Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom / pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom / pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1956

Na temelju članka 149. stavka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/373 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH ZAHTJEVA ZA PRUŽATELJE USLUGA UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM/PRUŽATELJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I DRUGIH MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM I ZA NJIHOV NADZOR

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor (»Narodne novine«, broj 138/20), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 od 1. ožujka 2017. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 482/2008 i provedbenih uredbi (EU) br. 1034/2011, (EU) br. 1035/2011 i (EU) 2016/1377 te o izmjeni Uredbe (EU) br. 677/2011 (SL L 62, 8. 3. 2017.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1338 od 11. kolovoza 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/373 u pogledu zahtjeva za izvješćivanje i kanala za izvješćivanje među organizacijama te zahtjeva za meteorološke usluge (SL L 289, 12. 8. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/373).«

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U skladu sa zahtjevom MET.OR.200(b) Uredbe (EU) 2017/373, zrakoplovne meteorološke postaje mogu izdavati METAR i SPECI u intervalima od jednog sata na aerodromima koji ne poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza na način utvrđen između nadležnog tijela i pružatelja usluge zrakoplovne meteorologije.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Služba meteorološkog bdjenja, u skladu sa zahtjevom MET.OR.255 Uredbe (EU) 2017/373, objavljuje AIRMET u području od tla do FL 100 onda kada vremenske pojave na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova na manjim visinama nisu uključene u prognozu izdanu za letove na manjim visinama.«

Članak 4.

U članku 11. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se područne prognoze za letove na manjim visinama objavljuju bez AIRMET poruke, služba meteorološkog bdjenja, u skladu sa zahtjevom MET.OR.260(b) Uredbe (EU) 2017/373, osigurava da navedene prognoze vrijede za fiksne termine te da se izdaju u obliku grafičkih karata za razdoblje valjanosti:

a) od tri sata u vremenu od 06 UTC do 18 UTC i

b) od šest sati u vremenu od 18 UTC do 06 UTC.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 5.

U članku 12. izraz »MET.TR.210(c)(2)« zamjenjuje se izrazom »MET.TR.210(c) (3).«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/72

Urbroj: 530-07-1-1-22-4

Zagreb, 21. listopada 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.