Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

1985

Na temelju članka 25. stavka 11. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz suglasnost ministra zdravstva, ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, u standardu višem od onoga koji im se osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Pod zdravstvenom zaštitom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se:

a) bolnička medicinska rehabilitacija

b) potrebna ortopedska i druga pomagala kada ovo pravo nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, a odnosi se na pravo na potpunu ili djelomičnu naknadu troškova izrade ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kada su troškovi izrade ortopedskih i drugih pomagala veći od onih koji su odobreni u skladu s propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja

c) lijekovi i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje kojim se osigurao za pokriće tih sudjelovanja i

d) naknada dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu, kada je liječenje u inozemstvu odobreno rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a pratnja druge osobe nije odobrena od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se s ciljem ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma i zdravlja te podizanja neovisnosti i integracije osoba s invaliditetom i osoba s onesposobljavajućim zdravstvenim stanjima i komorbiditetom.

Članak 4.

Prednost pri ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju pod jednakim uvjetima ima HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine oštećenja organizma.

Članak 5.

(1) Kada je korisnik bolničke medicinske rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kojem je radi utjecaja dodatnog onesposobljavajućeg zdravstvenog stanja potrebna pratnja za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije, tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će financirati troškove smještaja i prijevoza pratnje.

(2) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije prilikom davanja nalaza i mišljenja.

Članak 6.

(1) Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju s kojima Ministarstvo ugovori pružanje usluga radi ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) i ovom Pravilniku.

(2) U koju će se ustanovu iz stavka 1. ovoga članka korisnik uputiti određuje Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije prilikom davanja nalaza i mišljenja.

POGLAVLJE II.
UTVRĐIVANJE UVJETA

Članak 7.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) oštećenje organizma i zdravlja nastalo u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

b) nemogućnost i neprimjenjivost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi

c) postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i

d) ne postoje kontraindikacije za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i drugi medicinski razlozi za uskratu bolničke medicinske rehabilitacije.

Članak 8.

(1) Korisnik može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovoga Pravilnika jedanput godišnje, u trajanju od 14 dana, a najdulje četiri tjedna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovoga Pravilnika dvaput godišnje u slučaju da Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije ocijeni da postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije.

Članak 9.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ne može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju dok postoje sljedeće kontraindikacije:

a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji, te patološka trudnoća

b) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W, tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm

c) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije ili

d) druga stanja i bolesti koje utvrdi Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije.

Članak 10.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata može se uskratiti bolnička medicinska rehabilitacija ako:

a) je ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika ili Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 104/18), po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika

b) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije ocijeni da ne postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije

c) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije ocijeni da postoje kontraindikacije za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije

d) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije ocijeni da postoje drugi medicinski razlozi za uskratu bolničke medicinske rehabilitacije ili

e) nisu ispunjeni drugi uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom.

POGLAVLJE III.
PODNOŠENJE I ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU

Članak 11.

(1) Zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju podnosi se Ministarstvu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika osobne iskaznice

b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 2)

d) mišljenje i nalaz doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi liječenja bolničkom medicinskom rehabilitacijom

e) odgovarajuća medicinska dokumentacija i

f) dokaz da je rana, ozljeda ili bolesti po osnovi koje se podnosi zahtjev posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

− preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata (ako zahtjev podnosi HRVI iz Domovinskog rata) ili

− preslika nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja kojim je utvrđena uzročno-posljedična veza između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj bez statusa HRVI iz Domovinskog rata)

