Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura

NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura

HRVATSKA NARODNA BANKA

2013

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O OPSKRBI BANAKA
GOTOVIM NOVCEM EURA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način opskrbe banaka gotovim novcem eura na teritoriju Republike Hrvatske koju provodi Hrvatska narodna banka.

Obveznici primjene

Članak 2.

Obveznik je primjene ove Odluke:

1) banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2) banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3) banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1) detaljno brojenje jest brojenje gotovog novca koje obuhvaća provjeru autentičnosti kako je uređeno Odlukom Europske središnje banke od 16. rujna 2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9. 10. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/2195 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39) (SL L 330, 20. 12. 2019.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2010/14)

i Uredbom (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj (SL L 339, 22. 12. 2010.)(u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1210/2010) te utvrđivanje količine:

− razvezivanjem svežnja i brojenjem euronovčanica iz svežnja

− brojenjem pojedinačno pripremljenih paketića za svaki apoen i brojenjem euronovčanica iz paketića

− otvaranjem pakiranja i brojenjem eurokovanica iz pakiranja

2) društvo za prijevoz gotovog novca jest poslovni subjekt koji banci pruža uslugu prijevoza, pohrane i rukovanja gotovim novcem

3) eurokovanice neprikladne za optjecaj kako je uređeno člankom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1210/2010

4) gotov novac jesu euronovčanice i eurokovanice

5) gotovinski centar jest mjesto na kojem Hrvatska narodna banka obavlja opskrbu banke gotovim novcem eura, na način uređen ovom Odlukom

6) kontrolno brojenje jest brojenje gotovog novca koje obuhvaća:

− brojenje svežnjeva i paketića euronovčanica unutar svežnjeva

− brojenje pojedinačno pripremljenih paketića euronovčanica za svaki apoen

− brojenje pojedinačnih euronovčanica

− brojenje pakiranja eurokovanica te

− brojenje pojedinačnih eurokovanica

7) nalog za prijenos (Prilog 1) jest nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu na PM račun banke

8) neprikladne euronovčanice kako je uređeno člankom 2. točkom 11. Odluke ESB/2010/14

9) neprikladna novčanica neobradiva na uređaju jest neprikladna euronovčanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica

10) neprikladna novčanica obradiva na uređaju jest neprikladna euronovčanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica

11) opskrba jest polaganje gotovog novca na račun banke u Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: polaganje) i podizanje gotovog novca s računa banke u Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: podizanje)

12) paketić je pakiranje euronovčanica koje se sastoji od 100 komada euronovčanica istog apoena

13) Platni modul jest modul sustava TARGET2-HR u kojem se plaćanja imatelja PM računa u sustavu TARGET2-HR namiruju na PM računima u novcu središnje banke u realnom vremenu na bruto načelu

14) PM račun jest račun banke otvoren u Platnom modulu sustava TARGET2-HR koji je potreban banci u sustavu TARGET2-HR za dostavu naloga za plaćanje ili primanje plaćanja preko sustava TARGET2-HR i namiru tih plaćanja

15) račun banke za gotovinu jest namjenski račun banke otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci za potrebe obavljanja opskrbe banke gotovim novcem preko gotovinskih centara koji nije transakcijski račun u smislu propisa kojim se uređuje platni promet

16) radni dan jest svaki dan od ponedjeljka do petka osim ako je koji od tih dana neradni dan prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj

17) Servisni centar jest središnje mjesto preko kojega se za sve gotovinske centre obrađuju narudžbe banaka za podizanje i najave za polaganje gotovog novca te obavljaju drugi administrativni poslovi opskrbe banaka gotovim novcem preko gotovinskih centara

18) svežanj je pakiranje euronovčanica koje se sastoji od deset paketića euronovčanica istog apoena (1.000 komada)

19) TARGET2-Securities (T2S) jest usluga sustava TARGET2 koja omogućuje sudjelujućim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i središnjim bankama temeljnu, neutralnu i bezgraničnu namiru transakcija s vrijednosnim papirima na osnovi isporuka uz plaćanje (DVP) u novcu središnje banke

20) T2S namjenski novčani račun jest račun koji je otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se upotrebljava za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u

21) TIPS jest usluga sustava TARGET2 koja omogućuje namiru naloga za instant plaćanje u novcu središnje banke

22) TIPS namjenski novčani račun jest račun koji je otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se upotrebljava za namiru instant plaćanja

23) sustav TARGET2 jest platni sustav u eurima koji omogućuje namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i TIPS namjenskih novčanih računa za potrebe instant plaćanja

24) sustav TARGET2-HR jest nacionalna komponenta sustava TARGET2

25) uređaj za obradu kovanica kako je uređeno člankom 5. točkom 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010

26) uređaj za obradu novčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 4. Odluke ESB/2010/14.

