Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1971

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 341.023.051 kune

– ukupne rashode u iznosu od 10.483.996 kuna

– višak u iznosu od 330.539.055 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja 28.162.631 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 155.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA258.207.71282.815.339341.023.051
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI258.207.71282.815.339341.023.051
RASHODI POSLOVANJA10.298.996-900.0009.398.996
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.000900.0001.085.000
UKUPNI RASHODI10.483.996010.483.996
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK247.723.71682.815.339330.539.055

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA28.000.000162.63128.162.631
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA155.000.0000155.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE462.714.7110462.714.711
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-583.438.427-82.977.970-666.416.397
NETO FINANCIRANJE-247.723.716-82.815.339-330.539.055
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA258.207.71282.815.339341.023.051
64Prihodi od imovine3.402.000834.0624.236.062
641Prihodi od financijske imovine3.402.000834.0624.236.062
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada254.705.71281.905.405336.611.117
652Prihodi po posebnim propisima254.705.71281.905.405336.611.117
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima100.00075.872175.872
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga100.00075.872175.872

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA10.298.996-900.0009.398.996
31Rashodi za zaposlene5.800.000-445.3155.354.685
311Plaće (Bruto)4.682.290-445.3154.236.975
312Ostali rashodi za zaposlene182.160182.160
313Doprinosi na plaće935.550935.550
32Materijalni rashodi3.398.996-318.0003.080.996
321Naknade troškova zaposlenima381.244-35.000346.244
322Rashodi za materijal i energiju381.244381.244
323Rashodi za usluge2.171.605-230.0001.941.605
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja464.903-53.000411.903
34Financijski rashodi100.00063.315163.315
343Ostali financijski rashodi100.00063.315163.315
38Ostali rashodi1.000.000-200.000800.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.000-200.000800.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.000900.0001.085.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine10.00010.000
412Nematerijalna imovina10.00010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine175.000900.0001.075.000
422Postrojenja i oprema75.00075.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.000900.0001.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE-247.723.716-82.815.339-330.539.055
Prijenos depozita iz prethodne godine462.714.711462.714.711
Prijenos depozita u sljedeću godinu-583.438.427-82.977.970-666.416.397
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA28.000.000162.63128.162.631
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja28.000.000162.63128.162.631
852Primici za obveznice28.000.000162.63128.162.631
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA155.000.000155.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici155.000.000155.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora155.000.000155.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
004HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA165.483.996165.483.996
     
4000UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA9.061.376-3.973.7705.087.606
     
A400000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.894.876-4.083.7704.811.106
31Rashodi za zaposlene4.845.780-2.613.7532.232.027
311Plaće (Bruto)4.214.061-2.540.8891.673.172
312Ostali rashodi za zaposlene163.944-72.86491.080
313Doprinosi na plaće467.775467.775
32Materijalni rashodi3.059.096-1.232.8881.826.208
321Naknade troškova zaposlenima343.120-158.935184.185
322Rashodi za materijal i energiju343.120-144.336198.784
323Rashodi za usluge1.954.444-884.2151.070.229
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja418.412-45.402373.010
34Financijski rashodi90.000-37.12952.871
343Ostali financijski rashodi90.000-37.12952.871
38Ostali rashodi900.000-200.000700.000
383Kazne, penali i naknade štete900.000-200.000700.000
     
K400000OPREMANJE67.50067.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine67.50067.500
422Postrojenja i oprema67.50067.500
     
K400001INFORMATIZACIJA99.000110.000209.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.0009.000
412Nematerijalna imovina9.0009.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine90.000110.000200.000
426Nematerijalna proizvedena imovina90.000110.000200.000
     
4002UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM155.898.4223.952.897159.851.319
     
A400002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE889.1723.207.8974.097.069
31Rashodi za zaposlene664.2212.168.4382.832.659
311Plaće (Bruto)234.1152.095.5742.329.689
312Ostali rashodi za zaposlene9.10872.86481.972
313Doprinosi na plaće420.998420.998
32Materijalni rashodi169.951939.2881.109.239
321Naknade troškova zaposlenima19.062123.935142.997
322Rashodi za materijal i energiju19.062144.336163.398
323Rashodi za usluge108.581664.215772.796
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.2466.80230.048
34Financijski rashodi5.000100.171105.171
343Ostali financijski rashodi5.000100.171105.171
38Ostali rashodi50.00050.000
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000
     
A400003ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE155.000.000155.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici155.000.000155.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora155.000.000155.000.000
     
K400002OPREMANJE3.7503.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.7503.750
422Postrojenja i oprema3.7503.750
     
K400003INFORMATIZACIJA5.500745.000750.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine500500
412Nematerijalna imovina500500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.000745.000750.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.000745.000750.000
     
4004MANDATNI POSLOVI524.19820.873545.071
     
A400004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE514.948-24.127490.821
31Rashodi za zaposlene289.999289.999
311Plaće (Bruto)234.114234.114
312Ostali rashodi za zaposlene9.1089.108
313Doprinosi na plaće46.77746.777
32Materijalni rashodi169.949-24.400145.549
321Naknade troškova zaposlenima19.06219.062
322Rashodi za materijal i energiju19.06219.062
323Rashodi za usluge108.580-10.00098.580
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.245-14.4008.845
34Financijski rashodi5.0002735.273
343Ostali financijski rashodi5.0002735.273
38Ostali rashodi50.00050.000
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000
     
K400004OPREMANJE3.7503.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.7503.750
422Postrojenja i oprema3.7503.750
     
K400005INFORMATIZACIJA5.50045.00050.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine500500
412Nematerijalna imovina500500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00045.00050.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.00045.00050.000