, djelatnost/objekt se, po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika odobrenih objekata.

Brisanje objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata, na zahtjev subjekta

Članak 39.

(1) U slučaju kada ovlaštena osoba subjekta podnosi zahtjev za brisanje objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata, mora dostaviti Upravi najmanje sljedeće podatke:

a) ime/naziv i adresa/sjedište subjekta, OIB

b) odobreni broj objekta

c) djelatnost/objekt koja se briše

d) adresa objekta.

(2) Ovlaštena osoba subjekta mora Upravi podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prestanka obavljanja djelatnosti/rada objekta.

(3) Po zaprimanju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Uprava donosi rješenje o brisanju objekta ili djelatnosti u objektu iz Upisnika odobrenih objekata.

Privremena zabrana rada i brisanje djelatnosti/objekta iz Upisnika odobrenih objekata

Članak 40.

(1) U slučaju da veterinarski inspektor Državnog inspektorata prilikom provođenja službenih kontrola u objektu utvrdi neudovoljavanje propisanim uvjetima nedostacima kojima se ugrožava javno zdravlje i zdravlje životinja, može zabraniti obavljanje odobrene djelatnosti u objektu ili rad objekta te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(2) Ako se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, odnosno ako se nedostaci uzastopno ponavljaju ili se utvrdi da se u objektu ne obavlja odobrena djelatnost duže od godine dana, veterinarski inspektor Državnog inspektorata dostavlja Upravi prijedlog za brisanje djelatnosti ili objekta iz stavka 1. ovoga članka iz Upisnika odobrenih objekata.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka veterinarski inspektor Državnog inspektorata, u roku od 8 dana dostavlja Upravi:

a) dokumentaciju o privremenoj zabrani rada u objektu ili

b) prijedlog i dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje djelatnosti ili objekta.

(4) U slučajevima iz stavka 2. i stavka 3. točke b) ovoga članka Uprava donosi rješenje o brisanju objekta iz Upisnika odobrenih objekata.

POGLAVLJE IV.
DOZVOLJENA ODSTUPANJA ZA UKLANJANJE NUSPROIZVODA

Udaljena i teško dostupna područja

Članak 41.

(1) Udaljena područja Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. stavkom 1. podstavkom (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, jesu sljedeća područja:

a) otoci koji nisu mostom povezani s kopnom,

b) planinska područja iznad 1000 m nadmorske visine.

(2) Teško dostupna područja Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. stavkom 1. podstavkom (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 su područja koja javnim cestama i nerazvrstanim cestama nisu dostupna cestovnim prijevoznim sredstvima.

Uklanjanjaje nusproizvoda uz dozvoljena odstupanja

Članak 42.

(1) Na temelju članka 19. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 nusproizvodi se mogu uklanjati u skladu s člancima 42., 43., 44. i 45. ovoga Pravilnika ukoliko su osigurani propisani uvjeti iz Odjeljka 1. Poglavlja III. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011.

(2) Prilikom zakapanja ili spaljivanja nusproizvoda, mora biti osigurano:

a) da je u skladu s propisima lokalne samouprave, s propisima koji uređuju područje zaštite podzemnih voda i područje zaštite okoliša kao i drugih relevantnih područja

b) da su nusproizvodi zakopani dovoljno duboko da ih druge životinje ne mogu otkopati. Sloj zemlje koji ih prekriva mora iznositi najmanje 50 cm.

Zakapanje kućnih ljubimaca

Članak 43.

(1) Subjekt koji upravlja grobljem kućnih ljubimaca odgovoran je za zakapanje lešina kućnih ljubimaca i dužan je:

a) biti registriran sukladno članku 5. točki 8. ovoga Pravilnika

b) ispuniti opće uvjete propisane člankom 21., 22. i 28. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 te uvjete propisane člankom 42. stavkom 2. ovoga Pravilnika

c) imati pisanu suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno ugovor o najmu na rok od najmanje 5 godina, ukoliko pravna ili fizička osoba nije vlasnik zemljišta na kojem se obavlja zakapanje

d) osigurati prilazni put do groblja te ogradu koja onemogućava pristup životinja

e) osigurati odvojene prostore za:

– osobnu higijenu radnika kao što su garderobe i toaleti s umivaonicima

– prihvat i prema potrebi skladištenje prije zakapanja lešina kućnih ljubimaca

– opremu i pribor

– dezinfekcijska sredstava

f) spriječiti rizike koje lešine kućnih ljubimaca predstavljaju za zdravlje ljudi i životinja te za onečišćenje okoliša.

(2) Tijelo uginulog ili usmrćenog kućnog ljubimca nakon obavljene razudbe, ukoliko je nalaz razudbe potvrdio da nema rizika za širenje bolesti koje se obavezno prijavljuju u skladu s propisima koji uređuju zaštitu zdravlja životinja, može preuzeti:

a) subjekt iz stavka 1. ovoga članka

b) vlasnik kućnog ljubimca.

