Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

NN 134/2022 (16.11.2022.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

2027

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 38. stavka 4. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se:

1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem

2. vrste izvješća koja se prikupljaju

3. izvještajna razdoblja i

4. rokovi dostave izvješća.

(2) Sadržaj pojedinih izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća propisuju se Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa) koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(3) Hrvatska narodna banka prikuplja i upotrebljava podatke na temelju ove Odluke u statističke i nadzorne svrhe.

Provedba akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Odlukom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1) Odluke Europske središnje banke od 16. rujna 2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te i njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9. 10. 2010), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/2195 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39) (SL L 330, 20. 12. 2019.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2010/14)

2) Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj (SL L 339, 22. 12. 2010.) (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1210/2010)

3) Smjernice o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj od 28.10.2019. (Ref. Ares(2019)6661509); (u nastavku teksta: Smjernica o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010)

4) Smjernice Europske središnje banke od 11. rujna 2008. o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2008/8) (SL L 346, 11.9.2008.) kako je izmijenjena Smjernicom Europske središnje banke od 30. lipnja 2011. (ESB/2011/9) (SL L 217, 23. 8. 2011.), Smjernicom (EU) 2016/1061, Smjernicom Europske središnje banke od 26. svibnja 2016. (ESB/2016/15) (SL L 173, 30. 6. 2016.) i Smjernicom (EU) 2017/469 Europske središnje banke od 7. veljače 2017 (ESB/2017/7) (SL L 77, 22. 3. 2017.); (u nastavku teksta: Smjernica ESB/2008/8).

Obveznici primjene

Članak 3.

(1) Obveznici izvješćivanja na osnovi ove Odluke (u nastavku teksta: obveznici) jesu:

1. banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3. banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje i

4. ostali rukovatelji gotovim novcem.

(2) U smislu ove Odluke ostalim rukovateljima gotovim novcem smatraju se Financijska agencija, HP-Hrvatska pošta d.d. i druge pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima za isplatu.

(3) U smislu ove Odluke pojam kuna ima značenje kune u povlačenju.

II. DOSTAVA IZVJEŠĆA

Vrste izvješća

Članak 4.

(1) Obveznik je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dnevna i mjesečna izvješća za gotov novac kune, gotov novac eura i stranu valutu.

(2) Dnevna izvješća jesu:

1. Promet gotovog novca poslovne jedinice

2. Promet gotovog novca uređaja

3. Stanje gotovog novca

4. Količina obrađenih novčanica i kovanog novca

5. Promet samoposlužnog uređaja.

(3) Mjesečna izvješća jesu:

1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

4. Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja.

(4) Obveznik je dužan dostaviti dnevna izvješća za gotov novac kune i gotov novac eura kako je propisano u Tablici 1.

Dnevna izvješća
Naziv izvješćaHRKEUR
Promet gotovog novca poslovne jediniceXX
Promet gotovog novca uređajaXX
Stanje gotovog novcaXX
Količina obrađenih novčanica i kovanog novca
X
Promet samoposlužnog uređajaXX

Tablica 1. Dnevna izvješća

(5) Obveznik je dužan dostaviti sljedeća mjesečna izvješća za gotov novac eura:

1) Obrada udaljenih poslovnih jedinica

2) Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

3) Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

4) Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja.

(6) Obveznik je dužan u mjesečnom izvješću iz stavka 5. točke 4. ovog članka dostavljati i podatke o uređajima za obradu gotovog novca kune.

Izvještajna razdoblja

Članak 5.

(1) Obveznik je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz članka 4. stavaka 4. i 5. na način i prema pravilima uređenima Uputom.

(2) Izvještajno je razdoblje za dostavu podataka dnevno i mjesečno.

(3) Dnevno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na određeni izvještajni datum i obuhvaća svaki kalendarski dan u mjesecu.

(4) Mjesečno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na razdoblje od prvoga do posljednjeg dana pojedinoga kalendarskog mjeseca.

Rokovi dostave izvješća

Članak 6.

(1) Obveznik je dužan dnevna izvješća dostavljati svaki dan za podatke koji se odnose na prethodni izvještajni datum, a najkasnije u roku od pet dana nakon isteka desetodnevnog razdoblja na koje se podaci odnose, odnosno najkasnije do kraja 15. odnosno 25. dana u tekućem ili 5. dana u sljedećem mjesecu, a ako je riječ o neradnom danu (subota, nedjelja ili blagdan), krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(2) Obveznik je dužan mjesečna izvješća dostavljati najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a ako je taj dan neradni dan (subota, nedjelja ili blagdan), rok za dostavu produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

(3) Smatra se da je obveznik ispunio obvezu dostave izvješća koja su predmet ove Odluke:

1) ako je izvješće zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima iz stavaka 1. ili 2. ovog članka i na način propisan Uputom i

2) ako su podaci iz izvješća točni i potpuni te su zadovoljili provjere i pravila propisana Uputom.

Čuvanje podataka

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka zaprima izvješća iz ove Odluke i obrađuje tako prikupljene podatke u statističke svrhe kao i za druge potrebe vezane uz ostvarivanje svojih zadataka određenih zakonskim propisima.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je podatke zaprimljene na temelju ove Odluke čuvati kao tajnu u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

(3) Hrvatska narodna banka može podatke zaprimljene na temelju ove Odluke učiniti javno dostupnima samo ako se ti podaci ne iskazuju po pojedinačnim obveznicima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 84/2020.).

(2) Posljednja izvješća koja je obveznik dužan dostaviti u skladu s Odlukom o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 84/2020.) jesu:

1) dnevno izvješće zadnjega desetodnevnog razdoblja za mjesec prosinac 2022., i to najkasnije do 5. siječnja 2023. i

2) mjesečno izvješće za mjesec prosinac 2022., i to najkasnije do 10. siječnja 2023.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 391-091/11-22/BV

Zagreb, 8. studenoga 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA
O NAČINU PRIKUPLJANJA I SASTAVLJANJA TE OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

1. OPĆE ODREDBE

Ovom Uputom, u svrhu provedbe Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka), uređuju se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

2. OBJAŠNJENJE POJMOVA

Za potrebe ove Upute pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– Eurokovanice neprikladne za optjecaj jesu one kako je uređeno člankom 2. pod b) Uredbe (EU) br. 1210/2010.

– Izvor podataka jest obveznik ili ugovorna institucija.

– Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

– Neprikladna euronovčanica jest euronovčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 11. Odluke ESB/2010/14.

– Neprikladna novčanica obradiva na uređaju jest neprikladna novčanica kune i euronovčanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

– Neprikladna novčanica neobradiva na uređaju jest neprikladna novčanica kune i euronovčanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica (novčanica znatno oštećene strukture papira – mlitave, novčanica čiji su dijelovi spojeni samoljepljivom vrpcom i sl.) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

– Neprikladna kovanica neobradiva na uređaju jest neprikladna kovanica kune koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica (okrnjena ili zakrivljena kovanica te kovanica čiji stupanj oštećenja onemogućuje utvrđivanje autentičnosti pomoću uređaja) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

– Neprikladna kovanica obradiva na uređaju jest neprikladna kovanica kune koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.

– Nezavisni bankomati jesu bankomati obveznika iz članka 3. stavka 2. Odluke koji nije banka i čiji se bankomati ne vode u sustavu banke.

– OIB je osobni identifikacijski broj obveznika ili ugovorne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske na temelju zakona kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

– Ostali rukovatelji gotovim novcem jesu obveznici iz članka 3. stavka 2. Odluke.

