Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1970

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.779.097.600 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.443.097.600 kuna

– višak u iznosu od 336.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 350.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA2.621.754.290157.240.3102.778.994.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE78.00025.000103.000
UKUPNI PRIHODI2.621.832.290157.265.3102.779.097.600
RASHODI POSLOVANJA2.269.824.090163.011.2102.432.835.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE16.008.200-5.745.90010.262.300
UKUPNI RASHODI2.285.832.290157.265.3102.443.097.600
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK336.000.0000336.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA350.0000350.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE2.501.373.69902.501.373.699
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-2.837.723.6990-2.837.723.699
NETO FINANCIRANJE-336.000.0000-336.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA2.621.754.290157.240.3102.778.994.600
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna73.688.290-8.266.06065.422.230
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.471.900-1.457.00014.900
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima10.250.000500.00010.750.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava61.966.390-7.309.06054.657.330
64Prihodi od imovine7.105.000-1.659.6305.445.370
641Prihodi od financijske imovine7.100.000-1.659.6305.440.370
643Prihodi od kamata na dane zajmove5.0005.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.538.760.000167.166.0002.705.926.000
651Upravne i administrativne pristojbe1.224.760.00044.066.0001.268.826.000
652Prihodi po posebnim propisima1.314.000.000123.100.0001.437.100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima201.000201.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga201.000201.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi2.000.0002.000.000
683Ostali prihodi2.000.0002.000.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE78.00025.000103.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine78.00025.000103.000
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme78.00025.000103.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA2.269.824.090163.011.2102.432.835.300
31Rashodi za zaposlene66.489.0008.503.41774.992.417
311Plaće (Bruto)53.916.0006.172.47060.088.470
312Ostali rashodi za zaposlene3.960.000600.0004.560.000
313Doprinosi na plaće8.613.0001.730.94710.343.947
32Materijalni rashodi1.123.343.450-110.946.4171.012.397.033
321Naknade troškova zaposlenima5.253.000-132.9175.120.083
322Rashodi za materijal i energiju1.954.000-65.0001.889.000
323Rashodi za usluge72.394.150-21.649.70050.744.450
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.000-13.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.043.729.300-89.085.800954.643.500
34Financijski rashodi452.000452.000
343Ostali financijski rashodi452.000452.000
35Subvencije106.020.300-5.369.700100.650.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru31.510.300-23.073.9008.436.400
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora74.510.00017.704.20092.214.200
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna802.369.540138.833.760941.203.300
361Pomoći inozemnim vladama409.000-409.000
363Pomoći unutar općeg proračuna801.376.540139.826.760941.203.300
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.000-584.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade300.000300.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.000300.000
38Ostali rashodi170.849.800131.990.150302.839.950
381Tekuće donacije2.616.8002.126.0004.742.800
382Kapitalne donacije92.401.000102.672.900195.073.900
383Kazne, penali i naknade štete34.000.000-639.30033.360.700
386Kapitalne pomoći41.832.00027.830.55069.662.550
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE16.008.200-5.745.90010.262.300
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.00050.000
412Nematerijalna imovina50.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.958.200-5.745.90010.212.300
422Postrojenja i oprema5.167.500-405.2004.762.300
423Prijevozna sredstva350.000350.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.440.700-5.340.7005.100.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE-336.000.000-336.000.000
Prijenos depozita iz prethodne godine2.501.373.6992.501.373.699
Prijenos depozita u sljedeću godinu-2.837.723.699-2.837.723.699
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA350.000350.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita350.000350.000
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora300.000300.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti50.00050.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
002FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST2.285.832.290157.265.3102.443.097.600
     
2000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE120.989.150-3.859.800117.129.350
     