(3) Vlasnik kućnog ljubimca može zakopati lešinu kućnog ljubimca uz obavezu ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. točaka c) i f) ovoga članka te članka 42. stavka 2. ovoga Pravilnika, u slučaju kada nema sumnje o prisutnosti bolesti koje se obavezno prijavljuju u skladu s propisima koji uređuju zaštitu zdravlja životinja.

Zakapanje i spaljivanje određenih nusproizvoda u udaljenim i teško dostupnim područjima

Članak 44.

(1) Spaljivanje i/ili zakapanje na licu mjesta kao način uklanjanja u udaljenim i teško dostupnim područjima iz članka 41. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika može se provesti u skladu s člankom 42. stavkom 2. ovoga Pravilnika te u skladu s postupkom iz ovoga članka u slučaju sljedećih nusproizvoda:

a) čitavih tijela ili dijelova tijela, uključujući kožu, divljih životinja pri sumnji na zarazne bolesti koje se mogu prenijeti na ljude i životinje

b) čitavih tijela ili dijelova tijela uginulih životinja koje u trenutku odlaganja sadrže specificirani rizični materijal

c) materijala kategorije 2 kako je definiran člankom 9. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

(2) U slučaju spaljivanja i/ili zakapanja uginulih životinja na licu mjesta, navedenih u stavku 1. točkama b) i c) ovoga članka, posjednik životinje dužan je obavijestiti mjesno nadležnu veterinarsku organizaciju, u skladu s propisima koji uređuju područje prometa i označavanje životinja i njihovih proizvoda te o istom obavijestiti mjesno nadležnog veterinarskog inspektora.

(3) Najveći postotak pojedine životinjske populacije koja se uklanja spaljivanjem i/ili zakapanjem u pojedinom udaljenom i teško dostupnim području ne smije prijeći postotak propisan Odjeljkom 2. Poglavlja III. Priloga VI. Uredbe (EU) br. 142/2011, u odnosu na podatak od 31. 12. prethodne godine.

Uklanjanje na licu mjesta nusproizvoda pčelarstva

Članak 45.

Dozvoljeno je uklanjanje pčela i nusproizvoda pčelarstva spaljivanjem ili zakapanjem na licu mjesta, sukladno članku 19. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, pod uvjetom da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da spaljivanje ili zakapanje ne ugrožava zdravlje ljudi ili životinja ili okoliš te osim ako nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata takvo uklanjanje zabrani ili odredi druge radnje s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

POGLAVLJE V.
DOZVOLJENA ODSTUPANJA U POSTUPANJU S NUSPROIZVODIMA

Nanošenje određenih nusproizvoda na poljoprivredno zemljište

Članak 46.

(1) Dozvoljeno je nanošenje na poljoprivredno zemljište materijala kategorije 2 iz članka 13. točke (f) (stajski gnoj, sadržaj probavnoga trakta odvojen od probavnoga trakta, mlijeko, proizvodi na bazi mlijeka i kolostrum) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i materijala kategorije 3 iz članka 14. točke (l) (sirovo mlijeku, kolostrumu i od njih dobiveni proizvodi) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 osim u slučaju kad Uprava ili nadležni veterinarski inspektor takvu uporabu zabrani ili odredi druge radnje radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.

(2) Dozvoljeno je subjektima u poslovanju s hranom koristiti kao gnojivo ljuske od jaja iz članka 14. točke (h) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, koje su nastale pri obavljanju njihove djelatnosti, izravno na zemljištu u svom vlasništvu, do 20 kg tjedno. Prije uporabe na zemljištu obavezni su samljeti navedeni materijal. U slučaju nanošenja na pašnjak ili livadu dužni su poštivati razdoblje čekanja od 21 dan sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Stavljanje na tržište i uporaba komposta i ostataka digestije koji nisu podvrgnuti pasterizaciji/higijenizaciji

Članak 47.

Objekti za bioplin i kompostane mogu stavljati na tržište na području Republike Hrvatske, radi nanošenja na poljoprivredno zemljište, kompost i ostatke digestije koji nisu podvrgnuti pasterizaciju/higijenizaciji, odnosno kojima je pretvorba nusproizvoda materijala kategorije 2 i 3 odobrena u skladu s Poglavljem I. Odjeljkom 1. stavkom 2. Priloga V. Uredbe (EU) br. 142/2011, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa iz područja poljoprivrede, zaštite okoliša i veterinarstva te osim ako nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata takvu uporabu zabrani ili odredi druge radnje s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Uklanjanje na licu mjesta nusproizvoda nastalih kao posljedica kirurških zahvata ili poroda

Članak 48.

(1) Dozvoljeno je zakapanje na licu mjesta odnosno gospodarstvu podrijetla, nusproizvoda, osim materijala kategorije 1, koji nastaju kao posljedica kirurških zahvata na živim životinjama ili tijekom rođenja životinja na PG-u, u skladu s člankom 16. točkom (h) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, ne dovodeći pri tome u pitanje odredbe posebnih propisa iz područja poljoprivrede, zaštite okoliša i veterinarstva.