(3) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(4) U slučaju ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji nema dokaz iz stavka 2. točke f) ovoga članka uputit će ga se na vještačenje nadležnom liječničkom vijeću radi utvrđivanja uzročno-posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ako Povjerenstvo za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju utvrdi da su ispunjeni ostali uvjeti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prije slanja predmeta na vještačenje potrebno je uz dokumentaciju iz stavka 2. točaka a) do e) ovoga članka pribaviti sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev za utvrđivanjem činjenica za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iznad standarda iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Obrazac broj 7)

b) ovjerena preslika zdravstvenog kartona (za zahtjeve na temelju bolesti) iz vremena prije početka Domovinskog rata i nadalje – svaki list ovjeren pečatom, potpisom i faksimilom liječnika iz Doma zdravlja

c) potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdana od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdana od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

d) ratni put.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju bez utvrđivanja jesu li rana, ozljeda ili bolest posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako kod njega postoje sljedeća teška medicinska, odnosno zdravstvena stanja:

a) teški neurološki poremećaji (CVI, Parkinsonova bolest, ALS)

b) teški kardiovaskularni poremećaji (infarkt miokarda, kardiomiopatija i dr.)

c) ozljede i bolesti kralježnice (paraplegija, tetraplegija, hemiplegija) ili

d) druga teška medicinska, odnosno zdravstvena stanja prema mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju.

Članak 12.

(1) Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite i to na temelju medicinske dokumentacije korisnika i na temelju nalaza i mišljenja doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju može dati i doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se korisnik liječi kada je potreban premještaj u specijalnu bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju na temelju medicinske dokumentacije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka korisnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na sanitetski prijevoz propisane pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo i utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(4) Prijedlog za produljenje medicinske rehabilitacije daje doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolničke zdravstvene ustanove u kojoj je korisnik na medicinskoj rehabilitaciji na temelju medicinske dokumentacije.

Članak 13.

O zahtjevu za ostvarivanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju odlučuje se na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije (Obrazac broj 3).

Članak 14.

(1) Ministar hrvatskih branitelja odlukom imenuje Povjerenstvo za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuju se:

a) specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – predsjednik Povjerenstva

b) specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – član Povjerenstva

c) specijalist ortopedije i traumatologije – član Povjerenstva

d) specijalist kirurgije ili specijalist neurologije – član Povjerenstva i

e) diplomirani pravnik, predstavnik Ministarstva – član Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće zadatke:

a) razmatra zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju i po tome zahtjevu daje mišljenje o uskratiti ili suglasnosti za provođenjem bolničke medicinske rehabilitacije

b) odlučuje o trajanju bolničke medicinske rehabilitacije i u koju će ustanovu će uputiti korisnika

c) po hitnom postupku daje mišljenje o smještaju u bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine koji je ostvario pravo na njegovatelja, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad njegovatelja u trajanju do 42 dana po zahtjevu nadležnog upravnog tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, sukladno posebnom propisu

d) utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 5. i članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(5) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može pozvati korisnika na osobni pregled, te zatražiti dodatnu medicinsku dokumentaciju.

(6) Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

DIO TREĆI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREMA PROPISIMA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 15.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na ortopedska i druga pomagala koje nisu utvrđena kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju za oštećenje organizma nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Članak 16.

Prednost pri ostvarivanju prava iz članka 15. ovoga Pravilnika imaju HRVI iz Domovinskog rata 100 % I. skupine.

Članak 17.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 15. ovoga Pravilnika podnosi se Ministarstvu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 4).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika osobne iskaznice

b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) ovjerena tiskanica potvrde propisana aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje oblik i sadržaj potvrda za ortopedska i druga pomagala ili rješenje

d) predračun tvrtke specijalizirane i registrirane za izradu ortopedskih i ostalih pomagala koji glasi na podnositelja zahtjeva, s iskazanom cijenom koja čini stvarnu vrijednost predmetnog pomagala, umanjenom za iznos koji odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

e) dokaz da je rana, ozljeda ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (pribaviti samo kada korisnik po prvi puta ostvaruje pravo iz stavka 1. ovoga članka):

− preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata (ako zahtjev podnosi HRVI iz Domovinskog rata) ili

− preslika nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja kojim je utvrđena uzročno- posljedična veza između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj bez statusa HRVI iz Domovinskog rata)

f) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata)

