Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine

NN 136/2022 (22.11.2022.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine

Hrvatski sabor

2044

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21. i 62/22.) ostvaren je u prvom polugodištu 2022. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
TEKUĆI PLAN
2022.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
123456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA73.936.914.887,98170.284.677.499170.284.677.49978.752.328.145,9146,25
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE178.976.321,72765.266.789765.266.789524.365.263,0368,52
 
UKUPNI PRIHODI74.115.891.209,70171.049.944.288171.049.944.28879.276.693.408,9446,35
3RASHODI POSLOVANJA81.882.165.952,23170.749.491.222170.749.485.72279.620.425.778,6046,63
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.079.443.334,8413.975.556.47213.975.561.9723.153.650.428,4122,57
 
UKUPNI RASHODI83.961.609.287,07184.725.047.694184.725.047.69482.774.076.207,0144,81
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-9.845.718.077,37-13.675.103.406-13.675.103.406-3.497.382.798,0725,57

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN
2022.
TEKUĆI PLAN
2022.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKS
123456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA29.085.421.108,9146.500.326.67746.500.326.67723.613.674.363,7350,78
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA13.674.551.649,6034.947.315.90034.947.315.90022.620.513.592,7764,73
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE16.538.411.733,1617.485.040.84717.485.040.84717.485.040.847,07100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-22.103.563.115,10-15.362.948.218-15.362.948.218-14.980.818.819,9697,51
 
NETO FINANCIRANJE9.845.718.077,3713.675.103.40613.675.103.4063.497.382.798,0725,57
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00 

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2022. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN 2022.TEKUĆI PLAN 2022.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI74.115.891.209,70171.049.944.288171.049.944.28879.276.693.408,94106,9646,35
6Prihodi poslovanja73.936.914.887,98170.284.677.499170.284.677.49978.752.328.145,91106,5146,25
61Prihodi od poreza37.464.515.143,2791.060.963.10291.060.963.10244.650.524.105,51119,1849,03
612Porez na dobit4.945.884.315,829.291.614.3999.291.614.3996.812.030.246,34137,7373,31
6121Porez na dobit od poduzetnika4.896.119.956,166.750.567.597,43137,88
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge38.968.561,8645.270.558,13116,17
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti10.795.797,8016.192.090,78149,99
614Porezi na robu i usluge32.324.361.376,5281.309.342.50981.309.342.50937.558.197.594,24116,1946,19
6141Porez na dodanu vrijednost24.557.191.282,0328.944.129.249,25117,86
6142Porez na promet462.135,28222.900,2148,23
6143Posebni porezi i trošarine7.023.798.645,567.615.706.512,82108,43
6146Ostali porezi na robu i usluge227.525.132,65240.790.168,20105,83
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću156.697.223,86201.838.710,44128,81
6148Naknade za priređivanje igara na sreću358.686.957,14555.510.053,32154,87
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije194.244.610,52459.926.367459.926.367280.185.220,83144,2460,92
6151Carine i carinske pristojbe194.244.610,52280.185.220,83144,24
616Ostali prihodi od poreza24.840,4179.82779.827111.044,10447,03139,11
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe24.840,41111.044,10447,03
62Doprinosi12.100.641.866,3227.974.019.90527.974.019.90513.790.890.332,36113,9749,30
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje12.096.484.341,4127.971.553.33527.971.553.33513.785.046.435,14113,9649,28
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje12.096.484.341,4113.785.046.435,14113,96
623Doprinosi za zapošljavanje4.157.524,912.466.5702.466.5705.843.897,22140,56236,92
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti4.157.524,915.843.897,22140,56
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna12.405.332.471,8633.457.012.61733.457.012.61711.224.716.711,4790,4833,55
631Pomoći od inozemnih vlada2.096.368,027.469.7817.469.7812.526.109,27120,5033,82
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada2.096.368,022.526.109,27120,50
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU12.127.643.338,9231.741.317.57331.741.317.57310.487.100.836,2186,4733,04
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija8.523.969,206.226.409,5273,05
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija751.371,00
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU7.675.458.975,095.931.239.995,6977,28
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU4.442.909.023,634.549.634.431,00102,40
633Pomoći iz proračuna244.000244.000
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna47.720.449,23837.944.930837.944.930439.991.621,77922,0252,51
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna32.314.458,21424.869.782,751.314,80
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna15.405.991,0215.121.839,0298,16
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan69.672.720,41278.642.759278.642.75986.719.404,50124,4731,12
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan64.352.841,5079.039.510,63122,82
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan5.319.878,917.679.893,87144,36
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava5.145.129,11
6372Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima5.145.129,11
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava5.702.571,6111.639.24411.639.2445.043.497,7788,4443,33
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava5.702.571,615.043.497,7788,44
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna152.497.023,67579.754.330579.754.330198.190.112,84129,9634,19
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna30.417.113,95117.642.676,36386,76
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna70.368.479,908.869.391,2412,60
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava43.988.098,3961.424.613,60139,64
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava7.723.331,4310.253.431,64132,76
64Prihodi od imovine1.208.969.832,872.831.169.3582.831.169.358901.995.265,5274,6131,86
641Prihodi od financijske imovine768.726.506,911.812.049.1551.812.049.155364.351.154,9947,4020,11
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima18.947,2418.863,0999,56
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju4.739.362,515.265.903,77111,11
6414Prihodi od zateznih kamata102.440.474,2480.373.242,9578,46
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule20.906.385,3678.145.812,29373,79
6416Prihodi od dividendi298.863.467,5821.321.872,997,13
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima258.971.478,9264.546.609,1724,92
6419Ostali prihodi od financijske imovine82.786.391,06114.678.850,73138,52
642Prihodi od nefinancijske imovine310.553.646,25856.308.474856.308.474407.024.804,09131,0647,53
6421Naknade za koncesije217.987.064,56240.574.369,37110,36
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine40.871.791,4039.373.658,7096,33
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine33.860.887,29118.630.512,91350,35
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine201.097,0924.791,4312,33
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine17.632.805,918.421.471,6847,76
643Prihodi od kamata na dane zajmove129.689.679,71162.811.729162.811.729130.619.306,44100,7280,23
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima6.413.064,546.109.283,8295,26
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru7.321.483,237.808.502,15106,65
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora3.360.312,365.857.120,26174,30
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti112.594.819,58110.844.400,2198,45
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada3.545.693.355,274.502.654.0514.502.654.0512.104.296.582,7859,3546,73
651Upravne i administrativne pristojbe384.974.453,03856.182.183856.182.183432.460.789,07112,3350,51
6511Državne upravne i sudske pristojbe200.767.445,91244.792.937,14121,93
6513Ostale upravne pristojbe i naknade28.947.999,4722.277.224,0976,96
6514Ostale pristojbe i naknade155.259.007,65165.390.627,84106,53
652Prihodi po posebnim propisima3.160.718.902,243.646.471.8683.646.471.8681.671.835.793,7152,8945,85
6521Prihodi državne uprave405.864.950,16477.846.462,51117,74
6526Ostali nespomenuti prihodi2.683.075.248,331.113.842.808,1541,51
6527Naknade od financijske imovine1.058.727,87236.061,9322,30
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom70.719.975,8879.910.461,12113,00
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija782.281.826,421.266.585.6961.266.585.696605.238.799,8077,3747,79
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga477.218.849,501.159.538.1231.159.538.123544.363.327,33114,0746,95
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe84.395.987,4197.925.468,06116,03
6615Prihodi od pruženih usluga392.822.862,09446.437.859,27113,65
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna305.062.976,92107.047.573107.047.57360.875.472,4719,9656,87
6631Tekuće donacije103.816.790,6251.433.189,6949,54
6632Kapitalne donacije16.519.333,876.793.640,1841,13
6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima260.771,10149.408,1557,29
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima184.466.081,332.499.234,451,35
67Prihodi iz proračuna6.084.669.354,358.411.237.6318.411.237.6315.074.658.717,6483,4060,33
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza6.084.669.354,358.411.237.6318.411.237.6315.074.658.717,6483,4060,33
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza6.084.669.354,355.074.658.717,6483,40
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi344.811.037,62781.035.139781.035.139400.007.630,83116,0151,22
681Kazne i upravne mjere334.824.626,63755.439.906755.439.906371.600.495,06110,9849,19
6811Kazne za carinske prekršaje48.209.014,2461.657.967,53127,90
6812Kazne za devizne prekršaje539.144,64653.195,22121,15
6813Kazne za porezne prekršaje8.640.395,8921.062.737,71243,77
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe1.306.023,961.299.395,6799,49
6815Kazne za prekršaje u prometu189.798.084,48195.051.242,44102,77
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku27.319.428,7123.785.371,0587,06
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima117.532,0014.333,0012,19
6818Upravne mjere99.683,65144.545,82145,00
6819Ostale kazne58.795.319,0667.931.706,62115,54
683Ostali prihodi9.986.410,9925.595.23325.595.23328.407.135,77284,46110,99
6831Ostali prihodi9.986.410,9928.407.135,77284,46
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI PLAN 2022.TEKUĆI PLAN 2022.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine178.976.321,72765.266.789765.266.789524.365.263,03292,9868,52
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine24.940.705,57144.325.000144.325.00058.032.735,64232,6840,21
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava24.933.404,79144.000.000144.000.00057.844.078,96231,9940,17
7111Zemljište24.933.404,7957.844.078,96231,99
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine7.300,78325.000325.000188.656,682.584,0658,05
7124Ostala prava7.300,78188.656,682.584,06
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine146.817.257,76320.741.789320.741.789141.189.459,5796,1744,02
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata145.433.616,56317.213.351317.213.351139.294.761,8295,7843,91
7211Stambeni objekti126.917.153,45111.596.342,9287,93
7212Poslovni objekti18.516.463,1127.649.663,15149,32
7214Ostali građevinski objekti48.755,75
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme231.839,98879.771879.771158.205,6668,2417,98
7221Uredska oprema i namještaj10.516,1883.557,70794,56
7222Komunikacijska oprema3.238,001.310,1640,46
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene218.085,8073.337,8033,63
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava958.222,052.275.5772.275.5771.684.568,17175,8074,03
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu791.122,051.500.389,17189,65
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu167.100,00184.179,00110,22
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada193.579,17373.090373.09051.923,9226,8213,92
7252Osnovno stado193.579,1751.923,9226,82
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine7.218.358,39300.200.000300.200.000325.143.067,824.504,39108,31
741Prihodi od prodaje zaliha7.218.358,39300.200.000300.200.000325.143.067,824.504,39108,31
7411Strateške zalihe7.218.358,39325.143.067,824.504,39RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

IZVORNI PLAN 2022.TEKUĆI PLAN 2022.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI83.961.609.287,07184.725.047.694184.725.047.69482.774.076.207,0198,5944,81
3Rashodi poslovanja81.882.165.952,23170.749.491.222170.749.485.72279.620.425.778,6097,2446,63
31Rashodi za zaposlene11.983.157.519,5925.210.943.89125.286.438.27512.319.081.874,50102,8048,72
311Plaće (Bruto)9.867.511.568,4720.698.842.62320.763.802.51210.141.614.387,03102,7848,84
3111Plaće za redovan rad9.446.444.092,719.715.509.169,55102,85
3112Plaće u naravi1.598.301,752.541.798,46159,03
3113Plaće za prekovremeni rad231.551.830,29228.856.341,4998,84
3114Plaće za posebne uvjete rada187.917.343,72194.707.077,53103,61
312Ostali rashodi za zaposlene389.321.968,53871.835.260872.065.260410.298.990,87105,3947,05
3121Ostali rashodi za zaposlene389.321.968,53410.298.990,87105,39
313Doprinosi na plaće1.726.323.982,593.640.266.0083.650.570.5031.767.168.496,60102,3748,41
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje194.547.818,89199.905.064,39102,75
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.531.346.602,721.566.866.930,61102,32
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti429.560,98396.501,6092,30
32Materijalni rashodi8.152.429.371,1217.720.184.70118.193.762.0038.237.736.725,23101,0545,28
321Naknade troškova zaposlenima496.606.522,911.361.934.4601.361.928.960635.307.384,72127,9346,65
3211Službena putovanja67.007.277,37156.167.134,37233,06
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život400.227.598,76429.009.714,10107,19
3213Stručno usavršavanje zaposlenika16.578.425,4036.056.695,03217,49
3214Ostale naknade troškova zaposlenima12.793.221,3814.073.841,22110,01
322Rashodi za materijal i energiju4.128.292.129,075.624.787.7756.099.803.8273.863.836.776,2493,5963,34
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi148.021.772,03162.782.287,15109,97
3222Materijal i sirovine3.388.512.186,112.842.670.957,8083,89
3223Energija422.079.309,89712.989.936,38168,92
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje68.142.246,4869.349.493,12101,77
3225Sitni inventar i auto gume23.568.997,3822.280.803,6094,53
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu8.057.894,0760.437,500,75
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća69.909.723,1153.702.860,6976,82
323Rashodi za usluge3.114.399.019,239.602.741.1599.601.282.9093.290.723.659,29105,6634,27
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza237.333.781,40257.213.728,65108,38
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja519.087.466,23476.868.815,4291,87
3233Usluge promidžbe i informiranja49.562.618,5966.431.763,98134,04
3234Komunalne usluge182.785.136,16196.294.478,57107,39
3235Zakupnine i najamnine416.452.451,77453.715.426,90108,95
3236Zdravstvene i veterinarske usluge179.349.269,70156.602.742,3887,32
3237Intelektualne i osobne usluge569.470.549,83600.760.627,77105,49
3238Računalne usluge363.880.366,21390.772.831,14107,39
3239Ostale usluge596.477.379,34692.063.244,48116,03
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.984.344,7295.201.84195.201.84135.219.963,03271,2537,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.984.344,7235.219.963,03271,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja400.147.355,191.035.519.4661.035.544.466412.648.941,95103,1239,85
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično25.085.298,1029.298.683,16116,80
3292Premije osiguranja37.058.120,5867.783.594,98182,91
3293Reprezentacija6.340.577,2518.436.927,75290,78
3294Članarine i norme167.346.574,62155.957.802,4493,19
3295Pristojbe i naknade20.666.150,4323.221.722,43112,37
3296Troškovi sudskih postupaka47.357.653,9540.482.738,8685,48
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja96.292.980,2677.467.472,3380,45
34Financijski rashodi5.198.856.940,997.707.167.6567.707.167.6564.672.214.957,6689,8760,62
341Kamate za izdane vrijednosne papire4.160.423.465,216.444.092.3106.444.092.3104.028.406.507,8096,8362,51
3411Kamate za izdane trezorske zapise10.948.980,402.950.880,0026,95
3413Kamate za izdane obveznice4.149.474.484,814.025.455.627,8097,01
342Kamate za primljene kredite i zajmove265.749.186,28543.843.578543.843.578221.236.294,2883,2540,68
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada98.400.062,90104.782.460,12106,49
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru30.433.753,0424.601.336,1280,84
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora136.792.749,5391.671.323,3267,01
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora122.620,81181.174,72147,75
343Ostali financijski rashodi772.684.289,50719.231.768719.231.768422.572.155,5854,6958,75
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa96.726.181,4389.941.499,2992,99
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule449.067.864,8089.316.696,2619,89
3433Zatezne kamate13.417.481,2723.411.368,53174,48
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi213.472.762,00219.902.591,50103,01
35Subvencije7.409.215.725,979.279.934.1689.277.854.1684.213.147.641,4856,8645,41
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru261.363.738,85800.773.141800.773.141260.957.624,7599,8432,59
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru23.389,87
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru261.363.738,85260.934.234,8899,84
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.826.283.772,432.908.384.0592.906.304.0591.170.223.617,5941,4140,27
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora1.648.922,79170.230,5010,32
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora1.603.260.635,41587.728.038,7836,66
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.221.374.214,23582.325.348,3147,68
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava4.321.568.214,695.570.776.9685.570.776.9682.781.966.399,1464,3749,94
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava4.321.568.214,692.781.966.399,1464,37
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna19.605.728.581,9944.127.522.02643.582.349.84019.095.217.110,5897,4043,81
361Pomoći inozemnim vladama17.199.327,67101.394.020101.394.02036.535.887,79212,4336,03
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama14.499.058,6028.219.054,93194,63
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama2.700.269,078.316.832,86308,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.478.173.355,744.747.877.0084.747.877.0082.397.652.300,1696,7550,50
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.478.173.355,742.397.652.300,1696,75
363Pomoći unutar općeg proračuna9.411.256.901,5615.168.018.89215.174.018.8928.079.126.702,4585,8553,24
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna7.151.262.154,425.517.653.152,2477,16
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.206.474.728,662.522.554.295,10114,33
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima53.520.018,4838.919.255,1172,72
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.843.785.862,0110.892.276.25710.904.276.2575.467.384.586,17112,8750,14
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.762.060.596,425.414.546.491,70113,70
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna81.725.265,5952.838.094,4764,65
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava2.711.016.516,589.986.616.1409.986.616.1402.920.169.512,96107,7129,24
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava395.535.012,86454.608.102,69114,93
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava2.315.481.503,722.465.561.410,27106,48
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna144.296.618,433.231.339.7092.668.167.523194.348.121,05134,697,28
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna24.376.150,50116.784.418,44479,09
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna63.213.200,388.664.735,6813,71
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava42.388.469,5651.756.481,93122,10
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava14.318.797,9917.142.485,00119,72
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.551.138.188,1556.589.212.04856.589.212.04827.178.483.623,31102,3648,03
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja18.733.983.831,9439.317.077.16939.317.077.16919.432.613.926,31103,7349,43
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora18.705.526.751,7619.386.593.647,92103,64
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora286.702,323.062.073,661.068,03
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava28.170.377,8642.958.204,73152,49
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.817.154.356,2117.272.134.87917.272.134.8797.745.869.697,0099,0944,85
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu7.384.303.932,417.473.366.195,70101,21
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi216.105.798,05243.229.982,25112,55
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava216.744.625,7529.273.519,0513,51
38Ostali rashodi2.981.639.624,4210.114.526.73210.112.701.7323.904.543.845,84130,9538,61
381Tekuće donacije1.358.234.441,633.233.992.6583.233.992.6581.249.839.875,8592,0238,65
3811Tekuće donacije u novcu976.964.779,06899.510.662,4592,07
3812Tekuće donacije u naravi1.625.279,1060.420,943,72
3813Tekuće donacije iz EU sredstava379.644.383,47350.268.792,4692,26
382Kapitalne donacije249.827.357,371.416.853.7211.416.853.721577.011.933,29230,9640,72
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama98.092.865,34182.363.601,85185,91
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima27.461.577,47107.457.187,65391,30
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava124.272.914,56287.191.143,79231,10
383Kazne, penali i naknade štete122.565.799,81208.118.538208.118.538101.994.378,3583,2249,01
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama72.059.212,9147.990.675,1866,60
3832Penali, ležarine i drugo11.071,85
3833Naknade šteta zaposlenicima6.144.482,734.959.689,4580,72
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta42.888.927,2748.952.781,65114,14
3835Ostale kazne1.473.176,9080.160,225,44
385Izvanredni rashodi100.000.000100.000.000
386Kapitalne pomoći1.251.012.025,615.155.561.8155.153.736.8151.975.697.658,35157,9338,34
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru4.961.640,1762.483.328,911.259,33
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora61.459.452,9430.076.141,9848,94
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima62.815.314,9041.425.366,1265,95
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava1.098.618.267,861.250.981.904,48113,87
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima23.157.349,74590.730.916,862.550,94