(2) Prilikom zakapanja nusproizvoda iz stavka 1. ovoga članka moraju biti poduzete sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da zakapanje ne ugrožava zdravlje ljudi ili životinja ili okoliš te se može provesti osim ako Uprava ili nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata takvu uporabu zabrani ili odredi druge radnje s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Stavljanje na tržište i uporaba vune

Članak 49.

Dozvoljeno je na području Republike Hrvatske stavljati na tržište neobrađenu vunu i dlaku, s PG-a ili iz objekata koji su registrirani ili odobreni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, sukladno Poglavlju VII. točki B. Priloga XIII. Uredbe (EU) br. 142/2011, za zagrtanje biljaka, malčiranje ili za uporabu kao izolacijski materijal u graditeljstvu, osim ako Uprava ili nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata takvu uporabu zabrani ili odredi druge radnje radi zaštite zdravlja ljudi i životinja. PG ili objekt podrijetla mora voditi evidencije o primateljima i količinama otpremljene vune ili dlake.

Određeni materijal kategorije 3 kao hrana za kućne ljubimce

Članak 50.

U skladu s člankom 16. točkom (g), a odstupajući od članaka 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, za hranu za kućne ljubimce mogu se koristiti nusproizvodi životinjskog podrijetla materijala kategorije 3 iz članka 10. točke (f) i točke (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009: bivša hrana životinjskog podrijetla i bivša hrana za životinje životinjskog podrijetla, pod uvjetom da je osigurana sljedivost te da predmetni nusproizvodi ne predstavljaju rizik za zdravlje životinja.

Komercijalni dokument

Članak 51.

(1) Komercijalni dokument koji prati pošiljke nusproizvoda i/ili dobivenih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske ispisuje prijevoznik nusproizvoda iz aplikacije Nusproizvodi.

(2) U pojedinim slučajevima, kada nije omogućen ispis komercijalnog dokumenta iz aplikacije Nusproizvodi, subjekt koji otprema nusproizvode i/ili dobivene proizvode i koji ne mora biti prijevoznik istih, može koristiti na području RH model komercijalnog dokumenta različit od modela definiranog Poglavljem III. stavkom 6. Priloga VIII. Uredbe (EU) br. 142/2011, uz uvjet da sadrži najmanje podatke propisane Poglavljem III. točkom (f) Napomena, Priloga VIII. Uredbe (EU) br. 142/2011.

Prijevoz bez komercijalnog dokumenta

Članak 52.

(1) Dozvoljen je prijevoz stajskog gnoja bez komercijalnog dokumenta ili zdravstvenog certifikata isključivo:

a) između dviju točaka koje se nalaze na istom PG-u na kojem je stajski gnoj nastao

b) od PG-a gdje nastaje stajski gnoj do korisnika toga gnoja unutar Republike Hrvatske za uporabu na poljoprivrednom zemljištu, osim ako nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata takvu uporabu zabrani ili odredi druge radnje radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.

(2) PG podrijetla stajskog gnoja iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidencije o primateljima i količinama otpremljenog stajskog gnoja.

(3) Dozvoljen je prijevoz bez komercijalnog dokumenta, na području Republike Hrvatske, ostataka digestije (digestata) iz bioplinskog postrojenja na poljoprivredno zemljište, uz osiguranje sljedivosti.

POGLAVLJE VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

(1) Rješenja o registraciji izdana subjektima do stupanja na snagu ovoga Pravilnika kao krajnjim korisnicima nusproizvoda, prijevoznicima i/ili sakupljačima nusproizvoda, ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdana, a po njihovom isteku, subjekti su se dužni uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Uprava će po službenoj dužnosti, nakon isteka roka važenja dosadašnjih rješenja, iz Upisnika registriranih objekata i subjekata, brisati subjekte koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika upisani kao prijevoznici i sakupljači nusproizvoda, kada se radi o subjektima koji su ujedno registrirani u skladu s člankom 5. ili odobreni u skladu s člankom 30. ovoga Pravilnika te ako se radi o subjektima u poslovnju s hranom iz članka 6. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Uprava će po službenoj dužnosti brisati iz Upisnika odobrenih objekata, objekte koji temeljem odredbi ovoga Pravilnika podliježu registraciji, a rješenjem nadležnog tijela su upisani u Upisnik odobrenih objekata te ih upisati u Upisnik registriranih objekata i subjekata.

(4) Subjekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika i nisu registrirani pri Upravi, moraju podnijeti zahtjev za registraciju u skladu s člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(5) Subjekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju djelatnosti iz članka 30. ovoga Pravilnika i nisu odobreni pri Upravi, moraju podnijeti zahtjev za odobravanje u skladu s člankom 31. ovoga Pravilnika najkasnije u roku 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(6) Postupci odobravanja i registracije subjekata i objekata započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 54.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 20/10).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/14
Urbroj: 525-09/582-22-18
Zagreb, 3. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.