II. GOTOVINSKI CENTRI

Gotovinski centri i Servisni centar

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka opskrbljuje banke gotovim novcem preko gotovinskih centara.

(2) Hrvatska narodna banka preko Servisnog centra obavještava banke o adresama, radnom vremenu i podacima za kontakt pojedinoga gotovinskog centra iz stavka 1. ovog članka, kao i samog Servisnog centra, ostalim informacijama te zaprimanju i obradi dokumentacije vezane uz provedbu poslova koji su predmet ove Odluke.

(3) Prava i obveze gotovinskih centara te Servisnog centra iz ove Odluke prava su i obveze Hrvatske narodne banke.

III. PREDUVJETI ZA OPSKRBU BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Račun banke za gotovinu

Članak 5.

(1) Banka može podizati gotov novac u skladu s odredbama ove Odluke do iznosa novčanih sredstava raspoloživih na računu banke za gotovinu.

(2) U svrhu osiguranja pokrića za podizanje gotovog novca u gotovinskim centrima banka prenosi novčana sredstva sa svog PM računa u sustavu TARGET2-HR na svoj račun za gotovinu u skladu s Uputom o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura (Prilog 2, u nastavku teksta: Uputa) kojom se uređuje način izvršenja prijenosa novčanih sredstava banke.

(3) Banka može zadati nalog za prijenos novčanih sredstava sa svog računa za gotovinu na PM račun:

1) upotrebom SWIFT-a u skladu s Uputom ili

2) elektroničkom dostavom Servisnom centru Naloga za prijenos popunjenog i ovjerenog potpisom od strane banke u skladu s člankom 9. stavkom 3. ove Odluke.

Odobravanje i terećenje računa banke za gotovinu

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka u korist računa banke za gotovinu evidentira:

1) prijenos novčanih sredstava s PM računa banke

2) polog gotovog novca koji je banka izvršila u gotovinskom centru

3) ispravak pogreške u skladu s člankom 8. stavkom 1. ove Odluke i

4) utvrđeni višak gotovog novca po provedenom detaljnom brojenju pologa gotovog novca u skladu s člankom 23. stavkom 5. ove Odluke.

(2) Hrvatska narodna banka na teret računa banke za gotovinu evidentira:

1) prijenos novčanih sredstava na PM račun banke

2) podizanje gotovog novca koje je banka izvršila u gotovinskom centru

3) ispravak pogreške u skladu s člankom 8. stavkom 1. ove Odluke i

4) utvrđeni manjak gotovog novca po provedenom detaljnom brojenju pologa gotovog novca u skladu s člankom 23. stavkom 5. ove Odluke.

Izvješćivanje po računu banke za gotovinu

Članak 7.

(1) Banci se dostavlja izvješće o stanju i promjenama na računu banke za gotovinu elektronički ili u tiskanom obliku.

(2) Banka može dobiti informaciju o trenutačnom stanju na računu banke za gotovinu tijekom radnog dana putem upita Servisnom centru.

Ispravak pogreške pri evidentiranju promjena na računu banke za gotovinu

Članak 8.

(1) Ako je na računu banke za gotovinu pogreškom evidentirana promjena u iznosu različitom od izvršenog podizanja ili polaganja gotovog novca banke preko gotovinskih centara, u iznosu utvrđene razlike između evidentirane promjene na računu banke za gotovinu i izvršenog podizanja ili polaganja gotovog novca gotovinski centar naknadno će kao ispravak pogreške evidentirati promjenu zadavanjem naloga na teret ili u korist računa banke za gotovinu.

(2) Ako na računu banke za gotovinu nema dovoljno novčanih sredstava za namiru novčanog iznosa kojim se ispravlja pogreška evidentiranja promjene na teret računa banke za gotovinu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, banka je dužna prenijeti nedostatna novčana sredstva sa svog PM računa na svoj račun za gotovinu na temelju pisanog zahtjeva Servisnog centra.

Dokumentacija za podizanje i polaganje gotovog novca iz gotovinskog centra

Članak 9.

(1) Banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci osobnom dostavom popunjeni obrazac Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca (Prilog 3, u nastavku teksta: Prijava potpisa), zajedno s njegovim prilozima.

(2) Hrvatska narodna banka provjerava je li obrazac Prijava potpisa ispravno popunjen i je li potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje banke.

(3) Prijavom potpisa banka je obavijestila Hrvatsku narodnu banku o osobi ovlaštenoj za potpisivanje:

1) narudžbe gotovog novca iz članka 11. ove Odluke

2) specifikacije položenoga gotovog novca iz članka 19. stavka 3. ove Odluke i

3) naloga za prijenos iz članka 5. stavka 3. ove Odluke.

