Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

1984

Na temelju članka 42. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 102/20, 10/21 i 117/21), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (»Narodne novine« broj 126/21 i 19/22), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjere antikorupcijske zaštite iz stavka 1. ovog članka, u skladu s odabranim postupkom nabave, provode se putem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) i to:

– postupaka nabave roba, usluga i radova

– zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima

– odluke o odabiru ili poništenju

– obavijest o sklopljenim ugovorima odnosno narudžbenicama.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 7. točki 2. riječi: »članka 6.« zamjenjuju se riječima: »članaka 5. i 6.«.

U stavku 7. točki 3. riječi: »članka 6.« zamjenjuju se riječima: »članaka 5. i 6.«.

U stavku 10. riječ: »Pravilnika« zamjenjuju se riječju: »članka«.

U stavku 13. točki 2. riječ: »Pravilnika« zamjenjuju se riječju: »članka«.

U stavku 14. riječ: »Pravilnika« zamjenjuju se riječju: »članka«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 7. točki 2. riječi: »članaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »članaka 5.a i 5.b«.

U točki 3. riječi: »članaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »članaka 5.a i 5.b«.

U stavku 18. riječi: »člancima 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »člancima 5.a i 5.b«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. riječi: »20.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »2.650 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »2.650 eura«.

U stavku 6. riječi: »20.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »2.650 eura«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude najmanje jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru ili putem elektroničke pošte ili putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

(2) Prije početka postupka nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju, te su dužni obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru na isti način na koji je i poslan Poziv na dostavu ponude.

(3) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(4) Poziv na dostavu ponuda sadržava najmanje:

− naziv i adresu, kontakt podatak Naručitelja

− osnovne informacije o predmetu nabave (opis, tehničke specifikacije, količina (okvirna ili točna, odnosno opseg)

− procijenjenu vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV)

− primjereni rok za podnošenje zahtjeva za pojašnjenje ili izmjenu Poziva na dostavu ponude te primjereni rok za produljenje rok za dostavu ponuda u slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda

− navod je li cijena promjenjiva ili nepromjenjiva, ako je cijena ponude promjenjiva, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponude određuje način i uvjete izmjene cijene

− ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe

− mjesto i rok izvršenja ili izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

− kriterij za odabir ponude koji se primjenjuje u postupku nabave

− način dostave ponuda, način i rok plaćanja

− primjereni rok za dostavu ponuda i dan koji je određen za dostavu ponuda.

(5) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati podatke o traženim jamstvima sukladno članku 8. ovog Pravilnika, uvjete sposobnosti ponuditelja sukladno članku 9. ovog Pravilnika te razloge za isključenje ponuditelja sukladno članku 10. ovog Pravilnika.

(6) Ako je Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda propisao razloge za isključenje ponuditelja, Naručitelj je dužan isključiti ponuditelja iz postupka nabave sukladno članku 10. ovog Pravilnika.

(7) Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(8) U postupku nabave Naručitelj je dužan odbiti ponudu ponuditelja ako utvrdi da je ponuđena cijena veća od iznosa iz stavka 1. ovog članka.

(9) Ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, ali ne prelazi vrijednost iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj takvu ponudu može prihvatiti ako ima ili će imati osigurana sredstva.

(10) Sadržaj Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, Obavijesti o odabiru / poništenju sadrži na odgovarajući način najmanje podatke iz članka 7. stavka 4., 22. i 24. ovog Pravilnika, osim odredbe koja se odnosi na rok za žalbu.

(11) U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno ovom članku, ponuditelji nemaju pravo žalbe.«.

Članak 6.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a i naslov iznad članka koji glase:

»POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 26.540,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO MANJE OD 66.360,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU RADOVA

Članak 5.a

(1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 26.540,00 eura odnosno za nabavu radova manju od 66.360,00 eura, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude najmanje jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru putem elektroničke pošte ili putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

(2) Prije početka postupka nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju, te su dužni obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru na isti način na koji je i poslan Poziv na dostavu ponude.

