Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1968

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.744.747.146 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.890.113.777 kuna

– manjak u iznosu od 145.366.631 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 445.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA5.721.374.07623.273.0705.744.647.146
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
UKUPNI PRIHODI5.721.474.07623.273.0705.744.747.146
RASHODI POSLOVANJA5.262.516.522141.205.2465.403.721.768
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE604.324.185-117.932.176486.392.009
UKUPNI RASHODI5.866.840.70723.273.0705.890.113.777
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-145.366.6310-145.366.631


B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA445.000.0000445.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA381.000.0000381.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE81.366.631081.366.631
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE145.366.6310145.366.631
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA5.721.374.07623.273.0705.744.647.146
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.438.399.015-74.654.1053.363.744.910
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU9.782.1509.782.150
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima404.601.54225.179.168429.780.710
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika117.451117.451
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.023.897.872-99.833.2732.924.064.599
64Prihodi od imovine9.600.0009.600.000
641Prihodi od financijske imovine7.590.0007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine2.010.0002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.075.000.00070.000.0002.145.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.075.000.00070.000.0002.145.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima198.375.06127.927.175226.302.236
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga10.700.000-10.000.000700.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima187.675.06137.927.175225.602.236
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.000100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA5.262.516.522141.205.2465.403.721.768
31Rashodi za zaposlene218.155.000-9.951.815208.203.185
311Plaće (Bruto)180.389.000-10.000.000170.389.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.0001.700.0009.700.000
313Doprinosi na plaće29.766.000-1.651.81528.114.185
32Materijalni rashodi1.065.679.30096.275.1001.161.954.400
321Naknade troškova zaposlenima11.138.000-200.00010.938.000
322Rashodi za materijal i energiju27.005.000298.00027.303.000
323Rashodi za usluge1.015.787.30096.617.8001.112.405.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.749.000-440.70011.308.300
34Financijski rashodi28.300.000-2.200.00026.100.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove27.160.000-2.000.00025.160.000
343Ostali financijski rashodi1.140.000-200.000940.000
35Subvencije1.680.800-480.8001.200.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.800-480.8001.200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna153.373.000-52.665.000100.708.000
361Pomoći inozemnim vladama7.000.000-2.500.0004.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna131.373.000-50.165.00081.208.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.000.00015.000.000
38Ostali rashodi3.795.328.422110.227.7613.905.556.183
381Tekuće donacije200.000200.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.000-950.000650.000
386Kapitalne pomoći3.793.528.422111.177.7613.904.706.183
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE604.324.185-117.932.176486.392.009
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.750.000-5.000.00019.750.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva24.750.000-5.000.00019.750.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine312.428.297-74.347.176238.081.121
421Građevinski objekti261.982.297-53.347.176208.635.121
422Postrojenja i oprema41.446.000-21.000.00020.446.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.0009.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini267.145.888-38.585.000228.560.888
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima267.145.888-38.585.000228.560.888


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE145.366.631145.366.631
Prijenos depozita iz prethodne godine81.366.63181.366.631
Prijenos depozita u sljedeću godinu
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA445.000.000445.000.000
84Primici od zaduživanja445.000.000445.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora445.000.000445.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA381.000.000381.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova381.000.000381.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.00024.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora104.100.000104.100.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti252.900.000252.900.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
001HRVATSKE VODE6.247.840.70723.273.0706.271.113.777
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE332.230.000-9.204.515323.025.485
     
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE287.384.000-9.204.515278.179.485
31Rashodi za zaposlene218.155.000-9.951.815208.203.185
311Plaće (Bruto)180.389.000-10.000.000170.389.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.0001.700.0009.700.000
313Doprinosi na plaće29.766.000-1.651.81528.114.185
32Materijalni rashodi67.929.000947.30068.876.300
321Naknade troškova zaposlenima11.138.000-200.00010.938.000
322Rashodi za materijal i energiju11.350.0002.200.00013.550.000
323Rashodi za usluge39.788.000-900.00038.888.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.653.000-152.7005.500.300
34Financijski rashodi1.100.000-200.000900.000
343Ostali financijski rashodi1.100.000-200.000900.000
38Ostali rashodi200.000200.000
381Tekuće donacije200.000200.000
     
K100000OPREMANJE4.446.0004.446.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.446.0004.446.000
422Postrojenja i oprema4.446.0004.446.000
K100001INFORMATIZACIJA12.000.00012.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.000.00012.000.000
422Postrojenja i oprema3.000.0003.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.0009.000.000
     
K100002POSLOVNE ZGRADE28.400.00028.400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.400.00028.400.000
421Građevinski objekti28.400.00028.400.000
     
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI408.160.000-2.000.000406.160.000
     