(4) Potpisi na dokumentaciji iz stavka 3. ovog članka moraju odgovarati potpisima na obrascu Prijava potpisa.

(5) Banka je dužna dostaviti Servisnom centru:

1) popis ovlaštenih osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca u pojedinom gotovinskom centru (u nastavku teksta: Popis ovlaštenih osoba za podizanje i polaganje gotovog novca), koji najmanje sadrži ime i prezime, OIB i/ili vrstu i broj osobnog dokumenta te, ako je primjenjivo, broj zaštitarske iskaznice i datum primjene

2) popis registarskih oznaka vozila kojima će gotov novac biti otpremljen odnosno dopremljen u pojedini gotovinski centar (u nastavku teksta: Popis registarskih oznaka vozila).

(6) Popise iz stavka 5. ovog članka dužna je potpisati osoba ovlaštena za zastupanje banke ili osoba koju je osoba ovlaštena za zastupanje banke ovlastila specijalnom punomoći koju je potrebno dostaviti uz popise.

(7) Ako banka za podizanje i polaganje gotovog novca ovlasti društvo za prijevoz gotovog novca, banka je dužna u popisima iz stavka 5. ovog članka navesti naziv društva za prijevoz gotovog novca u pojedini gotovinski centar i iz pojedinoga gotovinskog centra, registarske oznake vozila kojima će društvo za prijevoz gotovog novca otpremati odnosno dopremati gotov novac i ovlaštene osobe tog društva za podizanje i polaganje gotovog novca.

(8) U slučaju promjene bilo kojeg podatka iz Prijave potpisa i popisa iz stavka 5. ovog članka, banka je dužna bez odgode dostaviti novu Prijavu potpisa Hrvatskoj narodnoj banci i popise iz stavka 5. ovog članka Servisnom centru.

(9) Ako banka elektroničkim putem dostavlja narudžbu gotovog novca iz članka 11. stavka 1. i najavu pologa gotovog novca iz članka 18. stavka 1. ove Odluke, navedena dokumentacija mora biti ovjerena na način i u skladu s uvjetima definiranima tehničkom uputom za dostavu elektroničkim putem koju banci dostavlja Servisni centar.

IV. PODIZANJE GOTOVOG NOVCA

Postupak podizanja gotovog novca

Članak 10.

Postupak podizanja gotovog novca sastoji se od:

1. narudžbe gotovog novca banke u gotovinskom centru

2. pripreme gotovog novca u gotovinskom centru za predaju banci i

3. predaje gotovog novca iz gotovinskog centra banci.

Narudžba gotovog novca banke u gotovinskom centru

Članak 11.

(1) Banka dostavlja narudžbu gotovog novca Servisnom centru, u radnom vremenu Servisnog centra, elektroničkim putem na način propisan člankom 9. stavkom 9. ove Odluke ili osobnom dostavom gotovinskom centru u kojem namjerava podići gotov novac u radnom vremenu toga gotovinskog centra.

(2) Banka dostavlja narudžbu gotovog novca iz stavka 1. ovog članka na obrascu Narudžba gotovog novca (Prilog 4).

(3) Banka dostavlja narudžbu gotovog novca za svaki gotovinski centar u kojem namjerava podići gotov novac.

Redovno i izvanredno podizanje gotovog novca

Članak 12.

(1) Banka podiže gotov novac iz gotovinskog centra na temelju narudžbe gotovog novca jednom u dva radna dana i to podizanje smatra se redovnim podizanjem.

(2) Narudžba gotovog novca za redovno podizanje mora biti zaprimljena jedan radni dan prije podizanja gotovog novca.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka banka može u gotovinskom centru podići gotov novac i više od jednom u dva radna dana i to podizanje smatra se izvanrednim podizanjem.

(4) Za izvanredno podizanje gotovog novca banka može dostaviti narudžbu jedan radni dan prije podizanja gotovog novca ili najkasnije isti radni dan do 10.00 sati.

(5) U jednom radnom danu u jednom gotovinskom centru banka može imati jedno redovno i/ili jedno izvanredno podizanje gotovog novca.

Uvjeti za narudžbu gotovog novca

Članak 13.

(1) Narudžbu gotovog novca banka je dužna sastaviti na način da zadovoljava količine gotovog novca navedene prema sljedećim uvjetima:

− jedan ili više svežnjeva po apoenu za euronovčanice apoena 5, 10, 20 i 50

− jedan ili više paketića po apoenu za euronovčanice apoena 100 i 200

− jedno ili više malih standardnih pakiranja eurokovanica po apoenu za eurokovanice svih apoena.