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

IZVORNI PLAN 2022.TEKUĆI PLAN 2022.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine37.682.042,07597.158.723597.158.72345.947.348,88121,937,69
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.567.425,7223.547.00023.547.00087.141,485,560,37
4111Zemljište1.567.425,7287.141,485,56
412Nematerijalna imovina36.114.616,35573.611.723573.611.72345.860.207,40126,997,99
4122Koncesije18.945,0018.945,00100,00
4123Licence7.756.514,5516.917.224,68218,10
4124Ostala prava26.555.081,1427.984.128,28105,38
4126Ostala nematerijalna imovina1.784.075,66939.909,4452,68
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.652.797.490,609.572.795.8799.572.801.3792.588.493.722,97156,6127,04
421Građevinski objekti561.304.400,723.286.158.0013.286.158.001490.030.966,2187,3014,91
4211Stambeni objekti43.109.380,6426.597.867,1361,70
4212Poslovni objekti412.330.520,36357.623.336,7986,73
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti19.986.690,6018.164.668,0690,88
4214Ostali građevinski objekti85.877.809,1287.645.094,23102,06
422Postrojenja i oprema724.945.463,235.339.746.9795.339.752.4791.966.971.254,23271,3336,84
4221Uredska oprema i namještaj233.044.303,14119.266.719,7051,18
4222Komunikacijska oprema66.248.008,6042.378.481,7963,97
4223Oprema za održavanje i zaštitu21.114.385,2519.105.481,9190,49
4224Medicinska i laboratorijska oprema245.770.638,59216.816.170,0188,22
4225Instrumenti, uređaji i strojevi36.698.043,9462.320.001,28169,82
4226Sportska i glazbena oprema153.761,79602.514,07391,85
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene36.490.864,5540.550.042,02111,12
4228Vojna oprema85.425.457,371.465.931.843,451.716,04
423Prijevozna sredstva287.628.027,64429.651.844429.651.84452.783.577,9918,3512,29
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu208.506.190,8436.130.594,5917,33
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu79.121.836,8016.652.983,4021,05
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.954.205,2021.399.46421.399.4646.762.585,61228,9131,60
4241Knjige2.254.317,015.063.863,60224,63
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)11.700,003.150,8226,93
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti474.818,7041.580,458,76
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti213.369,491.653.990,74775,18
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado599.290,461.849.4531.849.453434.281,1072,4723,48
4251Višegodišnji nasadi374.715,49327.508,3087,40
4252Osnovno stado224.574,97106.772,8047,54
426Nematerijalna proizvedena imovina75.366.103,35493.990.138493.990.13871.511.057,8394,8814,48
4262Ulaganja u računalne programe68.296.929,5370.327.898,18102,97
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela6.779.873,82931.374,6513,74
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina289.300,00251.785,0087,03
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti645.212,952.124.4322.124.4321.376.867,91213,4064,81
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti645.212,952.124.4322.124.4321.376.867,91213,4064,81
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti645.212,951.376.867,91213,40
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine130.883.918,851.102.340.2701.102.340.270312.696.937,70238,9128,37
441Rashodi za nabavu zaliha130.883.918,851.102.340.2701.102.340.270312.696.937,70238,9128,37
4411Strateške zalihe130.883.918,85312.696.937,70238,91
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini257.434.670,372.701.137.1682.701.137.168205.135.550,9579,687,59
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima240.619.971,162.629.581.6092.629.581.609173.552.189,2872,136,60
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima240.619.971,16173.552.189,2872,13
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.269.103,7228.886.02628.886.0261.724.044,7640,385,97
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.269.103,721.724.044,7640,38
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima11.403.477,6134.897.03834.897.03828.733.566,68251,9782,34
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima11.403.477,6128.733.566,68251,97
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu1.142.117,887.772.4957.772.4951.125.750,2398,5714,48
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu1.142.117,881.125.750,2398,57

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2022.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI74.115.891.209,70171.049.944.288171.049.944.28879.276.693.408,94106,9646,35
1Opći prihodi i primici41.321.184.701,8395.752.891.99895.752.891.99846.407.162.075,49112,3148,47
11Opći prihodi i primici41.321.184.701,8395.752.891.99895.752.891.99846.407.162.075,49112,3148,47
2Doprinosi za obvezna osiguranja12.100.641.866,3227.974.019.90527.974.019.90513.790.890.332,36113,9749,30
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje12.096.484.341,4127.971.553.33527.971.553.33513.785.046.435,14113,9649,28
23Doprinosi za zapošljavanje4.157.524,912.466.5702.466.5705.843.897,22140,56236,92
3Vlastiti prihodi481.392.433,681.166.632.4391.166.632.439549.611.610,97114,1747,11
31Vlastiti prihodi481.392.433,681.166.632.4391.166.632.439549.611.610,97114,1747,11
4Prihodi za posebne namjene7.656.379.347,8712.251.365.79812.251.365.7986.891.668.478,7990,0156,25
41Prihodi od igara na sreću190.909.978,83562.220.997562.220.997283.413.541,07148,4550,41
42Prihodi od spomeničke rente15.712.208,6735.000.00035.000.00016.664.168,30106,0647,61
43Ostali prihodi za posebne namjene7.449.757.160,3711.654.144.80111.654.144.8016.591.590.769,4288,4856,56
5Pomoći12.405.332.471,8633.457.012.61733.457.012.61711.219.551.452,7590,4433,53
51Pomoći EU604.397.195,39736.183.743736.183.743322.617.181,1253,3843,82
52Ostale pomoći286.241.051,351.733.779.2661.733.779.266738.053.896,76257,8442,57
53Inozemne darovnice723.421,792.344.4962.344.496623.129,3086,1426,58
55Refundacije iz pomoći EU2.369.437.104,753.189.399.4383.189.399.4382.453.965.827,23103,5776,94
56Fondovi EU9.007.516.345,4917.893.635.68517.893.635.6856.802.328.098,9275,5238,02
57Ostali programi EU137.017.353,095.312.141.9395.312.141.939547.867.205,59399,8510,31
58Instrumenti EU nove generacije4.589.528.0504.589.528.050354.096.113,837,72
6Donacije120.336.124,49104.481.262104.481.26258.226.829,8748,3955,73
61Donacije117.875.613,98101.934.914101.934.91458.226.768,1349,4057,12
63Inozemne donacije2.460.510,512.546.3482.546.34861,740,000,00
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.30.624.263,65337.825.247337.825.247353.695.114,951.154,95104,70
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.30.624.263,65337.825.247337.825.247353.695.114,951.154,95104,70
8Namjenski primici od zaduživanja5.715.0225.715.0225.887.513,76103,02
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova5.715.0225.715.0225.887.513,76103,02
RASHODI83.961.609.287,07184.725.047.694184.725.047.69482.774.076.207,0198,5944,81
1Opći prihodi i primici52.880.890.059,76108.029.873.117108.029.873.11751.972.466.091,5998,2848,11
11Opći prihodi i primici51.579.842.067,72105.095.209.939105.095.209.93950.876.724.333,4498,6448,41
12Sredstva učešća za pomoći1.291.433.831,672.834.523.0052.834.523.0051.079.914.160,9383,6238,10
13Sredstva učešća za zajmove140.173140.173
15Proračunska pričuva9.614.160,37100.000.000100.000.00015.827.597,22164,6315,83
2Doprinosi za obvezna osiguranja12.096.476.205,7827.971.553.33527.971.553.33513.785.046.435,14113,9649,28
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje12.096.476.205,7827.971.553.33527.971.553.33513.785.046.435,14113,9649,28
3Vlastiti prihodi489.224.815,461.343.072.1941.343.072.194555.678.896,91113,5841,37
31Vlastiti prihodi489.224.815,461.343.072.1941.343.072.194555.678.896,91113,5841,37
4Prihodi za posebne namjene7.571.341.184,1413.081.914.04313.081.914.0436.695.353.882,9788,4351,18
41Prihodi od igara na sreću243.388.457,42650.437.536650.437.536289.984.880,04119,1444,58
42Prihodi od spomeničke rente2.767.084,2135.000.00035.000.00013.760.675,49497,3039,32
43Ostali prihodi za posebne namjene7.325.185.642,5112.396.476.50712.396.476.5076.391.608.327,4487,2651,56
5Pomoći10.689.117.327,4233.454.193.39433.454.193.3949.422.213.809,4288,1528,16
51Pomoći EU131.184.571,41815.806.248815.806.248139.716.388,10106,5017,13
52Ostale pomoći284.625.175,851.643.683.5821.643.683.582399.443.563,06140,3424,30
53Inozemne darovnice2.462.710,369.998.4529.998.4525.071.792,32205,9450,73
55Refundacije iz pomoći EU1.126.311.171,223.189.399.4383.189.399.4381.173.690.647,60104,2136,80
56Fondovi EU9.007.516.345,4917.893.635.68517.893.635.6856.802.427.123,9275,5238,02
57Ostali programi EU137.017.353,095.312.141.9395.312.141.939547.768.180,59399,7810,31
58Instrumenti EU nove generacije4.589.528.0504.589.528.050354.096.113,837,72
6Donacije67.717.409,00204.751.557204.751.557115.967.251,49171,2556,64
61Donacije66.694.964,42201.543.057201.543.057114.927.127,71172,3257,02
63Inozemne donacije1.022.444,583.208.5003.208.5001.040.123,78101,7332,42
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.17.647.669,48425.763.139425.763.139181.312.222,461.027,4042,59
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.17.647.669,48425.763.139425.763.139181.312.222,461.027,4042,59
8Namjenski primici od zaduživanja149.194.616,03213.926.915213.926.91546.037.617,0330,8621,52
81Namjenski primici od zaduživanja149.194.616,03208.956.915208.956.91546.037.617,0330,8622,03
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova4.970.0004.970.000


RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

IZVORNI

PLAN

2022.

TEKUĆI

PLAN

2022.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI83.961.609.287,07184.725.047.694184.725.047.69482.774.076.207,0198,5944,81
01Opće javne usluge15.660.517.759,4332.373.285.15732.373.285.15715.712.161.984,53100,3348,53
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi4.481.519.100,029.884.565.4369.884.565.4364.091.977.293,4291,3141,40
013Opće usluge311.931.606,371.043.300.2841.043.300.284349.361.560,92112,0033,49
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge529.406.469,972.152.838.0182.152.838.018710.129.676,15134,1432,99
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane75.329.549,73307.424.956307.424.956178.541.677,83237,0158,08
017Transakcije vezane za javni dug4.592.333.207,057.268.844.7367.268.844.7364.422.937.552,2096,3160,85
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina5.669.997.826,2911.716.311.72711.716.311.7275.959.214.224,01105,1050,86
02Obrana2.126.924.978,397.568.162.8587.568.162.8583.465.382.624,14162,9345,79
021Vojna obrana2.092.516.002,997.430.621.3957.430.621.3953.417.272.084,29163,3145,99
023Inozemna vojna pomoć34.408.975,40137.541.463137.541.46348.110.539,85139,8234,98
03Javni red i sigurnost4.965.636.336,7010.478.442.40010.478.442.4004.888.748.394,2498,4546,66
031Usluge policije2.947.799.852,625.943.232.7315.943.232.7312.855.546.679,7896,8748,05
032Usluge protupožarne zaštite280.357.406,77564.799.885564.799.885230.119.034,4482,0840,74
033Sudovi1.026.727.886,662.305.165.3602.305.165.3601.028.043.898,82100,1344,60
034Zatvori288.782.757,12599.923.055599.923.055319.912.079,66110,7853,33
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani421.968.433,531.065.321.3691.065.321.369455.126.701,54107,8642,72
04Ekonomski poslovi10.243.933.911,8128.662.780.58428.666.700.58411.313.079.977,37110,4439,46
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad663.879.604,472.333.458.8732.333.458.873665.872.306,90100,3028,54
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov4.195.431.190,529.145.844.2549.145.844.2544.099.445.098,9697,7144,82
043Gorivo i energija82.282,5087.397.43687.397.436294.975,00358,490,34
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo179.624.242,292.252.839.6002.258.109.600801.960.886,74446,4735,51
045Promet3.640.229.641,809.186.826.1869.186.826.1864.284.725.955,16117,7046,64
046Komunikacije6.555.735,41236.151.000236.151.0009.049.892,55138,053,83
047Ostale industrije80.803.593,53300.486.510300.486.51076.668.396,3194,8825,51
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi196.031.420,08801.230.831801.230.831379.597.604,18193,6447,38
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani1.281.296.201,214.318.545.8944.317.195.894995.464.861,5777,6923,06
05Zaštita okoliša778.191.634,672.469.057.2812.465.137.281687.112.649,0988,3027,87
053Smanjenje zagađivanja1.428.530,312.888.6632.888.6631.565.492,34109,5954,19
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika265.408.027,41961.246.316961.246.316305.774.696,34115,2131,81
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša1.775.531,1574.057.86474.057.864483.114,2627,210,65
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani509.579.545,801.430.864.4381.426.944.438379.289.346,1574,4326,58
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice1.965.159.562,295.885.303.3725.885.303.3722.325.072.603,93118,3139,51
061Razvoj stanovanja286.532.738,601.229.089.0771.229.089.077418.032.670,67145,8934,01
062Razvoj zajednice784.044.066,692.287.694.2922.287.694.292724.315.014,0692,3831,66
063Opskrba vodom894.582.757,002.368.520.0032.368.520.0031.182.724.919,20132,2149,94
07Zdravstvo11.460.021.852,6820.355.780.28520.355.780.2859.563.230.485,9783,4546,98
072Službe za vanjske pacijente8.707.260,2020.893.95020.955.5549.854.473,95113,1847,03
073Bolničke službe6.242.007.373,5710.542.338.80911.093.449.3915.486.893.987,4687,9049,46
074Službe javnog zdravstva390.348.526,49564.812.733564.812.733632.768.341,40162,10112,03
075Istraživanje i razvoj zdravstva25.924.613,04112.080.262112.080.26229.370.781,38113,2926,21
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani4.793.034.079,389.115.654.5318.564.482.3453.404.342.901,7871,0339,75
08Rekreacija, kultura i religija1.084.013.780,394.109.976.7164.109.976.7161.386.865.486,50127,9433,74
081Službe rekreacije i sporta163.043.879,05439.117.243439.117.243172.937.544,59106,0739,38
082Službe kulture638.379.000,553.027.034.9773.027.034.977899.234.106,93140,8629,71
083Službe emitiranja i izdavanja5.900,00174.500174.50033.174,56562,2819,01
084Religijske i druge službe zajednice280.783.594,54632.954.996632.954.996313.438.804,03111,6349,52
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje1.801.406,2510.695.00010.695.0001.221.856,3967,8311,42
09Obrazovanje4.109.307.916,6210.979.505.78710.979.505.7874.257.117.815,97103,6038,77
091Predškolsko i osnovno obrazovanje61.996.231,25263.516.066263.516.06651.175.675,0382,5519,42
092Srednjoškolsko obrazovanje119.169.726,55325.474.357325.474.35789.739.414,1175,3027,57
094Visoka naobrazba2.675.118.003,466.414.800.3216.414.800.3212.816.897.684,36105,3043,91
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju175.865.936,87463.586.748463.586.748223.099.694,09126,8648,12
096Dodatne usluge u obrazovanju60.261.161,22181.903.685181.903.68588.591.699,65147,0148,70
097Istraživanje i razvoj obrazovanja1.011.954.416,273.291.430.6023.291.430.602973.151.132,8796,1729,57
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane4.942.441,0038.794.00838.794.00814.462.515,86292,6237,28
10Socijalna zaštita31.567.901.554,0961.842.753.25461.842.753.25429.175.304.185,2792,4247,18
101Bolest i invaliditet5.576.517.639,9911.907.414.38811.907.414.3885.776.343.204,60103,5848,51
102Starost14.911.669.943,3231.195.660.70231.195.660.70215.526.468.097,34104,1249,77
103Slijednici2.634.357.748,285.500.000.0005.500.000.0002.725.884.391,79103,4749,56
104Obitelj i djeca2.048.559.309,094.302.856.9734.302.856.9731.959.681.859,9595,6645,54
105Nezaposlenost4.829.375.607,082.723.055.9382.723.055.9381.149.370.396,5623,8042,21
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s766.298.587,302.334.931.6672.334.931.667825.575.497,40107,7435,36
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane801.122.719,033.878.833.5863.878.833.5861.211.980.737,63151,2931,25


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

IZVORNI

PLAN

2022.

