Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1969

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.119.814.763 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.423.503.625 kuna

– manjak u iznosu od 303.688.862 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 985.648.862 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 681.960.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA3.073.569.63145.895.1323.119.464.763
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE16.221.521-15.871.521350.000
UKUPNI PRIHODI3.089.791.15230.023.6113.119.814.763
RASHODI POSLOVANJA1.018.167.9537.984.4671.026.152.420
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.329.623.19967.728.0062.397.351.205
UKUPNI RASHODI3.347.791.15275.712.4733.423.503.625
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-258.000.000-45.688.862-303.688.862


B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA939.960.00045.688.862985.648.862
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA681.960.0000681.960.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE318.539.9500318.539.950
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-318.539.9500-318.539.950
NETO FINANCIRANJE258.000.00045.688.862303.688.862
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA3.073.569.63145.895.1323.119.464.763
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.015.079.63151.380.1323.066.459.763
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.402.5001.402.500
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.982.852.544217.663.3692.200.515.913
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.030.824.587-166.283.237864.541.350
64Prihodi od imovine27.340.000-4.085.00023.255.000
641Prihodi od financijske imovine400.000400.000
642Prihodi od nefinancijske imovine26.940.000-4.085.00022.855.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada22.000.000-1.700.00020.300.000
652Prihodi po posebnim propisima22.000.000-1.700.00020.300.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima850.00050.000900.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga850.00050.000900.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi8.300.000250.0008.550.000
683Ostali prihodi8.300.000250.0008.550.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE16.221.521-15.871.521350.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine16.221.521-15.871.521350.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata16.221.521-15.871.521350.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA1.018.167.9537.984.4671.026.152.420
31Rashodi za zaposlene138.611.000138.611.000
311Plaće (Bruto)111.228.300111.228.300
312Ostali rashodi za zaposlene9.030.0009.030.000
313Doprinosi na plaće18.352.70018.352.700
32Materijalni rashodi614.785.65310.085.767624.871.420
321Naknade troškova zaposlenima4.915.000-70.0004.845.000
322Rashodi za materijal i energiju22.376.000368.00022.744.000
323Rashodi za usluge583.380.653-9.413.233573.967.420
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.000-4.00018.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.092.00019.205.00023.297.000
34Financijski rashodi246.921.300-3.101.300243.820.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove225.871.3001.098.700226.970.000
343Ostali financijski rashodi21.050.000-4.200.00016.850.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.000.0001.000.00011.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.000.0001.000.00011.000.000
38Ostali rashodi7.850.0007.850.000
381Tekuće donacije450.000450.000
383Kazne, penali i naknade štete7.400.0007.400.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.329.623.19967.728.0062.397.351.205
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine63.190.00060.034.685123.224.685
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva59.890.00058.834.685118.724.685
412Nematerijalna imovina3.300.0001.200.0004.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.266.433.1997.693.3212.274.126.520
421Građevinski objekti2.235.877.1995.483.3212.241.360.520
422Postrojenja i oprema13.190.0004.526.00017.716.000
423Prijevozna sredstva6.000.000250.0006.250.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.366.000-2.566.0008.800.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE258.000.00045.688.862303.688.862
Prijenos depozita iz prethodne godine318.539.950318.539.950
Prijenos depozita u sljedeću godinu-318.539.950-318.539.950
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA939.960.00045.688.862985.648.862
84Primici od zaduživanja939.960.00045.688.862985.648.862
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora939.960.00045.688.862985.648.862
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA681.960.000681.960.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova681.960.000681.960.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora681.960.000681.960.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
003HRVATSKE CESTE4.029.751.15275.712.4734.105.463.625
     
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE316.595.51310.952.907327.548.420
     
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE271.939.5137.542.907279.482.420
31Rashodi za zaposlene138.611.000138.611.000
311Plaće (Bruto)111.228.300111.228.300
312Ostali rashodi za zaposlene9.030.0009.030.000
313Doprinosi na plaće18.352.70018.352.700
32Materijalni rashodi104.428.51311.742.907116.171.420
321Naknade troškova zaposlenima4.915.000-70.0004.845.000
322Rashodi za materijal i energiju22.376.000368.00022.744.000
323Rashodi za usluge73.023.513-7.756.09365.267.420
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.000-4.00018.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.092.00019.205.00023.297.000
34Financijski rashodi21.050.000-4.200.00016.850.000
343Ostali financijski rashodi21.050.000-4.200.00016.850.000
38Ostali rashodi7.850.0007.850.000
381Tekuće donacije450.000450.000
383Kazne, penali i naknade štete7.400.0007.400.000
     
