Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 133/2022 (11.11.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

2000

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22. i 113/22.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14.,130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21. i 41/22.), u članku 11. stavku 3. riječi: »160 kuna« zamjenjuju se riječima: »21,24 eura«.

U stavku 4. riječi: »160 kuna« zamjenjuju se riječima: »21,24 eura«.

U stavku 5. riječi: »160 kuna« zamjenjuju se riječima: »21,24 eura«.

Članak 2.

U članku 47. stavku 2. točki g) iza treće rečenice dodaje se četvrta rečenica koja glasi: »Na isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku obavljenu u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 113/22.) do 31. ožujka 2023. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5 %.«.

U točki h) iza riječi: »oznake 4401« stavlja se točka i dodaje rečenica koja glasi: »Iznimno na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, obavljenu u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 113/22.) do 31. ožujka 2023. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5 %.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) PDV se obračunava i plaća po stopi od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore koji se većim dijelom (više od 50 %) koriste za stanovanje te javne i druge zgrade koje se većim dijelom (više od 50 %) koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome se stopom PDV-a od 0 % oporezuje potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

(4) Aktivnostima od javnog interesa iz stavka 3. ovoga članka osobito se smatraju aktivnosti tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, aktivnosti Hrvatske narodne banke i neprofitnih pravnih osoba.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 3.

U članku 79. stavku 2. riječi: »7.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000,00 eura«.

Članak 4.

U članku 110. stavku 2. točki b) riječi: »740,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »98,21 eura«.

Članak 5.

U članku 112. stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 6.

U članku 113. stavku 1. točki 3. riječi: »740,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »98,21 eura«.

Članak 7.

U članku 136. stavku 1. riječi: »160 kuna« zamjenjuju se riječima: »21,24 eura«.

Članak 8.

U članku 142. riječi: »1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132,72 eura«.

Članak 9.

U članku 151. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredba članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o prijenosu porezne obveze ne primjenjuje se na isporuke iz članka 38. stavka 6. Zakona oporezive PDV-om po stopi od 0 %.«.

Članak 10.

U članku 154. stavku 2. riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 11.

U članku 156. stavku 2. riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

U stavku 6. točki 2. riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 12.

U članku 157. stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 13.

U članku 163. stavku 8. riječi: »77.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 14.

U članku 164. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. iznos računa – naknade odnosno naknade s PDV-om (stupac 6). Iznos iz ovog stupca razvrstava se u isporuke koje ne podliježu oporezivanju i isporuke koje su oslobođene PDV-a: tuzemni prijenos porezne obveze (stupac 7), isporuke dobara u drugim državama članicama (stupac 8), isporuke dobara unutar EU (stupac 9), obavljene usluge unutar EU (stupac 10), obavljene isporuke dobara i usluga osobama bez sjedišta u Republici Hrvatskoj (stupac 11), sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici (stupac 12), isporuke novih prijevoznih sredstava (NPS) u EU (stupac 13), isporuke oslobođene PDV-a u tuzemstvu (stupac 14), izvozne isporuke (stupac 15), ostala oslobođenja (stupac 16); isporuke oporezive po stopi od 0 % (stupac 17); isporuke koje se oporezuju po stopi 5 % (stupci 18 i 19); isporuke oporezive po stopi 10 % i 13 % (stupci 20 i 21) i isporuke oporezive po stopi od 25 % (stupci 22 i 23),«.

Iza točke 16. dodaje se nova točka 17. koja glasi:

»17. isporuke koje se oporezuju po stopi od 0 % (stupac 17),«.

U dosadašnjoj točki 17. koja postaje točka 18. riječi: »(stupac 17 i 18)« zamjenjuju se riječima: »(stupci 18 i 19),«.

U dosadašnjoj točki 18. koja postaje točka 19. riječi: »(stupac 19 i 20)« zamjenjuju se riječima: »(stupci 20 i 21),«.

U dosadašnjoj točki 19. koja postaje točka 20. riječi: »(stupac 21 i 22)« zamjenjuju se riječima: »(stupci 22 i 23),«.

U stavku 2. točki 2. riječi: »21 i 22.« zamjenjuju se riječima: »21, 22 i 23.«.

Članak 15.

U članku 165. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. porezna osnovica 0 % (stupac 6),«.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 7. riječi: »(stupac 6)« zamjenjuju se riječima: »(stupac 7)«.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 8. riječi: »(stupac 7)« zamjenjuju se riječima: »(stupac 8)«.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 9. riječi: »(stupac 8)« zamjenjuju se riječima: »(stupac 9)«.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 10. riječi: »stupce 11, 12, 13, 14, 15 i 16« zamjenjuju se riječima: »stupce 12, 13, 14, 15, 16 i 17«.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 11. riječi: »(stupac 11) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 12)« zamjenjuju se riječima: »(stupac 12) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 13)«.

U dosadašnjoj točki 11. koja postaje točka 12. riječi: »(stupac 13) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 14)« zamjenjuju se riječima: »(stupac 14) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 15)«.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 13. riječi: »(stupac 15) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 16)« zamjenjuju se riječima: »(stupac 16) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 17)«.

U stavku 4. riječi: »stupcima 6, 7, 8, 9 i 10« zamjenjuju se riječima: »stupcima 6, 7, 8, 9, 10 i 11«.

Članak 16.

U članku 171. stavku 1. točki 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 17.

U članku 173. stavku 5. riječi: »800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »106.178,25 eura«.

Članak 18.

U članku 174. točki 10. rečenica: »Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje su bile oporezive stopom 0 %.« briše se.