– Potrošač je fizička osoba kako je uređeno propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.

– Prikladan gotov novac jesu novčanice i kovani novac prikladne za daljnji optjecaj.

– Radni dan jest svaki dan od ponedjeljka do petka, osim ako je koji od tih dana neradni dan prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

– Redistribuiranje (recikliranje) novčanica i kovanog novca jest ponovno vraćanje u optjecaj zaprimljenih novčanica i kovanog novca od strane obveznika obavljanjem poslovne djelatnosti.

– Samoposlužni uređaj je uređaj za obradu gotovog novca kojim rukuje klijent, a koji omogućuje uplate/isplate gotovog novca.

– Strani gotov novac je gotov novac strane valute koji ne glasi na euro ili kunu.

– Udaljene poslovne jedinice jesu one poslovne jedinice koje je obveznik primjene odluke kojom se uređuju uvjeti redistribuiranja gotovog novca prijavio Hrvatskoj narodnoj banci.

– Ugovorna institucija je pravna osoba koja uime i za račun banke na temelju ugovora obavlja poslove uplate, isplate i obrade gotovog novca.

Skraćeni nazivi vrsta izvješća s dinamikom dostave i kategorija uređaja koji se navode u ovoj Uputi, npr. (uN), (PR_GN_CP), označuju vrijednosti koje se rabe u xml datoteci za pojedinu stavku i opisane su u Prilogu 1. ove Upute. Vrijednosti su osjetljive na velika i mala slova.

3. VRSTE I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠĆA

Ovisno o vrsti izvješća, obveznici dostavljaju dnevna i mjesečna izvješća odvojeno za gotov novac kune i gotov novac eura.

U dnevnom izvješću obveznik popunjava podatke u onim izvješćima koja se odnose na područje djelatnosti koje obveznik obavlja. Ako obveznik nema podataka za određeno izvještajno razdoblje, obvezan je poslati elemente zaglavlja i elemente oznaka izvješća bez podataka za to izvješće.

Obveznik će prije početka slanja izvješća Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti osnovne podatke o osobi odgovornoj za dostavu izvješća (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona) putem koje Hrvatska narodna banka obavlja komunikaciju povezanu s dostavom izvješća. Sve naknadne promjene podataka o osobi odgovornoj za dostavu izvješća obveznik dostavlja odmah po nastanku promjene.

Obveznik će prije početka slanja izvješća usuglasiti s Hrvatskom narodnom bankom šifarnike poslovnih jedinica i uređaja te dostaviti OIB obveznika i OIB ugovornih institucija koje su im izvor podataka i za koje dostavlja i izvješća.

3.1. Dnevna izvješća

Sva dnevna izvješća koja obveznik dostavlja za određeni datum dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih može dostaviti svaki dan ili sve datoteke na kraju isteka desetodnevnog razdoblja.

Desetodnevna razdoblja s rokovima dostave izvješća jesu:

– 1. desetodnevno razdoblje: od 1. do 10. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 15. dana u tom mjesecu.

– 2. desetodnevno razdoblje: od 11. do 20. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 25. dana u tom mjesecu.

– 3. desetodnevno razdoblje: od 21. do posljednjeg dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 5. dana u sljedećem mjesecu.

3.2. Mjesečna izvješća

Sva mjesečna izvješća koja obveznik dostavlja za određeno razdoblje dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih dostavlja najkasnije do kraja 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

4. NAČIN SLANJA, OBILJEŽJA I SADRŽAJ
DATOTEKE ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA

Izvješća se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju na dva načina:

a) putem SWIFT komunikacije ili

b) na web-adresu https://www.hnb.hr, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavu i preuzimanje datoteka s podacima o poslovanju s gotovim novcem putem datoteke u XML formatu (prema XSD shemi za dnevna izvješća i XSD shemi za mjesečna izvješća), koja se nalazi na adresi: https://www.hnb.hr.

Kodna stranica: UTF-8

Popis elemenata i pripadajućih atributa XML datoteka za dnevna i mjesečna izvješća dan je u Prilogu 2. ove Upute.

4.1. Opis naziva datoteke

Naziv datoteke: TSGN_<OIB>_<YYYYMMDD>_(HRK/EUR)_(D/M)_<RBR>.xml

– TSGN − oznaka grupe izvješća

– <OIB> − OIB obveznika

– <YYYYMMDD> − datum izvješća

– (HRK/EUR) – oznaka valute za koju se šalje datoteka

– (D/M) − označuje vrstu izvješća koje se dostavlja, dopuštena jedna vrijednost

– D – dnevno izvješće

– M – mjesečno izvješće

– <RBR> − označuje redni broj slanja na razini obveznika, datuma, valute i dinamike (D/M), broj (01-99)

4.2. Zaprimanje i provjera ispravnosti xml datoteka

Dnevna i mjesečna izvješća dostavljaju se u odvojenim datotekama.

Jedna dnevna datoteka sadržava sva dnevna izvješća za obveznika, valutu i izvještajni datum.

Jedna mjesečna datoteka sadržava sva mjesečna izvješća za obveznika na posljednji dan u mjesecu. Datoteka s najvećim RBR po valuti (EUR) za određenog obveznika unutar jednoga izvještajnog razdoblja smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

Prije slanja izvješća obveznici će obaviti validaciju datoteke sa zadanom XSD shemom koja se nalazi na adresi: https://www.hnb.hr.

Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP). U komprimiranoj datoteci može biti samo jedna datoteka, strukture naziva prema točki 4.1. ove Upute te s ekstenzijom .zip.

Datoteka neće biti prihvaćena ako:

– format datoteke ili format naziva datoteke nije ispravan

– OIB obveznika nije ispravan

– datum u nazivu datoteke nije jednak datumu u izvješćima u datoteci

– šifra poslovne jedinice / uređaja u pojedinom izvješću nije jedinstvena na razini obveznika

– oznaka izvješća ne postoji u šifarniku

– datum ne odgovara vrsti izvješća (dnevno, mjesečno)

– nisu poslana sva izvješća u datoteci koja obveznik dostavlja

– u jednoj datoteci obveznik dostavlja dva ili više istih zaglavlja izvješća

– u jednoj datoteci obveznik dostavlja dva ili više istovrsnih izvješća.

Pri učitavanju mjesečnog izvješća za gotov novac eura Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja (UR), sustav Hrvatske narodne banke provjerava jesu li u tom izvješću podaci za svaki od uređaja za koji su prethodno poslani podaci u dnevnim izvješćima: Promet gotovog novca uređaja (PR_GN_UR), Stanje gotovog novca (ST_GN), Količina obrađenih novčanica i kovanog novca (OB) i Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR).

Ako se u dnevnim izvješćima za gotov novac eura dostave podaci za određeni uređaj, a on nije naveden u mjesečnom izvješću, obveznik će na e-adrese koje je prethodno dostavio Hrvatskoj narodnoj banci zaprimiti upozorenje i obavijest o daljnjem postupanju.

U mjesečnom izvješću Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja (UR) za valutu euro obveznik može dostaviti podatke o uređajima za koje nije bilo podataka u dnevnim izvješćima za valutu euro.

5. ISPRAVCI DATOTEKE

Obveznik može dostaviti ispravak datoteke do rokova dostave izvješća iz točke 3. ove Upute, pri čemu obveznik ispravlja cijelu datoteku. Datoteka s najvećim rednim brojem za određeni datum, valutu i vrstu izvješća zaprimljena u vremenu za dostavu smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

U slučajevima slanja dnevne ili mjesečne datoteke nakon proteka roka za dostavu iz točke 3. ove Upute obveznik dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke« (Prilog 3.) na e-adresu: gotovina-statistika@hnb.hr.