(3) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(4) Poziv na dostavu ponuda sadržava najmanje:

− naziv i adresu, kontakt podatak Naručitelja

− osnovne informacije o predmetu nabave (opis, tehničke specifikacije, količina (okvirna ili točna, odnosno opseg)

− procijenjenu vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV)

− primjereni rok za podnošenje zahtjeva za pojašnjenje ili izmjenu Poziva na dostavu ponude te primjereni rok za produljenje rok za dostavu ponuda u slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda

− navod je li cijena promjenjiva ili nepromjenjiva, ako je cijena ponude promjenjiva, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponude određuje način i uvjete izmjene cijene

− ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe

− mjesto i rok izvršenja ili izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

− kriterij za odabir ponude koji se primjenjuje u postupku nabave

− način dostave ponuda, način i rok plaćanja

− primjereni rok za dostavu ponuda i dan koji je određen za dostavu ponuda.

(5) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati podatke o traženim jamstvima sukladno članku 8. ovog Pravilnika, uvjete sposobnosti ponuditelja sukladno članku 9. ovog Pravilnika te razloge za isključenje ponuditelja sukladno članku 10. ovog Pravilnika.

(6) Ako je Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda propisao razloge za isključenje ponuditelja, Naručitelj je dužan isključiti ponuditelja iz postupka nabave sukladno članku 10. ovog Pravilnika.

(7) Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(8) U postupku nabave Naručitelj je dužan odbiti ponudu ponuditelja ako utvrdi da je ponuđena cijena veća od iznosa iz stavka 1. ovog članka.

(9) Ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, ali ne prelazi vrijednost iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj takvu ponudu može prihvatiti ako ima ili će imati osigurana sredstva.

(10) Sadržaj Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, Obavijesti o odabiru / poništenju sadrži na odgovarajući način najmanje podatke iz članka 7. stavka 4., 22. i 24. ovog Pravilnika, osim odredbe koja se odnosi na rok za žalbu.

(11) U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno ovom članku, ponuditelji nemaju pravo žalbe.«.

Članak 7.

Iza članka 5.a dodaje se članak 5.b i naslov iznad članka koji glase:

»POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 26.540,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 66.360,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA

Članak 5.b

(1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 26.540,00 eura i više, odnosno za nabavu radova od 66.360,00 eura i više, a do europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije (dalje u tekstu: europski prag), Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude putem EOJN RH – NABAVA OBNOVA na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta ili Poziv na dostavu ponude objaviti u EOJN RH – NABAVA OBNOVA.

(2) Prije početka postupka nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

(3) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(4) Poziv na dostavu ponuda sadržava najmanje:

− naziv i adresu, kontakt podatak Naručitelja

− osnovne informacije o predmetu nabave (opis, tehničke specifikacije, količina (okvirna ili točna, odnosno opseg), navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

− procijenjenu vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV)

− navod je li cijena promjenjiva ili nepromjenjiva, ako je cijena ponude promjenjiva, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponude određuje način i uvjete izmjene cijene

− ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe

− mjesto i rok izvršenja ili izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

− obvezne razloge za isključenje ponuditelja (kažnjavanost i postojanje dospjelih, a nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja) sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.

− kriterij za odabir ponude koji se primjenjuje u postupku nabave

− način dostave ponuda, način i rok plaćanja

− rok za dostavu ponuda koji ne smije biti kraći od 8 (osam) dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda, osim u slučaju kada Naručitelj objavljuje obavijest o nabavi u Službenom listu Europske unije, kada rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 13 (trinaest) dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda

− podaci o načinu i rokovima izjavljivanja žalbe.

(5) Naručitelj primjenjuje standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac).

(6) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati podatke o traženim jamstvima sukladno članku 8. ovog Pravilnika (vrsta, sredstvo, iznos i uvjeti jamstva), u kojem slučaju traženo jamstvo mora biti dostavljeno u roku određenom u Pozivu na dostavu ponuda.

(7) Naručitelj može za pojedinu nabavu u Pozivu na dostavu ponuda odrediti uvjete sposobnosti ponuditelja. Naručitelj može zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o nabavi.

(8) Naručitelj može obavijest o nabavi objaviti u Službenom listu Europske unije.

(9) Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od tri dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s člankom 9. i 10. ovog Pravilnika, osim ako već posjeduje te dokumente.

(10) Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno člancima 9. i 10. ovog Pravilnika.

(11) Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz Poziva na dostavu ponude, Naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 9. ovoga članka u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(12) Odredba stavka 9. ovoga članka ne primjenjuje se kod sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako se takvi ugovori sklapaju u skladu s člankom 6.a stavkom 11. ili stavkom 12. točkom 1. ovog Pravilnika.