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. pod točkom I.11. iskazuju se podaci iz stupca 17 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama iz članka 38. stavka 6. Zakona koje su oporezive PDV-om po stopi od 0 %.«.

Članak 19.

U članku 175. točki 1. riječi: »iz stupaca 17, odnosno 18« zamjenjuju se riječima: »iz stupaca 18, odnosno 19«.

U točki 2. riječi: »iz stupaca 19, odnosno 20« zamjenjuju se riječima: »iz stupaca 20, odnosno 21«.

U točki 3. riječi: »iz stupaca 21, odnosno 22« zamjenjuju se riječima: »iz stupaca 22, odnosno 23«.

U točki 11. iza riječi: »PDV po stopi 5 % u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona.« zamjenjuju se riječima: »PDV po stopi 0 % i 5 % u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona.«.

Članak 20.

U članku 176. točki 1. riječi: »iz stupca 6« zamjenjuju se riječima: »iz stupca 7«, a riječi: »stupca 11« zamjenjuju se riječima: »stupca 12«.

U točki 2. riječi: »iz stupca 7« zamjenjuju se riječima: »iz stupca 8«, a riječi: »stupca 13« zamjenjuju se riječima: »stupca 14«.

U točki 3. riječi: »iz stupca 8« zamjenjuju se riječima: »iz stupca 9«, a riječi: »stupca 15« zamjenjuju se riječima: »stupca 16«.

Članak 21.

U članku 177. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porezni obveznik koji je pod točkom IV. iskazao razliku za povrat, može tu razliku tražiti za povrat, koristiti ju kao predujam za buduće obveze ili svoje pravo na povrat može ustupiti na način propisan Općim poreznim zakonom. O načinu na koji želi ostvariti povrat PDV-a porezni obveznik se izjašnjava stavljanjem oznake »X« u prijavi PDV-a na za to predviđena mjesta i u tom slučaju upisuje broj računa za povrat. Porezni obveznik se u okviru iznosa za povrat PDV-a iskazanog u prijavi PDV-a na rednom broju IV. može izjasniti za više načina povrata. Zbroj iznosa iskazanih u poljima povrat, predujam i ustup ne smije biti veći od zbroja iznosa iskazanog pod točkom IV. i salda vrste prihoda PDV iskazanog na porezno knjigovodstvenoj kartici na dan predaje prijave PDV-a. Ako porezni obveznik odluči tražiti povrat PDV-a, ne podnosi zahtjev za povrat.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »pod točkom VII.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom V.«.

Članak 22.

U članku 178. stavku 1. riječi: »pod točkom VIII.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.«.

U točki 1. riječi: »pod točkom VIII.1.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.1.«.

U točki 2. riječi: »pod točkom VIII.2.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.2.«.

Točka 3. briše se.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 3. riječi: »pod točkom VIII.4.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.3.«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 4. riječi: »pod točkom VIII.5.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.4.«.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. riječi: »pod točkom VIII.6.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.5.«.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 6. riječi: »pod točkom VIII.7.« zamjenjuju se riječima: »pod točkom VI.6.«.

Članak 23.

U članku 179. stavku 5. točki 11. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 12. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 13. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 14. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 15. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

Članak 24.

U članku 182. stavku 6. točki 11. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 12. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

Članak 25.

U članku 185. stavku 5. točki 11. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 12. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 13. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

U točki 14. riječi: »kunama i lipama« brišu se.

Članak 26.

U članku 186. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Porezni obveznik može odustati od podnesenog zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva pod uvjetom da u tom razdoblju nije izdavao račune s iskazanim PDV-om.«.

U stavku 3. riječi: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

Članak 27.

U članku 188. stavku 1. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 28.

U članku 194.b stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Porezni obveznici isporuke oporezive PDV-om po stopi od 0 % iz članka 38. stavka 6. Zakona obavljene u razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 113/22.) do 31. prosinca 2022. iskazuju u stupcu 16. Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) i točki I.10. Obrasca PDV za razdoblje oporezivanja u kojem su obavljene.

Članak 30.

Za isporuku oporezivu PDV-om po stopi od 0 % iz članka 38. stavka 6. Zakona za koju je primljen predujam na koji je obračunan PDV po stopi od 25 %, porezni obveznik iznimno od članka 159. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14.,130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21., 73/21. i 41/22.) izdaje račun u kojem zaračunava cjelokupnu isporuku, a račun za predujam poništava.

Članak 31.

Obrazac PDV, Obrazac I-RA, Obrazac U-RA, Obrazac ZP, Obrazac PDV-S, Obrazac PZ 42 i 63, Obrazac PPO, Obrazac PDV-P, Obrazac PDV-F, Obrazac ZP-PDV, Obrazac PDV-H, Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a, Obrazac DONH, Obrazac ZGP, Obrazac GP i Obrazac e-trgovina mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1., članaka 3. do 8., članaka 10. do 18., članka 19. stavaka 1., 2. i 3, članaka 20. do 25., članka 26. stavka 2. te članka 28. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-02/17

Urbroj: 513-07-21-01/22-1

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

Obrazac PDV

Obrazac I-RA

Obrazac U-RA

Obrazac ZP

Obrazac PDV-S

Obrazac - PZ 42 i 63

Obrazac PPO

Obrazac PDV – F

Obrazac ZP – PDV
(Form ZP – PDV)

Poleđina obrasca – ZP-PDV
(Back page of the ZP-PDV form)

Obrazac PDV-H

Poleđina obrasca – PDV-H

Obrazac DONH

Obrazac ZGP

Obrazac GP

Obrazac e-trgovina