A200000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE77.980.5502.650.00080.630.550
31Rashodi za zaposlene35.865.0005.450.00041.315.000
311Plaće (Bruto)29.365.0003.850.00033.215.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.000.000600.0002.600.000
313Doprinosi na plaće4.500.0001.000.0005.500.000
32Materijalni rashodi41.463.550-2.800.00038.663.550
321Naknade troškova zaposlenima2.300.000-70.0002.230.000
322Rashodi za materijal i energiju1.779.0001.779.000
323Rashodi za usluge35.892.050-2.700.00033.192.050
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.492.500-30.0001.462.500
34Financijski rashodi402.000402.000
343Ostali financijski rashodi402.000402.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade250.000250.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna250.000250.000
     
A200002OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ29.516.400-1.562.60027.953.800
31Rashodi za zaposlene18.495.0001.225.00019.720.000
311Plaće (Bruto)15.160.0001.000.00016.160.000
312Ostali rashodi za zaposlene860.000860.000
313Doprinosi na plaće2.475.000225.0002.700.000
32Materijalni rashodi9.051.400-1.985.4007.066.000
321Naknade troškova zaposlenima1.985.0001.985.000
322Rashodi za materijal i energiju55.00010.00065.000
323Rashodi za usluge7.010.000-1.994.0005.016.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.400-1.400
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.970.000-802.2001.167.800
422Postrojenja i oprema620.000-2.200617.800
423Prijevozna sredstva350.000350.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000-800.000200.000
     
A200003INTERREG EUROPE319.000-106.500212.500
31Rashodi za zaposlene238.000-32.600205.400
311Plaće (Bruto)200.000-24.400175.600
313Doprinosi na plaće38.000-8.20029.800
32Materijalni rashodi81.000-73.9007.100
321Naknade troškova zaposlenima36.000-28.9007.100
323Rashodi za usluge32.000-32.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.000-13.000
     
K200000OPREMANJE3.682.500-300.0003.382.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.682.500-300.0003.382.500
422Postrojenja i oprema3.682.500-300.0003.382.500
     
K200001INFORMATIZACIJA9.490.700-4.540.7004.950.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.00050.000
412Nematerijalna imovina50.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.440.700-4.540.7004.900.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.440.700-4.540.7004.900.000
     
2001PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA323.467.1408.075.410331.542.550
     
A200009OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.34.000.000-639.30033.360.700
38Ostali rashodi34.000.000-639.30033.360.700
383Kazne, penali i naknade štete34.000.000-639.30033.360.700
     
K200002SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA31.600.00026.000.50057.600.500
35Subvencije1.500.000-1.176.000324.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.500.000-1.176.000324.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna28.200.00029.076.50057.276.500
363Pomoći unutar općeg proračuna28.200.00029.076.50057.276.500
38Ostali rashodi1.900.000-1.900.000
386Kapitalne pomoći1.900.000-1.900.000
K200003GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM35.996.0008.115.70044.111.700
38Ostali rashodi35.996.0008.115.70044.111.700
386Kapitalne pomoći35.996.0008.115.70044.111.700
     
K200004OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA1.000.000-1.000.000
35Subvencije1.000.000-1.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.000.000-1.000.000
     
K200005ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA15.466.500-12.094.9003.371.600
32Materijalni rashodi5.924.500-3.218.2002.706.300
323Rashodi za usluge3.224.500-2.018.2001.206.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.700.000-1.200.0001.500.000
35Subvencije1.200.000-599.800600.200
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.200.000-599.800600.200
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.342.000-8.276.90065.100
363Pomoći unutar općeg proračuna8.342.000-8.276.90065.100
     
K200006ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI28.118.2009.882.70038.000.900
32Materijalni rashodi1.200.000-1.200.000
323Rashodi za usluge1.200.000-1.200.000
35Subvencije540.000-232.100307.900
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora540.000-232.100307.900
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna23.162.40010.262.40033.424.800
363Pomoći unutar općeg proračuna23.162.40010.262.40033.424.800
38Ostali rashodi3.215.8001.052.4004.268.200
381Tekuće donacije2.205.8001.255.3003.461.100
386Kapitalne pomoći1.010.000-202.900807.100
     