(13) Ako Naručitelj u postupku nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 10. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

(14) Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.

(15) Upućivanje na određenu marku ili izvor iznimno je dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. U tom slučaju Naručitelj je obvezan u Pozivu na dostavu ponude navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

(16) Kriterij za odabir ponude (uz uvjet da ponuda ispunjava sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda) može biti:

− najniža cijena ili

− ekonomski najpovoljnija ponuda (kada je kriterij odabira ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda, uz cijenu određuje i kriterije poput kvalitete, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, roka izvršenja, roka isporuke, i sl., zatim relativni značaj svakog pojedinog kriterija i način njegova izračuna).

(17) Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponude najkasnije tijekom trećeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

(18) Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije 1 (jedan) dan prije roka određenog za dostavu ponuda, na isti način kao i Poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(19) U slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj je dužan razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 3 (tri) dana, računajući od dana objave izmjene.«.

Članak 8.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 200.000,00 kuna i više, odnosno za nabavu radova od 500.000,00 kn i više, a do europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije (dalje u tekstu: europski prag), Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude putem EOJN RH – NABAVA OBNOVA na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta ili Poziv na dostavu ponude objaviti u EOJN RH – NABAVA OBNOVA.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prije početka postupka nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

U stavku 4. podstavku 10. iza riječi: »određen za dostavu ponuda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim u slučaju kada Naručitelj objavljuje obavijest o nabavi u Službenom listu Europske unije, kada rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 13 (trinaest) dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Naručitelj primjenjuje standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac)«.

U stavku 7. iza riječi: »razine sposobnosti« dodaju se riječi: »koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o nabavi.

Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9., 10., 11. i 12. i 13. koji glase:

(8) Naručitelj može obavijest o nabavi objaviti u Službenom listu Europske unije.

(9) Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od tri dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s člankom 9. i 10. ovog Pravilnika, osim ako već posjeduje te dokumente.

(10) Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno člancima 9. i 10. ovog Pravilnika.

(11) Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz Poziva na dostavu ponude, Naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 9. ovoga članka u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(12) Odredba stavka 9. ovoga članka ne primjenjuje se kod sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako se takvi ugovori sklapaju u skladu s člankom 6.a stavkom 11. ili stavkom 12. točkom 1. ovog Pravilnika.

(13) Ako Naručitelj u postupku nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 10. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.«

Dosadašnji stavci od 8. do 13. postaju stavci od 14. do 19.

Članak 9.

U članku 6.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naručitelj može sklapati okvirne sporazume ako Poziv na dostavu ponude objavljuje u EOJN RH – NABAVA OBNOVA.«.

Članak 10.

U članku 6.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o nabavi prethodi elektronička dražba, ako je Poziv na dostavu ponude objavio u EOJN RH – NABAVA OBNOVA ili EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA ili u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma iz članka 6.a stavka 12. točaka 2. ili 3. ovoga Pravilnika, ako se sadržaj poziva na dostavu ponude, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.«.

Članak 11.

U članku 7. iza stavka 11. dodaju se novi stavci 12., 13., i 14. koji glase:

»(12) Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. zaprimljene su najmanje tri valjane ponude

2. cijena ili trošak ponude su više od 20 % niži od cijene ili troška drugorangirane valjane ponude, i

3. cijena ili trošak ponude su više od 50 % niži od prosječne cijene ili troška preostalih valjanih ponuda.

(13) Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude, ako se čini da je ona izuzetno niska i iz drugih razloga osim onih navedenih u stavku 12. ovoga članka.

(14) Zahtjev naručitelja te objašnjenje ponuditelja sastavni su dijelovi zapisnika o pregledu i ocjeni.«.

Dosadašnji stavci 12. i 13., postaju stavci 15. i 16.

Iza dosadašnjeg stavka 14. koji postaje stavak 17. dodaju se novi stavci 18., 19., i 20. koji glase:

»(18) Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna Pozivu na dostavu ponude, ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili je Naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.

(19) Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

(20) Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja nije relevantna za ugovor o nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve Naručitelja propisane Pozivom na dostavu ponude.«.

Dosadašnji stavci od 15. do 28. postaju stavci od 21. do 34.

Članak 12.

