Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1972

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 33.387.702.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 33.037.702.000 kuna

– višak u iznosu od 350.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 350.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA32.605.702.000779.991.00033.385.693.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE2.000.0009.0002.009.000
UKUPNI PRIHODI32.607.702.000780.000.00033.387.702.000
RASHODI POSLOVANJA32.107.768.000801.770.00032.909.538.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE149.934.000-21.770.000128.164.000
UKUPNI RASHODI32.257.702.000780.000.00033.037.702.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK350.000.0000350.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA350.000.0000350.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.047.503.72001.047.503.720
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-1.047.503.7200-1.047.503.720
NETO FINANCIRANJE-350.000.0000-350.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA32.605.702.000779.991.00033.385.693.000
62Doprinosi25.411.400.000500.000.00025.911.400.000
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje25.411.400.000500.000.00025.911.400.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna4.530.809.000299.791.0004.830.600.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU40.809.000-1.209.00039.600.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima4.490.000.000300.000.0004.790.000.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.000.0001.000.000
64Prihodi od imovine10.600.00010.600.000
641Prihodi od financijske imovine10.000.00010.000.000
642Prihodi od nefinancijske imovine600.000600.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.650.843.000-20.000.0002.630.843.000
652Prihodi po posebnim propisima2.650.843.000-20.000.0002.630.843.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima2.050.0002.050.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga2.050.0002.050.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi200.000200.000
681Kazne i upravne mjere200.000200.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE2.000.0009.0002.009.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine2.000.0009.0002.009.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata2.000.0002.000.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava9.0009.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA32.107.768.000801.770.00032.909.538.000
31Rashodi za zaposlene302.790.0003.992.000306.782.000
311Plaće (Bruto)249.920.0003.448.000253.368.000
312Ostali rashodi za zaposlene12.090.00012.090.000
313Doprinosi na plaće40.780.000544.00041.324.000
32Materijalni rashodi169.390.000-55.523.000113.867.000
321Naknade troškova zaposlenima9.835.000-38.0009.797.000
322Rashodi za materijal i energiju16.015.0003.700.00019.715.000
323Rashodi za usluge136.000.000-58.285.00077.715.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa510.000510.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.030.000-900.0006.130.000
34Financijski rashodi21.720.00021.720.000
343Ostali financijski rashodi21.720.00021.720.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna123.867.000123.867.000
363Pomoći unutar općeg proračuna123.867.000123.867.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade31.479.681.000859.471.00032.339.152.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja31.479.381.000859.471.00032.338.852.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.000300.000
38Ostali rashodi10.320.000-6.170.0004.150.000
381Tekuće donacije200.000-100.000100.000
383Kazne, penali i naknade štete10.120.000-6.070.0004.050.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE149.934.000-21.770.000128.164.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.000.0002.000.000
412Nematerijalna imovina2.000.0002.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine127.934.000-18.770.000109.164.000
421Građevinski objekti66.000.000-16.000.00050.000.000
422Postrojenja i oprema17.250.000-1.227.00016.023.000
423Prijevozna sredstva1.650.0001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina43.034.000-1.543.00041.491.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini20.000.000-3.000.00017.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima20.000.000-3.000.00017.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE-350.000.000-350.000.000
Prijenos depozita iz prethodne godine1.047.503.7201.047.503.720
Prijenos depozita u sljedeću godinu-1.047.503.720-1.047.503.720
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA350.000.000350.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova350.000.000350.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti350.000.000350.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE32.257.702.0001.130.000.00033.387.702.000
     
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI30.923.503.0001.110.538.00032.034.041.000
     
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.544.600.000180.000.0004.724.600.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna35.744.00035.744.000
363Pomoći unutar općeg proračuna35.744.00035.744.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.508.856.000180.000.0004.688.856.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.508.856.000180.000.0004.688.856.000
     
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE4.500.000.000120.000.0004.620.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.500.000.000120.000.0004.620.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.500.000.000120.000.0004.620.000.000
     
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA860.000.00070.000.000930.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade860.000.00070.000.000930.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja860.000.00070.000.000930.000.000
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA11.400.000.000150.000.00011.550.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna75.584.00075.584.000
363Pomoći unutar općeg proračuna75.584.00075.584.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.324.416.000150.000.00011.474.416.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.324.416.000150.000.00011.474.416.000
     
A600004SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.283.080.000143.167.0001.426.247.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.539.00012.539.000
363Pomoći unutar općeg proračuna12.539.00012.539.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.270.541.000143.167.0001.413.708.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.270.541.000143.167.0001.413.708.000
     
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI2.510.000.0002.510.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.510.000.0002.510.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.510.000.0002.510.000.000
     