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU29.130.00029.130.000
34Financijski rashodi5.130.0005.130.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.130.0005.130.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.000.00024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.00024.000.000
     
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA120.140.000-2.000.000118.140.000
34Financijski rashodi16.040.000-2.000.00014.040.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove16.040.000-2.000.00014.040.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova104.100.000104.100.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora104.100.000104.100.000
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI258.890.000258.890.000
34Financijski rashodi5.990.0005.990.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.990.0005.990.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova252.900.000252.900.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti252.900.000252.900.000
     
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.066.321.10060.067.0001.126.388.100
     
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA716.604.00079.897.000796.501.000
32Materijalni rashodi716.004.00080.147.000796.151.000
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000-2.330.0008.570.000
323Rashodi za usluge704.604.00082.407.000787.011.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.00070.000570.000
38Ostali rashodi600.000-250.000350.000
383Kazne, penali i naknade štete600.000-250.000350.000
     
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE80.000.000-2.500.00077.500.000
32Materijalni rashodi80.000.000-2.500.00077.500.000
323Rashodi za usluge80.000.000-2.500.00077.500.000
     
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA42.667.1009.500.00052.167.100
32Materijalni rashodi40.986.3009.980.80050.967.100
323Rashodi za usluge40.886.30010.060.80050.947.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000-80.00020.000
35Subvencije1.680.800-480.8001.200.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.800-480.8001.200.000
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.0003.000.000
32Materijalni rashodi3.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge3.000.0003.000.000
     
A100008OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA148.000.0009.000.000157.000.000
32Materijalni rashodi145.960.0009.000.000154.960.000
322Rashodi za materijal i energiju4.000.0004.000.000
323Rashodi za usluge141.530.0009.000.000150.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.000430.000
34Financijski rashodi40.00040.000
343Ostali financijski rashodi40.00040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.0002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.0002.000.000
     
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ1.300.0001.000.0002.300.000
32Materijalni rashodi1.300.0001.000.0002.300.000
322Rashodi za materijal i energiju755.000428.0001.183.000
323Rashodi za usluge529.000550.0001.079.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.00022.00038.000
     
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.500.000-2.000.0003.500.000
32Materijalni rashodi5.500.000-2.000.0003.500.000
323Rashodi za usluge5.450.000-2.000.0003.450.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.00050.000
     
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.000-1.000.0005.000.000
32Materijalni rashodi5.000.000-300.0004.700.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.000-300.0004.700.000
38Ostali rashodi1.000.000-700.000300.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.000-700.000300.000
     
A100012INSTITUT ZA VODE63.250.000-33.830.00029.420.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna63.250.000-33.830.00029.420.000
363Pomoći unutar općeg proračuna63.250.000-33.830.00029.420.000
     
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI4.441.129.607-25.589.4154.415.540.192
     
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA302.945.888-37.000.000265.945.888
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna31.800.0002.085.00033.885.000
361Pomoći inozemnim vladama7.000.000-2.500.0004.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna24.800.0004.585.00029.385.000
38Ostali rashodi4.000.000-500.0003.500.000
386Kapitalne pomoći4.000.000-500.0003.500.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini267.145.888-38.585.000228.560.888
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima267.145.888-38.585.000228.560.888
     
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE365.000.000-25.000.000340.000.000
38Ostali rashodi365.000.000-25.000.000340.000.000
386Kapitalne pomoći365.000.000-25.000.000340.000.000
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA285.000.00056.173.000341.173.000
38Ostali rashodi285.000.00056.173.000341.173.000
386Kapitalne pomoći285.000.00056.173.000341.173.000
     
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU24.750.000-5.000.00019.750.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.750.000-5.000.00019.750.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva24.750.000-5.000.00019.750.000
     
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA34.148.000-10.066.00024.082.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna16.323.000-7.420.0008.903.000
363Pomoći unutar općeg proračuna16.323.000-7.420.0008.903.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.825.000-2.646.00015.179.000
421Građevinski objekti17.825.000-2.646.00015.179.000
     
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA3.375.910.719-2.821.4153.373.089.304
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.000.00015.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.000.00015.000.000
38Ostali rashodi3.111.153.42268.879.7613.180.033.183
386Kapitalne pomoći3.111.153.42268.879.7613.180.033.183
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine249.757.297-71.701.176178.056.121
421Građevinski objekti215.757.297-50.701.176165.056.121
422Postrojenja i oprema34.000.000-21.000.00013.000.000
     
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA28.375.00011.625.00040.000.000
38Ostali rashodi28.375.00011.625.00040.000.000
386Kapitalne pomoći28.375.00011.625.00040.000.000
     
K100010SANACIJA KLIZIŠTA25.000.000-13.500.00011.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.000.000-13.500.00011.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.000-13.500.00011.500.000