U članku 10. stavku 4. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 2.«.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10., 11., 12. i 13. koji sada glase:

»(10) Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

(11) Poduzimanje mjera iz stavka 10. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

(12) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(13) Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.«.

Članak 13.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u Pozivu na dostavu ponude u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

(2) Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti sukladno stavku 1. ovog članka ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

(3) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelje

3. svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora o nabavi.

(4) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 50 % vrijednosti prvotnog ugovora.

(5) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave, bez provjeravanja jesu li ispunjeni uvjeti o bitnoj izmjeni ugovora sukladno stavcima 6. i 7. ovog članka, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova

2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o nabavi robe ili usluga, odnosno manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o nabavi radova

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

(6) Izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.

(7) Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak nabave

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz stavka 8. ovog članka.

(8) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1. primjene stavaka 1. i 2. ovog članka

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ovoga Pravilnika

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

(9) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena po stavcima 3., 4. ili 5. ovog članka, ograničenja iz navedenih stavaka procjenjuju se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena po pojedinom stavku.

(10) Ugovor tijekom izvršenja može se mijenjati u kumulativu temeljem odredaba stavaka 3. do 5. ovog članka, ali pod uvjetima navedenima u tim stavcima.

(11) Naručitelj je obvezan za svaku izmjenu ugovora iz stavaka 3. i 4. ovoga članka sklopiti dodatak ugovoru i poslati obavijest o izmjeni na objavu u EOJN RH u roku od 30 (trideset) dana od izmjene ugovora.

(12) Na Naručitelju je teret dokazivanja nastalih okolnosti iz stavaka 3. i 4. ovog članka te je potrebno osigurati odgovarajući revizijski trag te detaljno obrazložiti razloge, okolnosti i odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom.

(13) Odredbe ovog članka o izmjenama ugovora o nabavi na odgovarajući način se primjenjuju i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.

(14) Ako je do povećanja ugovora došlo radi promjene ugovorene cijene u slučaju promjenjive cijene ili prema članku 627. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05 do 126/21), osnova za izračun maksimalnog povećanja cijene iz stavaka 3. i 4. ovog članka je ažurirana ukupna vrijednost ugovora.

(15) U iznimnim slučajevima kada je potreba za žurnim postupanjem nastala zbog okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a nisu posljedica njegova djelovanja i/ili propuštanja te se odnose na potrebu očuvanja ljudskog života i zdravlja, imovine ili sprečavanje daljnje štete na imovini povezanoj s ugovorom, Naručitelj može, neovisno o iznosu predmeta nabave, a do europskog praga, sklopiti ugovor na način opisan u članku 5. ovog Pravilnika, pri čemu Naručitelj mora detaljno obrazložiti razloge i okolnosti te odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom te Odluku o odabiru javno objaviti na internet stranici Naručitelja.

(16) U slučaju iz stavka 15. ovog članka, žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru, u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, sadržaj Poziva na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

(17) Odredbe od stavka 1. do stavka 14. ovog članka odnose se na postupke nabave provedene sukladno članku 6. ovog Pravilnika.«.

Članak 14.

U članku 11. stavku 15. riječi: »u članku 5.« zamjenjuju se riječima: »u članku 5.a«.

U stavku 17. riječi: »članku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 5.b«.

Članak 15.

U članku 12. stavku 1. riječi: »članku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 5.b«.

Članak 16.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 10.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 2.000.000,00 kuna

2. 0,5 % procijenjene vrijednosti nabave, za procijenjenu vrijednost nabave od 2.000.000,01 kuna do europskog praga.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 10.000,00 kuna.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 17.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 1.320,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave do 265.440,00 eura

2. 0,5 % procijenjene vrijednosti nabave, za procijenjenu vrijednost nabave od 265.440,01 eura do europskog praga

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 1.320,00 eura.

(3) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

(8) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.«.

Članak 18.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje područje javne nabave.

Članak 19.

Postupci nabave pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama pravilnika koji je bio na snazi u trenutku pokretanja postupka.

Članak 20.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti članci 5. i 6. i naslovi iznad tih članaka i članak 22. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 14. studenoga 2022. godine, osim članaka 3., 4., 6., 7., 14., 15. i 17. ovoga Pravilnika, koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-01/233

Urbroj: 531-03-01-01/12-22-5

Zagreb, 2. studenoga 2022.

Ministar
Ivan Paladina, v. r.