Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

NN 134/2022 (16.11.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija

2022

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 5. stavka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14 i 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 119/15) u članku 6. stavku 1. riječi »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »398.168,43 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-01/26
Urbroj: 513-05-03-22-1
Zagreb, 9. studenoga 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.