(2) Malo standardno pakiranje sastoji se od eurokovanica u rolama/PVC vrećicama, pakiranima u omote / veće PVC vrećice kako je prikazano u Tablici 1.:

Malo standardno pakiranje eurokovanica
Nominala
(euri)
Eurokovanica u roli / PVC vrećici (kom.)Komadi rola/PVC vrećica, pakiranih u omot/veću PVC vrećicuMALO STANDARDNO PAKIRANJE
(kom. eurokovanica)
Vrijednost
(euri)
22510250500,00
12510250250,00
0,504010400200,00
0,20401040080,00
0,10401040040,00
0,05501050025,00
0,02501050010,00
0,0150105005,00

Tablica 1. Malo standardno pakiranje eurokovanica

(3) Ako je banka narudžbu gotovog novca dostavila u skladu s člancima 11. i 12. ove Odluke, ako ju je sastavila na način iz stavaka 1. i 2. ovog članka te ako je naručeni gotov novac raspoloživ u skladu s tom narudžbom, Servisni centar prosljeđuje narudžbu gotovog novca gotovinskom centru koji je banka u toj narudžbi naznačila kao gotovinski centar za podizanje gotovog novca.

(4) Ako banka narudžbu gotovog novca nije dostavila u skladu s člancima 11. i 12. ove Odluke ili ako narudžba nije sastavljena na način iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Servisni centar neće postupiti po narudžbi gotovog novca te će o tome obavijestiti banku.

(5) Ako Servisni centar utvrdi da gotovinski centar koji je banka u narudžbi gotovog novca naznačila kao gotovinski centar za podizanje gotovog novca ne raspolaže gotovim novcem u skladu s tom narudžbom, Servisni centar o tome će obavijestiti banku i tražiti dostavu nove narudžbe.

Priprema gotovog novca u gotovinskom centru za predaju banci

Članak 14.

(1) Gotovinski centar priprema za predaju banci gotov novac čija je autentičnost i prikladnost prethodno provjerena na uređaju za obradu novčanica i uređaju za obradu kovanica.

(2) Gotovinski centar priprema gotov novac za predaju banci u skladu sa zaprimljenom narudžbom, i to:

1) euronovčanice:

− sve apoene (5, 10, 20, 50, 100 i 200) u svežnjevima

− apoene od 100 i 200 u paketićima

2) eurokovanice u malom standardnom pakiranju po apoenu kako je definirano u Tablici 1. iz članka 13. stavka 2. ove Odluke.

(3) Gotovinski centar na temelju narudžbe gotovog novca banke, za gotov novac pripremljen na način iz stavka 2. ovog članka, popunjava obrazac Specifikacija podignutoga gotovog novca (Prilog 5) u dva primjerka.

Predaja gotovog novca iz gotovinskog centra banci

Članak 15.

(1) Banka podiže gotov novac u gotovinskom centru koji je u narudžbi gotovog novca naznačila kao gotovinski centar za podizanje gotovog novca, u radnom vremenu toga gotovinskog centra.

(2) Prije predaje gotovog novca banci gotovinski centar:

1) provjerava odgovara li registarska oznaka vozila Popisu registarskih oznaka vozila te

2) utvrđuje identitet ovlaštene osobe banke za podizanje i polaganje gotovog novca uvidom u identifikacijske dokumente i usporedbom podataka s tih dokumenata s podacima o ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca upisanima u Popis ovlaštenih osoba za podizanje i polaganje gotovog novca.

(3) Banka podiže gotov novac u prostoru gotovinskog centra predviđenom za primopredaju gotovog novca.

(4) Gotovinski centar dužan je prije predaje gotovog novca omogućiti ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca, na njezin zahtjev, kontrolno i detaljno brojenje gotovog novca.

(5) Ako se kontrolnim ili detaljnim brojenjem utvrdi razlika između iznosa ili količine gotovog novca koji je ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca preuzela te iznosa ili količine iskazane na Specifikaciji podignutoga gotovog novca iz članka 14. stavka 3. ove Odluke, gotovinski centar uskladit će iznos i količine gotovog novca s podacima iskazanima u Specifikaciji podignutoga gotovog novca.

(6) Neposredno prije predaje gotovog novca ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca gotovinski centar zadaje nalog na teret računa banke za gotovinu u iznosu koji odgovara iznosu navedenom u Specifikaciji podignutoga gotovog novca.

(7) Gotovinski centar neće predati banci gotov novac ako pri predaji na računu banke za gotovinu ne postoji pokriće novčanih sredstava za terećenje tog računa u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

(8) Nakon provedenog terećenja računa banke za gotovinu iz stavka 6. ovog članka, gotovinski centar predaje gotov novac ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca uz prvi primjerak Specifikacije podignutoga gotovog novca, potpisan od strane gotovinskog centra.

(9) Na drugom primjerku Specifikacije podignutoga gotovog novca, koji zadržava gotovinski centar, ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca potpisom potvrđuje podizanje gotovog novca u iznosu navedenom u toj Specifikaciji.

