Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-119/21-7 od 24. listopada 2022.

NN 134/2022 (16.11.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-119/21-7 od 24. listopada 2022.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2032

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog po prijedloga vijećnika nezavisne liste I. K. i M za l., I., na sjednici vijeća održanoj 24. listopada 2022.

presudio je

Ukida se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog (»Službene glasnik Grada Imotskog«, broj: 14/20.).

Obrazloženje

1. Podnositelj je ovome Sudu podnio zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog (»Službene glasnik Grada Imotskog«, broj: 14/20. – dalje: Odluka).

2. Podnositelj smatra da je osporavana Odluka donesena protivno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13. i 85/15. – dalje: ZPPI), jer prethodno nije provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, nacrt nije objavljen na internetskim stranicama, nije provedeno savjetovanje koje bi u pravilu trebalo trajati 30 dana, nije objavljen razlog za donošenje i ciljevi koji se žele postići savjetovanje. Navodi da, kako savjetovanje s javnošću nije provedeno, traženo je da se Odluka izbaci iz dnevnog reda, te da se poštuje zakon, ali je prijedlog odbačen, te je sporna Odluka izglasana od strane vladajuće većine. Stoga traži ocjenu zakonitosti navedene odluke.

3. Donositelj u svom očitovanju ne osporava navode iz prijedloga, već samo ističe da je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog (»Službene glasnik Grada Imotskog«, broj: 3/21.).

4. Sukladno odredbi članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. – dalje: ZUS) postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti, pa je sud postupajući po prijedlogu podnositelja utvrdio da je u postupku donošenja općeg akta učinjen propust, zbog kojeg je pokrenuo postupak ocjene zakonitosti odluke po službenoj dužnosti.

5. Osporena odluka donesena je na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, 15/16., 101/17.) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (»Službene glasnik Grada Imotskog«, broj: 2/09., 1/13., 4/13., 5/16.; pročišćeni tekst, 2/17.; ispravak, 3/18.) Gradskog vijeća Grada I. na sjednici održanoj 16. studenoga 2020.

6. Polazeći od načela vladavine prava i radi ostvarenja sigurnosti objektivnog pravnog poretka, sud je utvrdio da Odluka nije donesena u skladu s odredbom članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13., 85/15. – dalje: ZPPI), što donositelj niti ne osporava.

7. Naime, odredbom članka 11. stavka 1. ZPPI-ja je propisano da su tijela državne uprave, druga državna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata, odnosno drugih strateških i planskih dokumenata kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

8. Iz navedenog slijedi da se citirane odredbe članka 11. stavka 1. ZPPI-a na odgovarajući način primjenjuju u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojima uređuju pojedina pitanja iz svog samoupravnog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području.

9. Predmetna odluka je opći akt jedinice lokalne samouprave kojom se neposredno uređuju pitanja od interesa za građane i pravne osobe na području Grada I., stoga je jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja predmetnog općeg akta kojima se uređuju navedena pitanja, bila dužna postupati prema odredbi članka 11. ZPPI-ja.

10. Kako donositelj općeg akta nije postupao sukladno odredbama članka 11. ZPPI-ja, što donositelj niti ne osporava, trebalo je temeljem odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

Poslovni broj: Usoz-119/21-7

Zagreb, 24. listopada 2022.

Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v. r.