Hrvatska narodna banka omogućit će nakon zaprimanja navedene obavijesti učitavanje datoteke ili obavijestiti obveznika o daljnjem postupanju.

Navedene datoteke bit će obrađene uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Omogućavanje učitavanja datoteke ne utječe na činjenicu da je obveznik nepravodobno ili nepravilno dostavio izvješća. Hrvatska narodna banka isključivo tehnički omogućuje obvezniku dostavljanje datoteke s izvješćima nakon što je rok za dostavu istekao ili ispravak pogrešno dostavljenih izvješća.

5.1. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

Elementi »Obavijesti za naknadnu dostavu datoteke« jesu:

– Naziv Obavijesti − »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

– Datum slanja − upisuje se datum kada se obavijest za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u HNB.

– Podaci o pošiljatelju:

–     Naziv obveznika: upisuje se puni naziv obveznika iz Sudskog registra koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«.

– OIB obveznika

–     Osoba za kontakt: upisuju se ime i prezime osobe za kontakt.

–     Telefon za kontakt: upisuje se broj telefona osobe za kontakt.

– Podaci o datoteci:

–     Upisuju se podaci o vrsti datoteke, izvještajnom razdoblju, valuti, nazivu datoteke i oznaci datoteke.

–     Vrsta datoteke: upisuje se D za dnevna izvješća ili M za mjesečna izvješća.

–     Izvještajno razdoblje: upisuje se izvještajno razdoblje, odnosno datum za koji se datoteka dostavlja. Za mjesečne datoteke upisuje se posljednji datum u mjesecu.

–     Valuta: upisuje se valuta gotovog novca za koji se datoteka dostavlja (HRK ili EUR).

–     Naziv datoteke: upisuje se naziv datoteke kako je opisan u točki 4.1. ove Upute.

–     Oznaka datoteke – upisuje se slovo R – za redovnu datoteku koja se dostavlja nakon isteka roka dostave ili slovo I – ako se ispravlja već dostavljena datoteka.

– Opis razloga slanja:

–     Pri slanju redovne datoteke koja se dostavlja nakon isteka roka dostave obveznik opisuje razlog dostave nakon isteka roka, a pri slanju datoteke kojom se ispravlja već dostavljena datoteka obveznik opisuje razlog ispravka.

–     Ako obveznik nije upisao dodatne razloge ispravka, a Hrvatska narodna banka procijeni da je potrebno imati i taj element za odobrenje zahtjeva za ispravak, Hrvatska narodna banka pozvat će obveznika na dopunu zahtjeva.

– Potpis odgovorne osobe iz točke 3. ove Upute.

6. KATEGORIZACIJA UREĐAJA ZA OBRADU NOVČANICA I KOVANICA

Uređaji za obradu novčanica i kovanica u smislu ove Upute dijele se u dvije kategorije:

– uređaji kojima rukuju klijenti i

– uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika.

6.1. Uređaji za obradu novčanica

Skraćeni nazivi za kategorije uređaja za obradu novčanica kojima rukuju klijenti, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

– Uplatni uređaji (uN)

– Uređaji za recikliranje novčanica (rNk)

– Kombinirani uplatni uređaji (kuN)

– Isplatni uređaji (iN)

– Uređaji za isplatu kovanica (iK).

U uređaje za obradu novčanica spadaju i:

– Bankomati (iB) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate novčanica sa svojih računa, punjen novcem sortiranim na uređaju. Uređaj ne provjerava prikladnost novčanica prije isplate.

Skraćeni nazivi za kategorije uređaja za obradu novčanica kojima rukuju zaposlenici obveznika, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

– Uređaj za obradu novčanica (oN)

– Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz)

– Uređaj za provjeru autentičnosti novčanica (aN)

– Uplatno-isplatne blagajne (uiN).

6.2. Uređaji za obradu kovanica

Kategorije uređaja za obradu kovanog novca kojima rukuju klijenti, njihovi skraćeni nazivi i opisi jesu:

– Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice (uKo) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica, ali ne zadržavaju sumnjive primjerke kovanica.

– Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice (uKz) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

– Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice (rKo) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Kovanice koje nisu prihvaćene kao autentične uređaj ne zadržava.

– Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice (rKz) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

– Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost (rKza) – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. Uređaj provjerava autentičnost eurokovanica pri uplati, a sumnjive primjerke zadržava u samom uređaju.

Kategorije uređaja za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici obveznika, njihovi skraćeni nazivi i opisi jesu:

– Uređaji za sortiranje kovanica – CSM (sK) – Uređaji imaju mogućnost brojenja, sortiranja po apoenima i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

– Uređaji za brojenje kovanica – CCM (bK) – Različite vrste uređaja kojima se rukuje. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

7. VRSTE IZVJEŠĆA

7.1. Dnevna izvješća za gotov novac kune

Obveznik u skladu s rokovima dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke iz procesa obrade gotovog novca kune u sljedećim dnevnim izvješćima:

– Promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu (PR_GN_CP) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga te neobrađenoga gotovog novca kune po poslovnoj jedinici.

– Promet gotovog novca kune za uređaj (PR_GN_UR) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga gotovog novca kune po uređaju.

– Stanje gotovog novca kune (ST_GN) – sadržava podatke o dnevnom stanju novčanica kune i kovanica kune po poslovnoj jedinici i uređaju na kraju dana.

– Promet samoposlužnog uređaja za kunu (PR_UR) – sadržava podatke o dnevno položenom gotovom novcu kune putem uređaja kojima rukuju klijenti.

7.2. Mjesečna izvješća za gotov novac kune

Obveznik ne dostavlja mjesečna izvješća za gotov novac kune.

7.3. Dnevna izvješća za gotov novac eura

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke iz procesa obrade gotovog novca eura u sljedećim dnevnim izvješćima:

– Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu (PR_GN_CP) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga te neobrađenoga gotovog novca eura po poslovnoj jedinici.

– Promet gotovog novca eura za uređaj (PR_GN_UR) – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga gotovog novca eura po uređaju.

– Stanje gotovog novca eura (ST_GN) – sadržava podatke o dnevnom stanju euronovčanica i eurokovanica po poslovnoj jedinici i uređaju na kraju dana.

– Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB) – sadržava podatke o dnevno obrađenim euronovčanicama i eurokovanicama po uređaju za obradu.

– Promet samoposlužnog uređaja za euro (PR_UR) – sadržava podatke o dnevno izdanom i položenom gotovom novcu eura putem uređaja kojima rukuju klijenti.

7.4. Mjesečna izvješća za gotov novac eura

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke o stanju i uređajima za obradu te međubankovnom trgovanju gotovim novcem eura:

– Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD) – sadržava mjesečne podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca eura u udaljenim poslovnim jedinicama banaka redistribuiranom putem uređaja kojima rukuju klijenti.

– Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP) – sadržava mjesečne podatke o kupljenom/prodanom gotovom novcu eura drugim obveznicima na međubankovnom tržištu.

– Stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL) – sadržava podatke o apoenskoj strukturi stranoga gotovog novca obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

– Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR) – sadržava podatke o uređajima za obradu novčanica i kovanica gotovog novca kune i gotovog novca eura kojima obveznik raspolaže te o održavanju uređaja.