TEKUĆI

PLAN

2022.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE9.845.718.077,3713.675.103.406,0013.675.103.406,003.497.382.798,0735,5225,57
Prijenos depozita iz prethodne godine16.538.411.733,1617.485.040.847,0017.485.040.847,0017.485.040.847,07105,72100,00
Prijenos depozita u narednu godinu-22.103.563.115,10-15.362.948.218,00-15.362.948.218,00-14.980.818.819,9667,7897,51
        
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA29.085.421.108,9146.500.326.67746.500.326.67723.613.674.363,7381,1950,78
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita561.330.743,771.395.291.6061.395.291.606721.747.464,55128,5851,73
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima69.123.240,03116.700.000116.700.00098.123.767,41141,9584,08
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu69.123.240,0398.123.767,41141,95
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru777.623,73250.000.000250.000.000779.896,59100,290,31
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru777.623,73779.896,59100,29
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora126.870.260,9590.850.00090.850.000154.808.188,97122,02170,40
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora115.638.904,13112.664.729,8797,43
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima11.231.356,8242.143.459,10375,23
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti294.208.019,06905.741.606905.741.606468.035.611,58159,0851,67
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima55.589.652,244.322.147,547,78
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima99.391.582,45342.043.644,93344,14
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima8.916.355,4521.791.487,36244,40
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u7.634.848,813.907.816,2851,18
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna122.675.580,1195.970.515,4778,23
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa70.351.600,0032.000.00032.000.0000,00
82Primici od izdanih vrijednosnih papira16.722.351.805,0231.950.000.00031.950.000.00016.971.570.500,00101,4953,12
821Trezorski zapisi (neto)1.574.451.805,02
8211Trezorski zapisi-tuzemni1.574.451.805,02
822Obveznice15.147.900.000,0031.950.000.00031.950.000.00016.971.570.500,00112,0453,12
8221Obveznice – tuzemne7.522.758.000,00
8222Obveznice – inozemne15.147.900.000,009.448.812.500,0062,38
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici8.063.634,48300.150.000300.150.00044.784.689,79555,3914,92
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru50.000.00050.000.00010.000,000,02
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru10.000,00
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora91.952,52150.000150.0003.548.543,943859,102365,70
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora91.952,52308.630,00335,64
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija3.239.913,94
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora7.971.681,96250.000.000250.000.00041.226.145,85517,1616,49
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora7.971.681,9641.226.145,85517,16
84Primici od zaduživanja11.793.674.925,6412.854.885.07112.854.885.0715.875.571.709,3949,8245,71
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada6.647.642.299,654.740.480.4864.740.480.486564.478.358,448,4911,91
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija2.128.686.392,82431.289.067,3120,26
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU4.518.955.906,83133.189.291,132,95
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru126.306.829,90557.953.569557.953.569172.207.118,97136,3430,86
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru102.001.718,12166.619.121,03163,35
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.305.111,785.587.997,9422,99
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.019.725.796,097.556.451.0167.556.451.0165.138.886.231,98102,3768,01
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5.019.725.796,095.138.886.231,98102,37
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA13.674.551.649,6034.947.315.90034.947.315.90022.620.513.592,77165,4264,73
51Izdaci za dane zajmove i depozite807.491.832,482.125.915.0002.125.915.000610.621.725,7175,6228,72
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima49.477.982,50182.500.000182.500.00083.900.893,91169,5745,97
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu49.477.982,5083.900.893,91169,57
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1.063.000.0001.063.000.0000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora754.311.915,26486.200.000486.200.000175.720.831,8023,3036,14
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora533.273.133,1892.444.926,0517,34
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima221.038.782,0883.275.905,7537,67
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.701.934,7245.000.00045.000.00030.000.000,00810,3966,67
5173Dani zajmovi gradskim proračunima3.701.934,7227.500.000,00742,85
5174Dani zajmovi općinskim proračunima2.500.000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe349.215.000349.215.000321.000.000,0091,92
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni321.000.000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici157.274.998,97474.158.011474.158.011101.942.375,8764,8221,50
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru531.344,1922.000.00022.000.000462.954,9387,132,10
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru531.344,19462.954,9387,13
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru367.728.109367.728.109101.000.000,0027,47
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru101.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora54.022.654,7884.404.90284.404.902454.420,940,840,54
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija54.022.654,78454.420,940,84
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora102.721.000,0025.00025.00025.000,000,02100,00
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora102.721.000,0025.000,000,02
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova4.925.144.818,177.922.242.8897.922.242.8893.320.268.353,4267,4141,91
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada417.622.857,20855.527.806855.527.806411.596.335,6298,5648,11
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija270.010.759,27256.957.617,1395,17
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU140.527.920,66147.731.585,18105,13
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU7.084.177,276.907.133,3197,50
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru161.656.037,09242.548.979242.548.979103.413.882,8063,9742,64
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru161.656.037,09103.413.882,8063,97
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.345.865.923,886.824.026.1046.824.026.1042.805.258.135,0064,5541,11
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.292.972.606,232.752.818.867,4164,12
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija52.893.317,6552.439.267,5999,14
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora140.000140.000
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire7.784.639.999,9824.425.000.00024.425.000.00018.587.681.137,77238,7776,10
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise2.392.257.137,76
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji2.392.257.137,76
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice7.784.639.999,9824.425.000.00024.425.000.00016.195.424.000,01208,0466,31
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.706.999.000,01
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,989.488.425.000,00121,89RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKS
1234=3/2*100
NETO FINANCIRANJE9.845.718.077,373.497.382.798,0735,52
Prijenos depozita iz prethodne godine16.538.411.733,1617.485.040.847,07105,72
Prijenos depozita u narednu godinu-22.103.563.115,10-14.980.818.819,9667,78
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA29.085.421.108,9123.613.674.363,7381,19
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita561.330.743,77721.747.464,55128,58
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima69.123.240,0398.123.767,41141,95
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu69.123.240,0398.123.767,41141,95
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru777.623,73779.896,59100,29
8141Povrati zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru – dugoročni777.623,73779.896,59100,29
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora126.870.260,95154.808.188,97122,02
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora115.638.904,13112.664.729,8797,43
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima11.231.356,8242.143.459,10375,23
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti294.208.019,06468.035.611,58159,08
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima55.589.652,244.322.147,547,78
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni99.391.582,45342.043.644,93344,14
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni8.916.355,4521.791.487,36244,40
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u7.634.848,813.907.816,2851,18
8176Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna122.675.580,1195.970.515,4778,23
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa70.351.600,000,000,00
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni70.351.600,000,000,00
82Primici od prodaje vrijednosnih papira16.722.351.805,0216.971.570.500,00101,49
821Trezorski zapisi (neto)1.574.451.805,020,000,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni1.574.451.805,020,00
822Obveznice15.147.900.000,0016.971.570.500,00112,04
8221Obveznice – tuzemne0,007.522.758.000,00
8222Obveznice – inozemne15.147.900.000,009.448.812.500,0062,38
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici8.063.634,4844.784.689,79555,39
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,0010.000,00
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,0010.000,00
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS91.952,523.548.543,943.859,10
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.91.952,52308.630,00335,64
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin.0,003.239.913,94
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora7.971.681,9641.226.145,85517,16
8341Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS7.971.681,9641.226.145,85517,16
84Primici od zaduživanja11.793.674.925,645.875.571.709,3949,82
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada6.647.642.299,65564.478.358,448,49
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija2.128.686.392,82431.289.067,3120,26
Zajmovi Svjetske banke
84132014510905Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 9057011.354.265,000,00
841320146

10905

07625

Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 890033.313.518,104.307.151,3112,93
84132014702506Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 9057045.183.640,00
84132014802506Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 913502.084.018.609,720,00
84132015008005Zajam za projekt ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju IBRD930304.057.776,00
Ukupno Svjetska banka2.128.686.392,8253.548.567,312,52
       
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041402506Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 20560,00377.740.500,00
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe0,00377.740.500,00
       
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU4.518.955.906,83133.189.291,132,95
Zajam Europske komisije
84142000302506Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 37033.869.319.000,000,00
Ukupno Europska komisija3.869.319.000,000,000,00
       
Financijski instrumenti
84142056307775Financijski instrumenti, izvor 563546.886.800,6553.866.915,849,85
841420565

07775

06005

Financijski instrumenti, izvor 565102.750.106,1863.322.375,2961,63
8414205817775Financijski instrumenti, izvor 58116.000.000,00
Ukupno Financijski instrumenti649.636.906,83133.189.291,1320,50
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru126.306.829,90172.207.118,97136,34
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)102.001.718,12166.619.121,03163,35
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.305.111,785.587.997,9422,99
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.019.725.796,095.138.886.231,98102,37
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)5.019.725.796,095.138.886.231,98102,37
       
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA13.674.551.649,6022.620.513.592,77165,42
51Izdaci za dane zajmove i depozite807.491.832,48610.621.725,7175,62
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima49.477.982,5083.900.893,91169,57
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu49.477.982,5083.900.893,91169,57
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata17.788.644,079.807.640,2755,13
07620Društveno poticana stanogradnja31.689.338,4374.093.253,64233,81
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora754.311.915,26175.720.831,8023,30
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora533.273.133,1892.444.926,0517,34
02506Krediti za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte HBOR16.000.000,00
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.412.904.542,8738.519.180,219,33
07775Program ruralnog razvoja3.605.596,071.956.467,7154,26
06005Mjere ruralnog razvoja65.000.000,000,00
06505Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj51.762.994,2435.969.278,1369,49
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima221.038.782,0883.275.905,7537,67
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.168.761.900,3810.735.461,416,36
07775Program ruralnog razvoja52.276.881,7072.540.444,34138,76
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.701.934,7230.000.000,00810,39
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni3.701.934,7227.500.000,00742,85
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni2.500.000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe0,00321.000.000,00
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni0,00321.000.000,00
07775OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.0,00306.000.000,00
07775Program ruralnog razvoja15.000.000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici157.274.998,97101.942.375,8764,82
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru531.344,19462.954,9387,13
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru531.344,19462.954,9387,13
07705Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju531.344,19462.954,9387,13
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00101.000.000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00101.000.000,00
02506Dokapitalizacija institucija101.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora54.022.654,78454.420,940,84
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija54.022.654,78454.420,940,84
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama52.890.265,380,00
07775Regionalni inovacijski fond – ENIF1.132.389,40454.420,9440,13
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra102.721.000,0025.000,000,02
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora102.721.000,0025.000,000,02
02506Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava102.721.000,000,00
08006Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu25.000,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova4.925.144.818,173.320.268.353,4267,41
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU417.622.857,20411.596.335,6298,56
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija270.010.759,27256.957.617,1395,17
54132000051298Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče26.286.151,840,00
54132000051302Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka15.889.267,3317.352.670,47109,21
54132000051327Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split7.679.824,557.666.105,6299,82
54132000051335Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik2.730.890,712.729.554,3099,95
54132330902506Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture4.915.248,004.782.310,0097,30
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima1.729.300,871.746.017,50100,97
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode32.655.512,1232.583.832,9799,78
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 237.813.050,0037.730.050,0099,78
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave4.430.360,164.426.584,1799,91
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći2.577.481,632.571.824,0399,78
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400 – projekt zaštite od onečišćenja vode23.471.643,3323.420.122,8599,78
54132332602506Otplata glavnice IBRD 80860 – projekt imtegracije zemljišnih knjiga4.090.981,044.093.499,30100,06
54132332702506Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 20005.263.932,415.267.172,69100,06
54132333102506Otplata glavnice IBRD 82580 – projekt tehnologijskog razvoja13.623.269,2313.631.655,19100,06
54132333202506Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture33.130.390,7233.318.582,84100,57
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova14.107.557,6213.828.208,4098,02
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga15.860.259,4715.870.022,45100,06
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava13.779.426,4217.710.106,91128,53
54132333902506Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora9.976.211,8210.245.770,16102,70
54132334002506Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije7.983.527,28
       
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU140.527.920,66147.731.585,18105,13
54142000002506Otplata glavnice EIB -projekt nova luka Zadar14.207.899,1214.191.776,2799,89
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105113.556.523,370,00
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture12.473.077,1512.049.496,9896,60
54142000302506Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu26.951.442,7225.887.009,6696,05
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA37.852.847,8937.503.385,3299,08
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima1.766.480,321.936.428,43109,62
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast33.719.650,0933.659.408,5299,82
54142000702506Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020.22.504.080,00
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU7.084.177,276.907.133,3197,50
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru161.656.037,09103.413.882,8063,97
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru161.656.037,09103.413.882,8063,97
54222000005540Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli1.000.000,001.000.000,00100,00
54222000008008Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda22.213,9022.264,06100,23
54222000026379KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja7.795.256,8413.340.420,68171,14
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK42.000.000,000,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode3.500.000,003.500.000,00100,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK25.000.000,000,00
54222002602506Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz22.338.566,3525.551.198,06114,38
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK60.000.000,0060.000.000,00100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.345.865.923,882.805.258.135,0064,55
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.292.972.606,232.752.818.867,4164,12
544320000Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija34.524.352,0834.531.959,61100,02
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu297.175,52249.750,2584,04
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci450.887,75376.006,6283,39
54432000008006Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda525.000,00450.000,0085,71
54432000051263Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod1.869.776,971.919.683,68102,67
54432000051298Projekt integracije trgovine i transporta-otplata zajmova Lučka uprava Ploče1.510.660,000,00
54432000051327Otplata zajmova Lučka uprava Split6.000.000,000,00
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit17.804.183,6217.599.382,7098,85
54432001038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit675.159,24879.960,17130,33
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK1.100.000.000,00100.000.000,009,09
54432002002506Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR2.226.093.800,000,00
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-2336.935.160,0036.935.160,00100,00
54432003002506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz17.878.745,5717.796.615,1099,54
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura86.112.104,6086.424.201,24100,36
54432004002506Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK150.000.000,00150.000.000,00100,00
54432004202506Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR112.971.600,001.240.955.759,921.098,47
54432004502506Otplata glavnice RBA 370 mln HRK370.000.000,00
54432004602506Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK200.000.000,00200.000.000,00100,00
54432004902506Otplata glavnice OTP 700 mln HRK233.333.333,33233.333.333,33100,00
54432005102506Otplata glavnice ZABA 2mld HRK200.000.000,00
54432009902506Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti26.122.266,0021.768.312,0783,33
54432009902506Sveučilište u Splitu18.846.153,8618.846.153,86100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci1.214.991,301.220.967,29100,49
54432009902506Sveučilište u Zagrebu15.597.886,5715.597.886,57100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku3.933.735,003.933.735,00100,00
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb275.634,820,00
5446Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija52.893.317,6552.439.267,5999,14
54462000051271Projekt nova luka Zadar – Lučka uprava Zadar52.893.317,6552.439.267,5999,14
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire7.784.639.999,9818.587.681.137,77238,77
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise0,002.392.257.137,76
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji0,002.392.257.137,76
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice7.784.639.999,9816.195.424.000,01208,04
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji0,006.706.999.000,01
5521212182506Otplata glavnice 22 D-223.000.000.000,00
5521212192506Otplata glavnice 28 D-223.706.999.000,01
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,989.488.425.000,00121,89
55222051202506Euro-USD obveznice II7.784.639.999,980,000,00
55222051302506Euro-obveznice IX0,009.488.425.000,00RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

IZVORNI

PLAN

2022.

TEKUĆI

PLAN

2022.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI29.085.421.108,9146.500.326.67746.500.326.67723.613.674.363,7381,1950,78
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI28.187.421.274,5645.441.741.60645.441.741.60623.186.705.923,8482,2651,03
11Opći prihodi i primici28.187.421.274,5645.441.741.60645.441.741.60623.186.705.923,8482,2651,03
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE26.170.724,0032.150.00032.150.000300.030,001,150,93
43Ostali prihodi za posebne namjene26.170.724,0032.150.00032.150.000300.030,001,150,93
5POMOĆI649.636.906,83612.500.000612.500.000133.189.291,1320,5021,75
56Fondovi EU649.636.906,83412.500.000412.500.000117.189.291,1318,0428,41
58Instrumenti EU nove generacije200.000.000200.000.00016.000.000,008,00
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA231.192.203,52413.935.071413.935.071293.479.118,76126,9470,90
81Namjenski primici od zaduživanja231.192.203,52206.385.071206.385.07138.655.407,9916,7218,73
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije8.665.552,33
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova207.550.000207.550.000246.158.158,44118,60
IZDACI13.674.551.649,6034.947.315.90034.947.315.90022.620.513.592,77165,4264,73
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI12.926.357.456,1733.904.852.00733.904.852.00722.077.125.567,54170,7965,11
11Opći prihodi i primici12.907.092.695,1833.872.852.00733.872.852.00722.065.496.609,84170,9665,14
12Sredstva učešća za pomoći19.264.760,9932.000.00032.000.00011.628.957,7060,3636,34
3VLASTITI PRIHODI1.270.183,483.311.8273.311.8271.176.974,4892,6635,54
31Vlastiti prihodi1.270.183,483.311.8273.311.8271.176.974,4892,6635,54
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE49.400.904,3947.195.40047.195.4008.283.139,9316,7717,55
43Ostali prihodi za posebne namjene49.400.904,3947.195.40047.195.4008.283.139,9316,7717,55
5POMOĆI650.161.906,83613.756.666613.756.666133.639.291,1320,5521,77
52Ostale pomoći525.000,001.256.6661.256.666450.000,0085,7135,81
56Fondovi EU649.636.906,83412.500.000412.500.000117.189.291,1318,0428,41
58Instrumenti EU nove generacije200.000.000200.000.00016.000.000,008,00
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA2.754.609,647.500.0007.500.0003.136.623,77113,8741,82
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.2.754.609,647.500.0007.500.0003.136.623,77113,8741,82
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA44.606.589,09370.700.000370.700.000397.151.995,92890,34107,14
81Namjenski primici od zaduživanja44.606.589,090,00
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova370.700.000370.700.000397.151.995,92107,14

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA

IZVORNI PLAN

2022.