(3) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(4) U slučaju ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji nema dokaz iz stavka 2. točke e) ovoga članka uputit će ga se na vještačenje nadležnom liječničkom vijeću radi utvrđivanja uzročno-posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ako Povjerenstvo za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala utvrdi da su ispunjeni ostali uvjeti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prije slanja predmeta na vještačenje potrebno je uz dokumentaciju iz stavka 2. točaka a) do d) ovoga članka pribaviti sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev za utvrđivanjem činjenica za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iznad standarda iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Obrazac broj 7)

b) ovjerena preslika zdravstvenog kartona (za zahtjeve na temelju bolesti) iz vremena prije početka Domovinskog rata i nadalje- svaki list ovjeren pečatom, potpisom i faksimilom liječnika iz Doma zdravlja

c) potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdana od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdana od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

d) ratni put.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na ortopedska i druga pomagala koje nisu utvrđena kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju bez utvrđivanja jesu li rana, ozljeda ili bolest posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako kod njega postoje sljedeća teška medicinska, odnosno zdravstvena stanja:

a) amputacija ekstremiteta

b) teške neurološke, autoimune i zloćudne bolesti i stanja ili

c) druga teška medicinska stanja prema mišljenju Povjerenstva za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

Članak 18.

Pravo iz članka 15. ovoga Pravilnika ostvaruje na način sufinanciranja ili refundacije novčanog iznosa koji može biti jednak ili niži od iznosa kojeg odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ovisno o ukupnoj cijeni traženog pomagala od koje ukupno odobreni i isplaćeni iznos ne može biti viši.

Članak 19.

(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 15. ovoga Pravilnika odlučuje se na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio zapisnika sa sjednice Povjerenstva za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

Članak 20.

(1) Ministar hrvatskih branitelja odlukom imenuje Povjerenstvo za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuju se:

a) liječnik (specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije)

b) predstavnik HRVI iz Domovinskog rata 100 % I. skupine i

c) tri predstavnika Ministarstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka razmatra pristigle zahtjeve i daje mišljenje za ostvarivanje prava iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(5) Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

DIO ČETVRTI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA LIJEKOVE I LIJEČENJE S PRAVOM NA NAKNADU ZA SUDJELOVANJE U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE SUDJELOVANJE U CIJENI LIJEKA UTVRĐENOG DOPUNSKOM LISTOM LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 21.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da iznos koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata platio na ime naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno za sudjelovanje u cijeni lijeka, nadoknađuje Ministarstvo, ako:

a) se lijekovi izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koje je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđena sukladno članku 22. ovoga Pravilnika

b) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje iz članka 1. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju podnosi se Ministarstvu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 5).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika osobne iskaznice

b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) potvrda nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljiv plaćeni iznos na ime sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno sudjelovanja u cijeni lijeka, u slučaju kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje iz članka 1. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika

d) odgovarajuća medicinska dokumentacija

e) dokaz da je rana, ozljeda ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

− preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata (ako zahtjev podnosi HRVI) ili

− preslika nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja kojim je utvrđena uzročno posljedična veza između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj bez statusa HRVI)

f) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

(3) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(4) U slučaju ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji nema dokaz iz stavka 2. točke e) ovoga članka uputit će ga se na vještačenje nadležnom liječničkom vijeću radi utvrđivanja uzročno-posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ako Povjerenstvo za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja utvrdi da su ispunjeni ostali uvjeti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prije slanja predmeta na vještačenje potrebno je uz dokumentaciju iz stavka 2. točaka a) do d) ovoga članka pribaviti sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev za utvrđivanjem činjenica za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iznad standarda iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Obrazac broj 7)

b) ovjerena preslika zdravstvenog kartona (za zahtjeve na temelju bolesti) iz vremena prije početka Domovinskog rata i nadalje – svaki list ovjeren pečatom, potpisom i faksimilom liječnika iz Doma zdravlja

c) potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdana od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdana od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

d) ratni put.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju bez utvrđivanja jesu li rana, ozljeda ili bolest posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako kod njega postoje sljedeća teška medicinska, odnosno zdravstvena stanja:

a) preboljeli cerebrovaskualni inzult sa posljedicama koje uzrokuju dodatni invaliditet

b) multiplu sklerozu s težim deficitima koji uzrokuju dodatni invaliditet

c) preboljeli akutni koronarni sindrom s perkutanom koronarnom intervencijom

d) kronično bubrežno zatajenje koje zahtjeva kroničnu dijalizu

e) ulcerozni kolitis i Chronova bolest

f) maligne bolesti u terminalnoj fazi

g) šećerna bolest sa značajnim komplikacijama na očima, bubrezima i perifernim krvnim žilama

h) teške depresivne epizode i pokušaji suicida ili

i) druga teška zdravstvena, odnosno medicinska stanja prema mišljenju Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

Članak 23.

(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 21. ovoga Pravilnika odlučuje se na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio zapisnika sa sjednice Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

Članak 24.

(1) Ministar hrvatskih branitelja odlukom imenuje Povjerenstvo za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuju se:

a) liječnik internist ili psihijatar i

b) dva predstavnika Ministarstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće zadatke:

a) razmatra pristigle zahtjeve i daje prijedlog za odobravanje prava iz članka 21. ovoga Pravilnika i

b) razmatra pristigle zahtjeve i daje prijedlog za odobravanje prava iz članka 25. ovoga Pravilnika.

(5) Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

DIO PETI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ZA OSOBU KOJA PRATI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA RADI LIJEČENJA U INOZEMSTVU

Članak 25.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojemu je nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odobrilo liječenje u inozemstvu ima pravo na naknadu dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu (u daljnjem tekstu: pratitelj), kada pratnja druge osobe nije odobrena od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti samo ako se liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo u slučaju iz stavka 2. ovoga članka refundira ili sufinancira troškove putovanja za pratitelja najviše do iznosa kojeg bi za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na ime istih troškova odobrio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(4) Osim troškova iz stavka 3. ovoga članka, poslodavac kod kojega je zaposlen pratitelj ima pravo na namirenje naknade plaće isplaćene pratitelju u slučaju da pratitelj koristi plaćeni dopust za vremensko razdoblje za koje je hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata odobreno od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje liječenje u inozemstvu, računajući i vrijeme provedeno na putovanju.

Članak 26.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava pravo na naknadu dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu podnosi se Ministarstvu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 6).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i pratitelja

b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) preslika pravomoćnog rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvo izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

d) originalna karta za prijevoz izdana za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio korisnik, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

e) potvrda poslodavca o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje je vidljivo trajanje plaćenog dopusta i iznos isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu i broj žiroračuna poslodavca (u slučaju iz stavka 4. ovoga članka)

f) dokaz da je rana, ozljeda ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

− preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata (ako zahtjev podnosi HRVI) ili

− preslika nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja kojim je utvrđena uzročno- posljedična veza između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj bez statusa HRVI)

g) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

(3) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(4) U slučaju ako zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji nema dokaz iz stavka 2. točke f) ovoga članka uputit će ga se na vještačenje nadležnom liječničkom vijeću radi utvrđivanja uzročno-posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti po osnovi koje podnosi zahtjev i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ako Povjerenstvo utvrdi da su ispunjeni ostali uvjeti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prije slanja predmeta na vještačenje potrebno je uz dokumentaciju iz stavka 2. točaka a) do e) ovoga članka pribaviti sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev za utvrđivanjem činjenica za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iznad standarda iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Obrazac broj 7)

b) ovjerena preslika zdravstvenog kartona (za zahtjeve na temelju bolesti) iz vremena prije početka Domovinskog rata i nadalje- svaki list ovjeren pečatom, potpisom i faksimilom liječnika iz Doma zdravlja

c) potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdana od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdana od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

d) ratni put.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju bez utvrđivanja jesu li rana, ozljeda ili bolest posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ako kod njega postoje teška medicinska, odnosno zdravstvena stanja prema mišljenju Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

Članak 27.

