Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 132/2022 (9.11.2022.), Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje UCITS fondovima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1993

Na temelju članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 4., članka 22. stavka 2. i članka 68. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. studenoga 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O REGULATORNOM KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala,

– dodatni kapitalni zahtjevi za društva za upravljanje koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te upravljanja portfeljem,

– fiksni opći troškovi društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine koji se uzimaju u obzir kod izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje i

– sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokovi njegove dostave.

(2) Pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

– Zakon je Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021)

– Uredba je Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.)

(3) Drugi upotrijebljeni pojmovi imaju značenje kao u Zakonu.

(4) Osnova za izračun regulatornog kapitala društva za upravljanje su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga društva za upravljanje koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje financijsko izvještavanje društva za upravljanje.

(5) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

a) Uputa za izračun regulatornog kapitala društva za upravljanje (PRILOG 1),

b) Izvještaj o izračunu regulatornog kapitala (PRILOG 2).

Obveznik

Članak 2.

Obveznik održavanja regulatornog kapitala je društvo za upravljanje koje obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona.

Minimalni iznos regulatornog kapitala

Članak 3.

(1) Minimalni iznos regulatornog kapitala društva za upravljanje propisan je člankom 21. stavcima 1. i 3. Zakona.

(2) U strukturi minimalnog iznosa regulatornog kapitala osnovni kapital mora iznositi najmanje 75 % ukupnog minimalnog iznosa regulatornog kapitala.

Članak 4.

(1) Iznimno od članka 21. stavka 1. Zakona, regulatorni kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

a) zbroja iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, najnižeg iznosa kapitala mirovinskog društva koji je određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili

b) jedne četvrtine fiksnih općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine.

(2) Prilikom izračuna dodatnog iznosa kapitala iz točke a) stavka 1. ovoga članka, u izračun se, osim neto vrijednosti imovine investicijskih fondova, uključuje i neto vrijednost imovine dobrovoljnih mirovinskih fondova pod upravljanjem istog društva za upravljanje.

Izračun regulatornog kapitala

Članak 5.

(1) Regulatorni kapital društva za upravljanje čini zbroj iznosa osnovnog kapitala iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika i iznosa dopunskog kapitala iz članka 8. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na društvo za upravljanje osnovano kao dioničko društvo na odgovarajući način se primjenjuju i na društvo za upravljanje koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital

Članak 6.

Sastavni dijelovi osnovnog kapitala društva za upravljanje propisani su člankom 25. Uredbe.

Članak 7.

(1) Stavke koje se uključuju u redovni osnovni kapital društva za upravljanje te stavke koje umanjuju zbroj redovnog osnovnog kapitala društva za upravljanje definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 2. Redovni osnovni kapital Uredbe.

(2) Stavke koje se uključuju u dodatni osnovni kapital društva za upravljanje te stavke koje umanjuju zbroj dodatnog osnovnog kapitala društva za upravljanje definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 3. Dodatni osnovni kapital Uredbe.

Dopunski kapital

Članak 8.

Stavke koje se uključuju u dopunski kapital društva za upravljanje te stavke koje umanjuju zbroj dopunskog kapitala društva za upravljanje definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 4. Dopunski kapital Uredbe.

Opći zahtjevi

Članak 9.

Osim kriterija koji su navedeni u člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje je dužno ispunjavati i kriterije regulatornog kapitala društva za upravljanje definirane odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 6. Opći zahtjevi Uredbe.

Fiksni opći troškovi

Članak 10.

U skladu s člankom 21. stavkom 4. Zakona, društvo za upravljanje dužno je fiksne opće troškove računati na način kako je to propisano člankom 13. Uredbe (EU) 2019/2033 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/1455 оd 11. travnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalni zahtjev za investicijska društva na temelju fiksnih općih troškova (Tekst značajan za EGP) (SL L 229, 5. 9. 2022.)

Izvještavanje

Članak 11.

(1) Društvo za upravljanje dužno je Hanfi dostavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti Hanfi o svim dodatnim uplatama dioničara u regulatorni kapital društva za upravljanje.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti Hanfu, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta za uključivanje u regulatorni kapital, o uključivanju financijskih instrumenata u osnovni kapital iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika i dopunski kapital iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Obavijesti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je dostaviti Hanfi u roku od 8 dana od dana uključivanja dodatnih uplata dioničara u regulatorni kapital društva za upravljanje odnosno financijskih instrumenata u osnovni i dopunski kapital.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje je dužno sastavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan prvog polugodišnjeg izvještajnog razdoblja poslovne godine.

(2) Osim na datume iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa može zatražiti od društva za upravljanje dostavu izvještaja iz Priloga 2. ovoga Pravilnika na bilo koji drugi dan u roku koji odredi Hanfa.