8. DATOTEKA S DNEVNIM IZVJEŠĆIMA

8.1. Obilježja datoteke s dnevnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svake datoteke:

– »OIB obveznika« – podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

– »Datum izvješća« – datum na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

– »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja – HRK za izvješće za gotov novac kune, odnosno EUR za izvješće za gotov novac eura.

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

8.2. Obilježja polja u dnevnim izvješćima

Opis polja u dnevnim izvješćima:

– »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose

– »OIB izvora podataka« – unosi se OIB obveznika, odnosno OIB ugovorne institucije ako se dostavljaju podaci iz poslovne mreže ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

– »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu.

– »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose

– »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

– »Serijski broj uređaja« – serijski broj uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

– »Broj transakcija« – ukupan broj transakcija po pojedinoj stavci iz opisa izvješća

– »Iznos transakcija« – ukupan iznos iskazan u valuti izvješćivanja

– »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovani novac (K)

– »Komadi« – broj komada pojedine vrste, prikladnosti i apoena gotovog novca.

8.3. Sadržaj datoteke s dnevnim izvješćima za gotov novac kune i gotov novac eura

8.3.1. Promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu (PR_GN_CP)

Izvješće za gotov novac kune sadržava podatke o iznosima uplata gotovog novca kune u poslovnoj jedinici obveznika na kraju radnog dana te isplate gotovog novca kune u poslovnoj jedinici obveznika u slučaju polaganja u gotovinski centar Hrvatske narodne banke. Iznimno, ako pojedina poslovna jedinica obveznika radi neradnim danom, dostavit će izvješće i za taj dan.

Izvješće popunjava:

– banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu obveznika i izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu ugovorne institucije

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice:

OIB izvora podataka:

Promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu na dan ddmmgggg

OpisBroj transakcijaIznos transakcija
UPLATE – PRIMLJENO
Nepotrošači – šalter 
 
Potrošači – šalter 
 
ISPLATE – IZDANO
Gotovinski centri 
 
NEOBRAĐENO
U trezoru 
 
Gotovina na putu 
 

Slika 1. Promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« te podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako u nekoj poslovnoj jedinici za izvještajni datum nije bilo prometa, za tu poslovnu jedinicu nije potrebno dostaviti podatke.

Ako po nekoj od stavaka uplata, isplata ili neobrađenog novca nije bilo prometa, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

8.3.1.1. Podaci u izvješću u slučaju kad je
izvor podataka obveznik

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate – primljeno:

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera obveznika.

b) Isplate – izdano

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kuna položenog u gotovinski centar Hrvatske narodne banke.

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca kune na lokaciji obveznika za koje je odobren račun obveznika, a brojat će se i utvrđivati autentičnost nakon dana zaprimanja. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca kune za koje nije odobren račun obveznika, a brojat će se i utvrđivati autentičnost te odobravati račun nakon dana zaprimanja (gotov novac kune koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.1.2. Podaci u izvješću
kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune položenog u gotovinski centar Hrvatske narodne banke iz trezora ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca kune u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje je odobren račun obveznika, a brojat će se i utvrđivati autentičnost sljedeći radni dan. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca kune u ime obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje nije odobren račun obveznika, a brojat će se i utvrđivati autentičnost te odobravati račun nakon dana zaprimanja (gotov novac kune koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.2. Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu (PR_GN_CP)

Izvješće za gotov novac eura sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca eura u poslovnoj jedinici obveznika na kraju radnog dana.

Iznimno, ako pojedina poslovna jedinica obveznika radi neradnim danom, dostavit će izvješće i za taj dan.

Izvješće popunjava:

– banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu obveznika i izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu ugovorne institucije

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice:

OIB izvora podataka:

Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu na dan ddmmgggg

OpisBroj transakcijaIznos transakcija
UPLATE – PRIMLJENO
Nepotrošači – šalter 
 
Potrošači – šalter 
 
Gotovinski centri 
 
Banke 
 
ISPLATE – IZDANO
Nepotrošači – šalter 
 
Potrošači – šalter 
 
Gotovinski centri 
 
Banke 
 
NEOBRAĐENO
U trezoru 
 
Gotovina na putu 
 


Slika 2. Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« i podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako u nekoj poslovnoj jedinici za izvještajni datum nije bilo prometa, za tu poslovnu jedinicu nije potrebno dostaviti podatke.

Ako po nekoj od stavaka uplata, isplata ili neobrađenog novca nije bilo prometa, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

8.3.2.1. Podaci u izvješću
u slučaju kad je izvor podataka obveznik

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate – primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera obveznika.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke.

U polje »Uplata Banke« (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

b) Isplate – izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog nepotrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog potrošačima putem šaltera obveznika.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca eura na lokaciji obveznika za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se nakon dana zaprimanja. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca eura za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se i odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac eura koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.2.2. Podaci u izvješću
kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − šalter« (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − šalter« (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Uplata, Gotovinski centri« (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke u trezore ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Uplata, Banke« (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog putem šaltera ugovorne institucije od drugih banaka u ime i za račun obveznika (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − šalter« (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog nepotrošačima putem šaltera ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − šalter« (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog potrošačima putem šaltera ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Isplata, Gotovinski centri« (iGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca eura položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke iz trezora ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Isplata, Banke« (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog putem šaltera ugovorne institucije drugim bankama u ime i za račun obveznika (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

c) Neobrađeno

U polje »Neobrađeno − u trezoru« (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca eura u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se sljedeći radni dan. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u »Uplate − primljeno«.

U polje »Neobrađeno − gotovina na putu« (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca eura u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se te odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac eura koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

8.3.3. Promet gotovog novca kune za uređaj (PR_GN_UR)

Izvješće za gotov novac kune sadržava podatke o iznosima uplata gotovog novca kune putem samoposlužnih uređaja obveznika na kraju dana.

Izvješće popunjavaju:

– banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj obveznika i izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj ugovorne institucije te

– pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra uređaja:

OIB izvora podataka:

Promet gotovog novca kune za uređaj na dan ddmmgggg

OpisBroj transakcijaIznos transakcija
UPLATE – PRIMLJENO
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 

Slika 3. Promet gotovog novca kune za uređaj

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji.

Uz polje »Šifra uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« te podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako neki uređaj na izvještajni datum nije imao prometa, za njega nije potrebno dostaviti podatke.

Ako nije bilo prometa po nekoj stavci iz opisa izvješća, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako se transakcije sa samoposlužnog uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, onda se za njih popunjavaju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac kune iz tih uređaja predmet je izvješćivanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

8.3.3.1. Podaci unutar izvješća
u slučaju kada je izvor podataka obveznik

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje uređaje, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja.

8.3.3.2. Podaci unutar izvješća
kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za uređaje ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca kune uplaćenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije koja prima uplatu gotovog novca kune u ime i za račun obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca kune uplaćenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije koja prima uplatu gotovog novca kune u ime i za račun obveznika.

8.3.4. Promet gotovog novca eura za uređaj (PR_GN_UR)

Izvješće za gotov novac eura sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca eura putem samoposlužnih uređaja obveznika na kraju dana.

Izvješće popunjavaju:

– banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj obveznika i izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj ugovorne institucije te

– pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra uređaja:

OIB izvora podataka:

Promet gotovog novca eura za uređaj na dan ddmmgggg

OpisBroj transakcijaIznos transakcija
UPLATE – PRIMLJENO
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
ISPLATE – IZDANO
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti 
 

Slika 4. Promet gotovog novca eura za uređaj

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji.