Reklamacije

Članak 16.

Banka nema pravo na reklamaciju iznosa podignutoga gotovog novca nakon njegova podizanja u gotovinskom centru na način propisan ovom Odlukom.

V. POLAGANJE GOTOVOG NOVCA

Postupak polaganja gotovog novca

Članak 17.

Postupak polaganja gotovog novca sastoji se od:

1. najave pologa gotovog novca banke u gotovinski centar

2. pripreme gotovog novca za polog u gotovinski centar i

3. polaganja gotovog novca u gotovinski centar.

Najava pologa gotovog novca banke u gotovinski centar

Članak 18.

(1) Banka dostavlja najavu pologa gotovog novca Servisnom centru, u radnom vremenu Servisnog centra, elektroničkim putem na način propisan člankom 9. stavkom 9. ove Odluke ili osobnom dostavom gotovinskom centru u kojem namjerava položiti gotov novac u radnom vremenu toga gotovinskog centra.

(2) Banka polaže gotov novac u gotovinski centar na temelju najave gotovog novca jednom u dva radna dana i to polaganje smatra se redovnim polaganjem.

(3) Najava gotovog novca za redovno polaganje mora biti zaprimljena jedan radni dan prije polaganja gotovog novca.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka banka može u gotovinski centar položiti gotov novac i više od jednom u dva radna dana i to polaganje smatra se izvanrednim polaganjem.

(5) Za izvanredno polaganje gotovog novca banka može dostaviti najavu jedan radni dan prije polaganja gotovog novca ili najkasnije isti radni dan do 10.00 sati.

(6) U jednom radnom danu u jednom gotovinskom centru banka može imati jedno redovno i/ili jedno izvanredno polaganje gotovog novca.

Priprema gotovog novca za polog u gotovinski centar

Članak 19.

(1) Banka može položiti:

1) gotov novac, utvrđene autentičnosti i prikladnosti

2) gotov novac utvrđene autentičnosti, a kojem nije utvrđena prikladnost.

(2) Banka je dužna autentičnost i prikladnost položenoga gotovog novca utvrđivati u skladu s Odlukom ESB/2010/14 i Uredbom (EU) br. 1210/2010.

(3) Kod polaganja gotovog novca banka je dužna u dva primjerka popuniti obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca (Prilog 6).

(4) Banka je dužna ispuniti obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca iz stavka 3. ovog članka za svaku kategoriju prikladnosti:

1) za euronovčanice: »prikladne«, »neprikladne obradive na uređaju« ili »neprikladne neobradive na uređaju«

2) za eurokovanice: »prikladne« ili »neprikladne«.

(5) Za gotov novac kojem nije utvrđena prikladnost, banka u obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca iz stavka 3. ovog članka upisuje »neobrađen« na mjesto predviđeno za navođenje kategorije prikladnosti.

(6) Banka je dužna euronovčanice kategorije prikladnosti »prikladne« i »neprikladne obradive na uređaju« te kovanice kategorije »prikladne« i »neprikladne« položiti u gotovinski centar prema sljedećim kriterijima:

1) euronovčanice apoena 5, 10, 20, 50, 100 i 200 eura pakirane u svežnjeve koji sadrže po 1.000 komada euronovčanica

2) eurokovanice apoena 1 i 2 eura pakirane u originalnom pakiranju zaprimljenom od gotovinskog centra ili u vrećici po 500 komada

3) eurokovanice apoena 50 i 20 centa pakirane u originalnom pakiranju zaprimljenom od gotovinskog centra ili u vrećici po 400 komada

4) eurokovanice apoena 10 centa pakirane u originalnom pakiranju zaprimljenom od gotovinskog centra ili u vrećici po 800 komada

5) eurokovanice apoena 5 centa pakirane u originalnom pakiranju zaprimljenom od gotovinskog centra ili u vrećici po 1.000 komada

6) eurokovanice apoena 2 centa pakirane u originalnom pakiranju zaprimljenom od gotovinskog centra ili u vrećici po 1.500 komada

7) eurokovanice apoena 1 cent pakirane u originalnom pakiranju zaprimljenom od gotovinskog centra ili u vrećici po 2.000 komada.

(7) Banka može euronovčanice kategorije prikladnosti »neprikladne neobradive na uređaju« i apoena 500 eura položiti u gotovinski centar pakirane bez ograničenja broja komada.

Polaganje gotovog novca u gotovinski centar

Članak 20.

(1) Banka polaže gotov novac u gotovinskom centru koji je u najavi pologa gotovoga novca naznačila kao gotovinski centar za polaganje gotovog novca, u radnom vremenu toga gotovinskog centra.