TEKUĆI PLAN

2022.

OSTVARENJE/

IZVRŠENJE

1. – 6. 2022.

INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR297.115.482297.115.48266.764.523,2322,47
01005Hrvatski sabor297.115.482297.115.48266.764.523,2322,47
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU2.789.0002.789.000168.299,546,03
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku2.789.0002.789.000168.299,546,03
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE11.655.52011.655.5203.680.955,6631,58
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske11.655.52011.655.5203.680.955,6631,58
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0004.736,884,74
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.0004.736,884,74
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE41.024.64741.024.64716.679.899,2440,66
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske41.024.64741.024.64716.679.899,2440,66
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
01705Ustavni sud Republike Hrvatske36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.882.77116.882.7717.181.186,5642,54
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja16.882.77116.882.7717.181.186,5642,54
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE818.160.196818.160.196351.992.237,7643,02
02005Vlada Republike Hrvatske139.734.980139.734.9809.207.357,316,59
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.662.75011.662.7505.012.867,9842,98
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske1.634.5101.634.510513.032,0131,39
02010Ured za udruge208.602.017208.602.017101.398.442,8948,61
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava10.987.45010.987.4503.309.527,6830,12
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine53.193.96553.193.96526.730.492,4150,25
02030Ured za zakonodavstvo6.335.1806.335.1802.756.370,0043,51
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske72.511.14872.511.14817.237.235,0323,77
02042Ured za protokol2.299.6502.299.650762.035,0033,14
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.220.4252.220.425794.408,0335,78
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova15.111.14515.111.1457.311.679,0748,39
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina266.613.201266.613.201164.063.149,2161,54
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama25.193.78025.193.78012.213.747,8948,48
02092Ured za ravnopravnost spolova2.059.9952.059.995681.893,2533,10
025MINISTARSTVO FINANCIJA51.943.177.26851.943.177.26831.677.455.139,0060,98
02505Ministarstvo financija300.465.473300.465.47384.684.936,1028,18
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države49.755.348.98049.755.348.98030.819.898.947,5361,94
02510Carinska uprava703.845.274703.845.274288.967.763,6641,06
02515Porezna uprava1.154.207.1311.154.207.131472.001.236,4940,89
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije28.810.41028.810.41011.746.180,6940,77
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000156.074,5331,21
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA421.758.224421.758.224195.192.617,3146,28
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA421.758.224421.758.224195.192.617,3146,28
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU9.100.9009.100.9003.151.589,8934,63
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu9.100.9009.100.9003.151.589,8934,63
030MINISTARSTVO OBRANE7.568.162.8587.568.162.8583.465.382.624,1445,79
03005Ministarstvo obrane7.568.162.8587.568.162.8583.465.382.624,1445,79
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE147.749.567147.749.56730.456.047,3920,61
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske135.664.266135.664.26626.045.397,9519,20
03210Hrvatska matica iseljenika12.085.30112.085.3014.410.649,4436,50
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE836.286.718836.286.718164.222.977,1619,64
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje836.286.718836.286.718164.222.977,1619,64
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA704.651.466704.651.46631.015.355,184,40
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva704.651.466704.651.46631.015.355,184,40
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE2.227.881.4702.227.881.4701.005.350.629,1945,13
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade2.227.881.4702.227.881.4701.005.350.629,1945,13
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA369.512.080369.512.080161.278.877,8843,65
03905Hrvatska vatrogasna zajednica363.022.201363.022.201161.243.374,6644,42
03910Državna vatrogasna škola6.489.8796.489.87935.503,220,55
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA6.523.529.9906.523.529.9903.064.220.538,9046,97
04005Ministarstvo unutarnjih poslova6.523.529.9906.523.529.9903.064.220.538,9046,97
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.206.476.7721.206.476.772527.828.761,8843,75
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.142.761.4431.142.761.443505.394.607,9244,23
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«42.490.32942.490.32916.650.765,5439,19
04115Dom hrvatskih veterana9.225.0009.225.0004.096.460,1344,41
04120Veteranski centar12.000.00012.000.0001.686.928,2914,06
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA977.301.357977.301.357353.005.227,4836,12
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova977.301.357977.301.357353.005.227,4836,12
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA9.388.2539.388.2532.935.704,7731,27
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa9.388.2539.388.2532.935.704,7731,27
055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA2.290.406.8492.290.406.849760.776.268,8233,22
05505Ministarstvo kulture i medija1.230.004.1981.230.004.198426.372.498,4834,66
05535Arhivi155.588.700155.588.70051.436.476,2333,06
05540Muzeji i galerije371.916.590371.916.59079.327.854,6321,33
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture532.897.361532.897.361203.639.439,4838,21
01046Ansambl Lado18.897.55918.897.5597.266.788,6938,45
22339Hrvatski restauratorski zavod129.153.673129.153.67332.481.673,0625,15
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.632.6663.632.6661.750.878,0948,20
25878Hrvatsko narodno kazalište171.052.114171.052.11458.468.045,6034,18
44926Hrvatski audiovizualni centar132.503.056132.503.05660.997.657,6646,03
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju23.216.07623.216.0761.971.000,768,49
49075Agencija za elektroničke medije54.442.21754.442.21740.703.395,6274,76
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE8.879.473.0888.879.473.0884.057.060.543,6945,69
06005Ministarstvo poljoprivrede8.477.799.4698.477.799.4693.914.763.007,7546,18
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju250.080.351250.080.35181.529.178,2132,60
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu128.833.086128.833.08653.168.803,6941,27
06055Državna ergela Đakovo i Lipik22.760.18222.760.1827.599.554,0433,39
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE2.107.104.1182.107.104.118679.815.892,8232,26
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije1.919.233.4181.919.233.418612.973.862,3231,94
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.70074.005.70025.451.098,8334,39
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije113.865.000113.865.00041.390.931,6736,35
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE9.885.005.9569.885.005.9564.525.822.463,4345,78
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture8.194.067.7808.194.067.7803.965.776.741,7948,40
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet388.921.600388.921.600209.662.176,6853,91
06551Agencije u prometu i infrastrukturi81.870.10081.870.10036.500.141,0644,58
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa6.855.5006.855.5002.300.057,6133,55
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.863.6003.863.6001.852.197,3247,94
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo71.151.00071.151.00032.347.886,1345,46
06560Hrvatski hidrografski institut28.034.75028.034.75011.162.874,3739,82
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti111.410.915111.410.91542.556.611,7238,20
06570Državne lučke uprave1.080.700.8111.080.700.811260.163.917,8124,07
51255Javna ustanova Lučka uprava Sisak34.402.00034.402.0001.774.595,015,16
51263Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod58.413.39758.413.3977.385.863,5312,64
51271Lučka uprava Zadar182.060.163182.060.163104.584.681,2757,45
51280Javna ustanova Lučka uprava Vukovar42.638.70042.638.7002.316.908,925,43
51298Lučka uprava Ploče41.784.76741.784.76710.375.379,5924,83
51302Lučka uprava Rijeka393.788.645393.788.64585.375.110,4021,68
51319Javna ustanova Lučka uprava Osijek101.207.685101.207.6851.400.173,821,38
51327Lučka uprava Split89.170.45489.170.45432.639.514,7036,60
51335Lučka uprava Šibenik111.130.000111.130.0006.840.889,886,16
51343Lučka uprava Dubrovnik26.105.00026.105.0007.470.800,6928,62
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE3.103.874.1263.103.874.126722.616.041,5423,28
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine1.004.505.9201.004.505.920193.623.493,7219,28
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama498.144.000498.144.000336.994.066,7667,65
07625Državna geodetska uprava480.104.883480.104.883136.116.209,5728,35
07635Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije1.121.119.3231.121.119.32355.882.271,494,98
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA12.034.370.36812.034.370.3683.846.478.405,4931,96
07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja8.101.292.0748.101.292.0742.433.612.266,9030,04
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode784.664.772784.664.772255.793.821,7032,60
07720Državni hidrometeorološki zavod352.204.161352.204.161109.277.307,4331,03
07745Agencija za ugljikovodike654.450.000654.450.000320.749.032,8349,01
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA33.585.00033.585.00015.635.461,7146,55
07755Ravnateljstvo za robne zalihe1.103.021.0231.103.021.023186.104.937,8016,87
07760Državni zavod za mjeriteljstvo17.400.00017.400.0007.089.816,2640,75
07765Hrvatski zavod za norme12.892.50012.892.5004.643.291,8336,02
07770Hrvatska akreditacijska agencija11.515.85411.515.8543.529.010,4430,64
07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO900.094.984900.094.984510.043.458,5956,67
07780Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«63.250.00063.250.0000
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA23.112.993.88423.112.993.88410.040.964.869,9343,44
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja14.029.340.82014.029.340.8206.358.065.389,5945,32
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj6.272.028.5166.272.028.5162.742.919.658,1843,73
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj1.179.193.6421.179.193.642484.054.281,8641,05
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo25.359.61625.359.6169.969.996,4339,31
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju1.607.071.2901.607.071.290445.955.543,8727,75
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica92.449.44492.449.44431.371.142,0133,93
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet445.804.304445.804.304109.173.972,0424,49
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža27.135.93627.135.93612.701.932,9146,81
23665Sveučilišni računski centar SRCE181.165.352181.165.35250.021.483,7127,61
23962Agencija za odgoj i obrazovanje48.283.41548.283.41518.854.764,8239,05
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje26.378.48226.378.4829.347.547,4635,44
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja58.115.50658.115.50619.211.606,9933,06
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije346.797.109346.797.10954.427.253,1715,69
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih83.483.82883.483.82831.220.907,0137,40
52209Hrvatska zaklada za znanost297.457.914297.457.914109.624.933,7536,85
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE58.175.533.92158.175.533.92127.768.176.773,5847,73
08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike2.750.451.5432.750.451.543913.421.948,3233,21
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje47.215.337.06947.215.337.06923.466.291.444,1549,70
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje2.963.915.4382.963.915.4381.264.058.921,7542,65
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom224.340.944224.340.94470.751.323,2631,54
08645Središnji registar osiguranika82.080.55782.080.55731.629.184,1738,53
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina63.360.47663.360.47618.519.000,0229,23
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju22.908.75922.908.7597.412.206,9532,36
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek8.782.8198.782.8192.511.390,5628,59
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb6.600.0006.600.0002.679.776,4340,60
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka3.966.0003.966.0001.295.253,0332,66
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split3.559.9403.559.940925.786,9326,01
08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi4.853.139.1354.853.139.1351.996.092.744,9641,13
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA726.156.661726.156.661243.604.126,0533,55
09005Ministarstvo turizma i sporta726.156.661726.156.661243.604.126,0533,55
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA20.384.937.41820.384.937.4189.577.450.866,8246,98
09605Ministarstvo zdravstva9.085.044.3678.533.872.1813.354.957.938,7839,31
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države10.446.972.04410.997.668.2805.457.667.903,8249,63
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.268.350.7611.309.976.686758.605.918,9357,91
26387Klinička bolnica Merkur625.480.785644.213.774249.816.416,2138,78
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.611.830.9111.680.780.001731.145.318,7143,50
26400Klinički bolnički centar Osijek1.067.219.1051.098.033.411544.235.743,1849,56
26418Klinički bolnički centar Split1.359.483.7841.459.994.976770.638.322,8252,78
26426Klinika za ortopediju Lovran65.089.20068.264.95932.721.225,1247,93
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević316.637.650353.979.295220.754.157,6362,36
26571Klinička bolnica Dubrava735.507.893817.771.509390.829.024,0247,79
38028Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar154.869.445173.155.08696.882.967,5555,95
38069Klinički bolnički centar Zagreb3.034.920.4433.171.447.3891.554.018.581,0049,00
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb207.582.067220.051.194108.020.228,6549,09
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva852.921.007853.396.957764.825.024,2289,62
23616Imunološki zavod48.026.71648.026.71623.562.193,8849,06
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo564.812.733565.174.339633.129.946,89112,02
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu192.717.920192.717.92092.553.822,0048,03
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske20.893.95020.955.5549.854.473,9547,03
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu26.469.68826.522.4285.724.587,5021,58
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI457.183.500457.183.50046.817.358,8210,24
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti457.183.500457.183.50046.817.358,8210,24
109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE3.513.718.5293.513.718.5291.641.366.265,0746,71
10905Ministarstvo pravosuđa i uprave1.048.960.8671.048.960.867396.603.733,8737,81
10910Pravosudna akademija13.391.25013.391.2503.573.476,9626,69
10915Zatvori i kaznionice594.368.435594.368.435319.233.703,8653,71
10920Vrhovni sud Republike Hrvatske35.326.80035.326.80016.405.544,3346,44
10925Visoki trgovački sud Republike Hrvatske23.967.30023.967.30010.939.174,5345,64
10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske19.478.40019.478.4009.113.895,3046,79
10935Upravni sudovi27.023.87427.023.87413.218.397,1348,91
10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske49.409.14349.409.14320.526.708,4841,54
10945Državnoodvjetničko vijeće1.853.6001.853.600802.448,3343,29
10950Državno sudbeno vijeće2.517.3502.517.3501.006.717,9339,99
10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske15.643.60015.643.6007.821.959,7250,00
10960Visoki kazneni sud Republike Hrvatske9.245.9839.245.9833.657.462,6339,56
10965Županijski sudovi285.452.796285.452.796145.889.503,9351,11
10970Trgovački sudovi97.616.12797.616.12746.980.821,9648,13
10975Županijska državna odvjetništva111.036.965111.036.96556.502.493,7950,89
10980Općinski sudovi905.621.007905.621.007462.158.304,7151,03
10985Općinska državna odvjetništva223.589.809223.589.809110.517.774,9149,43
10990Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta31.851.60031.851.60013.409.378,0142,10
10995Državna škola za javnu upravu17.363.62317.363.6233.004.764,6917,30
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA15.838.91015.838.9106.874.107,4843,40
12005Ured pučkog pravobranitelja15.838.91015.838.9106.874.107,4843,40
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU6.675.9006.675.9002.909.552,5643,58
12105Pravobranitelj za djecu6.675.9006.675.9002.909.552,5643,58
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA3.908.5383.908.5381.500.347,4638,39
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova3.908.5383.908.5381.500.347,4638,39
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM5.711.0505.711.0502.488.559,0943,57
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom5.711.0505.711.0502.488.559,0943,57
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU144.471.058144.471.05854.212.183,1537,52
16005Državni zavod za statistiku144.471.058144.471.05854.212.183,1537,52
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU96.952.67196.952.67139.822.258,9141,07
18505Državni ured za reviziju96.952.67196.952.67139.822.258,9141,07
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.771.02410.771.0245.085.426,2647,21
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.771.02410.771.0245.085.426,2647,21
225DRŽAVNI INSPEKTORAT455.660.272455.660.272187.148.705,2841,07
22505Državni inspektorat455.660.272455.660.272187.148.705,2841,07
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST29.983.00029.983.00013.233.453,1444,14
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost29.983.00029.983.00013.233.453,1444,14
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA28.742.50028.742.50011.419.512,8339,73
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija28.742.50028.742.50011.419.512,8339,73
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA16.970.22016.970.2207.074.042,9241,69
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava16.970.22016.970.2207.074.042,9241,69
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA10.848.58410.848.5844.768.176,8043,95
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka10.848.58410.848.5844.768.176,8043,95
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE5.473.0005.473.0002.328.982,9142,55
25805Povjerenik za informiranje5.473.0005.473.0002.328.982,9142,55
UKUPNO:219.672.363.594219.672.363.594105.394.589.799,7847,98


PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

 
KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2022.
TEKUĆI PLAN
2022.
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR297.115.482297.115.48266.764.523,2322,47
01005Hrvatski sabor297.115.482297.115.48266.764.523,2322,47
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici159.767.669159.767.66966.764.523,2341,79
31Vlastiti prihodi55.20055.200
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.87.605.11387.605.113
     
581Mehanizam za oporavak i otpornost49.687.50049.687.500
po programima
21POLITIČKI SUSTAV297.115.482297.115.48266.764.523,2322,47
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI297.115.482297.115.48266.764.523,2322,47
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE292.996.107292.996.10765.663.880,7322,41
11Opći prihodi i primici155.648.294155.648.29465.663.880,7342,19
311Plaće (Bruto)88.844.10088.844.10042.761.916,9248,13
3111Plaće za redovan rad41.764.231,49
3113Plaće za prekovremeni rad997.685,43
312Ostali rashodi za zaposlene1.394.4311.394.431622.363,4244,63
3121Ostali rashodi za zaposlene622.363,42
313Doprinosi na plaće14.659.50014.659.5007.018.531,8647,88
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.018.531,86
321Naknade troškova zaposlenima8.165.2008.165.2003.906.325,5647,84
3211Službena putovanja2.793.583,39
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.107.435,92
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.306,25
322Rashodi za materijal i energiju7.310.0007.310.0003.273.216,0244,78
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi145.767,18
3223Energija3.055.175,48
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje54.273,55
     
