Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1975

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 753.129.782 kune

– ukupne rashode u iznosu od 976.445.954 kune

– manjak u iznosu od 223.316.172 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 205.940.118 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA878.424.699-127.808.620750.616.079
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE600.0001.913.7032.513.703
UKUPNI PRIHODI879.024.699-125.894.917753.129.782
RASHODI POSLOVANJA688.146.038-5.640.225682.505.813
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE417.874.140-123.933.999293.940.141
UKUPNI RASHODI1.106.020.178-129.574.224976.445.954
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-226.995.4793.679.307-223.316.172

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.305.019-1.364.901205.940.118
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA53.000.000053.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE72.690.460072.690.460
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU0-2.314.406-2.314.406
NETO FINANCIRANJE226.995.479-3.679.307223.316.172
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022
6PRIHODI POSLOVANJA878.424.699-127.808.620750.616.079
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna651.680.478-118.934.000532.746.478
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.746.4782.746.478
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima545.617.000-15.617.000530.000.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava103.317.000-103.317.000
64Prihodi od imovine52.343.028-11.564.42740.778.601
641Prihodi od financijske imovine673.00099.079772.079
642Prihodi od nefinancijske imovine51.670.028-11.663.50640.006.522
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima174.401.1932.689.807177.091.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga174.401.1932.689.807177.091.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE600.0001.913.7032.513.703
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine600.0001.913.7032.513.703
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava600.0001.913.7032.513.703

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022
3RASHODI POSLOVANJA688.146.038-5.640.225682.505.813
31Rashodi za zaposlene234.416.5006.792.472241.208.972
311Plaće (Bruto)182.207.6624.775.176186.982.838
312Ostali rashodi za zaposlene16.221.5001.081.47217.302.972
313Doprinosi na plaće35.987.338935.82436.923.162
32Materijalni rashodi433.466.538-14.380.697419.085.841
321Naknade troškova zaposlenima21.548.48021.548.480
322Rashodi za materijal i energiju144.697.254-3.411.354141.285.900
323Rashodi za usluge260.265.304-18.333.478241.931.826
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa336.000336.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.619.5007.364.13513.983.635
34Financijski rashodi13.961.000550.00014.511.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.550.000450.0009.000.000
343Ostali financijski rashodi5.411.000100.0005.511.000
38Ostali rashodi6.302.0001.398.0007.700.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.0001.398.0007.700.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE417.874.140-123.933.999293.940.141
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine386.374.140-118.933.999267.440.141
423Prijevozna sredstva373.254.140-114.113.999259.140.141
426Nematerijalna proizvedena imovina13.120.000-4.820.0008.300.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini31.500.000-5.000.00026.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.100.0001.100.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima30.000.000-5.000.00025.000.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400.000400.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022
NETO FINANCIRANJE226.995.479-3.679.307223.316.172
Prijenos depozita iz prethodne godine72.690.46072.690.460
Prijenos depozita u sljedeću godinu-2.314.406-2.314.406
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.305.019-1.364.901205.940.118
84Primici od zaduživanja207.305.019-1.364.901205.940.118
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada207.305.019-1.364.901205.940.118
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA53.000.00053.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova53.000.00053.000.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada23.900.00023.900.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.00029.100.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ1.159.020.178-129.574.2241.029.445.954
     
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE679.596.038-6.090.225673.505.813
     
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE679.596.038-6.090.225673.505.813
31Rashodi za zaposlene234.416.5006.792.472241.208.972
311Plaće (Bruto)182.207.6624.775.176186.982.838
312Ostali rashodi za zaposlene16.221.5001.081.47217.302.972
313Doprinosi na plaće35.987.338935.82436.923.162
32Materijalni rashodi433.466.538-14.380.697419.085.841
321Naknade troškova zaposlenima21.548.48021.548.480
322Rashodi za materijal i energiju144.697.254-3.411.354141.285.900
323Rashodi za usluge260.265.304-18.333.478241.931.826
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa336.000336.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.619.5007.364.13513.983.635
34Financijski rashodi5.411.000100.0005.511.000
343Ostali financijski rashodi5.411.000100.0005.511.000
38Ostali rashodi6.302.0001.398.0007.700.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.0001.398.0007.700.000
     
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA61.550.000450.00062.000.000
     
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA61.550.000450.00062.000.000
34Financijski rashodi8.550.000450.0009.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.550.000450.0009.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova53.000.00053.000.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada23.900.00023.900.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.00029.100.000
     
9002PROGRAM ULAGANJA417.874.140-123.933.999293.940.141
     
K900000NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA373.254.140-114.113.999259.140.141
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine373.254.140-114.113.999259.140.141
423Prijevozna sredstva373.254.140-114.113.999259.140.141
     
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE30.000.000-5.000.00025.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini30.000.000-5.000.00025.000.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima30.000.000-5.000.00025.000.000
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE14.620.000-4.820.0009.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.120.000-4.820.0008.300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina13.120.000-4.820.0008.300.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.500.0001.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.100.0001.100.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400.000400.000