Odluka o donošenju Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

NN 130/2022 (7.11.2022.), Odluka o donošenju Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1961

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 32/19. i 20/21.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2032. GODINE

I.

Donosi se Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine (u daljnjem tekstu: Strategija), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klasa: 341-02/19-01/11, urbroj: 530-06-1-1-22-43, od 31. listopada 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za provedbu Strategije.

III.

Sustav praćenja i izvješćivanja o provedbi Strategije objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o donošenju ove Odluke obavijesti nadležna tijela uključena u provedbu Strategije.

V.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da na svojim mrežnim stranicama objavi Strategiju.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-43/06

Urbroj: 50301-05/16-22-4

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.