3225Sitni inventar i auto gume7.574,75
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10.425,06
323Rashodi za usluge23.240.77723.240.7773.897.849,7516,77
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza125.033,03
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja553.887,96
3233Usluge promidžbe i informiranja386.228,25
3234Komunalne usluge260.679,56
3235Zakupnine i najamnine1.531.912,71
3236Zdravstvene i veterinarske usluge242.936,96
3237Intelektualne i osobne usluge233.543,60
3238Računalne usluge511.695,66
3239Ostale usluge51.932,02
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa646.000646.000276.579,2842,81
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa276.579,28
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.837.7867.837.7863.807.271,4048,58
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.999.347,66
     
3292Premije osiguranja57.613,56
3293Reprezentacija103.674,84
3294Članarine i norme575.415,26
3295Pristojbe i naknade12.601,12
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja58.618,96
343Ostali financijski rashodi40.50040.5002.125,085,25
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.428,88
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule44,49
     
3433Zatezne kamate651,71
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna20.00020.000
     
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.000100.00030.447,5030,45
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu30.447,50
383Kazne, penali i naknade štete200.000200.000
422Postrojenja i oprema3.105.0003.105.00051.840,631,67
4221Uredska oprema i namještaj30.419,00
4222Komunikacijska oprema21.421,63
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti85.00085.00015.413,3118,13
     
4241Knjige15.413,31
31Vlastiti prihodi55.20055.200
322Rashodi za materijal i energiju14.40014.400
323Rashodi za usluge40.80040.800
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.87.605.11387.605.113
     
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima87.605.11387.605.113
581Mehanizam za oporavak i otpornost49.687.50049.687.500
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima49.687.50049.687.500
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000180.000,0050,00
     
11Opći prihodi i primici360.000360.000180.000,0050,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000180.000,0050,00
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna180.000,00
     
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA500.000500.000500.000,00100,00
     
     
11Opći prihodi i primici500.000500.000500.000,00100,00
381Tekuće donacije500.000500.000500.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu500.000,00
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH500.000500.000396.350,0079,27
     
     
11Opći prihodi i primici500.000500.000396.350,0079,27
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000200.000200.000,00100,00
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000,00
     
381Tekuće donacije300.000300.000196.350,0065,45
3811Tekuće donacije u novcu196.350,00
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA100.000100.000
     
     
11Opći prihodi i primici100.000100.000
381Tekuće donacije100.000100.000
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA2.659.3752.659.37524.292,500,91
11Opći prihodi i primici2.659.3752.659.37524.292,500,91
412Nematerijalna imovina626.875626.87519.702,503,14
4123Licence19.702,50
422Postrojenja i oprema1.750.0001.750.0004.590,000,26
4221Uredska oprema i namještaj4.590,00
426Nematerijalna proizvedena imovina282.500282.500
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU2.789.0002.789.000168.299,546,03
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku2.789.0002.789.000168.299,546,03
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.789.0002.789.000168.299,546,03
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV2.789.0002.789.000168.299,546,03
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE2.789.0002.789.000168.299,546,03
     
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.599.0002.599.000168.299,546,48
11Opći prihodi i primici2.599.0002.599.000168.299,546,48
311Plaće (Bruto)1.028.0001.028.00075.499,067,34
3111Plaće za redovan rad75.499,06
312Ostali rashodi za zaposlene51.80051.800
313Doprinosi na plaće170.000170.00012.457,357,33
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje12.457,35
321Naknade troškova zaposlenima119.000119.0003.449,292,90
3211Službena putovanja3.449,29
322Rashodi za materijal i energiju140.000140.000488,250,35
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi488,25
323Rashodi za usluge603.950603.9501.133,910,19
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza208,91
3238Računalne usluge925,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa80.00080.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja160.000160.00075.271,6847,04
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično75.271,68
     
343Ostali financijski rashodi1.2501.250
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.00050.000
     
422Postrojenja i oprema195.000195.000
K926002INFORMATIZACIJA190.000190.000
11Opći prihodi i primici190.000190.000
412Nematerijalna imovina70.00070.000
422Postrojenja i oprema60.00060.000
426Nematerijalna proizvedena imovina60.00060.000
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE11.655.52011.655.5203.680.955,6631,58
     
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske11.655.52011.655.5203.680.955,6631,58
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici11.655.52011.655.5203.676.339,5131,54
51Pomoći EU4.616,15
po programima
21POLITIČKI SUSTAV11.655.52011.655.5203.680.955,6631,58
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA11.655.52011.655.5203.680.955,6631,58
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.795.52010.795.5203.593.225,6633,28
11Opći prihodi i primici10.795.52010.795.5203.588.609,5133,24
311Plaće (Bruto)5.535.0005.535.0002.250.450,9140,66
3111Plaće za redovan rad2.246.195,11
3113Plaće za prekovremeni rad4.255,80
312Ostali rashodi za zaposlene110.000110.00033.000,0030,00
3121Ostali rashodi za zaposlene33.000,00
313Doprinosi na plaće913.000913.000368.512,3940,36
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje368.512,39
321Naknade troškova zaposlenima403.150403.150115.907,0928,75
3211Službena putovanja64.492,35
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život46.317,54
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.097,20
322Rashodi za materijal i energiju573.000573.000101.488,1317,71
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi21.603,74
3223Energija77.370,01
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje138,38
3225Sitni inventar i auto gume2.376,00
323Rashodi za usluge2.852.6202.852.620543.890,5419,07
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza51.669,92
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja33.161,88
3233Usluge promidžbe i informiranja23.370,00
3234Komunalne usluge7.929,45
3235Zakupnine i najamnine42.759,73
3236Zdravstvene i veterinarske usluge700,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.531,89
3238Računalne usluge333.030,54
3239Ostale usluge49.737,13
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja364.500364.500173.958,1547,73
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,156.489,42
povjerenstava i slično
3292Premije osiguranja3.500,00
3293Reprezentacija8.431,23
3295Pristojbe i naknade5.537,50
343Ostali financijski rashodi1.2501.250104,368,35
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa104,36
422Postrojenja i oprema43.00043.0001.297,943,02
4221Uredska oprema i namještaj1.297,94
51Pomoći EU4.616,15
321Naknade troškova zaposlenima4.616,15
3211Službena putovanja4.616,15
A896001PROVEDBA IZBORA510.000510.00053.980,0010,58
11Opći prihodi i primici510.000510.00053.980,0010,58
323Rashodi za usluge500.000500.00053.980,0010,80
3238Računalne usluge53.980,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
A896006PROVEDBA REFERENDUMA170.000170.00033.750,0019,85
11Opći prihodi i primici170.000170.00033.750,0019,85
323Rashodi za usluge170.000170.00033.750,0019,85
3238Računalne usluge33.750,00
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE180.000180.000
     
     
11Opći prihodi i primici180.000180.000
412Nematerijalna imovina60.00060.000
422Postrojenja i oprema80.00080.000
426Nematerijalna proizvedena imovina40.00040.000
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0004.736,884,74
     
     
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.0004.736,884,74
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici100.000100.0004.736,884,74
po programima
21POLITIČKI SUSTAV100.000100.0004.736,884,74
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0004.736,884,74
     
     
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE93.72093.7204.736,885,05
11Opći prihodi i primici93.72093.7204.736,885,05
321Naknade troškova zaposlenima3.0003.000
322Rashodi za materijal i energiju4.0004.0003.062,5076,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.062,50
323Rashodi za usluge79.15079.1501.674,152,12
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza594,15
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge1.005,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5001.500
343Ostali financijski rashodi70700,230,33
3433Zatezne kamate0,23
422Postrojenja i oprema5.0005.000
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI6.2806.280
     
     
11Opći prihodi i primici6.2806.280
412Nematerijalna imovina1.2801.280
422Postrojenja i oprema5.0005.000
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE41.024.64741.024.64716.679.899,2440,66
     
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske41.024.64741.024.64716.679.899,2440,66
    
po izvorima financiranja
      
11Opći prihodi i primici40.623.64740.623.64716.498.282,2640,61
31Vlastiti prihodi401.000401.000181.616,9845,29
po programima
21POLITIČKI SUSTAV41.024.64741.024.64716.679.899,2440,66
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE41.024.64741.024.64716.679.899,2440,66
     
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.862.64730.862.64712.716.593,1241,20
11Opći prihodi i primici30.862.64730.862.64712.716.593,1241,20
311Plaće (Bruto)19.445.50019.445.5008.771.000,9045,11
3111Plaće za redovan rad8.472.420,94
3113Plaće za prekovremeni rad298.579,96
312Ostali rashodi za zaposlene520.547520.547247.418,3047,53
3121Ostali rashodi za zaposlene247.418,30
313Doprinosi na plaće3.246.5003.246.5001.447.215,1544,58
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.447.215,15
321Naknade troškova zaposlenima2.165.0002.165.000533.065,3724,62
3211Službena putovanja317.082,03
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život215.983,34
     
322Rashodi za materijal i energiju440.000440.000107.300,4824,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi82.605,88
3225Sitni inventar i auto gume24.694,60
323Rashodi za usluge2.310.0002.310.000703.370,0830,45
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.079,30
3233Usluge promidžbe i informiranja185.445,24
3235Zakupnine i najamnine131.105,48
3236Zdravstvene i veterinarske usluge5.540,00
3237Intelektualne i osobne usluge275.410,61
3238Računalne usluge17.143,75
3239Ostale usluge83.645,70
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa80.00080.00048.921,6861,15
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa48.921,68
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.881.0001.881.000495.059,0326,32
3293Reprezentacija183.713,60
3294Članarine i norme4.155,00
3295Pristojbe i naknade9.200,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja297.990,43
343Ostali financijski rashodi38.70038.700808,552,09
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa783,50
3433Zatezne kamate25,05
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000147.000,0036,75
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu147.000,00
383Kazne, penali i naknade štete62.00062.000
422Postrojenja i oprema270.000270.000215.433,5879,79
4221Uredska oprema i namještaj95.420,00
4222Komunikacijska oprema33.078,50
4223Oprema za održavanje i zaštitu55.922,51
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene31.012,57
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.4002.400
     
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA9.082.0009.082.0003.790.274,6341,73
     
11Opći prihodi i primici8.681.0008.681.0003.608.657,6541,57
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.00012.768,0025,54
3211Službena putovanja12.768,00
322Rashodi za materijal i energiju5.025.0005.025.0002.618.777,7852,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi117.340,36
3222Materijal i sirovine9.025,14
3223Energija2.389.391,82
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje71.238,42
     
3225Sitni inventar i auto gume31.782,04
323Rashodi za usluge3.517.0003.517.000975.072,0527,72
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza303.387,99
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja295.579,27
3233Usluge promidžbe i informiranja10.163,94
3234Komunalne usluge192.723,50
3235Zakupnine i najamnine18.575,15
3236Zdravstvene i veterinarske usluge8.312,50
3238Računalne usluge48.681,25
3239Ostale usluge97.648,45
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.0001.967,0513,11
3292Premije osiguranja1.967,05
343Ostali financijski rashodi33.00033.00072,770,22
3433Zatezne kamate72,77
383Kazne, penali i naknade štete40.00040.000
31Vlastiti prihodi401.000401.000181.616,9845,29
322Rashodi za materijal i energiju400.000400.000181.616,9845,40
3222Materijal i sirovine181.616,98
343Ostali financijski rashodi1.0001.000
K504004INFORMATIZACIJA1.080.0001.080.000173.031,4916,02
11Opći prihodi i primici1.080.0001.080.000173.031,4916,02
412Nematerijalna imovina500.000500.00027.408,755,48
4123Licence27.408,75
422Postrojenja i oprema450.000450.000145.622,7432,36
4221Uredska oprema i namještaj145.622,74
426Nematerijalna proizvedena imovina130.000130.000
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
01705Ustavni sud Republike Hrvatske36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
po programima
21POLITIČKI SUSTAV36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA36.893.91036.893.91016.806.685,8945,55
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE35.637.91035.637.91016.537.285,2146,40
11Opći prihodi i primici35.637.91035.637.91016.537.285,2146,40
311Plaće (Bruto)26.688.33526.688.33512.791.058,8647,93
3111Plaće za redovan rad12.738.756,63
3113Plaće za prekovremeni rad52.302,23
312Ostali rashodi za zaposlene517.500517.500217.858,9742,10
3121Ostali rashodi za zaposlene217.858,97
313Doprinosi na plaće4.403.5764.403.5762.114.028,5548,01
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.114.028,55
321Naknade troškova zaposlenima765.500765.500303.589,8939,66
3211Službena putovanja7.395,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život289.846,89
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika6.348,00
322Rashodi za materijal i energiju1.692.0001.692.000635.548,4737,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi204.975,24
3223Energija374.889,01
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje5.684,22
     
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća50.000,00
323Rashodi za usluge1.320.0001.320.000391.414,0529,65
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza184.372,21
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja61.786,73
3233Usluge promidžbe i informiranja67.669,44
3234Komunalne usluge38.529,42
3235Zakupnine i najamnine25.316,25
3236Zdravstvene i veterinarske usluge7.850,00
3239Ostale usluge5.890,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja154.000154.00070.355,6845,69
3292Premije osiguranja14.767,91
3293Reprezentacija39.946,89
3295Pristojbe i naknade11.075,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.565,88
343Ostali financijski rashodi3.9993.9991.617,9940,46
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.573,00
3433Zatezne kamate44,99
422Postrojenja i oprema83.00083.00011.462,7513,81
4221Uredska oprema i namještaj2.251,25
4222Komunikacijska oprema9.211,50
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti10.00010.000350,003,50
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti350,00
     
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA407.000407.00058.983,0514,49
11Opći prihodi i primici407.000407.00058.983,0514,49
321Naknade troškova zaposlenima200.000200.00029.814,7414,91
3211Službena putovanja29.814,74
323Rashodi za usluge50.00050.0001.100,002,20
3237Intelektualne i osobne usluge1.100,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja157.000157.00028.068,3117,88
3293Reprezentacija20.545,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.523,31
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.00030.0004.631,2515,44
11Opći prihodi i primici30.00030.0004.631,2515,44
323Rashodi za usluge30.00030.0004.631,2515,44
3237Intelektualne i osobne usluge4.631,25
K506003INFORMATIZACIJA459.000459.00089.086,3819,41
11Opći prihodi i primici459.000459.00089.086,3819,41
323Rashodi za usluge162.000162.00074.658,4246,09
3238Računalne usluge74.658,42
422Postrojenja i oprema297.000297.00014.427,964,86
4221Uredska oprema i namještaj14.427,96
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA360.000360.000116.700,0032,42
11Opći prihodi i primici360.000360.000116.700,0032,42
323Rashodi za usluge360.000360.000116.700,0032,42
3235Zakupnine i najamnine116.700,00
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.882.77116.882.7717.181.186,5642,54
     
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja16.882.77116.882.7717.181.186,5642,54
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici16.752.77116.752.7717.157.111,5642,72
51Pomoći EU30.00030.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU100.000100.00024.075,0024,08
po programima
32GOSPODARSTVO16.882.77116.882.7717.181.186,5642,54
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA16.882.77116.882.7717.181.186,5642,54
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE15.696.77115.696.7717.108.290,4345,29
11Opći prihodi i primici15.566.77115.566.7717.084.215,4345,51
311Plaće (Bruto)10.481.76010.481.7604.779.719,2545,60
3111Plaće za redovan rad4.779.719,25
312Ostali rashodi za zaposlene259.000259.000110.277,5342,58
3121Ostali rashodi za zaposlene110.277,53
313Doprinosi na plaće1.724.6111.724.611776.928,4345,05
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje776.928,43
321Naknade troškova zaposlenima475.000475.000186.559,2539,28
3211Službena putovanja103.452,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život66.086,38
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika17.020,00
322Rashodi za materijal i energiju193.000193.00093.973,4648,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi48.785,86
3223Energija40.835,96
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.496,77
     
3225Sitni inventar i auto gume854,87
323Rashodi za usluge2.193.2002.193.2001.001.798,6845,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza82.365,21
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.239,94
3233Usluge promidžbe i informiranja13.671,12
3234Komunalne usluge194.052,30
3235Zakupnine i najamnine636.896,62
3236Zdravstvene i veterinarske usluge6.520,45
3237Intelektualne i osobne usluge12.497,73
3239Ostale usluge47.555,31
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja156.200156.200107.260,2368,67
3293Reprezentacija6.276,10
3294Članarine i norme95.446,63
3295Pristojbe i naknade5.537,50
343Ostali financijski rashodi34.00034.00016.531,0748,62
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.358,18
3433Zatezne kamate15.172,89
422Postrojenja i oprema50.00050.00011.167,5322,34
4221Uredska oprema i namještaj899,99
4222Komunikacijska oprema10.267,54
51Pomoći EU30.00030.000
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU100.000100.00024.075,0024,08
321Naknade troškova zaposlenima100.000100.00024.075,0024,08
3211Službena putovanja24.075,00
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA46.00046.000
     
     
11Opći prihodi i primici46.00046.000
323Rashodi za usluge10.00010.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.00011.000
K507005INFORMATIZACIJA1.140.0001.140.00072.896,136,39
11Opći prihodi i primici1.140.0001.140.00072.896,136,39
323Rashodi za usluge780.000780.00072.896,139,35
3238Računalne usluge72.896,13
422Postrojenja i oprema360.000360.000
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE818.160.196818.160.196351.992.237,7643,02
02005Vlada Republike Hrvatske139.734.980139.734.9809.207.357,316,59
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici43.490.98043.490.9809.207.357,3121,17
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.61.462.75061.462.750
     
581Mehanizam za oporavak i otpornost34.781.25034.781.250
po programima
21POLITIČKI SUSTAV139.734.980139.734.9809.207.357,316,59
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE139.734.980139.734.9809.207.357,316,59
     