(2) Prije zaprimanja pologa gotovog novca od banke gotovinski centar:

1) provjerava odgovara li registarska oznaka vozila Popisu registarskih oznaka vozila te

2) utvrđuje identitet ovlaštene osobe banke za podizanje i polaganje gotovog novca uvidom u identifikacijske dokumente i usporedbom podataka s tih dokumenata s podacima o ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca upisanima u Popis ovlaštenih osoba za podizanje i polaganje gotovog novca.

(3) Banka polaže gotov novac u prostoru gotovinskog centra predviđenom za primopredaju gotovog novca.

(4) Uz gotov novac koji polaže banka predaje gotovinskom centru i dva primjerka Specifikacije položenoga gotovog novca.

(5) Gotovinski centar zaprima gotov novac koji banka polaže i obavlja njegovo kontrolno brojenje.

(6) Gotovinski centar dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca, na njezin zahtjev, uvid u kontrolno brojenje gotovog novca koji banka polaže.

(7) Ako se kontrolnim brojenjem utvrdi razlika u odnosu na iznos ili količine iskazane na Specifikaciji položenoga gotovog novca, gotovinski će centar precrtati podatke na Specifikaciji položenoga gotovog novca i upisati podatke utvrđene kontrolnim brojenjem.

(8) Upisane podatke iz stavka 7. ovog članka potpisom potvrđuju gotovinski centar i ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca, ako je prisustvovala kontrolnom brojenju.

(9) Gotovinski centar i ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca potpisima Specifikacije položenoga gotovog novca potvrđuju da je izvršeno polaganje gotovog novca u iznosu koji je naveden u Specifikaciji položenoga gotovog novca.

(10) Gotovinski centar predaje prvi primjerak Specifikacije položenoga gotovog novca ovlaštenoj osobi banke za podizanje i polaganje gotovog novca, a drugi primjerak zadržava gotovinski centar.

(11) Ako ovlaštena osoba banke za podizanje i polaganje gotovog novca nije prisustvovala kontrolnom brojenju, prvi primjerak Specifikacije položenoga gotovog novca dostavlja se banci na način dogovoren između banke i Servisnog centra.

(12) Nakon kontrolnog brojenja iz stavka 5. ovog članka gotovinski centar zadaje nalog za odobravanje računa banke za gotovinu u iznosu koji odgovara iznosu ukupno položenoga gotovog novca navedenog u Specifikaciji položenoga gotovog novca.

Reklamacije

Članak 21.

Banka nema pravo na reklamaciju iznosa položenoga gotovog novca nakon odobravanja računa banke za gotovinu iz članka 20. stavka 12. ove Odluke.

Evidentiranje položenoga gotovog novca na računu banke za gotovinu

Članak 22.

Gotov novac koji je banka položila u gotovinski centar u vremenu iz obavijesti Servisnog centra prema članku 4. stavku 2. ove Odluke evidentira se istog dana u korist računa banke za gotovinu.

Obrada položenoga gotovog novca u gotovinskom centru

Članak 23.

(1) U roku od dva radna dana od dana polaganja gotovog novca gotovinski centar provodi postupak obrade gotovog novca koji je banka položila u skladu s člankom 20. ove Odluke.

(2) Obrada gotovog novca iz stavka 1. ovog članka uključuje detaljno brojenje i provjeru prikladnosti prema kategoriji prikladnosti iz Specifikacije položenoga gotovog novca, a kako je utvrđeno člankom 19. stavkom 4. ove Odluke.

(3) Provjera autentičnosti i prikladnosti položenoga gotovog novca obavlja se na uređaju za obradu novčanica i uređaju za obradu kovanica.

(4) Ako se obradom gotovog novca koji je banka položila utvrdi razlika u odnosu na iznos gotovog novca koji je naveden u Specifikaciji položenoga gotovog novca, gotovinski centar dostavlja banci zapisnik o utvrđenoj razlici, potpisan od strane ovlaštene osobe gotovinskog centra.

(5) U iznosu viška ili manjka gotovog novca koji je obradom gotovog novca iz stavka 2. ovog članka utvrđen kao razlika u odnosu na iznos gotovog novca navedenog u Specifikaciji položenoga gotovog novca, gotovinski centar zadaje nalog za odobrenje odnosno terećenje računa banke za gotovinu istog dana po utvrđivanju stanja pologa gotovog novca detaljnim brojenjem.

(6) Ako na računu banke za gotovinu nema dovoljno novčanih sredstava za terećenje tog računa u iznosu utvrđenog manjka gotovog novca, gotovinski centar pisanim će zahtjevom tražiti od banke da na tom računu osigura pokriće za to terećenje, a banka je dužna bez odgode prenijeti nedostatna novčana sredstva sa svog PM računa na svoj račun za gotovinu.