Uz polje »Šifra uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« te podaci u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako neki uređaj na izvještajni datum nije imao prometa, za njega nije potrebno dostaviti podatke.

Ako nije bilo prometa po nekoj stavci iz opisa izvješća, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima »Broj transakcija« i »Iznos transakcija«.

Ako se transakcije sa samoposlužnog uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, za njih se popunjavaju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac eura iz tih uređaja predmet je izvješćivanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

8.3.4.1. Podaci unutar izvješća
u slučaju kada je izvor podataka obveznik

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje uređaje, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja.

8.3.4.2. Podaci unutar izvješća
kad je izvor podataka ugovorna institucija

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za uređaje ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

a) Uplate − primljeno

U polje »Uplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Uplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

b) Isplate − izdano

U polje »Isplata, Nepotrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

U polje »Isplata, Potrošači − uređaji kojima rukuju klijenti« (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca eura izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije u ime i za račun obveznika.

8.3.5. Stanje gotovog novca kune i gotovog novca eura

Izvješće sadržava podatke o stanju gotovog novca kune i gotovog novca eura kod obveznika na kraju dana, a obuhvaća stanja po trezorima na pojedinim lokacijama obveznika te pojedinom samoposlužnom uređaju. Podaci se evidentiraju po apoenu novčanica i kovanica te po prikladnosti i količini po pojedinom apoenu.

Izvješće popunjavaju:

– banka koja će dostaviti izvješća s podacima iz poslovne mreže obveznika te izvješća s podacima iz poslovne mreže za svaku ugovornu instituciju

– pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima

– Financijska agencija i

– HP – Hrvatska pošta d.d.

Predmet su ovog izvješća trezori obveznika i samoposlužni uređaji.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polju »OIB izvora podataka« je OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

U polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« unosi se šifra poslovne jedinice ili šifra samoposlužnog uređaja.

Uz polje »Šifra poslovne jedinice/uređaja« moraju biti popunjeni i polje »OIB izvora podataka« i minimalno podaci za jedan od apoena.

Ako se transakcije s uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, onda se za njih formiraju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac kune i gotov novac eura iz tih uređaja predmet su izvješćivanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

Količina (broj komada) gotovog novca kune i gotovog novca eura u trezorima obveznika ili ugovorne institucije na izvještajni dan unosi se prema prikladnosti i apoenskoj strukturi gotovog novca kune i gotovog novca eura određenoj u polju »Apoen«.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj na izvještajni datum nisu imali stanje, za njih nije potrebno dostaviti podatke.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj nemaju na stanju neki od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

8.3.5.1. Stanje gotovog novca kune (ST_GN)

U dnevnim izvješćima za novčanice kune popunjavaju se sljedeće kategorije:

– »Prikladan« (PRI)

– »Neprikladan« – obradiv na uređaju (POH)

– »Neprikladan« – neobradiv na uređaju (OST).

U dnevnim izvješćima za kovanice kune popunjavaju se sljedeće kategorije:

– »Prikladan« (PRI)

– »Neprikladan« – obradiv na uređaju i neobradiv na uređaju (OST).

OIB izvora podataka:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice/uređaja:

OIB izvora podataka:

Stanja gotovog novca kune na dan ddmmgggg

Apoen
novčanice kune
Prikladan
(komadi)
Neprikladan – obradiv na uređaju
(komadi)
Neprikladan – neobradiv na uređaju (komadi)
1000
500
200
100
50
20
10
5

Apoen
kovanice kune
Prikladan
(komadi)
Neprikladan – obradiv i neobradiv na uređaju
(komadi)
25
5
2
1
0,50
0,20
0,10
0,05
0,02
0,01


Slika 5. Stanje gotovog novca kune

8.3.5.2. Stanje gotovog novca eura (ST_GN)

U dnevnim izvješćima za euronovčanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

– »Prikladan« (PRI)

– »Neprikladan« – obradiv na uređaju (POH)

– »Neprikladan« – neobradiv na uređaju (OST).

U dnevnim izvješćima za eurokovanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

– »Prikladan« (PRI)

– »Neprikladan« (OST).

OIB izvora podataka:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice/uređaja:

OIB izvora podataka:

Stanja gotovog novca eura na dan ddmmgggg

Apoen
euronovčanice
Prikladan
(komadi)
Neprikladan – obradiv na uređaju
(komadi)
Neprikladan – neobradiv na uređaju
(komadi)
500 
 
 
200 
 
 
100 
 
 
50 
 
 
20 
 
 
10 
 
 
5 
 
 

Apoen
eurokovanice
Prikladan
(komadi)
Neprikladan – obradiv i neobradiv na
uređaju (komadi)
2 
 
1 
 
0,50 
 
0,20 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,02 
 
0,01 
 

Slika 6. Stanje gotovog novca eura

8.3.6. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB)

Izvješće se popunjava za količinu obrađenih euronovčanica i eurokovanica.

Izvješće sadržava dnevne podatke o vrsti, apoenskoj strukturi, prikladnosti i količini euronovčanica odnosno eurokovanica, obrađenih na pojedinom uređaju za obradu novčanica/kovanica.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge obrade gotovog novca eura.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz) i Uređaj za sortiranje kovanica (sK).

Ako Uplatno-isplatna blagajna za recikliranje (rNz) nema funkciju razdvajanja euronovčanica na »Neprikladne – obradive na uređaju« (POH) i »Neprikladne – neobradive na uređaju« (OST), sve se euronovčanice evidentiraju pod kategoriju »Neprikladne – obradive na uređaju« (POH).

OIB izvora podataka:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice:

Serijski broj uređaja:

Vrsta uređaja:

Tip lokacije:

Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica na dan ddmmgggg

Apoen
eura
Vrsta novcaprikladan
(komadi)
Neprikladan – obradiv na uređaju
(komadi)
Neprikladan – neobradiv na uređaju
(komadi)
500N – euronovčanice 
 
 
200 
 
 
100 
 
 
50 
 
 
20 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
2K – eurokovanice 
 
 
1 
 
 
0,50 
 
 
0,20 
 
 
0,10 
 
 
0,05 
 
 
0,02 
 
 
0,01 
 
 

Slika 7. Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja iz stavka 4. ove točke.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra poslovne jedinice u kojoj se uređaj nalazi te je potrebno popuniti polja »Vrsta uređaja«, »Poslovna jedinica« i »Tip lokacije«.

U kategoriji »Prikladan« (PRI), »Neprikladan – obradiv na uređaju« (POH) i »Neprikladan – neobradiv na uređaju« (OST) u polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) euronovčanica obrađenih na pojedinom uređaju za obradu euronovčanica ili eurokovanica, prema apoenskoj strukturi euronovčanica ili eurokovanica određenoj u polju »Apoen«.

Ako pojedini uređaj na izvještajni datum nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije obrađivao neke od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

8.3.7. Promet samoposlužnog uređaja za gotov novac kune (PR_UR)

Izvješće sadržava dnevne podatke o količini i apoenskoj strukturi zaprimljenoga gotovog novca kune, a vodi se po vrsti i serijskom broju uređaja.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge uplate gotovog novca kune na samoposlužnim uređajima.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra uređaja:

Serijski broj uređaja:

Vrsta uređaja:

Tip lokacije:

Promet samoposlužnog uređaja za gotov novac kune na dan ddmmgggg

Vrsta novcaApoen
kune
Komadi
ZAPRIMANJENovčanice kune1000 
500 
200 
100 
50 
20 
10 
5 
Kovanice kune25
5
2 
1 
0,50 
0,20 
0,10 
0,05 
0,02 
0,01 

Slika 8. Promet samposlužnog uređaja za kune

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji, pod uvjetom da su spojeni na sustav obveznika.