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE133.558.980133.558.9808.563.531,856,41
11Opći prihodi i primici37.314.98037.314.9808.563.531,8522,95
311Plaće (Bruto)10.288.00010.288.0004.741.306,7446,09
3111Plaće za redovan rad4.697.420,49
3113Plaće za prekovremeni rad43.886,25
312Ostali rashodi za zaposlene298.400298.400102.940,5534,50
3121Ostali rashodi za zaposlene102.940,55
313Doprinosi na plaće1.698.0001.698.000774.663,6845,62
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje774.663,68
321Naknade troškova zaposlenima486.000486.000141.634,2229,14
3211Službena putovanja44.765,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni96.268,61
život
3213Stručno usavršavanje zaposlenika600,00
322Rashodi za materijal i energiju3.430.5753.430.5751.263.147,8036,82
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi38.761,96
3223Energija1.216.878,58
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje5.817,46
     
3225Sitni inventar i auto gume1.689,80
323Rashodi za usluge19.763.40519.763.4051.391.423,067,04
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza144.912,05
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja168.176,90
3233Usluge promidžbe i informiranja17.075,00
3234Komunalne usluge84.107,13
3235Zakupnine i najamnine916.745,31
3236Zdravstvene i veterinarske usluge9.230,00
3237Intelektualne i osobne usluge48.541,66
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge2.560,01
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja617.500617.50091.180,6114,77
3292Premije osiguranja7.622,80
3293Reprezentacija73.982,81
3295Pristojbe i naknade5.537,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.037,50
343Ostali financijski rashodi2.6002.600591,6422,76
3433Zatezne kamate591,64
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora200.000200.000
     
     
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna54.50054.500
     
383Kazne, penali i naknade štete100.000100.000
422Postrojenja i oprema375.000375.00056.643,5515,10
4221Uredska oprema i namještaj14.598,75
4222Komunikacijska oprema12.407,30
4223Oprema za održavanje i zaštitu29.637,50
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.61.462.75061.462.750
     
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima61.462.75061.462.750
581Mehanizam za oporavak i otpornost34.781.25034.781.250
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima34.781.25034.781.250
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.50010.500
11Opći prihodi i primici10.50010.500
343Ostali financijski rashodi500500
383Kazne, penali i naknade štete10.00010.000
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH6.165.5006.165.500643.825,4610,44
     
11Opći prihodi i primici6.165.5006.165.500643.825,4610,44
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
322Rashodi za materijal i energiju245.000245.000
323Rashodi za usluge1.529.5001.529.500327.315,0021,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja42.315,00
3238Računalne usluge285.000,00
412Nematerijalna imovina1.867.0001.867.000224.857,5012,04
4123Licence224.857,50
422Postrojenja i oprema1.150.0001.150.00091.652,967,97
4221Uredska oprema i namještaj85.040,46
4222Komunikacijska oprema6.612,50
426Nematerijalna proizvedena imovina1.359.0001.359.000
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.662.75011.662.7505.012.867,9842,98
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici11.612.75011.612.7505.007.724,7643,12
51Pomoći EU50.00050.0005.143,2210,29
po programima
21POLITIČKI SUSTAV11.662.75011.662.7505.012.867,9842,98
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE11.662.75011.662.7505.012.867,9842,98
     
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.632.75011.632.7505.012.867,9843,09
11Opći prihodi i primici11.582.75011.582.7505.007.724,7643,23
311Plaće (Bruto)7.472.0007.472.0003.334.230,0144,62
3111Plaće za redovan rad3.106.214,14
3113Plaće za prekovremeni rad228.015,87
312Ostali rashodi za zaposlene122.900122.90040.882,6333,26
3121Ostali rashodi za zaposlene40.882,63
313Doprinosi na plaće1.235.0001.235.000550.148,0044,55
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje550.148,00
321Naknade troškova zaposlenima522.000522.000200.580,7538,43
3211Službena putovanja152.022,29
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život48.558,46
     
322Rashodi za materijal i energiju141.500141.50064.603,7645,66
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi64.603,76
323Rashodi za usluge1.870.7501.870.750712.138,9438,07
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza55.023,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.534,50
3233Usluge promidžbe i informiranja223.463,49
3235Zakupnine i najamnine7.750,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge63.200,00
3237Intelektualne i osobne usluge359.502,14
3238Računalne usluge1.050,00
3239Ostale usluge615,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa80.00080.00062.423,6078,03
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa62.423,60
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja84.05084.05032.414,0038,57
3293Reprezentacija26.026,50
3294Članarine i norme850,00
3295Pristojbe i naknade5.537,50
343Ostali financijski rashodi2.0002.000104,075,20
3433Zatezne kamate104,07
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.550
     
422Postrojenja i oprema41.00041.00010.199,0024,88
4222Komunikacijska oprema10.199,00
51Pomoći EU50.00050.0005.143,2210,29
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.0005.143,2210,29
3211Službena putovanja5.143,22
K696012INFORMATIZACIJA30.00030.000
11Opći prihodi i primici30.00030.000
422Postrojenja i oprema30.00030.000
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske1.634.5101.634.510513.032,0131,39
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.634.5101.634.510513.032,0131,39
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.634.5101.634.510513.032,0131,39
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.634.5101.634.510513.032,0131,39
     
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.614.5101.614.510511.386,1431,67
11Opći prihodi i primici1.614.5101.614.510511.386,1431,67
311Plaće (Bruto)1.138.0001.138.000411.363,0736,15
3111Plaće za redovan rad396.867,01
3113Plaće za prekovremeni rad14.496,06
312Ostali rashodi za zaposlene27.40027.4001.500,005,47
3121Ostali rashodi za zaposlene1.500,00
313Doprinosi na plaće195.000195.00067.874,9134,81
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje67.874,91
321Naknade troškova zaposlenima50.44050.44011.315,0022,43
3211Službena putovanja3.600,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.740,00
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.975,00
322Rashodi za materijal i energiju15.10015.10010.549,8969,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi10.549,89
323Rashodi za usluge150.450150.4507.967,395,30
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.820,89
3233Usluge promidžbe i informiranja3.084,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.500,00
3238Računalne usluge562,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000415,408,31
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa415,40
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.000400,005,71
3293Reprezentacija400,00
343Ostali financijski rashodi1201200,480,40
3433Zatezne kamate0,48
422Postrojenja i oprema26.00026.000
K933002INFORMATIZACIJA20.00020.0001.645,878,23
11Opći prihodi i primici20.00020.0001.645,878,23
422Postrojenja i oprema20.00020.0001.645,878,23
4221Uredska oprema i namještaj1.645,87
02010Ured za udruge208.602.017208.602.017101.398.442,8948,61
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici3.016.3103.016.3101.063.122,3035,25
12Sredstva učešća za pomoći22.186.07122.186.07110.512.870,2947,39
31Vlastiti prihodi5.3685.368
41Prihodi od igara na sreću59.534.29959.534.29930.486.710,3751,21
51Pomoći EU650.000650.000103.226,4815,88
552Švicarski instrument1.489.7801.489.780458.703,6430,79
561Europski socijalni fond (ESF)121.720.189121.720.18958.773.809,8148,29
po programima
21POLITIČKI SUSTAV208.602.017208.602.017101.398.442,8948,61
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA208.602.017208.602.017101.398.442,8948,61
     
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.215.3902.215.390839.813,5337,91
11Opći prihodi i primici2.204.3902.204.390839.813,5338,10
311Plaće (Bruto)1.332.0001.332.000573.413,4343,05
3111Plaće za redovan rad563.790,11
3113Plaće za prekovremeni rad9.623,32
312Ostali rashodi za zaposlene57.50057.50013.989,0024,33
3121Ostali rashodi za zaposlene13.989,00
313Doprinosi na plaće218.000218.00088.744,8540,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje88.744,85
321Naknade troškova zaposlenima107.840107.84012.717,6411,79
3211Službena putovanja1.407,64
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život11.310,00
     
322Rashodi za materijal i energiju98.30098.30019.999,5420,35
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.796,53
3223Energija11.923,01
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje280,00
     
323Rashodi za usluge338.650338.650119.583,6835,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza13.589,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.093,75
3233Usluge promidžbe i informiranja5.181,00
3234Komunalne usluge2.278,69
3235Zakupnine i najamnine495,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.550,00
3237Intelektualne i osobne usluge34.394,98
3238Računalne usluge56.376,26
3239Ostale usluge625,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.50022.50011.361,3550,49
3293Reprezentacija5.823,85
3295Pristojbe i naknade5.537,50
343Ostali financijski rashodi1.6001.6004,040,25
3433Zatezne kamate4,04
422Postrojenja i oprema28.00028.000
31Vlastiti prihodi1.0001.000
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE52.005.80552.005.80530.473.766,1858,60
     
     
41Prihodi od igara na sreću52.005.80552.005.80530.473.766,1858,60
381Tekuće donacije52.005.80552.005.80530.473.766,1858,60
3811Tekuće donacije u novcu30.473.766,18
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA201.500201.500
     
     
11Opći prihodi i primici201.500201.500
323Rashodi za usluge190.000190.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.50010.500
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA39.00039.0009.564,0024,52
11Opći prihodi i primici39.00039.0009.564,0024,52
323Rashodi za usluge23.00023.0008.200,0035,65
3235Zakupnine i najamnine8.200,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0006.0001.364,0022,73
3293Reprezentacija1.364,00
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE16.50016.500
     
11Opći prihodi i primici16.50016.500
323Rashodi za usluge10.00010.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.5005.500
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA7.528.4947.528.49412.944,190,17
     
41Prihodi od igara na sreću7.528.4947.528.49412.944,190,17
381Tekuće donacije7.528.4947.528.49412.944,190,17
3811Tekuće donacije u novcu12.944,19
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA29.50029.500
     
11Opći prihodi i primici29.50029.500
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
323Rashodi za usluge8.0008.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.3805.380
343Ostali financijski rashodi120120
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA174.500174.50033.174,5619,01
11Opći prihodi i primici174.500174.50033.174,5619,01
323Rashodi za usluge78.00078.00028.346,5636,34
3233Usluge promidžbe i informiranja10.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge5.846,56
3238Računalne usluge12.500,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.5005.5004.828,0087,78
3293Reprezentacija4.828,00
381Tekuće donacije90.00090.000
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST225.920225.920173.287,5876,70
11Opći prihodi i primici225.920225.920173.287,5876,70
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge31.00031.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja183.800183.800173.287,5894,28
3294Članarine i norme173.287,58
343Ostali financijski rashodi120120
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5142.826.340142.826.34069.176.463,2048,43
12Sredstva učešća za pomoći21.433.82621.433.82610.402.653,3948,53
311Plaće (Bruto)412.600412.600142.766,4334,60
3111Plaće za redovan rad140.214,45
3113Plaće za prekovremeni rad2.551,98
312Ostali rashodi za zaposlene12.72012.7202.925,0023,00
3121Ostali rashodi za zaposlene2.925,00
313Doprinosi na plaće68.00068.00023.556,4634,64
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje23.556,46
321Naknade troškova zaposlenima38.91338.9138.886,7622,84
3211Službena putovanja2.330,29
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.616,50
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.939,97
322Rashodi za materijal i energiju25.30025.3003.570,7514,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi294,96
3223Energija3.275,79
323Rashodi za usluge56.50056.5004.779,358,46
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.587,77
3234Komunalne usluge608,38
3235Zakupnine i najamnine1.348,69
3237Intelektualne i osobne usluge234,51
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.5001.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0756.0751.537,3325,31
3293Reprezentacija1.537,33
343Ostali financijski rashodi168168
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.5001.500
     
381Tekuće donacije18.180.00018.180.00010.018.389,8755,11
3811Tekuće donacije u novcu10.018.389,87
382Kapitalne donacije2.476.5002.476.500196.241,447,92
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama196.241,44
422Postrojenja i oprema4.0504.050
426Nematerijalna proizvedena imovina150.000150.000
561Europski socijalni fond (ESF)121.392.514121.392.51458.773.809,8148,42
311Plaće (Bruto)2.321.4002.321.400809.009,7434,85
3111Plaće za redovan rad794.548,60
3113Plaće za prekovremeni rad14.461,14
312Ostali rashodi za zaposlene72.08072.08016.575,0023,00
3121Ostali rashodi za zaposlene16.575,00
313Doprinosi na plaće379.500379.500133.486,6335,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje133.486,63
321Naknade troškova zaposlenima220.507220.50750.358,3822,84
3211Službena putovanja13.205,08
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život20.493,50
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika16.659,80
322Rashodi za materijal i energiju101.200101.20020.233,9919,99
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.671,46
3223Energija18.562,53
323Rashodi za usluge319.000319.00027.082,238,49
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza14.663,67
3234Komunalne usluge3.447,11
3235Zakupnine i najamnine7.642,56
3237Intelektualne i osobne usluge1.328,89
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.5008.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.42534.4258.711,5225,31
3293Reprezentacija8.711,52
343Ostali financijski rashodi952952
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna8.5008.500
     
381Tekuće donacije105.313.500105.313.50056.596.317,5853,74
3813Tekuće donacije iz EU sredstava56.596.317,58
382Kapitalne donacije11.740.00011.740.0001.112.034,749,47
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava1.112.034,74
422Postrojenja i oprema22.95022.950
426Nematerijalna proizvedena imovina850.000850.000
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE1.544.2001.544.200465.694,1830,16
     
     
12Sredstva učešća za pomoći54.42054.4206.990,5412,85
321Naknade troškova zaposlenima7.0007.000440,406,29
3211Službena putovanja440,40
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge42.30042.3004.759,3911,25
3233Usluge promidžbe i informiranja2.179,50
3235Zakupnine i najamnine2.174,00
3237Intelektualne i osobne usluge405,89
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.0002.000348,3017,42
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa348,30
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.0502.0501.442,4570,36
3293Reprezentacija1.442,45
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema500500
552Švicarski instrument1.489.7801.489.780458.703,6430,79
321Naknade troškova zaposlenima63.00063.0003.963,606,29
3211Službena putovanja3.963,60
322Rashodi za materijal i energiju4.5004.500
323Rashodi za usluge380.700380.70042.834,4611,25
3233Usluge promidžbe i informiranja19.615,50
3235Zakupnine i najamnine19.566,00
3237Intelektualne i osobne usluge3.652,96
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.00018.0003.134,7017,42
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.134,70
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.45018.45012.982,0570,36
3293Reprezentacija12.982,05
343Ostali financijski rashodi630630
381Tekuće donacije900.000900.000395.788,8343,98
3813Tekuće donacije iz EU sredstava395.788,83
382Kapitalne donacije100.000100.000
422Postrojenja i oprema4.5004.500
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL4.3684.368
     
     
     
     
31Vlastiti prihodi4.3684.368
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.3684.368
A509073OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.385.500385.500
     
12Sredstva učešća za pomoći57.82557.825
323Rashodi za usluge9.0009.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.8253.825
381Tekuće donacije40.00040.000
382Kapitalne donacije5.0005.000
561Europski socijalni fond (ESF)327.675327.675
323Rashodi za usluge51.00051.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.67521.675
381Tekuće donacije229.000229.000
382Kapitalne donacije26.00026.000
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM1.280.0001.280.000206.452,8416,13
GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI
     
12Sredstva učešća za pomoći640.000640.000103.226,3616,13
321Naknade troškova zaposlenima75.00075.00011.833,1715,78
3211Službena putovanja11.833,17
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.000
323Rashodi za usluge372.450372.45067.421,3218,10
3233Usluge promidžbe i informiranja26.067,73
3235Zakupnine i najamnine5.165,00
3237Intelektualne i osobne usluge7.116,72
3238Računalne usluge21.859,37
3239Ostale usluge7.212,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja111.000111.00023.971,8721,60
3293Reprezentacija23.971,87
343Ostali financijski rashodi1.5501.550
422Postrojenja i oprema60.00060.000
51Pomoći EU640.000640.000103.226,4816,13
321Naknade troškova zaposlenima75.00075.00011.833,2915,78
3211Službena putovanja11.833,29
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.000
323Rashodi za usluge372.450372.45067.421,3118,10
3233Usluge promidžbe i informiranja26.067,72
3235Zakupnine i najamnine5.165,00
3237Intelektualne i osobne usluge7.116,71
3238Računalne usluge21.859,38
3239Ostale usluge7.212,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja111.000111.00023.971,8821,60
3293Reprezentacija23.971,88
343Ostali financijski rashodi1.5501.550
422Postrojenja i oprema60.00060.000
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE125.000125.0007.282,635,83
11Opći prihodi i primici125.000125.0007.282,635,83
412Nematerijalna imovina85.00085.0006.171,387,26
4123Licence6.171,38
422Postrojenja i oprema40.00040.0001.111,252,78
4221Uredska oprema i namještaj1.111,25
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava10.987.45010.987.4503.309.527,6830,12
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.987.45010.987.4503.309.527,6830,12
po programima
21POLITIČKI SUSTAV10.987.45010.987.4503.309.527,6830,12
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA10.987.45010.987.4503.309.527,6830,12
     
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.525.6505.525.6502.238.211,9940,51
11Opći prihodi i primici5.525.6505.525.6502.238.211,9940,51
311Plaće (Bruto)3.927.0003.927.0001.732.424,7244,12
3111Plaće za redovan rad1.696.224,64
3113Plaće za prekovremeni rad36.200,08
312Ostali rashodi za zaposlene106.000106.00038.888,9036,69
3121Ostali rashodi za zaposlene38.888,90
313Doprinosi na plaće611.500611.500248.381,2240,62
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje248.381,22
321Naknade troškova zaposlenima102.300102.30038.222,7137,36
3211Službena putovanja3.613,31
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život34.609,40
     