(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 25. ovoga Pravilnika odlučuje se na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio zapisnika sa sjednice Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(3) Ministarstvo će iznos naknade troškova prijevoza za pratitelja isplatiti pratitelju na njegov tekući račun, a iznos naknade za plaćeni dopust poslodavcu pratitelja na njegov žiroračun.

DIO ŠESTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 104/18).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/11

Urbroj: 522-2/2-22-15

Zagreb, 16. rujna 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

ZAHTJEV KORISNIKA ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

(Dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja,
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb)

PODACI O KORISNIKU:
IME
PREZIME
JMBG
OIB
PODACI O STATUSU (zaokružiti):

a) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata


b) HRVI iz Domovinskog rata

DA

(navesti postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

NE

Do sada JESAM/NISAM podnosio zahtjev za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata

ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA
MOBITEL ILI TELEFON
E-adresa:

potpis

_________________________

Datum i mjesto

Obrazac broj 2

PRIJEDLOG IZABRANOG LIJEČNIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE/DR. LIJEČNIKA SPEC., ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU PUTEM MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

(Dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja,
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb)

1. PODACI O KORISNIKU

IME
PREZIME
JMBG ili OIB:

2. PODACI O LIJEČNIKU, PODNOSITELJU PRIJEDLOGA

IME I PREZIME, SPECIJALNOST
ZDRAVSTVENA USTANOVA
ADRESA I SJEDIŠTE
BROJ TELEFONA

3. PRIJEDLOG ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

UPUTNA DIJAGNOZA
 
NALAZ I MIŠLJENJE LIJEČNIKA SPECIJALISTA (ime i prezime, specijalnost, datum izdavanja)
 
STANJE POKRETNOSTI (zaokružiti)

a) pokretan

b) teže pokretan

c) kreće se uz pomagalo

d) nepokretan


4. POSTOJANJE KONTRAINDIKACIJA ZA PROVOĐENJE BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE: (zaokružiti, ako su prisutna neka od navedenih stanja):

a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji, patološka trudnoća

b) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W, tj. 300 Kpm, 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm

c) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije ili

d) druga stanja i bolesti (navesti koja) _______________________

5. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU:

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA: _______ (ukupan broj stranica)

PRIVITAK:

a) zahtjev korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju (Obrazac broj 1)

b) odgovarajuća medicinska dokumentacija

c) preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata

d) preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ili u postupku utvrđivanja uzročno posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

e) mišljenje i nalaz doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi liječenja bolničkom medicinskom rehabilitacijom

U ________________________________________
Potpis i faksimil doktora

Obrazac broj 3

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

POVJERENSTVO ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

KLASA:

URBROJ:

DATUM:

U ZAGREBU

Povjerenstvo za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju na temelju članka 14. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja i Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja nakon razmatranja zahtjeva za bolničku medicinsku rehabilitaciju za hrvatskog branitelja/HRVI iz Domovinskog rata

__________________iz __________________, rođen _______

(ime i prezime,)

DAJE SUGLASNOSTUSKRAĆUJE SUGLASNOST

TRAJANJE BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE
BOLEST/ZDRAVSTVENO STANJE RADI KOJE SE UPUĆUJE SE U ZDRAVSTVENU USTANOVU
  

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
ČLANOVI POVJERENSTVA:1.
2.
3.
4.

Potpis pregledane osobe1

___________________

Dostaviti:

1. korisniku

2. Podnositelju prijedloga – na znanje

3. U predmet

1 u slučajevima kada je osoba pozvana na pregled.

Obrazac broj 4

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Podaci o podnositelju zahtjeva

IME I PREZIME
JMBG
OIB
ADRESA STANOVANJA
TELEFON

Traženo pomagalo

__________________________________________________

__________________________________________________

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a) presliku osobne iskaznice

b) ovjerenu tiskanicu potvrde propisane aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje oblik i sadržaj potvrda za ortopedska i druga pomagala ili rješenje

c) predračun tvrtke specijalizirane i registrirane za izradu ortopedskih i ostalih pomagala koji glasi na podnositelja zahtjeva, s iskazanom cijenom koja čini stvarnu vrijednost predmetnog pomagala, umanjenom za iznos koji odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

d) presliku izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata

e) presliku odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ili u postupku utvrđivanja uzročno posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

f) presliku kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

U ___________________________________________
(Potpis podnositelja zahtjeva)