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja kojima rukuju klijenti iz točke 6. ove Upute.

Za uređaje na kojima je evidentiran promet u gotovom novcu kune obvezno se popunjavaju sva polja u izvještaju.

Ako po pojedinom uređaju nije evidentiran promet u gotovom novcu kune, za njega nije potrebno dostaviti podatke.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije zaprimao neke od apoena gotovog novca kune, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) novčanica kune i kovanica kune položenog na pojedinom uređaju prema apoenskoj strukturi novčanica kune i kovanica kune određenoj u polju »Apoen«.

8.3.8. Promet samoposlužnog uređaja za gotov novac eura (PR_UR)

Izvješće sadržava dnevne podatke o količini i apoenskoj strukturi izdanoga i zaprimljenoga gotovog novca eura, a vodi se po vrsti i serijskom broju uređaja.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge uplate i isplate gotovog novca eura na samoposlužnim uređajima.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra uređaja:

Serijski broj uređaja:

Vrsta uređaja:

Tip lokacije:

Promet samoposlužnog uređaja za gotov novac eura na dan ddmmgggg

Vrsta NovcaApoen
eura
Komadi
IZDAVANJEN – euronovčanice200 
100 
50 
20 
10 
5 
K – eurokovanice2 
1 
0,50 
0,20 
0,10 
0,05 
0,02 
0,01 
ZAPRIMANJEN – euronovčanice500 
200 
100 
50 
20 
10 
5 
K – eurokovanice2 
1 
0,50 
0,20 
0,10 
0,05 
0,02 
0,01 

Slika 9. Promet samoposlužnog uređaja za euro

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji, pod uvjetom da su spojeni na sustav obveznika.

U polje »Vrsta uređaja« unosi se jedan od uređaja kojima rukuju klijenti iz točke 6. ove Upute.

Za uređaje na kojima je evidentiran promet u gotovom novcu eura obvezno se popunjavaju sva polja u izvještaju.

Ako po pojedinom uređaju nije evidentiran promet u gotovom novcu eura, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije zaprimao ili izdavao neke od apoena gotovog novca eura, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U polje »Komadi« unosi se količina (broj komada) euronovčanica i eurokovanica izdanog i položenog na pojedinom uređaju prema apoenskoj strukturi euronovčanica i eurokovanica određenoj u polju »Apoen«.

9. DATOTEKA S MJESEČNIM IZVJEŠĆIMA

9.1. Obilježja datoteka s mjesečnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svakog izvješća:

– »OIB obveznika« – OIB obveznika dostave izvješća. Podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

– »Datum izvješća« – posljednji dan u mjesecu na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.

– »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja – HRK za izvješće za gotov novac kune, odnosno EUR za izvješće za gotov novac eura.

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

9.2. Obilježja polja u mjesečnim izvješćima

Opis polja izvješća:

– »Šifra poslovne jedinice« – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose

– »OIB Banke« – OIB banke s kojom je obavljena zamjena apoena gotovog novca eura (EUR)

– »Šifra uređaja« – šifra uređaja na koji se podaci odnose

– »Tip lokacije« – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu

– »Serijski broj uređaja« – serijski broj proizvođača uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika

– »Vrsta uređaja« – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute

– »Volumen redistribucije (kom.)« – ukupna količina (broj komada) gotovog novca eura koji je pojedina udaljena poslovna jedinica redistribuirala u izvještajnom razdoblju putem pojedinog uređaja kojim rukuju klijenti

– »Apoen« – apoen euronovčanica odnosno eurokovanica

– »Komadi« – količina (broj komada) pojedine vrste i apoena gotovog novca eura

– »Kupnja/prodaja« – unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) po određenom apoenu koji je zamijenjen s drugom bankom – koji je kupljen (K) od druge banke / prodan (P) drugoj banci tijekom izvještajnog razdoblja

– »Valuta« – oznaka valute izvješćivanja

– »Oznaka valute« – troslovna oznaka prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa

– »Vrsta novca« – novčanice (N) odnosno kovani novac (K)

– »Proizvođač uređaja« – naziv proizvođača pojedinog uređaja

– »Naziv uređaja« – naziv uređaja, u skladu sa specifikacijom proizvođača

– »Model uređaja« – model uređaja, u skladu sa specifikacijom proizvođača

– »Verzija za obradu HRK« – verzija softvera za kune instalirana na pojedinom uređaju

– »Verzija za obradu EUR« – verzija softvera za gotov novac eura instalirana na pojedinom uređaju

– »Stanje brojača« – podatak sa svakoga pojedinog uređaja o količini izbrojanih novčanica/kovanica na posljednji dan promatranog razdoblja

– »Datum posljednjeg održavanja« – datum kad je uređaj posljednji put održavan, bez obzira na to je li riječ o preventivnom ili servisnom održavanju.

9.3. Sadržaj datoteke s mjesečnim izvješćima za euro

9.3.1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD)

Izvješće sadržava podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca eura u udaljenim poslovnim jedinicama banke, redistribuiranog putem pojedinog uređaja kojima rukuju klijenti tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana. Formira se za svaku udaljenu poslovnu jedinicu zasebno, a jedna udaljena poslovna jedinica može opskrbljivati više uređaja.

Izvješće popunjava banka.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju klijenti: Kombinirani uplatni uređaji (kuN), Bankomati (iB) i Isplatni uređaji (iN).

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Valuta:

Šifra poslovne jedinice:

Šifra uređajaSerijski broj uređajaVrsta
uređaja
Tip lokacijeVolumen redistribucije (komada)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 10. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

U polje »valuta« unosi se oznaka valute – EUR.

U polje »Šifra poslovne jedinice« unosi se šifra udaljene poslovne jedinice iz koje se pojedini uređaj opskrbljuje gotovim novcem eura.

Ako po pojedinom uređaju tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prometa, za njega se ne dostavljaju podaci.

Za uređaj na kojemu je evidentiran promet obvezno se popunjavaju sva predviđena polja.

Za uređaje koji nisu radili u izvještajnom razdoblju podaci se ne dostavljaju.

9.3.2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP)

Izvješće sadržava podatke o količini zamijenjenoga gotovog novca eura na međubankovnom tržištu u Republici Hrvatskoj tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana.

Izvješće popunjava banka.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Oznaka valute:

Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura od ddmmgggg do ddmmgggg

OIB banke

Vrsta novca

(N – Novčanice, K – Kovanice)

ApoenKupnja – K
(komada)
Prodaja – P
(komada)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

Slika 11. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

Obveznik dostavlja izvješće za kupoprodaju na međubankovnom tržištu eura.

U polje »OIB banke« unosi se OIB banke preko kojega je izvršena kupnja ili prodaja euronovčanica i/ili eurokovanica u navedenom razdoblju.

Uz polje »OIB banke« obvezno se popunjavaju podaci: »Vrsta novca«, »Apoen«, »Kupnja« (K) i/ili »Prodaja« (P).

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenima euronovčanica ili eurokovanica koji su u izvještajnom razdoblju bili predmet kupnje ili prodaje. U slučajevima kada je kupoprodaja evidentirana s više banaka, treba navesti sve apoene po pojedinoj banci, pa nakon toga nastaviti s drugom bankom.