322Rashodi za materijal i energiju214.500214.50063.047,7729,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.104,65
3223Energija43.005,82
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko1.117,30
održavanje
3225Sitni inventar i auto gume820,00
323Rashodi za usluge524.850524.850114.634,5121,84
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.332,15
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja645,25
3233Usluge promidžbe i informiranja14.066,55
3234Komunalne usluge19.004,48
3235Zakupnine i najamnine56.822,60
3236Zdravstvene i veterinarske usluge13.700,98
3237Intelektualne i osobne usluge437,50
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge1.550,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.7004.700
343Ostali financijski rashodi3.8003.8002.133,1656,14
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.105,64
3433Zatezne kamate27,52
422Postrojenja i oprema31.00031.000479,001,55
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene479,00
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA5.416.3005.416.3001.067.486,9419,71
     
     
11Opći prihodi i primici5.416.3005.416.3001.067.486,9419,71
321Naknade troškova zaposlenima165.000165.00069.527,6342,14
3211Službena putovanja66.189,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.338,43
323Rashodi za usluge635.000635.000154.000,0024,25
3237Intelektualne i osobne usluge154.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.1005.100
343Ostali financijski rashodi1.2001.200
383Kazne, penali i naknade štete4.610.0004.610.000843.959,3118,31
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama843.959,31
K860008INFORMATIZACIJA45.50045.5003.828,758,41
11Opći prihodi i primici45.50045.5003.828,758,41
412Nematerijalna imovina25.50025.5003.828,7515,01
4123Licence3.828,75
422Postrojenja i oprema20.00020.000
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine53.193.96553.193.96526.730.492,4150,25
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici53.191.89053.191.89026.728.970,4150,25
31Vlastiti prihodi2.0752.0751.522,0073,35
po programima
21POLITIČKI SUSTAV53.193.96553.193.96526.730.492,4150,25
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA53.193.96553.193.96526.730.492,4150,25
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.603.3401.603.340705.847,4844,02
11Opći prihodi i primici1.601.2651.601.265704.325,4843,99
311Plaće (Bruto)1.214.0001.214.000569.822,9246,94
3111Plaće za redovan rad563.258,30
3113Plaće za prekovremeni rad6.564,62
312Ostali rashodi za zaposlene31.60031.6009.000,0028,48
3121Ostali rashodi za zaposlene9.000,00
313Doprinosi na plaće199.500199.50094.020,8147,13
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje94.020,81
321Naknade troškova zaposlenima50.60050.60016.248,4032,11
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.248,40
     
322Rashodi za materijal i energiju23.50023.500517,802,20
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi517,80
323Rashodi za usluge49.65049.65012.852,2425,89
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.944,24
3233Usluge promidžbe i informiranja6.713,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.120,00
3238Računalne usluge75,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.8008.8001.863,0021,17
3293Reprezentacija1.863,00
343Ostali financijski rashodi1151150,310,27
3433Zatezne kamate0,31
422Postrojenja i oprema23.50023.500
31Vlastiti prihodi2.0752.0751.522,0073,35
322Rashodi za materijal i energiju2.0752.0751.522,0073,35
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.522,00
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA50.629.72550.629.72525.253.659,1949,88
     
     
11Opći prihodi i primici50.629.72550.629.72525.253.659,1949,88
323Rashodi za usluge323.500323.50091.414,7028,26
3233Usluge promidžbe i informiranja497,20
3237Intelektualne i osobne usluge48.750,00
3238Računalne usluge42.167,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja42.00042.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.200.0001.200.0001.160.000,0096,67
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna40.000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna1.120.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000250.000,0050,00
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna250.000,00
     
381Tekuće donacije48.504.22548.504.22523.752.244,4948,97
3811Tekuće donacije u novcu23.752.244,49
426Nematerijalna proizvedena imovina60.00060.000
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE280.000280.000119.207,7442,57
11Opći prihodi i primici280.000280.000119.207,7442,57
323Rashodi za usluge20.00020.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.0008.258,5633,03
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.258,56
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja235.000235.000110.949,1847,21
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično110.949,18
     
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU650.000650.000650.000,00100,00
     
11Opći prihodi i primici650.000650.000650.000,00100,00
381Tekuće donacije650.000650.000650.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu650.000,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE30.90030.9001.778,005,75
     
11Opći prihodi i primici30.90030.9001.778,005,75
412Nematerijalna imovina15.90015.900
422Postrojenja i oprema15.00015.0001.778,0011,85
4221Uredska oprema i namještaj1.778,00
02030Ured za zakonodavstvo6.335.1806.335.1802.756.370,0043,51
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici6.306.5406.306.5402.756.370,0043,71
12Sredstva učešća za pomoći2.7962.796
51Pomoći EU10.00010.000
561Europski socijalni fond (ESF)15.84415.844
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE6.335.1806.335.1802.756.370,0043,51
     
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE6.335.1806.335.1802.756.370,0043,51
     
     
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.234.1806.234.1802.740.271,4243,96
11Opći prihodi i primici6.205.5406.205.5402.740.271,4244,16
311Plaće (Bruto)4.736.0004.736.0002.203.579,0546,53
3111Plaće za redovan rad2.082.234,45
3113Plaće za prekovremeni rad121.344,60
312Ostali rashodi za zaposlene127.900127.90062.480,7248,85
3121Ostali rashodi za zaposlene62.480,72
313Doprinosi na plaće776.500776.500357.166,3846,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje357.166,38
321Naknade troškova zaposlenima271.460271.46067.145,0024,73
3211Službena putovanja20.543,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život34.102,00
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika12.500,00
322Rashodi za materijal i energiju120.500120.50030.503,4125,31
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi30.503,41
323Rashodi za usluge114.575114.5757.388,336,45
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.967,33
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja525,00
3233Usluge promidžbe i informiranja2.146,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge700,00
3238Računalne usluge1.050,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.50022.5003.885,5017,27
3293Reprezentacija1.160,50
3295Pristojbe i naknade2.725,00
343Ostali financijski rashodi1.1051.1050,530,05
3433Zatezne kamate0,53
422Postrojenja i oprema35.00035.0008.122,5023,21
4221Uredska oprema i namještaj8.122,50
12Sredstva učešća za pomoći2.7962.796
311Plaće (Bruto)2.4002.400
313Doprinosi na plaće396396
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
561Europski socijalni fond (ESF)15.84415.844
311Plaće (Bruto)13.60013.600
313Doprinosi na plaće2.2442.244
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO101.000101.00016.098,5815,94
     
11Opći prihodi i primici101.000101.00016.098,5815,94
412Nematerijalna imovina26.00026.000390,001,50
4123Licence390,00
422Postrojenja i oprema75.00075.00015.708,5820,94
4221Uredska oprema i namještaj15.708,58
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske72.511.14872.511.14817.237.235,0323,77
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici41.946.72641.946.72616.224.380,8738,68
31Vlastiti prihodi2.817.9002.817.9001.012.854,1635,94
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.20.293.39720.293.397
     
581Mehanizam za oporavak i otpornost7.453.1257.453.125
po programima
21POLITIČKI SUSTAV72.511.14872.511.14817.237.235,0323,77
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE72.511.14872.511.14817.237.235,0323,77
     
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE70.621.64870.621.64816.710.084,4723,66
11Opći prihodi i primici40.057.22640.057.22615.697.230,3139,19
311Plaće (Bruto)21.682.00021.682.00010.413.833,6348,03
3111Plaće za redovan rad9.776.777,18
3113Plaće za prekovremeni rad637.056,45
312Ostali rashodi za zaposlene1.555.5001.555.500623.897,5840,11
3121Ostali rashodi za zaposlene623.897,58
313Doprinosi na plaće3.544.5003.544.5001.618.684,0045,67
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.618.684,00
321Naknade troškova zaposlenima1.790.0001.790.000731.092,8140,84
3211Službena putovanja90.829,43
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni636.963,38
život
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.300,00
322Rashodi za materijal i energiju2.557.5002.557.5001.022.528,5939,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi263.614,39
3223Energija665.464,35
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje26.813,43
     
3225Sitni inventar i auto gume46.482,55
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća20.153,87
323Rashodi za usluge7.088.5267.088.5261.119.415,8015,79
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza231.983,74
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja126.049,96
3233Usluge promidžbe i informiranja44.753,00
3234Komunalne usluge51.194,96
3235Zakupnine i najamnine282.514,15
3236Zdravstvene i veterinarske usluge58.450,00
3237Intelektualne i osobne usluge9.800,00
3238Računalne usluge305.925,00
3239Ostale usluge8.744,99
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja268.100268.10030.238,7311,28
3292Premije osiguranja30.238,73
343Ostali financijski rashodi5.1005.10048,760,96
3433Zatezne kamate48,76
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna91.00091.0005.500,006,04
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu5.500,00
383Kazne, penali i naknade štete105.000105.000
422Postrojenja i oprema1.370.0001.370.000131.990,419,63
4221Uredska oprema i namještaj119.615,86
4222Komunikacijska oprema6.613,25
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.761,30
31Vlastiti prihodi2.817.9002.817.9001.012.854,1635,94
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.000
322Rashodi za materijal i energiju2.390.0002.390.000956.272,8540,01
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi22.270,29
3222Materijal i sirovine910.837,56
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje6.365,46
     
3225Sitni inventar i auto gume3.285,75
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća13.513,79
323Rashodi za usluge255.400255.40056.581,3122,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza971,21
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja26.247,86
3234Komunalne usluge6.110,00
3235Zakupnine i najamnine4.800,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.850,00
3239Ostale usluge16.602,24
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.00020.000
     
383Kazne, penali i naknade štete10.00010.000
422Postrojenja i oprema117.000117.000
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.20.293.39720.293.397
     
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima20.293.39720.293.397
581Mehanizam za oporavak i otpornost7.453.1257.453.125
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima7.453.1257.453.125
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA130.000130.000
11Opći prihodi i primici130.000130.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000
343Ostali financijski rashodi60.00060.000
383Kazne, penali i naknade štete60.00060.000
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE639.500639.500
POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
     
11Opći prihodi i primici639.500639.500
412Nematerijalna imovina112.000112.000
422Postrojenja i oprema150.000150.000
426Nematerijalna proizvedena imovina377.500377.500
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA1.120.0001.120.000527.150,5647,07
11Opći prihodi i primici1.120.0001.120.000527.150,5647,07
423Prijevozna sredstva1.120.0001.120.000527.150,5647,07
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu527.150,56
02042Ured za protokol2.299.6502.299.650762.035,0033,14
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.299.6502.299.650762.035,0033,14
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.299.6502.299.650762.035,0033,14
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.299.6502.299.650762.035,0033,14
     
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.271.6502.271.650762.035,0033,55
11Opći prihodi i primici2.271.6502.271.650762.035,0033,55
311Plaće (Bruto)1.310.0001.310.000434.161,8533,14
3111Plaće za redovan rad368.371,36
3113Plaće za prekovremeni rad65.790,49
312Ostali rashodi za zaposlene55.40055.40025.415,4145,88
3121Ostali rashodi za zaposlene25.415,41
313Doprinosi na plaće221.000221.00071.636,6932,41
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje71.636,69
321Naknade troškova zaposlenima325.000325.000132.413,6240,74
3211Službena putovanja125.743,62
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.670,00
     
322Rashodi za materijal i energiju71.05071.05020.436,6328,76
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi10.156,63
3225Sitni inventar i auto gume6.187,50
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća4.092,50
323Rashodi za usluge113.500113.50019.924,4117,55
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.768,45
3233Usluge promidžbe i informiranja4.537,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge100,00
3237Intelektualne i osobne usluge3.392,96
3238Računalne usluge1.050,00
3239Ostale usluge7.076,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja153.000153.00056.922,8537,20
3294Članarine i norme1.015,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja55.907,85
343Ostali financijski rashodi1.7001.7000,540,03
3433Zatezne kamate0,54
422Postrojenja i oprema16.00016.0001.123,007,02
4222Komunikacijska oprema1.123,00
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL28.00028.000
     
11Opći prihodi i primici28.00028.000
412Nematerijalna imovina6.0006.000
422Postrojenja i oprema22.00022.000
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.220.4252.220.425794.408,0335,78
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.220.4252.220.425794.408,0335,78
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.220.4252.220.425794.408,0335,78
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.220.4252.220.425794.408,0335,78
     
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.200.0502.200.050794.408,0336,11
11Opći prihodi i primici2.200.0502.200.050794.408,0336,11
311Plaće (Bruto)1.559.0001.559.000609.722,5639,11
3111Plaće za redovan rad591.599,33
3113Plaće za prekovremeni rad18.123,23
312Ostali rashodi za zaposlene60.80060.80013.834,2622,75
3121Ostali rashodi za zaposlene13.834,26
313Doprinosi na plaće267.000267.000100.604,2137,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje100.604,21
321Naknade troškova zaposlenima99.50099.50018.408,0318,50
3211Službena putovanja2.988,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život15.420,03
     
322Rashodi za materijal i energiju97.00097.00028.669,0129,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.262,07
3223Energija26.185,94
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje221,00
     
323Rashodi za usluge97.35097.35021.616,5022,20
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.211,79
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.250,00
3234Komunalne usluge4.092,21
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.500,00
3238Računalne usluge562,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.2004.20036,740,87
3293Reprezentacija36,74
343Ostali financijski rashodi20020016,728,36
3433Zatezne kamate16,72
422Postrojenja i oprema15.00015.0001.500,0010,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.500,00
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU20.37520.375
     
     
11Opći prihodi i primici20.37520.375
412Nematerijalna imovina10.37510.375
422Postrojenja i oprema10.00010.000
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova15.111.14515.111.1457.311.679,0748,39
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici14.781.04514.781.0456.981.930,7047,24
51Pomoći EU330.100330.100329.748,3799,89
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE15.111.14515.111.1457.311.679,0748,39
     
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI15.111.14515.111.1457.311.679,0748,39
     
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE15.083.27015.083.2707.311.075,3248,47
11Opći prihodi i primici14.753.17014.753.1706.981.326,9547,32
311Plaće (Bruto)3.762.0003.762.0001.854.953,8849,31
3111Plaće za redovan rad1.833.798,99
3113Plaće za prekovremeni rad21.154,89
312Ostali rashodi za zaposlene59.20059.20028.997,2048,98
3121Ostali rashodi za zaposlene28.997,20
313Doprinosi na plaće1.150.5001.150.500560.000,8748,67
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje262.889,32
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje297.111,55
321Naknade troškova zaposlenima1.620.0001.620.000287.152,9517,73
3211Službena putovanja241.233,04
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život44.924,91
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika995,00
322Rashodi za materijal i energiju825.000825.000228.592,2627,71
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.635,45
3222Materijal i sirovine5.255,78
3223Energija124.897,13
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje88.091,35
     
3225Sitni inventar i auto gume712,55
323Rashodi za usluge6.764.1706.764.1703.852.532,5056,95
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza69.087,18
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.527.431,69
3233Usluge promidžbe i informiranja3.257,00
3234Komunalne usluge2.390,70
3235Zakupnine i najamnine2.181,98
3236Zdravstvene i veterinarske usluge6.837,50
3237Intelektualne i osobne usluge45.606,18
3238Računalne usluge106.115,75
3239Ostale usluge89.624,52
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.00040.0008.041,9020,10
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.041,90
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja410.800410.800143.939,0135,04
3292Premije osiguranja111.635,97
3293Reprezentacija3.610,89
3294Članarine i norme600,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.092,15
343Ostali financijski rashodi1.5001.500451,3830,09
3433Zatezne kamate451,38
383Kazne, penali i naknade štete15.00015.000
422Postrojenja i oprema105.000105.00016.665,0015,87
4221Uredska oprema i namještaj15.466,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.199,00
51Pomoći EU330.100330.100329.748,3799,89
321Naknade troškova zaposlenima70.00070.00029.947,8142,78
3211Službena putovanja29.947,81
322Rashodi za materijal i energiju150.000150.000204.762,75136,51
3223Energija204.762,75
323Rashodi za usluge1001001.858,231.858,23
3239Ostale usluge1.858,23
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja110.000110.00093.179,5884,71
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja93.179,58
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA27.87527.875603,752,17
     
11Opći prihodi i primici27.87527.875603,752,17
412Nematerijalna imovina7.8757.875603,757,67
4123Licence603,75
422Postrojenja i oprema20.00020.000
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina266.613.201266.613.201164.063.149,2161,54
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici260.651.490260.651.490162.926.117,4862,51
12Sredstva učešća za pomoći1.271.9681.271.968243.799,6619,17
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU10.00010.000
52Ostale pomoći30.94730.94710.000,0032,31
561Europski socijalni fond (ESF)1.808.8961.808.896336.772,6218,62
575Fondovi za unutarnje poslove2.839.4002.839.400546.459,4519,25
po programima
21POLITIČKI SUSTAV266.613.201266.613.201164.063.149,2161,54
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA256.649.526256.649.526161.423.652,6062,90
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE250.292.820250.292.820159.725.651,0063,82
11Opći prihodi i primici250.292.820250.292.820159.725.651,0063,82
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.00010.781,0026,95
3211Službena putovanja10.781,00
323Rashodi za usluge161.100161.100675,000,42
3237Intelektualne i osobne usluge675,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.50040.5005.695,0014,06
3293Reprezentacija5.695,00
343Ostali financijski rashodi220220
363Pomoći unutar općeg proračuna50.00050.000
381Tekuće donacije67.869.00067.869.00027.138.500,0039,99
3811Tekuće donacije u novcu27.138.500,00
382Kapitalne donacije182.131.000182.131.000132.570.000,0072,79
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama132.570.000,00
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.4.221.4694.221.4691.301.798,5130,84
     
11Opći prihodi i primici4.213.0204.213.0201.301.798,5130,90
321Naknade troškova zaposlenima55.00055.0006.604,1412,01
3211Službena putovanja6.604,14
323Rashodi za usluge72.00072.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.0002.451,979,81
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.451,97
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.50060.50010.574,8417,48
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.574,84
     
343Ostali financijski rashodi520520
363Pomoći unutar općeg proračuna1.500.0001.500.000105.036,507,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna105.036,50
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna250.000250.00041.565,3716,63
     
