Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1974

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.173.175.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.910.438.220 kuna

– višak u iznosu od 1.262.736.780 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 205.637.332 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.581.564.191 kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA2.924.975.800248.199.2003.173.175.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI2.924.975.800248.199.2003.173.175.000
RASHODI POSLOVANJA1.176.917.89537.146.1051.214.064.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE954.164.220-257.790.000696.374.220
UKUPNI RASHODI2.131.082.115-220.643.8951.910.438.220
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK793.893.685468.843.0951.262.736.780

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA370.500.000-164.862.668205.637.332
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.576.994.8914.569.3001.581.564.191
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.140.667.233-3.007.4241.137.659.809
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-728.066.027-296.403.703-1.024.469.730
NETO FINANCIRANJE-793.893.685-468.843.095-1.262.736.780
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA2.924.975.800248.199.2003.173.175.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna448.800.0008.000.000456.800.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU10.800.00010.800.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima420.000.0007.000.000427.000.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava18.000.0001.000.00019.000.000
64Prihodi od imovine95.328.10051.518.179146.846.279
641Prihodi od financijske imovine8.376.0003.600.22811.976.228
642Prihodi od nefinancijske imovine86.952.10047.917.951134.870.051
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada361.200191.300552.500
652Prihodi po posebnim propisima361.200191.300552.500
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima2.380.486.500188.489.7212.568.976.221
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga2.380.486.500188.489.7212.568.976.221

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA1.176.917.89537.146.1051.214.064.000
31Rashodi za zaposlene543.896.1828.664.135552.560.317
311Plaće (Bruto)419.570.2303.807.128423.377.358
312Ostali rashodi za zaposlene50.786.4403.493.85354.280.293
313Doprinosi na plaće73.539.5121.363.15474.902.666
32Materijalni rashodi318.202.55027.368.425345.570.975
321Naknade troškova zaposlenima18.732.5404.638.34123.370.881
322Rashodi za materijal i energiju132.952.28019.235.475152.187.755
323Rashodi za usluge141.465.3448.942.214150.407.558
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.052.386-5.447.60519.604.781
34Financijski rashodi314.329.8831.286.130315.616.013
342Kamate za primljene kredite i zajmove302.434.283-623.065301.811.218
343Ostali financijski rashodi11.895.6001.909.19513.804.795
38Ostali rashodi489.280-172.585316.695
381Tekuće donacije119.280-4.147115.133
383Kazne, penali i naknade štete370.000-168.438201.562
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE954.164.220-257.790.000696.374.220
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine41.500.00013.860.00055.360.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.00025.000.00055.000.000
412Nematerijalna imovina11.500.000-11.140.000360.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine662.457.400-271.650.000390.807.400
421Građevinski objekti644.957.400-272.890.000372.067.400
422Postrojenja i oprema5.300.000-2.910.0002.390.000
423Prijevozna sredstva10.200.0003.450.00013.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.000700.0002.700.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini250.206.820250.206.820
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima250.206.820250.206.820

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE-793.893.685-468.843.095-1.262.736.780
Prijenos depozita iz prethodne godine1.140.667.233-3.007.4241.137.659.809
Prijenos depozita u sljedeću godinu-728.066.027-296.403.703-1.024.469.730
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA370.500.000-164.862.668205.637.332
84Primici od zaduživanja370.500.000-164.862.668205.637.332
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru285.500.000-113.944.205171.555.795
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora85.000.000-50.918.46334.081.537
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.576.994.8914.569.3001.581.564.191
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.576.994.8914.569.3001.581.564.191
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru375.787.3121.068.701376.856.013
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.201.207.5793.500.5991.204.708.178

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
007HRVATSKE AUTOCESTE3.708.077.006-216.074.5953.492.002.411
     
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE743.366.612-2.399.030740.967.582
     
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE714.366.6127.500.970721.867.582
31Rashodi za zaposlene543.896.1828.664.135552.560.317
311Plaće (Bruto)419.570.2303.807.128423.377.358
312Ostali rashodi za zaposlene50.786.4403.493.85354.280.293
313Doprinosi na plaće73.539.5121.363.15474.902.666
32Materijalni rashodi158.085.550-2.899.775155.185.775
321Naknade troškova zaposlenima18.732.5404.638.34123.370.881
322Rashodi za materijal i energiju28.825.280108.74028.934.020
323Rashodi za usluge85.475.344-2.199.25183.276.093
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.052.386-5.447.60519.604.781
34Financijski rashodi11.895.6001.909.19513.804.795
343Ostali financijski rashodi11.895.6001.909.19513.804.795
38Ostali rashodi489.280-172.585316.695
381Tekuće donacije119.280-4.147115.133
383Kazne, penali i naknade štete370.000-168.438201.562
     
K700000OPREMANJE5.300.000-2.910.0002.390.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.300.000-2.910.0002.390.000
422Postrojenja i oprema5.300.000-2.910.0002.390.000
     
K700001INFORMATIZACIJA13.500.000-10.440.0003.060.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine11.500.000-11.140.000360.000
412Nematerijalna imovina11.500.000-11.140.000360.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.000.000700.0002.700.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.000700.0002.700.000
     
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA10.200.0003.450.00013.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.200.0003.450.00013.650.000
423Prijevozna sredstva10.200.0003.450.00013.650.000
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.138.477.0751.984.5381.140.461.613
     
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU83.355.727-1.764.70781.591.020
34Financijski rashodi26.485.499-1.918.74124.566.758
342Kamate za primljene kredite i zajmove26.485.499-1.918.74124.566.758
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova56.870.228154.03457.024.262
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru56.870.228154.03457.024.262
     
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.055.121.3483.749.2451.058.870.593
34Financijski rashodi245.272.9601.504.233246.777.193
342Kamate za primljene kredite i zajmove245.272.9601.504.233246.777.193
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova809.848.3882.245.012812.093.400
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora809.848.3882.245.012812.093.400
     
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA740.952.0991.961.697742.913.796
     
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU347.549.944886.921348.436.865
34Financijski rashodi28.632.860-27.74628.605.114
342Kamate za primljene kredite i zajmove28.632.860-27.74628.605.114
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova318.917.084914.667319.831.751
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru318.917.084914.667319.831.751
     
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA393.402.1551.074.776394.476.931
34Financijski rashodi2.042.964-180.8111.862.153
342Kamate za primljene kredite i zajmove2.042.964-180.8111.862.153
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova391.359.1911.255.587392.614.778
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora391.359.1911.255.587392.614.778
     
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA925.164.220-247.890.000677.274.220
     
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA674.957.400-247.890.000427.067.400
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.00025.000.00055.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.00025.000.00055.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine644.957.400-272.890.000372.067.400
421Građevinski objekti644.957.400-272.890.000372.067.400
     
K700004IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE250.206.820250.206.820
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini250.206.820250.206.820
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima250.206.820250.206.820
     
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA160.117.00030.268.200190.385.200
     
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE160.117.00030.268.200190.385.200
32Materijalni rashodi160.117.00030.268.200190.385.200
322Rashodi za materijal i energiju104.127.00019.126.735123.253.735
323Rashodi za usluge55.990.00011.141.46567.131.465