(3) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala u roku od dva mjeseca po proteku polugodišnjeg izvještajnog razdoblja te u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine.

Revizija izvještaja

Članak 13.

(1) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti je li sastavljen u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te je li usklađen s godišnjim financijskim izvještajima društva za upravljanje na izvještajni datum.

(3) Revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala društvo za upravljanje dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Način dostave izvještaja

Članak 14.

(1) Društvo za upravljanje dostavlja Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, u skladu s tehničkom uputom Hanfa.

(2) Društvo za upravljanje dužno je revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno s mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te obavijesti s traženim prilozima iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika dostaviti na način i u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(3) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Društvo za upravljanje dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. i 2. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Društvo za upravljanje dužno je uskladiti se s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika do 30. rujna 2023. godine.

(4) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1. i 2. Pravilnika o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine« broj 41/2017. i 5/2021.) na način propisan člankom 14. ovoga Pravilnika.

(5) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine« broj 41/2017. i 5/2021.).

Klasa: 011-01/22-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-22-5
Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPUTA ZA IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu regulatornog kapitala koji je društvo za upravljanje dužno dostavljati Hanfi.

I. OPĆE ODREDBE

»Naziv društva za upravljanje« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv društva za upravljanje koje je obveznik izvještavanja

»OIB društva za upravljanje« – upisuje se OIB društva za upravljanje koji određuje Porezna uprava,

»LEI društva za upravljanje« – upisuje se LEI društva za upravljanje

»Datum« – upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u izvještaju upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u izvještaju (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom ( – ).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

Društvo za upravljanje izračunava regulatorni kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije izvještaja. Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:

1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. točke (a) i (b), odnosno člankom 28. Uredbe,

2. Zadržana dobit ili preneseni gubitak: upisati iznos na način kako je definirano člankom 26. st. 1. t. (c) Uredbe

3. Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (i druge rezerve): upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. Uredbe,

4. Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 2. Uredbe,

5. Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja: upisati zbroj pozicija od 1. do 4.,

6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(b) i člankom 37. Uredbe,

7. Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(c) i člankom 38. Uredbe,

8. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (a) Uredbe,

9. Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (b) Uredbe,

10. Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1 t. (e) i člankom 41. Uredbe,

11. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (f), člankom 42. Uredbe,

12. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (g) i člankom 44. Uredbe,

13. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društvo za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos u skladu s člankom 36. st. 1. t. (h), člankom 43., člankom 45., člankom 46., člankom 49. st. 2. i 3. i člankom 79. Uredbe,

14. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10 %, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i), člankom 43., člankom 45., člankom 47., člankom 48. st. 1. t. (b), člankom 49. st. 1. do 3. i člankom 79. Uredbe,

15. Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

16. Iznos iznad praga od 15 % (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 48. st. 1. Uredbe,

17. od čega: izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i) te člankom 48. st. 1. t. (b) Uredbe,

18. od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

19. Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (a) Uredbe,

20. Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (l) Uredbe,

21. Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (j) Uredbe,

22. Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.): matematički zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.

23. Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.): matematički zbroj pozicije 5. i pozicije 22.

24. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 51. i člankom 52. Uredbe,

25. od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

26. od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda,

27. Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.): upisati iznos sa pozicije 24.

28. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 52. st. 1. t. (b), člankom. 56. t. (a) te člankom 57. Uredbe,

29. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (b) i člankom 58. Uredbe,

30. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (c), člankom 59., člankom 60. i člankom 79. Uredbe,

31. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (d), člankom 59. i člankom 79. Uredbe,

32. Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (e) Uredbe,

33. Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.): matematički zbroj pozicija od 28. do 32.

34. Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.): upisati matematički zbroj pozicije 27. i 33.

35. Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.): upisati matematički zbroj pozicije 23. i pozicije 34.

36. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 62. i člankom 63. Uredbe,

37. Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36): upisati iznos sa pozicije 36.

38. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 63. t. (b) podtočka i., članak 66. t. (a) te članak 67. Uredbe,

39. Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (b) i članak 68. Uredbe,

40. Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (c), člankom 69., člankom 70. i člankom 79. Uredbe,

41. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (d), člankom 69. i člankom 79. Uredbe,

42. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.): upisati matematički zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.

43. Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.): upisati matematički zbroj pozicije 37. i pozicije

44. Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala: upisati omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala iz članka 21. Zakona

45. Ukupni rashodi iz prethodne godine: upisati iznos ukupnih rashoda društva za upravljanje ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini (članak 13. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/2033,

46. Bonusi i ostali primici za osoblje (članak 13. stavak 4. t. (a) Uredbe (EU) 2019/2033) (upisati s negativnim predznakom); smatra se da bonusi i ostali primici za osoblje ovise o neto dobiti društva u dotičnoj godini ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

a) bonusi i ostali primici za osoblje koji se odbijaju već su isplaćeni zaposlenicima u godini koja prethodi godini isplate ili isplata bonusa i ostalih primitaka za osoblje neće utjecati na kapitalnu poziciju društva u godini isplate,

b) za tekuću godinu i sljedeće godine društvo nije dužno dodijeliti ili raspodijeliti dodatne bonuse ili druge isplate u obliku primitaka, osim ako u toj godini ostvari neto dobit.

47. Udjeli zaposlenika, direktora i partnera u neto dobiti (upisati s negativnim predznakom)

(članak 13. stavak 4. točka (b) Uredbe (EU) 2019/2033), udjeli zaposlenika, direktora i partnera u dobiti izračunavaju se na temelju neto dobiti,

48. Druge diskrecijske isplate dobiti i varijabilni primici (upisati s negativnim predznakom) članak 13. stavak 4. točka (c) Uredbe (EU) 2019/2033,

49. Obveza za dijeljene provizije i naknade (upisati s negativnim predznakom) članak 13. stavak 4. točka (d) Uredbe (EU) 2019/2033, upisati iznos dijeljenih provizija i naknada koje su izravno povezane s potraživanjima od provizija i naknada, a koje su uključene u ukupni prihod, uz uvjet da je plaćanje plativih provizija i naknada ovisno o stvarnom primitku potraživanih provizija i naknada,

50. Naknade za trgovanje (upisati s negativnim predznakom)

51. Jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (upisati s negativnim predznakom), članak 13. stavak 4. točka (f) Uredbe (EU) 2019/2033, iznos jednokratnih rashoda od neuobičajenih aktivnosti,

52. Porezni rashodi (upisati s negativnim predznakom), porezni rashodi ako dospijevaju za godišnju dobit društva,

53. Gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun (upisati s negativnim predznakom), gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun,

54. Ugovorni sporazumi o prijenosu dobiti i gubitka (upisati s negativnim predznakom), plaćanja na temelju ugovora o prijenosu dobiti i gubitka na temelju ugovora u skladu s kojima je društvo za upravljanje obvezno, nakon pripreme svojih godišnjih financijskih izvještaja, prenijeti svoj godišnji rezultat matičnom društvu,

55. Rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala (upisati s negativnim predznakom), rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

56. Ukupni fiksni opći troškovi društva za upravljanje iz prethodne godine (zbroj od retka 45. do 55.)

I. REGULATORNI KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43): upisuje se zbroj pozicije 35. i pozicije 43.

II. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika (1/4 fiksnih općih troškova iz prethodne poslovne godine): upisuje se kapitalni zahtjev izračunat prema članku 10. ovoga Pravilnika.

III. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona: upisati iznos iz članka 21. stavka 1. točka 1. Zakona, tj. iznos temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, odnosno zbroj iznosa temeljnog kapitala i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona.

IV. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 4. stavku 1. točki a) ovoga Pravilnika: upisati iznos zbroja iz članka 4. stavka 1. točka a) ovoga Pravilnika.

V. Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala – iznos viška ili manjka regulatornog kapitala u odnosnu na norme iz članka 3., odnosno 4. ovoga Pravilnika.

VI. Likvidna sredstva (članak 21.a Zakona) – upisati iznos likvidne imovine namijenjene za potrebe ispunjenja odredbi iz članka 21.a Zakona (imovina unovčiva u roku od mjesec dana koja se ne koristi u špekulativne svrhe).

VII. Višak (+)/manjak (-) likvidnih sredstava – upisati razliku između pozicije VI. i pozicije II. ili III. ili IV., ovisno koja je najveća.

Dodatne informacije:

57. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće poslovne godine društva za upravljanje kao obveza za isplatu.

58. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće poslovne godine prema odluci glavne Skupštine odnosno odluke osnivača.

59. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih i povlaštenih dionica, osim kumulativnih povlaštenih dionica.

60. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice): upisati dio dobiti prethodne godine za koju je uprava društva za upravljanje dala prijedlog da se zadrži, odnosno rasporedi u rezerve za otkup vlastitih dionica.

61. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete za uključenje u izračun regulatornog kapitala i s toga nije uključena u izračun.

62. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI9.

63. 0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost imovine veća od 250.000. 000,00 eura: upisati iznos umnoška 0,02% i ukupne vrijednosti imovine svih investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima društvo za upravljanje upravlja za iznos koji prelazi 250.000.000,00 eura. Navedenu stavku je potrebno ispuniti samo ako je ukupna vrijednost imovine svih investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima društvo za upravljanje upravlja veća od 250.000.000,00 eura.