Obrazac broj 5

ZAHTJEV KORISNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIJEKOVE I LIJEČENJE S PRAVOM NA NAKNADU ZA SUDJELOVANJE U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE SUDJELOVANJE U CIJENI LIJEKA UTVRĐENOG DOPUNSKOM LISTOM LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PODACI O KORISNIKU
IME
PREZIME
JMBG
OIB
PODACI O STATUSU (zaokružiti):
a) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
b) HRVI iz Domovinskog rata

DA

(navesti postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

NE

Do sada JESAM/NISAM podnosio zahtjev za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata

ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA
MOBITEL ILI TELEFON

Datum i mjestopotpis
____________________________________

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a) presliku osobne iskaznice

b) medicinsku dokumentaciju

c) potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljiv plaćeni iznos na ime sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno sudjelovanja u cijeni lijeka, u slučaju kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje kojim se osigurao za pokriće tih sudjelovanja (račun)

d) presliku izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata

e) presliku odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ili u postupku utvrđivanja uzročno posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

f) presliku kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

Obrazac broj 6

ZAHTJEV KORISNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ZA OSOBU KOJA PRATI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA RADI LIJEČENJA U INOZEMSTVU

PODACI O KORISNIKU

IME
PREZIME
JMBG
OIB
PODACI O STATUSU:

Hrvatski branitelj

HRVI (navesti postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA
MOBITEL ILI TELEFON

Datum i mjestopotpis
____________________________________

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a) presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i pratitelja

b) presliku pravomoćnog rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvo izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

c) originalnu kartu za prijevoz izdanu za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio korisnik, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

d) potvrdu poslodavca o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje je vidljivo trajanje plaćenog dopusta i iznos isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu i broj žiro računa poslodavca (u slučaju iz članka 25. stavka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja)

e) presliku izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata

f) presliku odgovarajućeg nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata ili u postupku utvrđivanja uzročno posljedične veze između rane, ozljede ili bolesti radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

g) presliku kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

Obrazac broj 7

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJEM ČINJENICA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA IZNAD STANDARDA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Molim Ministarstvo hrvatskih branitelja da provede postupak radi utvrđivanja činjenica da li je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno čl. 25. st. 7. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21).

kojeg sam zadobio/la (opisati):

____________________________________________________________________________________________________

kao pripadnik/ca sljedeće/ih postrojbi:

naziv postrojbevrijeme pripadnosti postrojbi (od-do)
  
  
  

☐ NISAM podnosio/la zahtjev za priznavanjem statusa HRVI iz Domovinskog rata

☐ JESAM podnosio/la zahtjev za priznavanjem statusa HRVI iz Domovinskog rata. Zahtjev sam podnosio u razdoblju od __________ godine u nadležnom javnopravnom tijelu prema mjestu prebivališta u _________________________________________________

i to s osnove:

☐ ranjavanja
☐ ozljeđivanja
☐ oboljenja

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Upoznat/a sam da se sukladno Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava, te da se u druge svrhe neće koristiti. Također sam informiran/a o identitetu voditelja zbirke. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke, te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ___________, dana _________________________________
(potpis podnositelja zahtjeva)

Zahtjevu prilažem:

1. presliku osobne iskaznice

2. preslike medicinske dokumentacije (originali na uvid)

3. ovjerena preslika zdravstvenog kartona (za zahtjeve na temelju bolesti) iz vremena prije početka Domovinskog rata i nadalje – svaki list ovjeren pečatom, potpisom i faksimilom liječnika iz Doma zdravlja

4. potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdana od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdana od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (ako stranka raspolaže navedenim, u protivnom pribavit će se službenim putem)

5. ratni put (ako stranka raspolaže navedenim, u protivnom pribavit će se službenim putem)

6. drugo ______________________________________.