(7) Ako odstupanja u provjeri prikladnosti euronovčanica ili eurokovanica nisu veća od 5 % od ukupne količine deklarirane kategorije prikladnosti položenoga gotovog novca iz Specifikacije položenoga gotovog novca, smatra se da stanje prikladnosti euronovčanica ili eurokovanica utvrđeno detaljnim brojenjem odgovara deklariranoj kategoriji.

(8) Ako su odstupanja u provjeri prikladnosti euronovčanica ili eurokovanica veća od 5 % od ukupne količine deklarirane kategorije prikladnosti položenoga gotovog novca iz Specifikacije položenoga gotovog novca, gotovinski centar pisanim će putem obavijestiti banku o odstupanju i stanju prikladnosti položenoga gotovog novca utvrđenom detaljnim brojenjem, uz dostavu izvješća o obradi s uređaja za obradu novčanica ili uređaja za obradu kovanica te će se u tom slučaju smatrati da prikladnost utvrđena obradom gotovog novca u gotovinskom centru odgovara tako utvrđenom stanju.

(9) Ako je banka položila euronovčanice kategorije prikladnosti »neprikladne neobradive na uređaju«, gotovinski centar izvršit će provjeru stupnja oštećenja euronovčanica i provesti postupak na odgovarajući način, a u skladu s:

1) Odlukom Europske središnje banke od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (preinačena) (ESB/2013/10) (SL L 118, 30. 4. 2013.), kako je izmijenjena Odlukom (EU) 2020/2090 Europske središnje banke od 4. prosinca 2020. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2020/60) (SL L 423, 15. 12. 2020.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2013/10) i Odlukom ESB/2010/14 i

2) minimalnim standardima za strojnu provjeru prikladnosti euronovčanica uređajima za obradu novčanica objavljenima na internetskim stranicama Europske središnje banke.

VI. TARIFA NAKNADA ZA PRUŽENE USLUGE

Tarifa naknada za pružene usluge

Članak 24.

(1) Banci se za pružene usluge u skladu s ovom Odlukom može naplatiti naknada prema Tarifi naknada.

(2) Tarifu naknada iz stavka 1. ovog članka donosi guverner Hrvatske narodne banke i dostavlja je bankama najmanje 15 dana prije dana početka primjene.

VII. PRILOZI OVE ODLUKE

Obrasci i uputa

Članak 25.

(1) Sljedeći obrasci prilog su ove Odluke i čine njezin sastavni dio:

1) Prilog 1 − Nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na PM račun banke

2) Prilog 3 − Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca

3) Prilog 4 − Narudžba gotovog novca

4) Prilog 5 − Specifikacija podignutoga gotovog novca

5) Prilog 6 − Specifikacija položenoga gotovog novca.

(2) Obrasce iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka objavljuje na svojim internetskim stranicama, a banka preuzima te obrasce s tih stranica.

(3) Ovoj Odluci prilaže se Prilog 2 − Uputa o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura i čini njezin sastavni dio.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Završne odredbe

Članak 26.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

(2) Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016., 17/2017., 119/2019., 63/2021., 108/2022., 111/2022. i 123/2022.).

O. br.: 387-091/11-22/BV
Zagreb, 8. studenoga 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 2

UPUTA
o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura

Ovom Uputom uređuje se izvršenje prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura, i to:

– način prijenosa novčanih sredstava na račun banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci

– način prijenosa novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na račun banke u sustavu TARGET2-HR

– vrste platnih poruka kojima se provode prijenosi novčanih sredstava

– način upisivanja pojedinih elemenata u poruke kojima se provodi prijenos novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem

– postupanje u slučaju tehničkih problema na strani banke.

1. Uvod

Prijenosi novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura provode se preko sustava TARGET2-HR.

U sustavu TARGET2-HR namiruju se:

− prijenosi novčanih sredstava s PM računa banke na račun banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci i

− prijenosi novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na PM račun banke.

Prijenosi novčanih sredstava provode se platnim porukama MT103 koje moraju biti zadane prema pravilima SWIFT-a, odlukom koja propisuje otvaranje i vođenje PM računa u sustavu ­TARGET2-HR i ostalom tehničkom dokumentacijom TARGET2 sustava.

2. Način zadavanja platnih poruka u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem

2.1. Prijenos novčanih sredstava s PM računa banke na račun za gotovinu banke u Hrvatskoj narodnoj banci

U svrhu prijenosa novčanih sredstava na račun banke za gotovinu banka zadaje platnu poruku MT103 na teret svog PM računa, a u korist PM računa Hrvatske narodne banke te u polju Beneficiary Customer (59:) navodi broj svog računa za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci. Platnu poruku MT103 banka upućuje na SWIFT BIC NBHRHR2X.

Platna poruka MT103 mora minimalno sadržavati sljedeće podatke (uz popunjavanje svih obveznih polja prema pravilima SWIFT-a):

Naziv polja u MT103Broj polja u MT103Pravilo korištenja
Zaglavlje poruke
PošiljateljBIC banke
PrimateljNBHRHR2XXXX
Servisni kôd103:TGT
Tekstualni dio poruke
Datum valute/oznaka valute/iznos32A:Tekući datum valute/EUR/iznos
Ordering Customer50K:/ Banka upisuje podatak o broju računa prema svojim potrebama.
Receiver’s Correspondent – FI BIC54A:BIC banke pošiljatelja
Beneficiary Customer59:/ Račun banke za gotovinu

U slučaju uspješne namire banka zaprima poruku MT012, a u slučaju neuspješne namire banka zaprima poruku MT019 s razlogom odbijanja u polju 432.

Ako banka pošalje platnu poruku MT103 s pogrešno popunjenim informacijama, Hrvatska narodna banka izvršava povrat pogrešno uplaćenih novčanih sredstava te banci dostavlja platnu poruku MT103 koja u polju 72: sadržava informaciju da je riječ o povratu pogrešno uplaćenih sredstava.

2.2. Prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na PM račun banke

Nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na PM račun banke banka zadaje u skladu s odlukom koja propisuje opskrbu banaka gotovim novcem eura.

Ako banka nalog za prijenos novčanih sredstava zadaje porukom MT103, poruku šalje na SWIFT BIC NBHRHR2X.

Poruka MT103 kojom banka zadaje prijenos novčanih sredstava s računa za gotovinu na PM račun mora sadržavati minimalno sljedeće podatke (uz popunjavanje svih obveznih polja prema pravilima SWIFT-a):

Naziv polja u MT103Broj polja u MT103Pravilo korištenja
Zaglavlje poruke
PošiljateljBIC banke
PrimateljNBHRHR2XXXX
Tekstualni dio poruke
Datum valute/oznaka valute/iznos32A:Tekući datum valute / EUR / iznos
Ordering Customer50K:/ Račun banke za gotovinu
Receiver’s Correspondent – FI BIC54A:BIC banke pošiljatelja
Beneficiary Customer59:/ Banka upisuje podatak o broju računa prema svojim potrebama.

Ova poruka MT103 ne smije u zaglavlju u polju 103: sadržavati oznaku servisnoga kôda.

Na temelju zaprimljenog naloga za prijenos Hrvatska narodna banka zadaje platnu poruku MT103 kojom se prenose novčana sredstva u korist PM računa banke koja je zadala nalog za prijenos novčanih sredstava.

Platnu poruku MT103 kojom se prenose novčana sredstva u korist PM računa banke Hrvatska narodna banka upućuje na SWIFT BIC banke koja je zadala nalog za prijenos novčanih sredstava.

Platna poruka MT103 kojom Hrvatska narodna banka prenosi novčana sredstva na PM račun banke sadržava ista polja kao zaprimljena poruka MT103. Ova MT103 platna poruka ima u zaglavlju u polju 103: oznaku servisnoga kôda – TGT.

Nakon uspješne namire platne transakcije banka zaprima platnu poruku MT103.

3. Postupanje u slučaju tehničkih problema na strani banke

Kada banka nije u mogućnosti sama zadati poruku MT103 iz točke 2.1. ove Upute, banka može dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci nalog za provođenje platne transakcije u skladu s Uputom za izvanredne situacije u sutavu TARGET2-HR koja je objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke (https://www.hnb.hr/documents/20182/256057/h-uputa-izvanredne-situacije.pdf/f8a83903-5f58-4cdf-a62b-06aa29049d4a).

Popunjeni nalog banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektroničkom poštom na adresu: helpdesk.t2hr@hnb.hr.

Hrvatska narodna banka postupit će, ako je to moguće, po nalogu banke samo kada banka to ne može sama provesti, odnosno u slučaju tehničkih problema na strani banke.

Nakon što je zaprimila popunjeni nalog, Hrvatska narodna banka telefonski usklađuje vjerodostojnost podataka iz naloga s bankom, na sljedeći način:

− Hrvatska narodna banka telefonski zove banku

− banka Hrvatskoj narodnoj banci priopćuje šifru za usuglašenje

− banka čita podatke s naloga koji je dostavljen Hrvatskoj narodnoj banci, a Hrvatska narodna banka ih uparuje s podacima na primljenom nalogu.

Hrvatska narodna banka nastojat će nakon usklađivanja vjerodostojnosti podataka iz naloga, u skladu s objektivnim mogućnostima, provesti takav nalog za plaćanje u najkraćem mogućem roku.

U slučaju tehničkih smetnji u radu sustava TARGET2-HR i u slučaju pada sustava TARGET2-HR, postupa se u skladu s Pravilima rada sustava TARGET2-HR.