Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, Splitska 2

NN 129/2022 (4.11.2022.), Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, Splitska 2

Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj

1957

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19), članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19), članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 66/19) te članka 12. Društvenog ugovora Vodovod i odvodnja d.o.o., Skupština trgovačkog društva Vodovod i odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Senj, Splitska 2 (u daljnjem tekstu: Društvo), donose u Senju 29. lipnja 2022. godine

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ, SPLITSKA 2

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: KVG) na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga, komunalnog trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Senj, Splitska 2 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), i to:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracija u nadležnosti Isporučitelja.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno područje Grada Senja.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Senja, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Članak 5.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje KVG-a na području djelovanja Isporučitelja, odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup terena za izgradnju KVG-a

– rekonstrukciju, odnosno gradnju KVG-a

– nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom KVG-a

– otplatu zajmova i kredita za gradnju KVG-a

– ostala ulaganja u izgradnju KVG-a.

Članak 6.

Investitor realizacije projekata iz prethodnog članka, u pravilu je Isporučitelj.

U slučajevima kada je JLS investitor gradnje, odnosno rekonstrukcije KVG-a, koja se izvodi u sklopu ostalog komunalnog uređenja prostora, i ako se projekt dijelom sufinancira sredstvima naknade za razvoj, tada Isporučitelj sudjeluje u povjerenstvu za nabavu, a ukoliko JLS gradnju KVG-a financira bez sudjelovanja Isporučitelja, nakon dovršetka projekta, KVG se prenosi u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 7.

Naknada za razvoj se, za sve korisnike vodnih usluga i na cijelom području Isporučitelja, utvrđuje u jednakoj visini i po dvije osnove, i to:

– visina naknade za razvoj u iznosu od 1,50 kn/m3 za vodoopskrbu, i

– visina naknade za razvoj u iznosu od 1,50 kn/m3 za odvodnju.

Od obveze plaćanja naknade za razvoj u dijelu koji se odnosi na odvodnju izuzimaju se korisnici koji nemaju osiguranu usluge javne odvodnje (kanalizacije).

Članak 8.

Prihod od naknade za razvoj koristi se sukladno Planu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Senja za ravnomjernu izgradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja koja je od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, te gradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Senja.

Članak 9.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu.

Račun za vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik plaćanja dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđene u članku 7. ove Odluke.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj određuje se Odlukom o cijeni vodnih usluga, koju donosi Isporučitelj.

Članak 11.

Gradnja KVG-a iz članka 5. ove Odluke vrši se sukladno Planu gradnje KVG-a, odnosno financijskom planu Isporučitelja, koje donosi Skupština Isporučitelja.

Gradnja KVG-a financira se sukladno odredbama važećeg zakona iz:

– naknade za razvoj KVG-a,

– proračuna JLS-a, odnosno proračuna područne samouprave,

– sredstava državnog proračuna, vodnih naknada koje su prihod Hrvatskih voda (naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda) i sredstava iz međunarodnih izvora,

– ulaganja budućih korisnika vodnih usluga, sa ili bez prava na povrat uloženih sredstava, sve prema Zakonu o vodnim uslugama.

Stavke Plana gradnje lokalnog značaja, odnosno stavke od interesa za JLS, Isporučitelj usklađuje s planovima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture JLS-a, a kod realizacije stavke plana gradnje lokalnog značaja, Isporučitelj s JLS-om sklapa ugovor u realizaciji projekta, u kojem se reguliraju međusobni odnosi.

Članak 12.

Isporučitelj je dužan voditi evidenciju prikupljenih i utrošenih sredstva od naknade za razvoj KVG-a za zajedničke potrebe na posebnom kontu, odvojeno od sredstava naknade za razvoj KVG-a za lokalne potrebe, čiju je evidenciju dužan voditi pod JLS-u, na zasebnim kontima.

Članak 13.

Isporučitelj je dužan podnositi godišnje izvješće o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj KVG-a, predstavničkom tijelu JLS-a.

Grad Senj – Jedinstveni upravni odjel obavlja nadzor nad obračunom, naplatom i trošenjem sredstava naknade, na temelju dostavljenih izvješća, iz prethodnog stavka.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od donošenja, objavit će se u »Narodnim novinama« i dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od 1. srpnja 2022. godine do opoziva.

Danom primjene ove Odluke, sve postojeće odluke JLS-a o naknadi za razvoj KVG-a na području djelovanja Isporučitelja, više ne vrijede.

Klasa: 325-08/22-01/02

Urbroj: 2125-02-02-1-22-1

Senj, 29. lipnja 2022.

Članovi Skupštine Društva
Jurica Tomljanović, v. r.
Anđelka Tomljanović, v. r.
Tomislav Biondić, v. r.