U polje »Kupnja« (K) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) određenog apoena euronovčanica ili eurokovanica za traženo izvještajno razdoblje, koji je kupljen od banke navedene u polju »OIB banke«.

U polje »Prodaja« (P) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) pojedinog apoena euronovčanica ili eurokovanica za izvještajno razdoblje, koji je prodan banci navedenoj u polju »OIB banke«.

9.3.3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL)

Izvješće sadržava podatke o stanju stranoga gotovog novca u trezorima obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

Izvješće popunjava banka.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

OIB izvora podataka

Oznaka valute:

Stanja stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi na dan ddmmgggg

Vrsta novca
(N – Novčanice,
K – Kovanice)
ApoenKomada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 

Slika 12.     Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

Uz polje »Šifra poslovne jedinice« obvezno se popunjavaju polja »Apoen«, »Vrsta novca« i »Komada«.

U polje »Oznaka valute« unosi se troslovna oznaka valute za koju se dostavljaju podaci, prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje »Apoen« unosi se podatak o apoenu novčanica i kovanica strane valute za koju se unosi količinsko stanje.

U polje »Komadi« unosi se stanje komada novčanica i kovanica strane valute na izvještajni datum, po pojedinom apoenu.

9.3.4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR)

Izvješće sadržava podatke o lokaciji i obilježjima svakoga aktivnog uređaja za obradu novčanica i kovanog novca. Kriterij za obuhvat jest da je uređaj radio najmanje jednom u danu u promatranom razdoblju ili da je riječ o novom uređaju koji se u sljedećem razdoblju planira staviti u funkciju.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem.

Uređaje na kojima se broje gotov novac kune potrebno je uvrstiti u ovo izvješće. Predmet su ovog izvješća svi uređaji kojima rukuju klijenti i zaposlenici, navedeni u točki 6. ove Upute.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja na dan ddmmgggg

Šifra uređajaSerijski broj uređajaVrsta uređajaTip
lokacije
Proizvođač uređajaNaziv uređajaModel uređajaSoftverStanje brojačaDatum
posljednjeg održavanja
Verzija za obradu HRKVerzija za obradu EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           

Slika 13. Uređaji za obradu i održavanje uređaja

Ako neki od uređaja tijekom izvještajnog razdoblja nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

Popunjavaju se sva polja »Šifra uređaja«, »Serijski broj uređaja«, »Vrsta uređaja«, »Naziv uređaja«, odnosno polja »Tip lokacije«, »Stanje brojača« i »Datum posljednjeg održavanja«. Izuzetak je grupa »Softver«, gdje mora biti popunjeno najmanje jedno od polja »Verzija za obradu HRK« ili »Verzija za obradu EUR«. Za uređaje koji nemaju brojač u polje »Stanje brojača« unosi se nula (0).

Ako je riječ o novom uređaju za koji još nisu dostavljeni podaci, u polje »Datum posljednjeg održavanja« upisuje se datum stavljanja uređaja u funkciju.

10. PRILOZI

1. Skraćeni nazivi izvješća i kategorija uređaja

2. Elementi i pripadajući atributi XML datoteka

3. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

PRILOG 1.

SKRAĆENI NAZIVI IZVJEŠĆA I KATEGORIJA UREĐAJA

Skraćeni nazivi izvješća

R. br.Naziv izvješćaVrsta izvješća (D – dnevno/M – mjesečno)Oznaka izvješća
1.1.Promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicuDPR_GN_CP
Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicuDPR_GN_CP
1.2.Promet gotovog novca kune za uređajDPR_GN_UR
Promet gotovog novca eura za uređajDPR_GN_UR
2.Stanje gotovog novca kuneDST_GN
Stanje gotovog novca euraDST_GN
3.Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanicaDOB
4.Promet samoposlužnog uređaja za kunuDPR_UR
Promet samoposlužnog uređaja za euroDPR_UR
5.Obrada udaljenih poslovnih jedinicaMOB_UD
6.Međubankovno trgovanje gotovim novcem euraMKUP
7.Stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturiMST_VAL
8.Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređajaMUR


Skraćeni nazivi kategorija uređaja

Kategorija uređajaOznaka
kategorije
Uplatni uređajiuN
Uređaji za recikliranje novčanicarNk
Kombinirani uplatni uređajikuN
Isplatni uređajiiN
Uređaji za isplatu kovanicaiK
BankomatiiB
Uređaj za obradu novčanicaoN
Uplatno-isplatne blagajne za recikliranjerNz
Uređaj za provjeru autentičnosti novčanicaaN
Uplatno-isplatne blagajneuiN
Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovaniceuKo
Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovaniceuKz
Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanicerKo
Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanicerKz
Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnostrKza
Uređaji za sortiranje kovanica – CSMsK
Uređaji za brojenje kovanica – CCMbK

PRILOG 2.

