Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine

NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine

Vlada Republike Hrvatske

1998

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 5. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18. i 144/20.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA AKVAKULTURE ZA RAZDOBLJE
DO 2027. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klasa: 324-05/20-04/26, urbroj: 525-12/793-22-72, od 26. listopada 2022.

II.

Ovom se Odlukom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28. 12. 2013.).

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, izradi Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2024. godine.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od 30 dana prije isteka roka važenja Akcijskog plana iz stavka 1. ove točke izradi Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

IV.

Tijela zadužena za provedbu Nacionalnog plana iz točke I. ove Odluke, dužna su mjere iz Akcijskih planova iz točke III. ove Odluke preuzeti u svoje provedbene programe.

V.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da o donošenju ove Odluke izvijesti sva nadležna tijela čiji je djelokrug rada povezan s provedbom posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana iz točke I. ove Odluke.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da Nacionalni plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/439

Urbroj: 50301-05/16-22-6

Zagreb, 10. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.