Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1976

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.088.633.100 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.726.099.800 kuna

– manjak u iznosu od 637.466.700 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 842.500.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 178.634.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA2.268.243.500-179.610.4002.088.633.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI2.268.243.500-179.610.4002.088.633.100
RASHODI POSLOVANJA1.175.850.000106.514.8001.282.364.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.949.171.000-505.436.0001.443.735.000
UKUPNI RASHODI3.125.021.000-398.921.2002.726.099.800
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-856.777.500219.310.800-637.466.700

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA950.000.000-107.500.000842.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA181.250.000-2.616.000178.634.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE94.209.425094.209.425
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-6.181.925-114.426.800-120.608.725
NETO FINANCIRANJE856.777.500-219.310.800637.466.700
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA2.268.243.500-179.610.4002.088.633.100
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.010.743.500-136.710.4001.874.033.100
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU85.600.000333.00085.933.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.256.309.000153.918.6091.410.227.609
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava75.250.5001.229.60076.480.100
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava593.584.000-292.191.609301.392.391
64Prihodi od imovine28.500.000-2.900.00025.600.000
641Prihodi od financijske imovine3.300.000-2.750.000550.000
642Prihodi od nefinancijske imovine25.000.00025.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove200.000-150.00050.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima229.000.000-40.000.000189.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga229.000.000-40.000.000189.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA1.175.850.000106.514.8001.282.364.800
31Rashodi za zaposlene737.500.00044.797.000782.297.000
311Plaće (Bruto)583.500.00026.500.000610.000.000
312Ostali rashodi za zaposlene56.000.00014.000.00070.000.000
313Doprinosi na plaće98.000.0004.297.000102.297.000
32Materijalni rashodi404.550.00049.300.000453.850.000
321Naknade troškova zaposlenima31.500.0002.000.00033.500.000
322Rashodi za materijal i energiju106.900.00035.000.000141.900.000
323Rashodi za usluge213.700.00010.800.000224.500.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja51.650.0001.500.00053.150.000
34Financijski rashodi29.500.0006.517.80036.017.800
342Kamate za primljene kredite i zajmove24.633.0001.717.80026.350.800
343Ostali financijski rashodi4.867.0004.800.0009.667.000
38Ostali rashodi4.300.0005.900.00010.200.000
381Tekuće donacije300.000-100.000200.000
383Kazne, penali i naknade štete4.000.0006.000.00010.000.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.949.171.000-505.436.0001.443.735.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine42.110.000-19.510.00022.600.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva42.110.000-19.510.00022.600.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.907.061.000-485.926.0001.421.135.000
421Građevinski objekti1.679.701.000-390.025.0001.289.676.000
422Postrojenja i oprema189.298.000-102.198.20087.099.800
423Prijevozna sredstva950.00019.929.20020.879.200
426Nematerijalna proizvedena imovina37.112.000-13.632.00023.480.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
Pod-
skupina
 
Plan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
NETO FINANCIRANJE856.777.500-219.310.800637.466.700
Prijenos depozita iz prethodne godine94.209.42594.209.425
Prijenos depozita u sljedeću godinu-6.181.925-114.426.800-120.608.725
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA950.000.000-107.500.000842.500.000
84Primici od zaduživanja950.000.000-107.500.000842.500.000
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada60.000.000-7.500.00052.500.000
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru445.000.000445.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora445.000.000-100.000.000345.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA181.250.000-2.616.000178.634.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova181.250.000-2.616.000178.634.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada129.700.000-2.686.000127.014.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.550.00070.00051.620.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2022.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2022.
011HŽ INFRASTRUKTURA3.306.271.000-401.537.2002.904.733.800
     
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.181.413.000129.149.0001.310.562.000
     
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.151.217.000104.797.0001.256.014.000
31Rashodi za zaposlene737.500.00044.797.000782.297.000
311Plaće (Bruto)583.500.00026.500.000610.000.000
312Ostali rashodi za zaposlene56.000.00014.000.00070.000.000
313Doprinosi na plaće98.000.0004.297.000102.297.000
32Materijalni rashodi404.550.00049.300.000453.850.000
321Naknade troškova zaposlenima31.500.0002.000.00033.500.000
322Rashodi za materijal i energiju106.900.00035.000.000141.900.000
323Rashodi za usluge213.700.00010.800.000224.500.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja51.650.0001.500.00053.150.000
34Financijski rashodi4.867.0004.800.0009.667.000
343Ostali financijski rashodi4.867.0004.800.0009.667.000
38Ostali rashodi4.300.0005.900.00010.200.000
381Tekuće donacije300.000-100.000200.000
383Kazne, penali i naknade štete4.000.0006.000.00010.000.000
K110000OPREMANJE1.550.0001.936.7003.486.700
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.550.0001.936.7003.486.700
422Postrojenja i oprema1.550.0001.936.7003.486.700
     
K110001INFORMATIZACIJA27.096.0002.402.10029.498.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine27.096.0002.402.10029.498.100
422Postrojenja i oprema18.996.000-3.597.90015.398.100
426Nematerijalna proizvedena imovina8.100.0006.000.00014.100.000
     
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA950.00019.929.20020.879.200
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine950.00019.929.20020.879.200
423Prijevozna sredstva950.00019.929.20020.879.200
     
K110003POSLOVNE ZGRADE600.00084.000684.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine600.00084.000684.000
421Građevinski objekti600.00084.000684.000
     
1101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA205.883.000-898.200204.984.800
     
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA205.883.000-898.200204.984.800
34Financijski rashodi24.633.0001.717.80026.350.800
342Kamate za primljene kredite i zajmove24.633.0001.717.80026.350.800
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova181.250.000-2.616.000178.634.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada129.700.000-2.686.000127.014.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.550.00070.00051.620.000
     
1102PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.918.975.000-529.788.0001.389.187.000
     
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET611.513.000-359.153.000252.360.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine7.500.000-4.400.0003.100.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva7.500.000-4.400.0003.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine604.013.000-354.753.000249.260.000
421Građevinski objekti531.080.000-286.225.000244.855.000
422Postrojenja i oprema72.933.000-68.528.0004.405.000
     
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET107.750.000-50.650.00057.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine107.750.000-50.650.00057.100.000
421Građevinski objekti107.750.000-50.650.00057.100.000
     
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET3.600.000-2.250.0001.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.600.000-2.250.0001.350.000
421Građevinski objekti3.600.000-2.250.0001.350.000
     
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB35.850.000-22.850.00013.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine35.850.000-22.850.00013.000.000
421Građevinski objekti35.850.000-22.850.00013.000.000
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE228.719.000-106.222.000122.497.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine228.719.000-106.222.000122.497.000
421Građevinski objekti103.888.000-54.581.00049.307.000
422Postrojenja i oprema95.819.000-32.009.00063.810.000
426Nematerijalna proizvedena imovina29.012.000-19.632.0009.380.000
     
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA931.543.00011.337.000942.880.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine34.610.000-15.110.00019.500.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva34.610.000-15.110.00019.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine896.933.00026.447.000923.380.000
421Građevinski objekti896.933.00026.447.000923.380.000