K200007POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA5.020.000-2.927.5002.092.500
32Materijalni rashodi3.450.000-2.007.5001.442.500
323Rashodi za usluge3.450.000-2.007.5001.442.500
35Subvencije1.070.000-420.000650.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru500.000-500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora570.00080.000650.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.000-500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000-500.000
     
K200008OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA5.436.700-3.575.7001.861.000
32Materijalni rashodi3.775.700-3.316.700459.000
323Rashodi za usluge3.775.700-3.316.700459.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.450.000-996.600453.400
363Pomoći unutar općeg proračuna1.450.000-996.600453.400
38Ostali rashodi211.000737.600948.600
381Tekuće donacije211.000737.600948.600
K200009GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN925.000-925.000
38Ostali rashodi925.000-925.000
386Kapitalne pomoći925.000-925.000
     
K200011OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI874.300874.300
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna874.300874.300
363Pomoći unutar općeg proračuna874.300874.300
     
K200012SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU4.036.0003.498.0007.534.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.036.0003.498.0007.534.000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.036.0003.498.0007.534.000
     
K200013IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA2.300.000-2.058.600241.400
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna300.000-58.600241.400
363Pomoći unutar općeg proračuna300.000-58.600241.400
38Ostali rashodi2.000.000-2.000.000
386Kapitalne pomoći2.000.000-2.000.000
     
K200014SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK43.750.000-3.666.00040.084.000
31Rashodi za zaposlene100.000682.017782.017
311Plaće (Bruto)100.000567.870667.870
313Doprinosi na plaće114.147114.147
32Materijalni rashodi43.650.000-4.348.01739.301.983
321Naknade troškova zaposlenima17.98317.983
323Rashodi za usluge3.650.000-1.866.0001.784.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000.000-2.500.00037.500.000
     
K200015SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO46.90046.900
32Materijalni rashodi46.90046.900
323Rashodi za usluge46.90046.900
     
K200016DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA1.00028.75029.750
38Ostali rashodi1.00028.75029.750
386Kapitalne pomoći1.00028.75029.750
     
K200017DRŽAVNA MREŽA9.000.000-1.193.0007.807.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.000.000-1.193.0007.807.000
363Pomoći unutar općeg proračuna9.000.000-1.193.0007.807.000
     
K200019POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE67.022.5404.061.96071.084.500
32Materijalni rashodi26.480.400-22.590.1003.890.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.480.400-22.590.1003.890.300
35Subvencije1.510.3002.188.2003.698.500
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.010.3002.444.3003.454.600
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora500.000-256.100243.900
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna39.031.840-299.34038.732.500
363Pomoći unutar općeg proračuna39.031.840-299.34038.732.500
38Ostali rashodi24.763.20024.763.200
381Tekuće donacije49.20049.200
386Kapitalne pomoći24.714.00024.714.000
K200020MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU1.100.0001.078.7002.178.700
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.100.0001.078.7002.178.700
363Pomoći unutar općeg proračuna1.100.0001.078.7002.178.700
     
K200021POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA20.050.000-4.349.80015.700.200
32Materijalni rashodi400.000-400.000
323Rashodi za usluge400.000-400.000
35Subvencije9.500.000-9.357.800142.200
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora9.500.000-9.357.800142.200
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.950.0005.324.10015.274.100
363Pomoći unutar općeg proračuna9.950.0005.324.10015.274.100
38Ostali rashodi200.00083.900283.900
381Tekuće donacije200.00083.900283.900
     
K200022SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA6.000.000-6.000.000
35Subvencije6.000.000-6.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora6.000.000-6.000.000
     
K200024OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA11.724.000-6.161.1005.562.900
31Rashodi za zaposlene211.000-211.000
311Plaće (Bruto)211.000-211.000
32Materijalni rashodi520.000-368.100151.900
321Naknade troškova zaposlenima2.000-2.000
323Rashodi za usluge483.000-351.800131.200
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.000-14.30020.700
35Subvencije3.000.000-1.140.0001.860.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru300.000300.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora3.000.000-1.440.0001.560.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.893.000-3.782.0002.111.000
361Pomoći inozemnim vladama409.000-409.000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.900.000-2.789.0002.111.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.000-584.000
38Ostali rashodi2.100.000-660.0001.440.000
382Kapitalne donacije2.100.000-660.0001.440.000
     
