Odluka o prestanku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava

NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o prestanku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava

HRVATSKA NARODNA BANKA

2014

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU RADA HRVATSKOG SUSTAVA VELIKIH PLAĆANJA I NACIONALNOGA KLIRINŠKOG SUSTAVA

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se prestanak rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (u nastavku teksta: HSVP) i Nacionalnoga klirinškog sustava (u nastavku teksta: NKS).

(2) HSVP i NKS prestaju s radom na kraju obračunskog dana 30. prosinca 2022.

Namira platnih transakcija i ostale aktivnosti u HSVP-u na dan 30. prosinca 2022.

Članak 2.

(1) Namira platnih transakcija tijekom obračunskog dana 30. prosinca 2022. provodit će se u skladu s važećim Terminskim planom HSVP-a.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će u slučaju kašnjenja u odnosu na vremena propisana Terminskim planom HSVP-a sve sudionike o kašnjenju.

Prijenos novčanih sredstava zbog prestanka rada HSVP-a

Članak 3.

(1) Upravitelj instant platnog sustava dužan je do kraja obračunskog dana 30. prosinca 2022. u HSVP-u prenijeti sva novčana sredstva sa svog tehničkog računa u HSVP-u na račune sudionika u HSVP-u, i to u iznosu pozicije obračunskog računa sudionika u instant platnom sustavu s kojom je završen obračun na dan 30. prosinca 2022.

(2) Hrvatska narodna banka provest će prije kraja obračunskog dana 30. prosinca 2022., a nakon namire konačnih pozicija iz NKS-a, sljedeće prijenose ovim redoslijedom:

a) prijenos svih novčanih sredstava s računa banaka za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na njihove račune u HSVP-u, ako banka nije sama prenijela novčana sredstva sa svog računa za gotovinu na svoj račun u HSVP-u

b) prijenos novčanih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak s njezina računa u HSVP-u na račun koji odredi taj sudionik te

c) prijenos svih novčanih sredstava s računa sudionika u HSVP-u osim sudionika iz točke b) ovog stavka na račun Hrvatske narodne banke u HSVP-u.

Zatvaranje računa u HSVP-u

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka na kraju obračunskog dana 30. prosinca 2022. zatvorit će račune svih sudionika HSVP-a, tehnički račun upravitelja instant platnog sustava i obračunski račun za konačnu namiru platnih transakcija obračunatih u NKS-u.

(2) Novčana sredstva sudionika HSVP-a prenesena na račun Hrvatske narodne banke u HSVP-u prema članku 3. stavku 2. točki c) ove Odluke nastavljaju se nakon zatvaranja računa sudionika u HSVP-u evidentirati kao sredstva na računima za namiru banaka i ostalih bivših sudionika HSVP-a kod Hrvatske narodne banke.

(3) Hrvatska narodna banka isključit će sve sudionike Zatvorene grupe korisnika HSVP-a u SWIFT-u i ukinuti tu grupu.

(4) Neposredno prije zatvaranja računa u HSVP-u prema ovom članku Hrvatska narodna banka otkazat će sve primljene, a nenamirene platne transakcije u HSVP-u.

Prijenos novčanih sredstava sudionika HSVP-a na račune sudionika u sustavu TARGET2-HR

Članak 5.

Nakon konverzije u eure primjenom fiksnog tečaja iznosa kunskih novčanih sredstava pojedinog subjekta iz članka 4. stavka 2. ove Odluke prenesenog u skladu s istom odredbom, Hrvatska narodna banka s datumom 2. siječnja 2023. odobrit će PM račun tog subjekta u sustavu TARGET2-HR u eurskoj protuvrijednosti njegova prenesenoga kunskog iznosa.

Obavještavanje sudionika o provedenim
aktivnostima

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka dostavit će sudionicima HSVP-a obavijest o zatvaranju računa sudionika u HSVP-u.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadržavat će potvrdu o iznosu novčanih sredstava prenesenih u skladu s odredbama članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. ove Odluke te informaciju o konverziji novčanih sredstava u eure i prijenosu novčanih sredstava u eurima na račune iz članka 5. ove Odluke.

Obračun platnih transakcija i ostale aktivnosti u NKS-u zbog prestanka rada NKS-a

Članak 7.

(1) Obračun platnih transakcija u NKS-u obračunskog dana 30. prosinca 2022. provodit će se u skladu s važećim Terminskim planom obračuna u NKS-u.

(2) Fina je dužna u slučaju kašnjenja obračuna u NKS-u u odnosu na vremena propisana Terminskim planom obračuna u NKS-u o kašnjenju obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i sudionike.

(3) Fina će zatvoriti sve obračunske račune sudionika u NKS-u nakon namire konačnih pozicija iz NKS-a u HSVP-u.

(4) Fina donosi uputu kojom će urediti operativne postupke za prestanak rada NKS-a.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Dana 31. prosinca 2022. prestaju važiti Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (»Narodne novine«, br. 125/2019., 53/2021. i 119/2021.), Uputa za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja (O. br.: 43-020/02-20/BV, O. br.: 124-020/04-20/BV, O. br.: 319-020/10-20/BV i O. br.: 40-091-02-22/BV), Terminski plan Hrvatskog sustava velikih plaćanja (O. br.: 44-020/02-20/BV), Cjenik usluga HSVP-a (O. br.: 45-020/02-20/BV), Uputa za operativne postupke odobravanja i povrata unutardnevnog kredita preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja (Uputa br. 261-020/09-17/BV i Uputa br. 86-020/03-20/BV) i Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava (»Narodne novine«, br. 46/2016. i 53/2001.).

(2) Dana 31. prosinca 2022. prestaje važiti Odluka kojom se potvrđuje da Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav udovoljavaju uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (»Narodne novine«, br. 18/2009.).

(3) Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 458-2655-090/11-22/SŠ
Zagreb, 10. studenoga 2022.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenica guvernera
Sandra Švaljek, v. r.