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna41.565,37
     
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000114.583,1528,65
     
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi114.583,15
381Tekuće donacije400.000400.00020.982,545,25
3811Tekuće donacije u novcu20.982,54
382Kapitalne donacije1.450.0001.450.0001.000.000,0068,97
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama1.000.000,00
52Ostale pomoći8.4498.449
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.4498.449
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I1.200.2291.200.229396.203,0933,01
     
     
     
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći183.488183.48859.430,4732,39
311Plaće (Bruto)45.00045.00017.706,9839,35
3111Plaće za redovan rad17.706,98
312Ostali rashodi za zaposlene1.6351.635450,0027,52
3121Ostali rashodi za zaposlene450,00
313Doprinosi na plaće7.4257.4252.355,7631,73
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.355,76
321Naknade troškova zaposlenima10.36210.3621.816,9417,53
3211Službena putovanja1.294,94
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život522,00
     
322Rashodi za materijal i energiju1.0501.050112,3610,70
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi112,36
323Rashodi za usluge86.57786.57728.418,7032,82
3233Usluge promidžbe i informiranja6.582,92
3235Zakupnine i najamnine1.687,50
3237Intelektualne i osobne usluge12.900,00
3238Računalne usluge7.248,28
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.7278.727765,608,77
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa765,60
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.16220.1627.711,5038,25
3293Reprezentacija7.711,50
422Postrojenja i oprema2.5502.55092,633,63
4222Komunikacijska oprema92,63
561Europski socijalni fond (ESF)1.016.4611.016.461336.772,6233,13
311Plaće (Bruto)235.000235.000100.339,6542,70
3111Plaće za redovan rad100.339,65
312Ostali rashodi za zaposlene9.2659.2652.550,0027,52
3121Ostali rashodi za zaposlene2.550,00
313Doprinosi na plaće38.77538.77513.349,2534,43
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.349,25
321Naknade troškova zaposlenima58.71858.71810.295,9117,53
3211Službena putovanja7.337,91
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.958,00
     
322Rashodi za materijal i energiju5.9505.950636,7110,70
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi636,71
323Rashodi za usluge490.600490.600161.039,3132,82
3233Usluge promidžbe i informiranja37.303,21
3235Zakupnine i najamnine9.562,50
3237Intelektualne i osobne usluge73.100,00
3238Računalne usluge41.073,60
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa49.45349.4534.338,428,77
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.338,42
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja114.250114.25043.698,5038,25
3293Reprezentacija43.698,50
422Postrojenja i oprema14.45014.450524,873,63
4222Komunikacijska oprema524,87
A513061JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – OBRAZOVANJE (JUPI O)208.095208.095
     
     
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći31.69731.697
311Plaće (Bruto)9.0009.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.2202.220
313Doprinosi na plaće1.4851.485
321Naknade troškova zaposlenima842842
322Rashodi za materijal i energiju150150
323Rashodi za usluge12.00012.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.5001.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.5004.500
561Europski socijalni fond (ESF)176.118176.118
311Plaće (Bruto)48.00048.000
312Ostali rashodi za zaposlene12.58012.580
313Doprinosi na plaće7.9207.920
321Naknade troškova zaposlenima4.7684.768
322Rashodi za materijal i energiju850850
323Rashodi za usluge68.00068.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.5008.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.50025.500
A681058JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA726.913726.913
     
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći110.316110.316
311Plaće (Bruto)22.50022.500
312Ostali rashodi za zaposlene2.2202.220
313Doprinosi na plaće3.7133.713
321Naknade troškova zaposlenima3.7833.783
322Rashodi za materijal i energiju850850
323Rashodi za usluge61.50061.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.0006.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.5007.500
422Postrojenja i oprema2.2502.250
561Europski socijalni fond (ESF)616.317616.317
311Plaće (Bruto)120.000120.000
312Ostali rashodi za zaposlene12.58012.580
313Doprinosi na plaće19.80019.800
321Naknade troškova zaposlenima21.43721.437
322Rashodi za materijal i energiju4.7504.750
323Rashodi za usluge348.500348.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa34.00034.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja42.50042.500
422Postrojenja i oprema12.75012.750
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA9.963.6759.963.6752.639.496,6126,49
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.081.8125.081.8121.791.142,9135,25
11Opći prihodi i primici5.081.3125.081.3121.791.142,9135,25
311Plaće (Bruto)3.845.0003.845.0001.455.757,1237,86
3111Plaće za redovan rad1.453.099,53
3113Plaće za prekovremeni rad2.657,59
312Ostali rashodi za zaposlene154.000154.00038.699,9025,13
3121Ostali rashodi za zaposlene38.699,90
313Doprinosi na plaće636.000636.000236.547,9137,19
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje236.547,91
321Naknade troškova zaposlenima109.802109.80231.641,0028,82
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život31.641,00
     
322Rashodi za materijal i energiju55.00055.0007.644,2513,90
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.644,25
323Rashodi za usluge122.100122.10013.780,7611,29
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.619,47
3233Usluge promidžbe i informiranja818,00
3235Zakupnine i najamnine583,29
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.235,00
3238Računalne usluge62,50
3239Ostale usluge462,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.00019.0007.070,9837,22
3293Reprezentacija1.174,48
3295Pristojbe i naknade5.537,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja359,00
343Ostali financijski rashodi4104100,990,24
3433Zatezne kamate0,99
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000
422Postrojenja i oprema90.00090.000
31Vlastiti prihodi500500
322Rashodi za materijal i energiju500500
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE168.218168.21812.072,007,18
     
11Opći prihodi i primici145.720145.7202.072,001,42
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.0002.072,008,29
3211Službena putovanja2.072,00
323Rashodi za usluge95.00095.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.50020.500
343Ostali financijski rashodi220220
52Ostale pomoći22.49822.49810.000,0044,45
321Naknade troškova zaposlenima5.5005.500
323Rashodi za usluge13.00013.00010.000,0076,92
3237Intelektualne i osobne usluge10.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.9983.998
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA51.82051.820
     
     
     
11Opći prihodi i primici51.82051.820
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
323Rashodi za usluge35.10035.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
343Ostali financijski rashodi220220
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.345.218345.21827.799,988,05
     
     
     
11Opći prihodi i primici335.218335.21827.799,988,29
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.00014.050,7456,20
3211Službena putovanja14.050,74
323Rashodi za usluge271.650271.6505.916,242,18
3235Zakupnine i najamnine1.875,00
3237Intelektualne i osobne usluge4.041,24
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.0002.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja36.12836.1287.833,0021,68
3293Reprezentacija7.833,00
343Ostali financijski rashodi440440
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA170.000170.000
     
     
11Opći prihodi i primici170.000170.000
381Tekuće donacije170.000170.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA255.120255.12075.238,0829,49
     
11Opći prihodi i primici255.120255.12075.238,0829,49
321Naknade troškova zaposlenima55.00055.00022.826,0841,50
3211Službena putovanja22.826,08
323Rashodi za usluge97.10097.10023.673,3424,38
3235Zakupnine i najamnine3.673,34
3237Intelektualne i osobne usluge20.000,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa37.00037.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.50050.50028.738,6656,91
3293Reprezentacija28.738,66
343Ostali financijski rashodi520520
381Tekuće donacije15.00015.000
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA3.435.9873.435.987730.828,6421,27
     
     
11Opći prihodi i primici120120
343Ostali financijski rashodi120120
12Sredstva učešća za pomoći858.967858.967184.369,1921,46
311Plaće (Bruto)60.00060.00019.059,3331,77
3111Plaće za redovan rad19.059,33
312Ostali rashodi za zaposlene2.5002.500
313Doprinosi na plaće9.9009.9003.144,7931,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.144,79
321Naknade troškova zaposlenima17.41717.4174.651,5026,71
3211Službena putovanja3.471,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.180,00
     
322Rashodi za materijal i energiju3.0003.0001.507,5050,25
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.225,00
3225Sitni inventar i auto gume282,50
323Rashodi za usluge616.731616.731100.006,0716,22
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8,75
3233Usluge promidžbe i informiranja36.140,63
3237Intelektualne i osobne usluge56.080,94
3238Računalne usluge4.425,00
3239Ostale usluge3.350,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa26.70026.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja53.71953.719
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna60.00060.00056.000,0093,33
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna24.848,61
     
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna31.151,39
     
422Postrojenja i oprema9.0009.000
575Fondovi za unutarnje poslove2.576.9002.576.900546.459,4521,21
311Plaće (Bruto)180.000180.00057.177,9231,77
3111Plaće za redovan rad57.177,92
312Ostali rashodi za zaposlene7.5007.500
313Doprinosi na plaće29.70029.7009.434,3531,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje9.434,35
321Naknade troškova zaposlenima52.24952.2497.306,5013,98
3211Službena putovanja3.766,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.540,00
     
322Rashodi za materijal i energiju9.0009.0004.522,5050,25
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.675,00
3225Sitni inventar i auto gume847,50
323Rashodi za usluge1.850.1951.850.195300.018,1816,22
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza26,25
3233Usluge promidžbe i informiranja108.421,87
3237Intelektualne i osobne usluge168.242,81
3238Računalne usluge13.275,00
3239Ostale usluge10.052,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa80.10080.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja161.156161.156
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna180.000180.000168.000,0093,33
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna74.545,82
     
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna93.454,18
     
422Postrojenja i oprema27.00027.000
A681062AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE350.000350.000
     
     
12Sredstva učešća za pomoći87.50087.500
323Rashodi za usluge87.50087.500
575Fondovi za unutarnje poslove262.500262.500
323Rashodi za usluge262.500262.500
K681037INFORMATIZACIJA105.500105.5002.415,002,29
11Opći prihodi i primici105.500105.5002.415,002,29
412Nematerijalna imovina55.50055.5002.415,004,35
4123Licence2.415,00
422Postrojenja i oprema50.00050.000
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama25.193.78025.193.78012.213.747,8948,48
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici25.193.78025.193.78012.213.747,8948,48
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT25.193.78025.193.78012.213.747,8948,48
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA928.780928.780396.730,1742,72
     
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE834.780834.780396.730,1747,53
11Opći prihodi i primici834.780834.780396.730,1747,53
311Plaće (Bruto)607.000607.000295.532,2348,69
3111Plaće za redovan rad295.532,23
312Ostali rashodi za zaposlene21.00021.0007.834,2637,31
3121Ostali rashodi za zaposlene7.834,26
313Doprinosi na plaće100.100100.10048.762,8248,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje48.762,82
321Naknade troškova zaposlenima24.54024.5407.000,0028,52
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.000,00
     
322Rashodi za materijal i energiju8.0008.0001.596,6719,96
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.596,67
323Rashodi za usluge34.67534.6752.253,926,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.178,92
3238Računalne usluge75,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.1001.100
343Ostali financijski rashodi1151150,270,23
3433Zatezne kamate0,27
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna33.75033.75033.750,00100,00
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu33.750,00
422Postrojenja i oprema4.5004.500
K872002INFORMATIZACIJA94.00094.000
11Opći prihodi i primici94.00094.000
412Nematerijalna imovina4.0004.000
422Postrojenja i oprema10.00010.000
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.000
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA24.265.00024.265.00011.817.017,7248,70
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA24.265.00024.265.00011.817.017,7248,70
     
11Opći prihodi i primici24.265.00024.265.00011.817.017,7248,70
381Tekuće donacije24.265.00024.265.00011.817.017,7248,70
3811Tekuće donacije u novcu11.817.017,72
02092Ured za ravnopravnost spolova2.059.9952.059.995681.893,2533,10
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.049.9952.049.995681.893,2533,26
51Pomoći EU10.00010.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.059.9952.059.995681.893,2533,10
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.059.9952.059.995681.893,2533,10
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.660.1701.660.170680.893,2541,01
11Opći prihodi i primici1.660.1701.660.170680.893,2541,01
311Plaće (Bruto)1.242.0001.242.000550.349,7144,31
3111Plaće za redovan rad550.088,73
3113Plaće za prekovremeni rad260,98
312Ostali rashodi za zaposlene54.40054.40010.500,0019,30
3121Ostali rashodi za zaposlene10.500,00
313Doprinosi na plaće199.500199.50079.059,4439,63
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje79.059,44
321Naknade troškova zaposlenima46.04046.04015.270,0033,17
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život15.270,00
     
322Rashodi za materijal i energiju21.60021.6003.447,5015,96
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.447,50
323Rashodi za usluge72.28572.28521.287,9529,45
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza906,01
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.000,00
3233Usluge promidžbe i informiranja16.844,44
3235Zakupnine i najamnine625,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3238Računalne usluge562,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.84010.840978,509,03
3293Reprezentacija978,50
343Ostali financijski rashodi550,153,00
3433Zatezne kamate0,15
422Postrojenja i oprema13.50013.500
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA330.200330.2001.000,000,30
     
11Opći prihodi i primici320.200320.2001.000,000,31
321Naknade troškova zaposlenima60.00060.000
323Rashodi za usluge222.000222.0001.000,000,45
3233Usluge promidžbe i informiranja1.000,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja32.00032.000
343Ostali financijski rashodi1.2001.200
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA45.00045.000
     
11Opći prihodi i primici45.00045.000
323Rashodi za usluge30.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
381Tekuće donacije10.00010.000
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA24.62524.625
     
11Opći prihodi i primici24.62524.625
412Nematerijalna imovina9.6259.625
422Postrojenja i oprema15.00015.000
025MINISTARSTVO FINANCIJA51.943.177.26851.943.177.26831.677.455.139,0060,98
02505Ministarstvo financija300.465.473300.465.47384.684.936,1028,18
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici237.637.767237.637.76784.462.512,2235,54
12Sredstva učešća za pomoći462.077462.0776.973,041,51
31Vlastiti prihodi180.000180.000
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.8003.600,008,04
51Pomoći EU500.000500.00073.659,2314,73
561Europski socijalni fond (ESF)5.320.7745.320.77430.138,890,57
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.595.8501.595.850
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti30.00030.000
     
575Fondovi za unutarnje poslove328.430328.430108.052,7232,90
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.54.365.77554.365.775
     
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV300.465.473300.465.47384.684.936,1028,18
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA213.215.473213.215.47357.241.730,5426,85
     
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE119.862.567119.862.56750.340.563,0142,00
11Opći prihodi i primici119.137.767119.137.76750.263.303,7842,19
311Plaće (Bruto)67.200.00067.200.00032.339.317,3648,12
3111Plaće za redovan rad31.776.197,59
3113Plaće za prekovremeni rad563.119,77
312Ostali rashodi za zaposlene2.600.0002.600.0001.016.461,1239,09
3121Ostali rashodi za zaposlene1.016.461,12
313Doprinosi na plaće11.100.00011.100.0005.193.299,7946,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.193.299,79
321Naknade troškova zaposlenima5.250.0005.250.0001.889.816,1436,00
3211Službena putovanja825.845,05
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život980.681,92
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika83.289,17
322Rashodi za materijal i energiju4.020.0004.020.0001.864.565,4346,38
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi651.204,06
3223Energija1.192.605,46
3225Sitni inventar i auto gume4.855,91
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća15.900,00
323Rashodi za usluge25.302.76725.302.7676.802.046,6526,88
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza518.433,52
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.344.953,18
3233Usluge promidžbe i informiranja28.781,13
3234Komunalne usluge263.616,78
3235Zakupnine i najamnine592.484,95
3236Zdravstvene i veterinarske usluge102.749,90
3237Intelektualne i osobne usluge795.587,36
3238Računalne usluge1.660.650,00
3239Ostale usluge1.494.789,83
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.600.0003.600.0001.156.093,2432,11
3293Reprezentacija13.956,29
3294Članarine i norme97.880,44
3295Pristojbe i naknade49.837,50
3296Troškovi sudskih postupaka954.709,88
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja39.709,13
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.00015.0001.660,6611,07
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.660,66
     
343Ostali financijski rashodi50.00050.00043,390,09
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi43,39
31Vlastiti prihodi180.000180.000
322Rashodi za materijal i energiju180.000180.000
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.8003.600,008,04
321Naknade troškova zaposlenima44.80044.8003.600,008,04
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.600,00
51Pomoći EU500.000500.00073.659,2314,73
321Naknade troškova zaposlenima500.000500.00073.659,2314,73
3211Službena putovanja73.659,23
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA30.00030.000
     
     
     
     
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti30.00030.000
     
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ225.880225.880
     
     
12Sredstva učešća za pomoći33.88233.882
311Plaće (Bruto)24.00024.000
312Ostali rashodi za zaposlene450450
313Doprinosi na plaće3.9603.960
321Naknade troškova zaposlenima5.4725.472
561Europski socijalni fond (ESF)191.998191.998
311Plaće (Bruto)136.000136.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.5502.550
313Doprinosi na plaće22.44022.440
321Naknade troškova zaposlenima31.00831.008
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA139.880139.88046.246,5733,06
     
     
     
575Fondovi za unutarnje poslove139.880139.88046.246,5733,06
311Plaće (Bruto)112.000112.00039.159,0734,96
3111Plaće za redovan rad38.896,04
3113Plaće za prekovremeni rad263,03
312Ostali rashodi za zaposlene2.4002.400
313Doprinosi na plaće18.48018.4806.461,2534,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.461,25
321Naknade troškova zaposlenima7.0007.000626,258,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život626,25
     
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE117.945117.94538.380,3232,54
     
575Fondovi za unutarnje poslove117.945117.94538.380,3232,54
311Plaće (Bruto)93.00093.00032.498,3634,94
3111Plaće za redovan rad32.280,08
3113Plaće za prekovremeni rad218,28
312Ostali rashodi za zaposlene2.0002.000
313Doprinosi na plaće15.34515.3455.362,2334,94
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.362,23
321Naknade troškova zaposlenima7.6007.600519,736,84
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život519,73
A538077TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA70.60570.60523.425,8333,18