K300000OPREMANJE13.190.0004.526.00017.716.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.190.0004.526.00017.716.000
422Postrojenja i oprema13.190.0004.526.00017.716.000
     
K300001INFORMATIZACIJA14.666.000-1.366.00013.300.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.300.0001.200.0004.500.000
412Nematerijalna imovina3.300.0001.200.0004.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.366.000-2.566.0008.800.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.366.000-2.566.0008.800.000
     
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA6.000.000250.0006.250.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.000.000250.0006.250.000
423Prijevozna sredstva6.000.000250.0006.250.000
     
K300003POSLOVNE ZGRADE10.800.00010.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.800.00010.800.000
421Građevinski objekti10.800.00010.800.000
     
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA750.881.3001.258.700752.140.000
     
A300001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA750.881.3001.258.700752.140.000
34Financijski rashodi192.481.3001.258.700193.740.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove192.481.3001.258.700193.740.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova558.400.000558.400.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora558.400.000558.400.000
     
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA156.950.000-160.000156.790.000
     
A300002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA156.950.000-160.000156.790.000
34Financijski rashodi33.390.000-160.00033.230.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove33.390.000-160.00033.230.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova123.560.000123.560.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora123.560.000123.560.000
     
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA2.284.967.19964.318.0062.349.285.205
     
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE115.622.057-3.843.997111.778.060
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.983.8312.616.1695.600.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.983.8312.616.1695.600.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine112.638.226-6.460.166106.178.060
421Građevinski objekti112.638.226-6.460.166106.178.060
     
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA398.921.225-40.145.097358.776.128
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine19.401.31231.436.28050.837.592
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva19.401.31231.436.28050.837.592
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine379.519.913-71.581.377307.938.536
421Građevinski objekti379.519.913-71.581.377307.938.536
     
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA325.772.284-54.334.804271.437.480
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.558.70822.595.59732.154.305
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva9.558.70822.595.59732.154.305
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine316.213.576-76.930.401239.283.175
421Građevinski objekti316.213.576-76.930.401239.283.175
     
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA962.895.997161.270.3601.124.166.357
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.000.000350.0001.350.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.000350.0001.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine961.895.997160.920.3601.122.816.357
421Građevinski objekti961.895.997160.920.3601.122.816.357
     
K300008REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU420.000420.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine420.000420.000
421Građevinski objekti420.000420.000
     
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA2.548.628-423.7142.124.914
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine64.64464.644
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva64.64464.644
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.548.628-488.3582.060.270
421Građevinski objekti2.548.628-488.3582.060.270
     
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI2.141.499-89.8632.051.636
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine96.1491.455.4871.551.636
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva96.1491.455.4871.551.636
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.045.350-1.545.350500.000
421Građevinski objekti2.045.350-1.545.350500.000
     
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA477.065.5091.465.121478.530.630
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine26.850.000316.50827.166.508
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva26.850.000316.50827.166.508
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine450.215.5091.148.613451.364.122
421Građevinski objekti450.215.5091.148.613451.364.122
     
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA510.357.140-1.657.140508.700.000
     
A300003REDOVITO ODRŽAVANJE460.000.000460.000.000
32Materijalni rashodi460.000.000460.000.000
323Rashodi za usluge460.000.000460.000.000
     
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE45.000.00045.000.000
32Materijalni rashodi45.000.00045.000.000
323Rashodi za usluge45.000.00045.000.000
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME5.357.140-1.657.1403.700.000
32Materijalni rashodi5.357.140-1.657.1403.700.000
323Rashodi za usluge5.357.140-1.657.1403.700.000
     
3005SUFINANCIRANJE10.000.0001.000.00011.000.000
     
A300007SUFINANCIRANJE ŽUC-a1.000.0001.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.0001.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.0001.000.000
     
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA10.000.00010.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.000.00010.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.000.00010.000.000