Elementi i pripadajući atributi XML datoteka

RBRIzvješćeBroj izvješćaOznaka izvješćaElementAtributVrijednostOpis atributa/
elementa
Opis vrijednosti
1.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cpcp_1acp_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
2.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cpcp_1aizvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
3.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjiznregex: [1-9][0-9]*,dd|0,ddiznos transakcijadecimalni broj (na 2 decimale)
4.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjbrtip int positivebroj transakcijapozitivni integer
5.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuNPSpromet novca poslovniceUplata nepotrošači šalter
6.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuPOSpromet novca poslovniceUplata Potrošači šalter
7.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuGOCpromet novca poslovniceUplata Gotovinski centri
8.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKuBNKpromet novca poslovniceUplata Banke
9.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiNPSpromet novca poslovniceIsplata Nepotrošači šalter
10.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiPOSpromet novca poslovniceIsplata Potrošači šalter
11.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiGOCpromet novca poslovniceIsplata Gotovinski centri
12.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKiBNKpromet novca poslovniceIsplata Banke
13.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKnTRZpromet novca poslovniceNeobrađeno u trezoru
14.promet gotovog novca kune za poslovnu jedinicu/promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu1.1pr_gn_cptran_pjuinLOKnGNPpromet novca poslovniceNeobrađeno gotovina na putu
15.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urcp_1bcp_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
16.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urcp_1bizvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
17.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urtran_uruiPNuNPpromet novca uređajUplata Nepotrošači uređaji kojima rukuju klijenti
18.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urtran_uruiPNuPOpromet novca uređajUplata Potrošači uređaji kojima rukuju klijent
19.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urtran_uruiPNiNPpromet novca uređajIsplata Nepotrošači uređaji kojima rukuju klijenti
20.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urtran_uruiPNiPOpromet novca uređajIsplata Potrošači uređaji kojima rukuju klijenti
21.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urtran_pjiznregex: [1-9][0-9]*,dd|0,ddiznos transakcijadecimalni broj (na 2 decimale)
22.promet gotovog novca kune za uređaj/promet gotovog novca eura za uređaj1.2pr_gn_urtran_pjbrtip int positivebroj transakcijapozitivni integer
23.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gncp_2cp_siftip string max 50šifra poslovne jedinice/uređajastring max 50 znakova
24.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gncp_2izvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
25.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnstanjenov_vrNvrsta novcanovčanica
26.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnstanjenov_vrKvrsta novcakovani novac
27.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnstanjenov_kvPOHkvaliteta novcapohaban
28.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnstanjenov_kvPRIkvaliteta novcaprikladan
29.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnstanjenov_kvOSTkvaliteta novcaoštećen
30.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnapoenkomtip int positivekomadipozitivni integer
31.stanje gotovog novca kune/stanje gotovog novca eura2st_gnapoenvrijregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
32.količina obrađenih novčanica i kovanog novca3obcp_3cp_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
33.količina obrađenih novčanica i kovanog novca3oburedajur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
34.količina obrađenih novčanica i kovanog novca3oburedajur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
35.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
36.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
37.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
38.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vriBvrsta uređajaBankomat
39.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
40.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
41.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
42.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
43.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
44.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
45.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
46.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
47.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
48.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrsKvrsta uređajaUređaji za sortiranje kovanica – CSM
49.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_vrbKvrsta uređajaUređaji za brojenje kovanica – CCM
50.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
51.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
52.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
53.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3oburedajlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
54.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_vrNvrsta novcanovčanica
55.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_vrKvrsta novcakovani novac
56.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_kvPOHkvaliteta novcapohaban
57.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_kvPRIkvaliteta novcaprikladan
58.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obkolicinanov_kvOSTkvaliteta novcaoštećen
59.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obapoenkomtip int positivekomadipozitivni integer
60.količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica3obapoenvrijregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
61.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urcp_4cp_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
62.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
63.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
64.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
65.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
66.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
67.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vriBvrsta uređajaBankomat
68.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
69.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
70.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
71.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
72.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
73.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
74.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
75.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
76.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
77.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrsKvrsta uređajaUređaji za sortiranje kovanica – CSM
78.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_vrbKvrsta uređajaUređaji za brojenje kovanica – CCM
79.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
80.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
81.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
82.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_ururedajlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
83.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urprometnov_vrNvrsta novcanovčanica
84.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urprometnov_vrKvrsta novcakovani novac
85.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urprometizIZDizdavanje/zaprimanjeizdavanje
86.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urprometizZAPizdavanje/zaprimanjezaprimanje
87.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urapoenkomtip int positivekomadipozitivni integer
88.promet samoposlužnog uređaja za kunu/promet samoposlužnog uređaja za euro4pr_urapoenvrijregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
89.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_udcp_5cp_pj_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
90.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajcp_ur_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
91.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
92.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
93.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
94.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
95.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
96.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
97.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vriBvrsta uređajaBankomat
98.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
99.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
100.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
101.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
102.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
103.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
104.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
105.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
106.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
107.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrsKvrsta uređajaUređaji za sortiranje kovanica – CSM
108.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajur_vrbKvrsta uređajaUređaji za brojenje kovanica – CCM
109.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
110.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
111.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
112.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_uduredajkomtip int positivevolumen redistribucije (kom.)pozitivni integer
113.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupbankaoibregex: d{11}oib bankebroj 11 znamenki
114.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupvalutaoznakaregex: [A-Z]{3}oznaka valute3 velika slova
115.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprkpKkupnja/prodajakupnja
116.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprkpPkupnja/prodajaprodaja
117.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprnov_vrNvrsta novcanovčanica
118.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprnov_vrKvrsta novcakovani novac
119.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprapoenregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
120.međubankovno trgovanje gotovim novcem eura6kupkuprkomtip int positivekomadipozitivni integer
121.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valcp_7cp_siftip string max 50šifra poslovne jedinicestring max 50 znakova
122.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valcp_7izvor_oibregex: d{11}oib izvora podatakabroj 11 znamenki
123.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valvalutaoznakaregex: [A-Z]{3}oznaka valute3 velika slova
124.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjenov_vrNvrsta novcanovčanica
125.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjenov_vrKvrsta novcakovani novac
126.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjeapoenregex: [1-9][0-9]*|0,ddapoeninteger ili decimalni broj (na 2 decimale) za apoene manje od 1
127.stanje stranog gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi7st_valstanjekomtip int positivekomadipozitivni integer
128.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrcp_siftip string max 50šifra uređajastring max 50 znakova
129.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_sertip string max 50serijski broj uređajastring max 50 znakova
130.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruNvrsta uređajaUplatni uređaji
131.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrNkvrsta uređajaUređaji za recikliranje novčanica
132.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrkuNvrsta uređajaKombinirani uplatni uređaji
133.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vriNvrsta uređajaIsplatni uređaji
134.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vriKvrsta uređajaUređaji za isplatu kovanica
135.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vriBvrsta uređajaBankomat
136.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vroNvrsta uređajaUređaji za obradu novčanica
137.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vraNvrsta uređajaUređaji za provjeru autentičnosti novčanica
138.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrNzvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne za recikliranje
139.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruiNvrsta uređajaUplatno-isplatne blagajne
140.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruKovrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM1) − odbija sumnjive kovanice
141.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vruKzvrsta uređajaUređaj za uplatu kovanica (CDM2) − zadržava sumnjive kovanice
142.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrKovrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) − odbija sumnjive kovanice
143.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrKzvrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) − zadržava sumnjive kovanice
144.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrrKzavrsta uređajaUređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) − zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost
145.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrsKvrsta uređajaUređaji za sortiranje kovanica – CSM
146.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrur_vrbKvrsta uređajaUređaji za brojenje kovanica – CCM
147.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrlokPJtip lokacijeposlovna jedinica
148.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrlokZPtip lokacijezatvoreni prostor
149.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrlokOPtip lokacijeotvoreni prostor
150.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrproizvtip string max 200proizvođač uređajastring max 200 znakova
151.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrnaztip string max 240naziv uređajastring max 240 znakova
152.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrmodeltip string max 200model uređajastring max 200 znakova
153.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrhrk_vertip string max 300software verzija za obradu kunastring max 300 znakova
154.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obreur_vertip string max 300software verzija za obradu eurastring max 300 znakova
155.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrbrojactip non negative intstanje brojačanula ili pozitivni integer
156.uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja8ururedaj_obrdat_odrztip datedatum zadnjeg održavanjadatum formata GGGG-MM-DD
157.zaglavlje dnevno1.1, 1.2, 2, 3, 4izvjestaj_dnevniobveznik_oib-regex: d{11}OIB obveznikabroj 11 znamenki
158.zaglavlje dnevno1.1, 1.2, 2, 3, 4izvjestaj_dnevnidatum-tip datedatum izvješćadatum formata GGGG-MM-DD
159.zaglavlje dnevno1.1, 1.2, 2, 3, 4izvjestaj_dnevnivaluta_domicilna-regex: HRK|EURdomicilna valutaoznaka valute, HRK ili EUR
160.zaglavlje mjesečno5, 6, 7, 8izvjestaj_mjesecniobveznik_oib-regex: d{11}OIB obveznikabroj 11 znamenki
161.zaglavlje mjesečno5, 6, 7, 8izvjestaj_mjesecnidatum-tip datedatum izvješćadatum formata GGGG-MM-DD
162.obrada udaljenih poslovnih jedinica5ob_udvaluta_domicilna-regex: HRK|EURdomicilna valutaoznaka valute, HRK ili EURPRILOG 3.

OBAVIJEST O NAKNADNOJ DOSTAVI DATOTEKE

Datum slanja: ___________________

1. PODACI O POŠILJATELJU

Naziv obveznika:

OIB:

Osoba za kontakt:

Telefon za kontakt:

2. PODACI O DATOTECI

Vrsta datoteke
(D – Dnevna; M – Mjesečna)
Izvještajno razdobljeValuta
(HRK ili EUR)
Naziv datotekeOznaka datoteke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RAZLOG SLANJA

Kratak opis:

 

Potpis odgovorne osobe:

___________________