64. Informacije iz članka 437. Uredbe: objaviti sve informacije o regulatornom kapitalu koje propisuje članak 437. Uredbe.

PRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

Naziv društva za upravljanje:
OIB društva za upravljanje:
LEI društva za upravljanje:
Datum:

Oznaka pozicijeOpisUpućivanje na članke Uredbe (EU) br. 575/2013IZNOS (u EUR)
Redovni osnovni kapital
1.Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionicečl. 26. st. 1. t. (a) i (b), čl. 28.
2.Zadržana dobit ili preneseni gubitakčl. 26. st. 1. t. (c)
3.Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)čl. 26. st. 1.
4.Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendičl. 26. st. 2.
5.Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja (zbroj pozicija od 1. do 4.)
6.Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t.(b), čl. 37.
7.Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t.(c), čl. 38.
8.Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog tokačl. 33. st. 1. t. (a)
9.Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnostičl. 33. st. 1. t. (b)
10.Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (e), čl. 41.
11.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (f), čl. 42.
12.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (g), čl. 44.
13.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (h), čl. 43., čl. 45., čl. 46., čl. 49. st. 2. i 3., čl. 79.
14.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društvo za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (i), čl. 43., čl. 45., čl. 47., čl. 48. st. 1. t. (b), čl. 49. st. 1. do 3., čl. 79.
15.Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)
16.Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos)čl. 48. st. 1.
17.od čega: izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganječl. 36. st. 1. t. (i), čl. 48. st. 1. t. (b)
18.od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlikačl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)
19.Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (a)
20.Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (l)
21.Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (j)
22.Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)
23.Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.)
Dodatni osnovni kapital
24.Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice

čl. 51.,

čl. 52.


25.od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

26.od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

27.Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.)
28.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)

čl. 52. st. 1. t. (b),

čl. 56. t. (a),

čl. 57.


29.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatornog kapital društva za upravljanje (negativni iznos)

čl. 56. t. (b),

čl. 58.


30.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 56. t. (c),

čl. 59., čl. 60. i čl. 79.


31.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 56. t. (d),

čl. 59. i čl. 79.


32.Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 56. t. (e)
33.Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.)
34.Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)
35.Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)
Dopunski kapital
36.Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionicečl. 62. i čl. 63.
37.

Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja

(pozicija 36)


38.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

čl. 63. t. (b) podtočka i.,

čl. 66. t. (a), čl. 67.


39.Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 66. t. (b), čl. 68.
40.Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 66. t. (c),

čl. 69., čl. 70. i čl. 79.


41.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 66. t. (d),

čl. 69. i čl. 79.


42.Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.)
43.Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)
44.Omjer osnovnog kapitala i minimalnog iznosa regulatornog kapitala= pozicija 35/ (max (II, III, IV))) %
Fiksni opći troškovi poslovanja društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine
45.Ukupni rashodi iz prethodne godine
46.Bonusi i ostali primici za osoblje (negativni iznos)
47.Udjeli zaposlenika, direktora i partnera u neto dobiti (negativni iznos)
48.Druge diskrecijske isplate dobiti i varijabilni primici (negativni iznos)
49.Obveza za dijeljene provizije i naknade (negativni iznos)
50.Naknade za trgovanje (negativni iznos)
51.Jednokratni rashodi od neuobičajenih aktivnosti (negativni iznos)
52.Porezni rashodi (negativni iznos)
53.Gubici od trgovanja financijskim instrumentima za vlastiti račun (negativni iznos)
54.Ugovorni sporazumi o prijenosu dobiti i gubitka (negativni iznos)
55.Rashodi povezani sa stavkama koje su već odbijene od regulatornog kapitala (negativni iznos)
56.Ukupni fiksni opći troškovi društva za upravljanje iz prethodne godine (zbroj od retka 45. do 55.)
KAPITALNI ZAHTJEVI
I.REGULATORNI KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.)
II.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavak 1. točka 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika (1/4 fiksnih općih troškova poslovanja iz prethodne poslovne godine)= 56. *25%
III.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona
IV.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 4. stavku 1. točki a) ovoga Pravilnika
V.Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala=I-[Max(II, III, IV)]
VI.Likvidna sredstva (članak 21.a Zakona)
VII.Višak (+)/manjak ( – ) likvidnih sredstava=VI-[Max (II, III, IV)]
Dodatne informacije
57.Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)

58.Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)

59.Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica

60.Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)

61.Neuključena dobit tekuće godine

62.Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

63.0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost veća od 250.000.000,00 eura

64.Informacije iz članka 437. Uredbe:
Datum:
Odgovorna osoba
društva za upravljanje: