Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 131/2022 (8.11.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1977

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. studenoga 2022.

Klasa: 011-02/22-02/150

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22.) iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Sredstva za povrat troška poreza na dodanu vrijednost međunarodne institucije koja je na temelju zakona ili međunarodnog ugovora oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost planiraju se i izvršavaju s pozicija korisnika u čijoj je nadležnosti područje djelovanja međunarodne institucije.

(2) Nadležni korisnik, Porezna uprava i međunarodna institucija sklapaju sporazum u kojem utvrđuju način i uvjete povrata sredstava iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 4. podstavku 3. riječ: »financiraju« zamjenjuje se riječima: »predviđaju financirati«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Tijelo državne uprave nadležno za komponentu Obnova zgrada daje prethodnu suglasnost na ugovore iz stavka 4. podstavka 3. ovoga članka do ukupne visine procijenjenog troška investicije C6.1. R1-I2 iskazanog u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. uvećanog za 30 %, a iznad navedenog iznosa tijelo državne uprave nadležno za komponentu Obnova zgrada dužno je pribaviti prethodnu suglasnost ministra financija.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »podstavaka 1. i 2.« brišu se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 3.

U članku 31. stavku 7. riječi: »(»Narodne novine«, br. 12/22. i 46/22.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 12/22., 46/22., 55/22. i 85/22.)«.

Članak 4.

U članku 42. stavku 1. iznos: »44.192.385.071,00« zamjenjuje se iznosom: »40.452.642.451,00«.

U stavku 2. iznos: »32.347.242.889,00« zamjenjuje se iznosom: »33.600.143.689,00«.

U stavku 3. iznos: »2.912.765.019,00« zamjenjuje se iznosom: »2.684.726.312,00«.

U stavku 4. iznos: »2.621.304.891,00« zamjenjuje se iznosom: »2.623.258.191,00«.

Članak 5.

U članku 49. stavku 5. iznos: »450.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »731.241.237,00«.

Članak 6.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»Članak 49.a

(1) Iznimno od članka 49. ovoga Zakona, Vlada može na prijedlog Ministarstva odobriti jamstva vezano za zajmove i financijsku pomoć iz proračuna Europske unije koje Europska komisija odobrava Ukrajini.

(2) Iznos odobrenog jamstva iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi u godišnju vrijednost novih jamstava za 2022. godinu iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona, kao ni u iznos jamstvene zalihe iz članka 49. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 56. iznos: »65.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »125.000.000,00«.

Članak 8.

U članku 66. stavku 9. riječi: »(»Narodne novine«, br. 12/22. i 46/22.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 12/22., 46/22., 55/22. i 85/22.)«.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/33

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.