Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NN 130/2022 (7.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1963

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, klasa: 024-04/22-01/3, urbroj: 2170-01-01/5-22-15, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 5. svibnja 2022., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja za luku Novi Vinodolski.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/398
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.