Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi

NN 133/2022 (11.11.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi

Ministarstvo zdravstva

2004

Na temelju članka 45. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE MORAJU PODVRGNUTI TOJ OBVEZI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13 i 144/20) u članku 42. iza riječi: »virusom SARS-CoV-2« briše se točka i dodaju riječi: »i bolesti Majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/16

Urbroj: 534-07-1-1/2-22-5

Zagreb, 13. listopada 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.