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.582.196.00017.804.0001.600.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.582.196.00017.804.0001.600.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.582.196.00017.804.0001.600.000.000
     
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ550.000.00020.000.000570.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade550.000.00020.000.000570.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja550.000.00020.000.000570.000.000
     
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM418.910.000-49.137.000369.773.000
31Rashodi za zaposlene262.440.0003.992.000266.432.000
311Plaće (Bruto)216.200.0003.448.000219.648.000
312Ostali rashodi za zaposlene10.590.00010.590.000
313Doprinosi na plaće35.650.000544.00036.194.000
32Materijalni rashodi146.470.000-53.179.00093.291.000
321Naknade troškova zaposlenima8.550.000-50.0008.500.000
322Rashodi za materijal i energiju14.020.0003.000.00017.020.000
323Rashodi za usluge118.700.000-56.229.00062.471.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500.000500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.700.000100.0004.800.000
34Financijski rashodi9.700.0009.700.000
343Ostali financijski rashodi9.700.0009.700.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade300.000300.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.000300.000
38Ostali rashodi50.00050.000
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000
     
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.472.000.000100.000.0001.572.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.472.000.000100.000.0001.572.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.472.000.000100.000.0001.572.000.000
     
A600010NAKNADE BRANITELJIMA11.500.0001.500.00013.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.500.0001.500.00013.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.500.0001.500.00013.000.000
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.206.400.00030.000.0001.236.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.206.400.00030.000.0001.236.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.206.400.00030.000.0001.236.400.000
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA163.176.000163.176.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade163.176.000163.176.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja163.176.000163.176.000
     
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE3.220.0003.220.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.220.0003.220.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.220.0003.220.000
     
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE30.000.000-5.000.00025.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.000.000-5.000.00025.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja30.000.000-5.000.00025.000.000
     
A600015SPECIJALIZACIJE276.000276.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade276.000276.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja276.000276.000
     
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA87.400.00010.000.00097.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade87.400.00010.000.00097.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja87.400.00010.000.00097.400.000
     
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI179.400.000179.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade179.400.000179.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja179.400.000179.400.000
     
A600018NAKNADA ŠTETE - PROFESIONALNE BOLESTI10.120.000-6.120.0004.000.000
38Ostali rashodi10.120.000-6.120.0004.000.000
383Kazne, penali i naknade štete10.120.000-6.120.0004.000.000
     
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA350.000.000350.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova350.000.000350.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti350.000.000350.000.000
     
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE111.225.000-21.676.00089.549.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.000.0002.000.000
412Nematerijalna imovina2.000.0002.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine89.225.000-18.676.00070.549.000
421Građevinski objekti66.000.000-16.000.00050.000.000
422Postrojenja i oprema16.950.000-1.127.00015.823.000
423Prijevozna sredstva1.650.0001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.625.000-1.549.0003.076.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini20.000.000-3.000.00017.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima20.000.000-3.000.00017.000.000
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.295.890.00019.450.0001.315.340.000
     
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.220.000.00022.000.0001.242.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.220.000.00022.000.0001.242.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.220.000.00022.000.0001.242.000.000
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM75.490.000-2.550.00072.940.000
31Rashodi za zaposlene40.350.00040.350.000
311Plaće (Bruto)33.720.00033.720.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.500.0001.500.000
313Doprinosi na plaće5.130.0005.130.000
32Materijalni rashodi22.920.000-2.450.00020.470.000
321Naknade troškova zaposlenima1.285.0001.285.000
322Rashodi za materijal i energiju1.995.000700.0002.695.000
323Rashodi za usluge17.300.000-2.150.00015.150.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.330.000-1.000.0001.330.000
34Financijski rashodi12.020.00012.020.000
343Ostali financijski rashodi12.020.00012.020.000
38Ostali rashodi200.000-100.000100.000
381Tekuće donacije200.000-100.000100.000
     
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA400.000400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.000400.000
422Postrojenja i oprema300.000-100.000200.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.000100.000200.000
     
6002PROJEKTI EU38.309.00012.00038.321.000
     
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA29.250.00029.250.000
32Materijalni rashodi70.00070.000
323Rashodi za usluge70.00070.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine29.250.000-70.00029.180.000
426Nematerijalna proizvedena imovina29.250.000-70.00029.180.000
     
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA4.290.0004.290.000
32Materijalni rashodi24.00024.000
323Rashodi za usluge24.00024.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.290.000-24.0004.266.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.290.000-24.0004.266.000
     
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA4.769.0004.769.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.769.0004.769.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.769.0004.769.000
     
A600035TEHDAS JOINT ACTION12.00012.000
32Materijalni rashodi12.00012.000
321Naknade troškova zaposlenima12.00012.000