Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva

NN 134/2022 (16.11.2022.), Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2026

Na temelju članka 9.b. stavak 3. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (»Narodne novine«, broj 120/16 i 63/22), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O USPOREDBI JEDINIČNIH CIJENA ALTERNATIVNIH I KONVENCIONALNIH GORIVA

Uvodne napomene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se format, sadržaj i lokacije za pružanje informacija o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva na postajama za opskrbu gorivom, temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije.

Metodologija izračuna

Članak 2.

(1) Za potrebe prikazivanja na postajama za opskrbu gorivom, metodologijom je predviđen osnovni izračun kojim se omogućuje indikativna usporedba cijena na temelju primjeraka osobnih automobila koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove prometa u suradnji sa stručnom organizacijom koja se bavi tehničkim pregledima vozila, i koji su usporedivi, barem kad je riječ o njihovoj masi i snazi motora, ali koji upotrebljavaju različita goriva.

(2) Metodologijom se za potrebe takve usporedbe utvrđuje da se cijene benzinskih, dizelskih i alternativnih goriva izražavaju u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km.

(3) Izračun se temelji na sljedećim čimbenicima:

(a) potrošnji goriva pojedinačnog vozila po prijeđenih 100 km navedenoj u certifikatu o sukladnosti vozila iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

(b) ako je primjenjivo, vrijednosti potrošnje goriva po prijeđenih 100 km koje utvrđuju države članice za mješavine biogoriva s benzinskim ili dizelskim gorivom;

(c) tržišne cijene po jedinici pojedinačnog goriva, izražene u primjenjivoj valuti za jedinice koje se navode u predmetnoj državi članici, u skladu s Direktivom 98/6/EZ (dalje u tekstu »konvencionalne jedinice«).

(4) Cijena izražena u primjenjivoj valuti po prijeđenih 100 km izračunava se kako slijedi: cijena goriva u eurima po konvencionalnoj jedinici pomnožena s potrošnjom goriva po prijeđenih 100 km.

EUR/100 km=cijena goriva po litri/kg/kwh x vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila na 100 km (WLTP)

(5) Cijena goriva u konvencionalnim jedinicama koja se uzima u obzir je prosječna cijena tijekom maksimalno zadnjeg tromjesečja prije izračuna.

Obveza prikazivanja

članak 3.

(1) Obvezu prikazivanja usporedbe jediničnih cijena goriva imaju postaje za opskrbu gorivom koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) predstavljaju 10 % postaja za opskrbu gorivom s najvećom količinom prodanih naftnih derivata u jednoj kalendarskoj godini

b) stavljaju na tržište najmanje tri različite vrste goriva od kojih je barem jedna alternativna vrsta goriva i mjeri se globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila – WLTP protokolom. (engl. Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, u daljnjem tekstu: WLTP)

(2) Popis postaja za opskrbu gorivom iz stavka 1. ovog članka javno je dostupan na web-stranici ministarstva nadležnog za poslove prometa i na nacionalnom portalu, te će se ažurirati jednom godišnje.

Format, sadržaj i lokacija prikaza

Članak 4.

(1) Usporedba jediničnih cijena goriva vrši se tabličnim prikazom u kojem su navedene vrste konvencionalnih i alternativnih goriva dostupne na tržištu Republike Hrvatske, segmenti vozila odabrani za prikazivanje od strane ministarstva nadležnog za poslove prometa temeljem statističkih podataka o najprodavanijim vozilima na području Republike Hrvatske, te cijena izražena u eurima po prijeđenih 100 km za svaku vrstu i goriva i svaki odabrani segment vozila (EUR/100km).

(2) Tablični prikaz usporedbe jediničnih cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom mora se isticati na vidljivom mjestu na sljedećim lokacijama:

– ispred ulaza u prodajni prostor ili u samom prodajnom prostoru ili

– uz ili na agregatu za gorivo.

(3) Visoko miješana biogoriva, sintetička i parafinska goriva ne uzimaju se u obzir i ne prikazuju se zbog nedostatka WLTP podataka.

Ažuriranje i preuzimanje podataka

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za poslove prometa obvezno je putem službene web-stranice ili nacionalnog portala kvartalno ažurirati podatke o usporedbi jediničnih cijena goriva, te ih učiniti dostupnima za preuzimanje vlasnicima postaja za opskrbu gorivom u A3, A4 i A5 PDF formatu.

Stupanje na snagu

članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-02/42

Urbroj: 530-08-1-22-1

Zagreb, 3. studenoga 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.