2002PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI844.626.000218.049.7001.062.675.700
     
A200004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH4.674.0004.674.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.674.0004.674.000
363Pomoći unutar općeg proračuna4.674.0004.674.000
     
A200005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE3.000.000-2.093.500906.500
32Materijalni rashodi3.000.000-2.093.500906.500
323Rashodi za usluge3.000.000-2.093.500906.500
     
A200007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI2.100.0002.100.000
32Materijalni rashodi2.100.0002.100.000
323Rashodi za usluge2.100.0002.100.000
K200025PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI2.000.0004.610.0006.610.000
35Subvencije2.000.0004.610.0006.610.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.000-1.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.000.0005.610.0006.610.000
     
K200027POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE86.000.000-20.998.30065.001.700
35Subvencije51.000.000-6.042.20044.957.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru15.000.000-13.642.2001.357.800
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora36.000.0007.600.00043.600.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.000.000-8.000.0007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000-8.000.0007.000.000
38Ostali rashodi20.000.000-6.956.10013.043.900
382Kapitalne donacije20.000.000-6.956.10013.043.900
     
K200028POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE5.000.000-880.0004.120.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.000.000-880.0004.120.000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000.000-880.0004.120.000
     
K200030POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU40.000.00048.126.50088.126.500
35Subvencije26.700.00014.800.00041.500.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru12.000.000-9.000.0003.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.700.00023.800.00038.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna11.000.000-4.443.5006.556.500
363Pomoći unutar općeg proračuna11.000.000-4.443.5006.556.500
38Ostali rashodi2.300.00037.770.00040.070.000
382Kapitalne donacije2.300.00037.770.00040.070.000
     
K200031POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.500.000-1.500.000
35Subvencije1.000.000-1.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru500.000-500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora500.000-500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.000-500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000-500.000
     
K200032OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.000-1.000
38Ostali rashodi1.000-1.000
382Kapitalne donacije1.000-1.000
     
K200035PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA52.000.00072.520.000124.520.000
38Ostali rashodi52.000.00072.520.000124.520.000
382Kapitalne donacije52.000.00072.520.000124.520.000
     
K200036PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA100.000-100.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna100.000-100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000-100.000
     
K200038PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA16.000.00016.000.000
38Ostali rashodi16.000.00016.000.000
382Kapitalne donacije16.000.00016.000.000
K200040PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA635.925.000114.692.000750.617.000
32Materijalni rashodi250.000-250.000
323Rashodi za usluge250.000-250.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna635.050.000114.950.000750.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna635.050.000114.950.000750.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine625.000-8.000617.000
422Postrojenja i oprema625.000-8.000617.000
     
K200041POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA1.000.000-1.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.000-1.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.000-1.000.000
     
2003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA996.750.000-65.000.000931.750.000
     
A200008GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA996.750.000-65.000.000931.750.000
31Rashodi za zaposlene11.580.0001.390.00012.970.000
311Plaće (Bruto)8.880.000990.0009.870.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.100.0001.100.000
313Doprinosi na plaće1.600.000400.0002.000.000
32Materijalni rashodi981.950.000-66.295.000915.655.000
321Naknade troškova zaposlenima930.000-50.000880.000
322Rashodi za materijal i energiju120.000-75.00045.000
323Rashodi za usluge7.880.000-3.420.0004.460.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja973.020.000-62.750.000910.270.000
34Financijski rashodi50.00050.000
343Ostali financijski rashodi50.00050.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.880.0002.880.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.880.0002.880.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade50.00050.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine240.000-95.000145.000
422Postrojenja i oprema240.000-95.000145.000